فهرست مطالب

جامعه شناسی سیاسی ایران - سال پنجم شماره 10 (پیاپی 26، دی 1401)
 • سال پنجم شماره 10 (پیاپی 26، دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/18
 • تعداد عناوین: 174
|
 • فرزانه اسماعیل پور زنجان، فرح ترکمان*، فریبا میر اسکندری صفحات 2-19

  مفاهیم ذهنی ما انسان ها همواره قابلیت عینی شدن را دارند یعنی خود را در اعمال و رفتار ما نشان می دهند به بیان دقیق تر اعمال و رفتار ما باز تابی از نوع معرفت و شناخت ذهنی ما هستند.مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناخت معنای ذهنی دانش آموزان از دانش آموزی ، مطالعه ای کیفی با رویکرد نظری کنش متقابل است .این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تماتیک، به شناخت الگو ذهنی دانش آموزان دختر شاغل به تحصیل در پایه دوازدهم مدارس دولتی منطقه 15 آموزش و پرورش تهران در بازه زمانی خرداد 98 تا اردیبهشت 99 پرداخته است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده استفاده شده است. پس از کد گذاری وتحلیل تماتیک مصاحبه ها،8مقوله اصلی شناسایی شد. مقوله ها عبارتند از:آرمان خواهی و کمال گرایی، دانش آموز در جایگاه سوژه(شناساگر)، تحلیل موقعیت خود در مدرسه، گسست نسلی و فرهنگی، کمیت گرایی و رقابت در آموزش، حمایت طلبی در مدرسه، جامعه پذیری در مدرسه. نتایج نشان می دهد الگوی ذهنی مسلط و غالب بر ذهن دانش آموزان دختر مصاحبه شده در این پژوهش الگوی تفکر انتقادی می باشد.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، دانش آموز در جایگاه سوژه، حمایت طلبی در مدرسه، آرمان خواهی و کمال گرایی
 • رمضانعلی رازقی، سید علی اکبر شریعتی فر*، بوالقاسم امیراحمدی صفحات 21-37

  هدف از انجام این نوشتار بررسی آسیب شناسی شعر شاعران انقلاب دهه ی هفتاد و هشتاد از بعد فرهنگ و اخلاق می باشد. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای است. نتایج این پژوهش نشان داد که معناباختگی یا معناگریزی و به تعبیر روشن تر جنگ با معنا است. گاهی شعر در یک فضای کاملا عاری از هدف و خلا و پوچی سیر می کند بخصوص در اواخر این دوره نشانه ی آن پررنگ تر است. شعر زیر یک نمونه از معناستیزی شاعران این دهه است هرچند که فقدان معنا وجه مشترک همه ی آن ها است. شاعران مفهوم گرا و انقلابی فراوانی نیز در دهه ی هفتاد داریم که محور شعریشان مفاهیمی نزدیک به هم هستند . مفاهیمی همچون مضامین دینی ومذهبی، انقلاب، جنگ تحمیلی، امام و ولایت رهبری، هویت ملی ویاد مظلومان. و نیز هنجارشکنی جامعه که خلاف آرمان های انقلاب بوده و از جمله آسیب ها به شمار می روند. بسیاری از مولفه ها و ویژگی های شعر سنتی، که مهم ترین آن ها تعهد معنامحوری بود، متروک ماندند. شعر معاصر ایران در دهه ی هفتاد سردرگم و از آرمان ها به دور و به تکرار آلوده بود. شرایط و وضعیت حاکم بر فضای آن رویداد حادثه ای عظیم و ویرانگر را می طلبید. آنچه بیان شده در ارتباط با شاعران پست مدرن دهه ی هفتاد بود و این به معنای عام شعر از دهه ی هفتاد نیست زیرا که شعر دهه ی هفتاد به دور از معنا و محتوا می باشد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، شاعران انقلاب، فرهنگ، اخلاق، دهه هفتاد، دهه هشتاد
 • مرحمت سلماسی*، بهاره نصیری، طهمورث شیری، محمد سلطانی فر صفحات 39-57
  هدف این پژوهش بررسی عوامل خودسانسوری در فضای مجازی در جامعه ایران است. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیراحتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی بود که بر مبنای آن 11 نفر از متخصصان سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی و ارتباطات به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه و به صورت نیمه ساخت یافته گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیر از شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده های بدست آمده از مصاحبه ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به ارایه مدل خودسانسوری در اینستاگرام در ایران شد. براساس یافته های این پژوهش خودسانسوری سیاسی و خودسانسوری اجتماعی به عنوان عوامل علی که بر فرآیند خودسانسوری در اینستاگرام تاثیر دارند، شناسایی شدند. خودسانسوری روانی و خودسانسوری فرهنگی به عنوان عوامل زمینه ای، خودسانسوری حقوقی به عنوان عوامل مداخله گر، خودسانسوری ارتباطی به عنوان راهبردها و خودسانسوری اخلاقی به عنوان پیامدها از این پژوهش استخراج شدند.
  کلیدواژگان: خودسانسوری، اینستاگرام، گرداندد تئوری، مدل خودسانسوری
 • مرتضی شعبانی، رضا سیمبر*، محمدرضا اخضریان کاشانی صفحات 59-75
  هدف از انجام این تحقیق تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر نگرش رای دهندگان نسبت به سیاست گذاری های نهادهای انتخاباتی در شهر رشت است. به منظور تحدید موضوع نهاد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد قانون گذار انتخاب گردید. روش اصلی این تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افرادی که واجد رای دادن هستند، تشکیل می دهند که از این تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری با توجه به شرایط خاص جامعه در راستای همه گیری گرو نا به صورت غیر تصادفی و در دسترس بود و لینک پرسشنامه ها به صورت اینترنتی از طریق شبکه های اجتماعی پخش گردید. از یافته های مهم این پژوهش می توان به تاثیر مستقیم و مثبت نگرش به نظم اجتماعی و نگرش به مشروعیت قانونی و عقلانی بر نگرش نسبت به سیاست گذاری های نهاد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. از دیگر نتایج می توان به عدم رابطه بین تحصیلات و نگرش رای دهندگان و رابطه منفی بین سن و نگرش رای دهندگان نسبت به سیاست گذاری های نهادهای انتخاباتی اشاره کرد. هم چنین تفاوت زنان و مردان به لحاظ نگرش بر سیاست گذاری متفاوت بوده و نگرش زنان مثبت تر از مردان بدین لحاظ بوده است.
  کلیدواژگان: نگرش، سیاست گذاری، نهاد انتخاباتی، رای دهندگان، رشت
 • نادر نارویی، عبدالعلی کشتگر*، بهاره ناصری صفحات 77-101
  هدف از پژوهش حاضر ارایه الگوی ارزشیابی خط مشی های توسعه صنعتی با رویکرد بهره وری منابع انسانی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کابردی و از نظر روش پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان و سازمان های تابعه آن است. با توجه به نوع جامعه آماری و بر اساس روش شناسی تحقیق که به صورت تلفیقی انجام می شود، روش نمونه گیری در بعد کیفی به صورت غیراحتمالی و در دسترس و هدفمند بوده که به بررسی نظرات 13 نفر از خبرگان پرداخته شد. همچنین در بعد کمی، روش نمونه گیری احتمالی بوده و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. در مرحله اول پژوهش به جمع آوری داده های کیفی از طریق مصاحبه و سپس بررسی آن ها بر اساس روش شناسی میک مک پرداخته شد که تعداد 19 مولفه به عنوان مولفه های اصلی پژوهش شناخته شد. سپس، شاخص های مرتبط با این مولفه ها ازطریق مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد و به کمک روش شناسی دلفی فازی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی و کمی، تعداد چهار گستره اصلی (روش محور، ارزش محور، شایستگی محور و تکاملی) شناسایی شدند که این چهار گستره، خود به 19 مولفه و 105 شاخص گسترش یافتند. در نهایت از طریق مدل سازی معادلات ساختاری، ابعاد و مولفه ها و شاخص ها در جامعه مورد مطالعه بررسی شد و داده های حاصل از جمع اوری پرسشنامه طراحی شده، از طریق نرم افزار Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت که نشان از تاییدپذیری مدل پژوهش داشت.
  کلیدواژگان: ارزشیابی خط مشی، توسعه صنعتی، بهره وری منابع انسانی
 • غلامرضا جعفری نیا*، سید محمد احمدپور، حبیب پاسالارزاده صفحات 103-118
  زمینه و هدف

  کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تاثیر پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز بر کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان در حوزه پارس جنوبی می باشد.

  روش پژوهش

  از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد 18 سال به بالای شهرستان های عسلویه (58000 نفر) وکنگان (80000 نفر) می باشد که 376 نفر از آن ها براساس فرمول نمونه گیری کوکران و به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش تحلیل داده ها نیز آمارهای توصیفی و استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون می باشد.

  نتیجه گیری

  کیفیت زندگی شهروندان از جنبه های مختلف تحت تاثیر منفی پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز می باشد، لذا جهت بهبود شاخص های کیفیت زندگی لازم است، پیامدهای زیست محیطی و اثرات مخرب صنایع نفت و گاز کاهش یابد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، وضعیت زیست محیطی، صنعت نفت و گاز، شهرستان عسلویه، شهرستان کنگان
 • مجتبی پارسانسب، سید رسول آقاداوود*، مجتبی شاهنوشی صفحات 120-144

  در این پژوهش به اریه مدلی جهت پذیرش خط مشی های عمومی در حوزه پرسنلی توسط جامعه هدف پرداخته شده است. در این تحقیق بر اساس ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان، 114 زیرمعیار استخراج شده است که این زیر معیار ها در دو راند دلفی در اختیار صاحبنظران قرار گرفت که 18 مورد از آنها فاقد نمره ی لازم شدند و از ادامه تحلیل کنار گذاشته شدند و در نهایت 96 زیر معیار تشکیل 22 معیار اصلی بالاتر از خود را دادند. به منظور اعتبار سنجی مدل از تحلیل عاملی تاییدی(CFA) با استفاده از نرم افزار Smart-PLS 3 استفاده شد؛ نتایج مربوطه نشان داد که مقدار شاخص GOF برای مدل عددی برابر 495/0 می باشد که شاخصی قوی است و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. بر اساس این شاخص و سایر شاخص های مدل اثبات شد که 22معیار شناسایی شده، به صورت کلی و در قالب یک مدل، می توانند میزان پذیرش خط مشی عمومی را به خوبی اندازه گیری کرده و تاثیرات هر کدام از معیارها، قابلیت پیش بینی مناسبی را ارایه می دهند. میزان تاثیر متغیرهای شناسایی شده در قالب مدل، نشان داد تمامی عوامل شناسایی شده، در تبیین پذیرش خط مشی ها تاثیر معناداری دارند. عامل تداخل و وابستگی خط مشی، روش های اجرای خط مشی تداخل و فرهنگ جامعه هدف ، و محیط جامعه هدف بیشترین اثر را در تبیین پذیرش خط مشی ها داشته و سازماندهی دارای کمترین میزان تاثیر است

  کلیدواژگان: پذیرش خط مشی سازمانی، خط مشی گذاری عمومی، اجرای خط مشی در حوزه ی پرسنلی
 • عاطفه حسینی فرد، مسعود راعی* صفحات 146-158
  درجامعه شناسی مدیریت شهری بدنبال یافتن ضوابط و سیاست های حاکم بر مدیریت شهری هستیم که اجرای آن نیازمند بستر اجتماعی است تا با تکیه بر آن فعالیت هایش را به صورت مطلوب تری مدیریت نمایند و در این راستا باید لایه های مختلف آن فقه را وارد نمود و بخش های معارض را حذف و یا تعدیل و مناسب سازی نمود.رعایت و پیاده سازی موازین فقهی باعث می شود که روح توحیدی و الهی وجود داشته و رنگ و بوی معنویت احساس شود که این نقطه امتیاز مدیریت فقهی شهری از مدیریت صرفا سکولار و بشر ساخته است. به موجب این مقاله علاوه بر تحلیل فقهی به این مهم دست یافته شده است که ضوابط و سیاست های حاکم بر مدیریت شهری با مواردی مانند آموزش حقوق شهروندی ، اتخاذ رویکرد شهروند مداری ، اصلاح نظام اداری و مراعات حقوق شهروندی ، تاثیر در کاهش جرایم و پیشگیری از آن ، و...امکان نقش آفرینی در راستای ارتقای حقوق را در جامعه دارد.واژگان کلیدی : فقه ، حقوق ، شهروندی ،مدیریت شهری,جامعه شناسیحاکم بر مدیریت شهری با مواردی مانند آموزش حقوق شهروندی ، اتخاذ رویکرد شهروند مداری ، اصلاح نظام اداری و مراعات حقوق شهروندی ، تاثیر در کاهش جرایم و پیشگیری از آن ، و...امکان نقش آفرینی در راستای ارتقای حقوق را در جامعه دارد.واژگان کلیدی : فقه ، حقوق ، شهروندی ،مدیریت شهری,جامعه شناسی
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی : فقه، حقوق، شهروندی، مدیریت شهری، جامعه شناسی
 • الهه خاصی، مقصود رنجبر*، سید احمد حبیب نژاد صفحات 160-177
  شیوه های مبادرت به خصوصی سازی در کشورهای مختلف، بر حسب مقاصد و غایات سیاسی و اقتصادی متفاوت، ناهمگون می باشند. در کشور فرانسه نیز پس از آغاز نهضت ملی سازی شرکت های خصوصی و تحقق کامل آن در برهه ی زمانی 1989 الی 2000 م که نتیجه ای جز اشاعه ی نارضایتی های منبعث از بروکراسی نامشروع شرکت های ملی، رکود اقتصادی و... را در پی نداشت، خصوصی سازی به عنوان راهکاری مصلح و نایل به مطلوب در جهت زوال وضعیت ملی بودن شرکت ها، در میان اندیشمندان و سیاستمردان فرانسوی طرفدارانی پیدا نمود. لذا در مقام نیل به مقصود، سیاست مردان فرانسوی، انتقال سهام شرکت های ملی به بخش خصوصی را مناسب ترین و کارآمد ترین شیوه ی خصوصی سازی کارآمد قلمداد نموده و اقدامات عملی خود را بر همین اساس طرح ریزی نمودند فلذا از سال 1986 م، فرآیند خصوصی سازی به نحو جدی در دستور کار دولتمردان فرانسوی قرار گرفت اما شایان ترین و بارزترین جلوه های آغازین آن توسط دولت شیراک از سال 2002 م آغاز گردید و فرآیند مذکور تاکنون ادامه دارد. در این سالها بسیاری از شرکت های ملی به بخش خصوصی واگذار گردیدند اما نکته ی حایز اهمیت آن است که اندیشمندان فرانسوی در خصوص مطلوب واقع شدن اقدامات انجام شده، آثار مثبت اقتصادی، کامیابی ها و ناکارآمدی های مرتبط با اقدامات مبه عمل آمده هم نظر نمی باشند.
  کلیدواژگان: ملی سازی در فرانسه، خصوصی سازی در فرانسه، آثار خصوصی سازی در فرانسه، علل موفقیت خصوصی سازی در فرانسه، علل ناکامی خصوصی سازی در فرانسه
 • سروش مالکی زاده، رشید قدیری*، مریم نقدی دورباطی صفحات 179-191
  مجازات به عنوان واکنشی اجتماعی با تحمیل عمدی رنج و مشقت، نابودی یا کسر حیثیت و سلب حق افراد همراه است . به همین دلیل اعمال چنین واکنشی مستلزم تبیین وتوجیهی شایسته است . دراین میان نظریه سزاگرایی بارویکردی اخلاقی، از قدیمیترین مدعیان توجیه مجازات محسوب می شده است. اما در قسمت قابل توجهی ازقرن بیستم، این اندیشه از سوی جرم شناسان، کیفرشناسان و فلاسفه حقوق کیفری، اندیشه ای واپسگرا و متروک تلقی می شد. اما دهه های آخر سده بیستم، دوران رستاخیز پارادایم سزاگرایی است، به گونه ای که بسیاری از منتقدان این تفکر به حامیان جدی آن تبدیل شدند . این نوشتار در پی آن است تا ضمن کاوش در علل استقبال مشتاقانه صاحبنظران حوزه عدالت کیفری از نظریه مذکور، قابلیت ها و نقصهای آن را ارزیابی کند.باید گفت حقوق کیفری مبتنی بر اصول و ساز و کارهایی است که از ان به مبانی و مولفه های سیاست جنایی یاد میشود مبانی حقوقی، اقتصادی و سیاسی که هر کدام به فراخور خود میتواند نقش مهمی در فرایند تقنینی و قانون گدار و نهایت نیل به هدف دستگاه عدالت کیفری مه همان برقراری عدالت است برسد
  کلیدواژگان: سزاگرایی، توجیه اخلاقی کیفر، مشروعیت ذاتی مجازات، پیامدگرایی، مبانی
 • سعید شیخ*، جلال الدین قیاسی، محمد خلیل صالحی صفحات 193-205
  سیاست کیفری مجموعه ای منسجم و پیوسته از راهبردهای تقنینی، قضایی و اجرایی به حساب می آید که با به کارگیری ابزار کیفر و ضمانت اجراهای حقوقی در حوزه حقوق شکلی و ماهوی با رعایت اصول دادرسی عادلانه، درصدد مبارزه با بزهکاران و واکنش متناسب پیرامون انواع جرایم می باشد. سیاست کیفری ماهوی در نصوص قانونی و جرایم و مجازات های مقرر شده در قانون متجلی شده و در ارتباط با جرایم ارزی علیه امنیت استعمال می گردد. رویه مقرر در سیاست کیفری تقنینی کشورمان، نگرشی سخت گیرانه همراه با اعمال مجازات های خشن بوده و اندیشه سزادهی، تفکر غالب در زمینه کیفر مجرمان ارزی امنیتی می باشد. ابهامات موجود در متن قانون، عدم انسجام و یکپارچگی، به روز نبودن قوانین، افزایش آمار ارتکاب جرایم در زمره انتقادات وارد بر سیاست کیفری کشورمان پیرامون جرایم ارزی علیه امنیت می باشد. بررسی های صورت گرفته بیانگر آن است که رفع ابهام و اصلاح قوانین امری اجتناب ناپذیر در راستای تحقق سیاست کیفری تقنینی مطلوب و راهبردی محسوب می شود. بدین سان در این تحقیق کوشش شده تا با عنایت به ویژگی های خاص جرایم و مجرمان ارزی علیه امنیت، ضمن توضیح کاستی های سیاست کیفری، لزوم اصلاح سیاست مذکور در مواجهه با این قبیل جرایم و مجرمان بیان گردیده و در این زمینه راهکارهایی ارایه گردد. کلید واژه: سیاست کیفری، کیفرهای شدید، جرایم ارزی، امنیت، فقه و مذهب
  کلیدواژگان: سیاست کیفری، کیفرهای شدید، جرایم ارزی، امنیت، فقه و مذهب
 • شهرزاد سلطانی لرگانی*، فواد پورآرین، علی ططری، صالح پرگاری صفحات 207-225

  مجلس شورای ملی به تاسی از غرب در ایران عصر قاجار شکل گرفت و تا سلطنت رضاشاه (1304-1320ش) با فرازونشیبی چند ادامه یافت. پهلوی اول در راستای همگامی با مدرنیته، تحت تاثیر تجددگرایان و روشنفکران متاثر از نظریه همانندسازی، با خوانشی جدید از فرهنگ با محتوای سکولار، ناسیونالیستی و متجددانه فرهنگ سازی را به شیوه ای نو آغاز کرد. هدف این پژوهش بررسی و برآیند مجالس 6-12 شورای ملی در امر نهادسازی فرهنگی مبتنی برمشروح مذاکرات مجلس، اسناد و مطالعات کتابخانه ای با روش توصیفی - تحلیلی است. دراین مقاله روشن خواهد شد که چگونه مجلس با تصویب تاسیس نهادهای فرهنگی در جهت گفتمان غالب عصر گام برداشته و با تاکید بر مفاهیمی چون وطن، شاه و فرزندان در جهت مشروعیت بخشیدن به قدرت خویش بوده است. رهاورد پژوهش، فرمایشی بودن مجالس در تصویب اوامر شخص شاه در تاسیس نهادهای فرهنگی از جمله: دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان فارسی، موزه، موسسه مردم شناسی و رادیو در راستای تحقق گفتمان عصربوده است.

  کلیدواژگان: مجلس شورای ملی، فرهنگ، دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان فارسی، موزه، موسسه مردم شناسی، رادیو
 • مرضیه دست بالا*، علیرضا ظاهری صفحات 227-245

  جوامع داخلی اصلی ترین وابتدایی ترین هسته تشکیل روابط بین الملل یابه عبارت بهتر،جامعه بین المللی هستند.درطول سالیان متمادی همزمان با شکل گیری مفهوم دولت،آرمان ایجاد یگانگی بین حکومت ها وتشکیل جامعه واحده بین المللی،که امروزه به عنوان مقوله ای رو به گسترش،حرف نخست رادر جامعه جهانی می زند؛همواره مطرح بوده است.اما برای نیل به این آرمان که درشرایط فعلی نشانه هایی ازامکان رایافته است،یکسان سازی دیدگاه های بازیگران وتابعان نظام بین المللی همچنین رفع اختلافاتشان دراولویت قرارگرفته وتلاش برای ایجادنظم جدیدوپیشرفته جهانی قوت می گیرد.درنظم جدیدجهانی باکنار گذاشتن دولت ها به عنوان اصلی ترین بازیگران جامعه بین المللی وجایگزینی ماموران دولتی تشکیل دهنده شبکه های افقی وهم عرض باموضوعات خاص ومرتبط به خودشان به جای حضور مستقل دولت ها؛رقابت بین المللی میان تابعان والگوهاایجادگردید.باوجود اینکه برخی تابعان المللی بامحدودیت فرآیندهای ماورای ملی برجامعه داخلی دست وپنجه نرم می کنندودر تلاشندبا استفاده ازتاثیرات فرآیند جهانی سازی راه طاقت فرسای گذارازسنت به مدرنیته راتسهیل نمایند؛ اصلاح قوانین گذشته که پاسخگوی فعالیت جهانی سازمان ها که اکنون باماهیت دگرگون الگوهای جدیدساختاری روبروشدند،ضروری به نظرمی رسید.لذانیازبه ارایه نوعی الگو جهت ساماندهی به تابعان، منجر به استقبال رسمی سیاست جهانی ازاین شبکه ها شدونه تنهاآماده تقویت هسته ساختارنظم نوین جهانی گردیدبلکه در راستای گذار مراحل مدرنیته به پست مدرنیته کوشش نمود. این شبکه ها با نام شبکه های فراحکومتی با پشت سر گذاشتن شبکه های فراملی و روابط فراحکومتی پابه عرصه وجود گذاشته و سعی در به ظهور رساندن ساختار کل پیشرفته تری در جامعه بین المللی دارد. در این جستار با استعانت از روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی، ارزیابی و کاربرد شبکه های فراحکومتی در حقوق بین الملل خواهیم بود.

  کلیدواژگان: تابعان بین المللی، حکومت بین المللی، روابط فراحکومتی، فراحکومت گرایی، شبکه فراحکومتی
 • محمد اصغری حسامیه، نادر مختاری افراکتی*، علی آل بویه صفحات 247-264
  تعیین مهریه برای سلامت زنان در ازدواج امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند متعال نیز به پرداخت آن تاکید فرموده می باشد. با اینکه در اسلام بر می باشداستحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تاکید می باشد ولی در سال های اخیر میزان آن افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را در جامعه بوجود آورده می باشد،که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا کند. در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه وجود دارد :نظر اول که نظر مشهور فقهای اربعه و عامه می باشد،آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد،که قانون مدنی نیز از نظر مشهور قران و طب تبعیت نموده می باشد. اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می کند. علی رغم اینکه در اسلام بر می باشد استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید می باشد، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده می باشد و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده می باشد. یکی از مشکلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و کشمکش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا کاهش آن می باشد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد.
  کلیدواژگان: سلامت زنان، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه
 • حسن مرادی* صفحات 266-283

  در حقوق ایران همانند بسیاری از کشورهای نفت خیز، امتیاز عملیات بالادستی نفت و گاز در انحصار دولت است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارکان و آثار مسیولیت مدنی شرکت های نفتی دولتی در حقوق ایران و فرانسه می باشد. این پژوهش را بر ایده مسیولیت شرکتی بنیان نهاده است. بدین معنا که مسیولیت مدنی را بر خود شخصیت حقوقی شرکت ها بار نموده، نه بر ارکان آنها مانند مدیران شرکت. بر همین اساس است که دیوان عالی فرانسه در رای اریکا و همچنین سایر دیوان های داوری هنگام صدور رای علیه شرکت های نفتی دولتی، خود شرکت را محکوم علیه قرار داده اند و خسارت را از شخصیت حقوقی مطالبه کرده اند. محکوم علیه بودن شرکت های نفتی دولتی نتیجه خوانده بودن آنها در دعاوی مسیولیت است که یا علیه دولت متبوع شرکت نفتی اقامه می شود و یا اینکه بطور مستقیم علیه شرکت نفتی دولتی اقامه دعوا می گردد. البته درمواردی که مسیولیت ریسک را شرکت بیمه نفتی بر عهده گرفته، این شرکت به قایم مقامی شرکت نفتی دولتی خوانده دعوای مسیولیت قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، دیوان عالی فرانسه، رای اریکا، شرکت های نفتی دولتی، کشورهای نفت خیز، عملیات بالادستی نفت و گاز
 • حدیث شهسواری، مسلم آقایی طوق*، پرویز باقری صفحات 312-323
  یکی از مسایلی که در عصر حاضر ذهن بسیاری از متفکرین جهان را به خود مشغول داشته مسیله حقوق بشر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای اصلاح گزارش ملی بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید، کارشناسان و فعالان در حوزه حقوق بشر و حقوق زنان می باشد به تعداد (25 نفر)، روش تحقیق کیفی و مبتنی بر مصاحبه عمیق است. بر اساس نتایج بدست آمده، توجه به حقوق سیاسی و مدنی زنان، مطرح کردن خلاها و کاستی ها در گزارش ها و ارایه برنامه هایی برای تقویت آنها، استفاده از تولید محتوا و بیان پیشرفت-ها از زبان زنان در گزارش های حقوق بشری و به اطلاع عموم رساندن گزارش ملی بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین پیشنهادها و راهکارها به منظور تقویت و اصلاح گزارش ملی بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان به شمار می آیند.
  کلیدواژگان: حقوق بشر، زنان، گزارش ملی بررسی دوره ای جهانی حقوق بشر، ایران
 • حبیب مکارم نژاد، علی فتح الهی*، اردشیر منظمی صفحات 325-335
  واژه حنیف و جمع آن حنفاء دوازده بار در قرآن به کار رفته و در متون روایی و تاریخی معانی متعددی از آن استفاده شده است. در این منابع حنفاء به گروهی گفته شده که با باورهایی متفاوت از جاهلین عرب شبه جزیره عربستان، می زیسته اند. پژوهشگران درباره ی این دین و آیین دیدگاه های متفاوتی دارند؛ برخی معتقد به دین بودن آن دارند و برخی از ایشان معتقدند که حنیف نوعی ویژگی و فروزه ای است برای دین ها نه دین مستقل. در این نوشتار قبل از هر چیز به ریشه شناسی آن پرداخته و پس از استخراج معانی لغوی و سیر تحول آن در زبان عربی بیان می شود که با توجه به قرآن و سنت نبوی و اسناد و مدارک موجود، واژه حنیف در صدر اسلام در آ‎غاز کاربرد مجازی داشته و به مرور، به صورت اصطلاحی و در معنای «مسلمان» به کار رفته است.واژه حنیف و جمع آن حنفاء دوازده بار در قرآن به کار رفته و در متون روایی و تاریخی معانی متعددی از آن استفاده شده است. در این منابع حنفاء به گروهی گفته شده که با باورهایی متفاوت از جاهلین عرب شبه جزیره عربستان، می زیسته اند. پژوهشگران درباره ی این دین و آیین دیدگاه های متفاوتی دارند
  کلیدواژگان: حنیف، حنفاء، دین، آیین، ابراهیم(ع)، قرآن کریم
 • دیبا هاشمی فشارکی، رضا ابراهیم زاده*، اکبر اعتباریان خوراسگانی، البرز قیتانی صفحات 337-360
  بررسی ابعاد موثر در مدل اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعیچکیده:در طی سال های اخیر استفاده از تبلیغات محیطی به منظور ارایه خدمات فرهنگی، اجتماعی سازمان ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی، آموزش های شهروندی و... از عوامل موفقیت سازمان ها بوده است. یکی از مسایل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی، ارزیابی اثربخشی این نوع تبلیغات است. برای ارایه اثربخش تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی ابتدا باید ابعاد موثر در اثربخشی را شناسایی نمود و با استفاده از روش های علمی آن را به کار برد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق فراترکیب ابتدا عناصر موثر در تبلیغات محیطی همچون محتوا، اصالت، یادآوری، ایده، جاذبه، خلاقیت، منحصربه فرد، شفافیت، هم راستایی، قابل فهم، جذابیت، جلب توجه، ادعا و مسیولیت اجتماعی، موقعیت، تکرار، زمان و.. به دست آمد. سپس با روش کمی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی؛ مولفه های نهایی مدل تبلیغات محیطی فرهنگی اجتماعی شناسایی شد و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی؛ مولفه های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی تایید شد.
  کلیدواژگان: تبلیغات محیطی، تبلیغات محیطی فرهنگی و اجتماعی، اثربخشی تبلیغات محیطی
 • سارا پزشکی، سید علیرضا حسینی*، محمدحسین ناظمی اشنی صفحات 362-375
  در خصوص حقوق زنان تحقیقات زیادی به عمل آمده است ولی تحقیق در مورد حقوق اختصاصی آنان تحقیق جامع و مفصلی صورت نگرفته است از این رو لازم و ضروری است که در مورد حقوق اختصاصی زنان در جامعه ایران و مصر تحقیق صورت گیرد. بنابراین هدف در این تحقیق پاسخ به این سوال است زنان در جامعه ایران و مصر دارای چه حقوق اختصاصی هستند و چه وجه اشتراک و افتراقی دارند؟ لذا با توجه به روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که حقوق اختصاصی زنان در جامعه ی ایران عبارتند از: پرداخت مهریه و نفقه و حسن معاشرت می باشد. یعنی مردان وظیف دارند که مهریه زنان را پرداخت کنند و مایحتاج همسر خود را تامین کنند و در زندگی با آنها از لحاظ رفتار و کردار به نحو احسن برخورد کنند وگرنه قانونگذار آنها را ملزم به ایفای تکالیف خود می کند. در حقو مصر نیز حقوق زنان مثل حقوق ایران رعایت می شود ولی زنان در حقوق مصر دارای حقوق اختصاصی نیستند بلکه مهریه، نفقه و حسن معاشرت از حقوق عمومی زنان در آن جامعه است و الزاماتی قانونی نیز برای ایفای آنها وجود دارد.کلیدواژه ها: حقوق اختصاصی زنان، جامعه ی ایران، جامعه ی مصر، فقه اسلام.
  کلیدواژگان: حقوق اختصاصی زنان، جامعه ی ایران، جامعه ی مصر، فقه اسلام
 • محمد هاشم رضایی*، بهزاد فردوسی، فائزه ناطقی صفحات 377-399
  پژوهش حاضر با هدف بررسی مراحل ربوبی شدن و ربوبی ساختن نفس آدمی از منظر قرآن کریم و روایات و تدوین الگوی مطلوب آن انجام شد.این پژوهش با استفاده از روش کیفی با رویکرد توصیفی تحلیلی صورت پذیرفت.جامعه پژوهش در برگیرنده کلیه منابع اصلی شامل قرآن کریم ، تفاسیر مربوطه و کتب روایی بود.روش نمونه برداری در هر یک از منابع به صورت هدفمند بود.تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کد گذاری و سپس داده ها طبقه بندی و در نهایت مورد تحلیل قرار گرفت . نفس از دیدگاه قرآن و معصومین مورد بررسی قرار گرفت و تربیت نفس و مراحل آن انجام گرفت.در این پژوهش مراحل تربیت که شامل تمهید ، اسلام ، ایمان، تقوا و یقین است مشخص گردید و پس از آن اهداف تربیت اسلامی که شامل اهداف غایی و واسطه ای است مشخص گردید . و با توجه به آن مبانی ربوبی ساختن نفس که شامل : شناخت و آشنایی با خدا ، حب و عشق به خدا و پرورش عادات مطلوب بود مشخص گردید. در رابطه با اصول چهار اصل مهم ربوبی ساختن نفس که شامل خدامحوری، محبت محوری ، خوف و رجا و تغییر ظاهر است مورد بحث واقع شدند.در رابطه با روش ها ، روش های پرورش شناخت و ایمان به خدا ، توجه و تمرکز بر معرفت نفس ، تحریک ایمان و اعتقادات ، یاد خدا و تکرار آن ، تحمیل طاعات و عبادات بر نفس ، موعظه، پیراستن محیط از بدی ها ، آراییدن نفس و تلقین به نفس مشخص گردید.
  کلیدواژگان: ربوبی ساختن نفس، تربیت نفس، انسان در قرآن، انسان در روایات، الگوی مطلوب، نفس
 • مجید ملکشاهی، سینا فروزش*، ستار عودی صفحات 401-414
  پس از سقوط رضاشاه در شهریور1320 و ایجاد فضای باز سیاسی بسیاری از احزاب در ایران تشکیل شدند یکی از این احزاب حزب توده بود که در مهر 1320 تشکیل شد این حزب که در ابتدا با شعارهای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و تاکید بر قانون اساسی و مبارزه با فاشیسم کار خود را در ایران آغاز کرد اما حزب با تشکیل سازمان نظامی و نفوذ در ارتش و با مدد نیروهای نظامی شوروی مستقر در ایران و وضعیت ناآرام و هرج و مرج در کشور و بنا بر صلاحدید شوروی سعی در قبضه قدرت در ایران داشتندمسیله پژوهس حاضر اینست که نقش سازمان نظامی حزب توده در فرقه دموکرات آذربایجان چه بوده و این سازمان چه ارتباطی با شوروی ها داشتند و هدف از این ارتباط چه بود ؟فرضیه تحقیق حاضر این است که سازمان نظامی حزب توده در پی سیاستهای شوروی در ایران با اقداماتی چون قیام فرقه دموکرات آذربایجان سعی در پیاده کردن سیاستهای شوروی در ایران داشتند
  کلیدواژگان: حزب توده، سازمان نظامی حزب توده، شوروی، فرقه دموکرات آذربایجان
 • سیامک سندگل، مجتبی معظمی*، نرگس حسن مرادی صفحات 435-453
  جهانی شدن درآموزش عالی ازچنان اهمیتی برخورداراست که دردرجه اول بقاءوموجودیت و دوم کسب مزیت رقابتی راتضمین می کند.هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل و مولفه های جهانی شدن دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. روش پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش حاضر در دو سطح منابع علمی موجود وخبرگان دانشگاهی بوده است. در سطح نخست شیوه نمونه گیری در بخش مرور سیستماتیک منابع تشریح شده است و در سطح دوم پژوهش نمونه گیری به شیوه قضاوتی هدفمند و غیر احتمالی صورت گرفته است . همچنین حجم نمونه گیری در این مرحله با رویکرد اشباع نظری به 30 نفر از خبرگان این حوزه محدود شده است. در مطالعه حاضر از دو روش برای گردآوری داده ها و نیز سه دسته ابزار برای این کار متناسب با هر روش استفاده شده است. در مرحله نخست به منظور شناخت شاخص ها و مولفه های جهانی شدن نظام دانشگاهی از روش مرور سیتماتیک منابع و نیز مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش منجر به اکتشاف 53مولفه در قالب 6 عامل اصلی ساختار نظام آموزشی، منابع و نیروی انسانی،محتوای آموزشی، ساختار دانشی، محیط بیرونی و تکنولوژی آموزشی بود.
  کلیدواژگان: مولفه ها، جهانی شدن، دانشگاه، رتبه بندی
 • سید علی امیری، عزیز جوانپور هروی*، احسان شاکری خویی، پرویز احدی، قادر زارع مهدوی صفحات 455-469
  مشروعیت سیاسی، فرایندی است که در آن قدرت به اقتدار تبدیل می شود و قدرت سیاسی، خصلتی عقلایی می یابد؛ در نتیجه، رابطه ای اساسی میان سلطه مشروع و مشروعیت سیاسی وجود دارد. اهمیت مساله «مشروعیت» از آن روست که ثبات و بقای نظام سیاسی، به تحقق مشروعیت آن وابسته است و لذا هر حکومتی می کوشد پایه های «مشروعیت» خویش را مستحکم کند. ترسیم یک حکومت مشروع، به عنوان خط مشی حکومت های اسلامی، هدفی بود که متفکران و اندیشمندان اسلامی به دنبال آن بودند. در این مسیر، اشخاصی همچون ابن تیمیه که به واسطه ی آراء فقهی و سیاسی خاص و البته افراطی خود، به دنبال جریان سازی فقهی-سیاسی بودند نیز به دنبال ایجاد فهم جدیدی از مشروعیت سیاسی در جامعه اسلامی برآمدند. در تبیین و تطبیق مفهوم مشروعیت در آراء ابن تیمیه به این نکته باید توجه شود که مشروعیت در آراء ابن تیمیه خالی از هرگونه انسجام و خط مشی مشخصی است، علاوه برآن به طور مشخص با یک ساختار متناقض، ضد عقل و از هم گسیخته مواجه هستیم. به زبانی دیگر باید گفت، آنچه در آراء ابن تیمیه مورد نقد باید قرارگرفته شود، نظریات وی در باب مشروعیت نیست؛ بلکه خلا مشروعیت مهمترین ایرادی است که می توان به آراء ابن تیمیه وارد کرد. ما در این گفتار به دنبال بررسی این مساله هستیم که آراء ابن تیمیه با بحران جدی به نام خلا مشروعیت همراه است، زیرا که وی درک درستی از مفهوم مشروعیت در یک ساختار سیاسی-دینی نداشته است.
  کلیدواژگان: مشروعیت، ابن تیمیه، سیاست، سلفی گری
 • مریم نیکزاد چالشتری، علیرضا گلشنی*، مرتضی اباذری صفحات 471-482

  اکثر کسانی که به کار مطالعه یا تدریس نظریه های سیاسی مشغول اند ، اغلب اهمیت آن برایشان عادی شده است ؛ آنان می دانند که آثار کلاسیک نظریه های سیاسی نمایانگر بازتاب پژوهشگرانه برخی از اذهان ژرف اندیش درباره مسایل مهمی هستند که هر انسانی با آنها رو در روست. آنان دریافته اند که بدون یاری جستن از مفاهیم و معیارهای موجود در اندیشه ی سیاسی گذشتگان مشکل بتوان از سردرگمی های اوضاع سیاسی زمان حاضر سر در آورد ." روش های متعدد و مفیدی وجود دارند که حدود و گستره ی یک جستار را تعریف و مشخص می کنند .بر اساس نظریه توماس اسپریگنز در باب مفهم نظریه های سیاسی منطق درونی اندیشه غزالی را بر اساس کتاب احیاء علوم الدین بررسی نماید. این منطق درونی عنایت به تحلیل چهار مطلب اساسی دارد و در صدد پاسخ به این سیوالات می باشد، اولا بی نظمی زمان غزالی چیست؟ و درد و مسیله غزالی چه بوده است ؟ نکته دوم ریشه این بی نظمی کدام است ؟ سوم راه حل غزالی برای بسامان کردن این بی نظمی چه بوده و درپایان آرمان امام محمد غزالی چه می تواند باشد؟ غزالی در احیاء علوم الدین با نگرشی اخلاقی به سیاست و پرداختن به معنویات به احیاء دینی خود دست می زند که این نوع احیاء نه مانند ابن تیمیه بازگشت به سلف بلکه پرداختن به معنویات به عنوان حوهر دین است که این امر به دلیل اوضاع سیاسی و دینی عصر غزالی بود.

  کلیدواژگان: اندیشه، غزالی، سیاسی، اسپریگنز
 • سیامک پناهی*، امیرحسین حجازی، ایرج ساعی صفحات 484-501

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فضاهای معماری در درمان بیماری ها (نمونه موردی : سرطان) انجام شده ودر پی یافتن فضای معماری است که بتواند به درمان سرطان کمک نماید. معماری با بافت، فرم، رنگ و دیگر اجزای فضا می تواند در این راستا نقش بسزایی ایفا کند.سرطان به عنوان یک معضل مهم در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح می باشد.توجه محیط درمان بیماران سرطانی برای معماران بسیار حایز اهمیت گشته است و بنا به تعبیر چارلز جنکز به « معماری امید» انجامیده است. معماری امید در مراکز جدیدالتاسیس مراقبت از سرطان تمرکز دارد، بنابر رویکر هستی شناسانه و پدیدارشناسانه، می توان اظهار داشت مراکز درمانی نوعی شیوه سکونت در گونه « نهاد/موسسه» را فراهم می آورند. روش پژوهش کیفی وپدیدار شناسی بوده است . نتیجه پژوهش نشان داد مراکز درمانی مگی ادعای درمان بیماران سرطانی را با استفاده از کیفیات فضایی معمارانه خود ندارند ولی به بیمارانی که از این فضاها استفاده می کنند کمک می کنند تا در پیوند خود با این مراکز در مراتب ادارکات فضایی خود از جغرافیای محیط زندگی ، منظر ، فضای شهری، معماری بنا و معماری داخلی و استفاده از عناصر در ارتباط با ادراکات حسی نظیر رنگ، رایحه، مصالح قابل لمس و نور طبیعی ، احساسی بهتر ، آرامش بیشتر، حریم خصوصی مناسب تر و تعاملات بینابین موثر تری را در مقایسه با زمانی که از این فضاها استفاده نمی کنند، داشته باشند. و به این شکل امید، شفابخشی و شفقت را از معماری شفابخش این مراکز و باغ های آنها دریافت دارند.

  کلیدواژگان: فضاهای معماری، پدیدار شناسی، بیماری سرطان، مراکز درمانی
 • فاطمه سیفی*، عبدالحسین فرزاد، فرهاد طهماسبی صفحات 503-521
  در روزگار قاجار و عصر مشروطه، ایران با تغییرات مهمی در حوزه سیاسی و اجتماعی رو به رو می‏ شود و جامعه با بحران‏های سیاسی بزرگی دست و پنجه نرم می‏ کند. یکی از این بحران‏ها بحران مشارکت است. در این دوران که با روابط جدی میان ایران و غرب هم‏زمان است، فعالیت ادبیات در آگاهی‏ بخشی به توده ‏ها بیشتر می‏ گردد. اگرچه ادب فارسی در تاریخ ایران همواره به اشکال مختلف در صحنه اجتماع حضور داشته و نسبت به مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بی ‏تفاوت نبوده اما با گام نهادن در عصر جدید، این نقش ‏آفرینی پر رنگ‏تر می‏ شود. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از کتاب‏ها و مقالات مرتبط با موضوع، به چگونگی رویارویی ادبیات مشروطه با بحران مشارکت پرداخته‏ و به این نتیجه رسیده‏ است که شاعران و نویسندگان، در جریان این بحران به آگاه کردن مردم بر حق و حقوقشان در اداره امور مملکت و دخالت در تعیین سرنوشتشان و هم چنین پرهیز از اختلافات برای رسیدن به حکومت قانون پرداخته ‏‏اند.
  کلیدواژگان: بحران مشارکت، ادبیات مشروطه، بحران‏های سیاسی، حکومت قانون
 • نجمه ضیائی مهر، حسن حیدری*، سید حسام الدین حسینی صفحات 523-536

  رشد اقتصادی، افزایش تولید کالاها و خدمات یک کشور در یک دوره خاص در مقایسه با مقدار آن در دوره ای دیگر می باشد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در کشوری افزایش یابد، می توان گفت در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. در حال حاضر رشد اقتصادی از دغدغه های کلیه ی جوامع جهان می باشد. دین اسلام نیز رشد و پیشرفت اقتصادی مسلمانان را در مرکز توجه خود دارد و شیوه ها و عناصر دستیابی به آن را در آموزه های خود ارایه کرده است. در همین راستا برخی قواعد فقهی وجود دارند که توجه و اعمال آن ها در جامعه در رشد اقتصادی موثر می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی قواعد فقهی موثر در رشد اقتصادی با توجه به اهمیت رشد اقتصادی در این برهه از زمان می باشد. با بررسی این دسته از قواعد فقهی، می توان هر چه بیشتر به لزوم و اهمیت رشد و پیشرفت اقتصادی، با توجه به شرایط موجود اقتصادی در کشور دست یافت.

  کلیدواژگان: قواعد فقهی، رشد اقتصادی، افزایش تولید، تاثیرگذاری مسئولین و مردم
 • محمدیار محمدی*، محمدمسیح هاشمی نیا صفحات 538-549
  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه دینداری اسلامی و مشارکت سیاسی درانتخابات ریاست جمهوری (1400)جمهوری اسلامی ایران در بین دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهر انجام گردیده است.

  روش شناسی

  پژوهش به روش پیمایشی تحلیلی انجام شده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه ولایت ایرانشهردرسال تحصیلی1401- 1400به تعداد 3000 نفر است که طبق جدول مورگان تعداد341 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدندکه به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه دینداری محقق ساخته و پرسشنامه مشارکت سیاسی محقق ساخته است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که دینداری اسلامی با مشارکت سیاسی دارای رابطه مستقیم، مثبت و قوی است ؛ به عبارت دیگر هر چقدر دینداری فرد بالاتر باشد مشارکت سیاسی او نیز افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار دینداری و مشارکت سیاسی، استفاده از این پتانسیل قوی یعنی دین برای افزایش مشارکت سیاسی، عاملی است که باید مورد توجه دانشگاه ها قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دینداری اسلامی، مشارکت سیاسی، دانشجویان دانشگاه ولایت، ایرانشهر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 • مسعود هاشمی، پیمان رجبی*، عباس بیات صفحات 551-560
  هدف از مقاله پیش رو بررسی نقش هیجاناتی است که مدرسین زبان در ایران در برخورد با زبان آموزان، همکاران آموزشی و موسساتی خود تجربه می کنند. بدین منظور تعداد 52 نفر از مدرسین زبان موسسات آموزشی (33 مرد و 19 زن) بصورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران از میان جامعه آماری (77 نفر) انتخاب شدند. در تحلیل داده های حاصل از این تحقیق از روش تحلیل موضوعی رویکرد سه مرحله ای اجتماعی - سازه گرایانه سیدمن و برای تضمین اعتبار نتایج تحقیق از روش تحلیل اکتشافی با رویکردی کیفی استفاده شد. یافته های بدست آمده از این تحقیق نشان داد که 78 درصد از مدرسین شرکت کنند در تحقیق، دارای روابط هیجانی گرم و صمیمانه ای با دانش آموزان خود هستند چراکه علاوه بر تدریس برای آنها نقش راهنمای اخلاقی هم داشتند. در خصوص روابط مدرسین زبان با دیگر همکاران خود، حدود 86 درصد از روابط صمیمی میان همکاران راضی بودند و تنها 14 درصد بدلیل نبود احترام وبی توجهی اظهار نارضایتی کردند. حدود 79 درصد از مدرسین از برخورد سرد و ابزاری مدیران موسسات و گاها بی توجهی به مسایل و مشکلات کاری مدرسین در محیط موسسات اظهار نارضایتی کردند. همچنین حدود 85 درصد از مدرسین زبان بدلیل قوانین و ضوابط اداری و سیاسی دچار دلسردی هستند. البته در کنار هیجانات منفی، بسیاری از مدرسین از وجود روابط صمیمی و گرم خود با زبان آموزان، والدین و جایگاه خود بعنوان مدرس زبان اظهار رضایت داشتند.
  کلیدواژگان: هیجانات، احساسات هیجانی، تدریس زبان، مدرس زبان انگلیسی
 • محمود علمی* صفحات 562-576
  هدف اصلی پژوهش حاضر ، تعیین رابطه عوامل اجتماعی - فردی مرتبط با میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به دموکراسی بود . نوع پژوهش ، کاربردی ، روش تحقیق ، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته بود . جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بود . حجم نمونه ، با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر تعیین شد . روش نمونه گیری ، تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه بود . با توجه به اطلاعات به دست آمده ، بین متغیر گرایش به دموکراسی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز رابطه مستقیم و مثبت وجود داشت. بین متغیر گرایش به دموکراسی و سرمایه فرهنگی رابطه مستقیم و مثبت وجود داشت . میزان گرایش دانشجویان به دموکراسی بر حسب سطح پایگاه اجتماعی - اقتصادی دانشجویان متفاوت نبود . میانگین گرایش به دموکراسی برای همه مقاطع تحصیلی یکسان بود . بر اساس یافته ها ، میزان گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به دموکراسی بر حسب جنسیت دانشجویان تفاوتی نداشت .
  کلیدواژگان: گرایش به دموکراسی، رسانه و شبکه های اجتماعی، سرمایه فرهنگی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • احسان مدملیل، شیوا جلال پور*، فریدون اکبرزاده، حامد محقق نیا صفحات 579-590
  نظریه گرامشی فارغ از نگاه ارزشی در خصوص مفهوم روشنفکری، چشم انداز جدیدی در مطالعات جامعه شناسی سیاسی گشود. در معنای مورد نظر گرامشی کسب هژمونی توسط یک نیروی اجتماعی به موفقیت چهار سطح روشنفکران سنتی، انداموار، جامعه روشنفکری و روشنفکران عام وابسته است. نظام معنایی تولید شده توسط روشنفکران سنتی به عنوان راس هرم روشنفکری توسط سایر سطوح روشنفکری در جامعه بسط داده می شود. کسب هژمونی توسط روشنفکران سنتی که در بسیاری از موارد در قدرت نیز سهیم هستند به تولید نظام معنایی مورد نظر خود و شالوده شکنی نظام معنایی نیروهای اجتماعی رقیب بستگی دارد. روشنفکران سنتی مدرنیته در دوران پهلوی موضوع پژوهش حاضر می باشد. نتایج نشان دهنده آن است که در دوران پهلوی روشنفکران و نظام معنایی مورد نظر آنها را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ روشنفکران دوران پهلوی اول مانند فروغی، تقی زاده و تیمورتاش که نگاه حداکثری داشته و با تولید نظام معنایی متکی بر «باستان گرایی و ایرانیت» بر حذف نیروهای اجتماعی رقیب یعنی مذهب و نظام ایلی متمرکز بودند. دسته دوم روشنفکران 1332-1322 که به دنبال احیاء «سلطنت مشروطه» بوده و محمد مصدق و حسین مکی نماینده این طیف می باشند. دسته سوم روشنفکران ناکام بعد از کودتای 28 مرداد، مانند جلال آل احمد، بازرگان و شریعتی که به ناچار با کنارگذاشتن نظام معنایی اولیه و در چرخشی صدوهشتاد درجه ای با گذشت نیم قرن، جذب نظام معنایی دین و مذهب شیعه شده و در سایه مفاهیمی مانند «بازگشت به خویشتن» به موفقیت گفتمان انقلاب اسلامی 1357 کمک کردند.
  کلیدواژگان: روشنفکر سنتی، جامعه سیاسی، جامعه مدنی، هژمونی، قدرت
 • معصومه نعل چی، مهری دارایی*، ابراهیم پور حسینی صفحات 592-608
  زمینه و هدف

  تعارض در سازمان های دولتی و غیر دولتی امری رایج است که مستلزم مدیریت صحیح آن است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون مدل مدیریت تعارض برای مدیران دانشگاه ها بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی(کیفی- کمی) و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی بود. در بخش کیفی مشارکت کنندگان 15 خبره بودند که به صورت هدفمند برای شرکت در پانل دلفی انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان 590 نفر در سال 1399 بودند که بر اساس فرمول کوکران 232 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه نموه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که حاصل یافته های بخش کیفی بود. اعتبار پرسشنامه با روایی صوری و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (81/0) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمارهای توصیفی با نرم افزار Spss و استنباطی مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شد. 

  یافته ها

  یافته ها نشان داد مدیریت تعارض دارای 9 مولفه و 72 شاخص است که به ترتیب اهمیت، مقدار ضریب مسیر مدیریت تعارض با نرمش و سازش (82/0)، همکاری (79/0)، رویارویی(78/0)، تغییر در روابط (77/0)، اجتناب (76/0)، تطبیق پذیری (75/0)، کنترل (74/0)، مذاکره (72/0) و نظام پیشنهادات (71/0) در سطح اطمینان 95 درصد مثبت و معنادار است. 

  نتیجه گیری

  مولفه های شناسایی شده مدیریت تعارض، می توانند الگویی مناسب برای توانمندسازی مدیران در مواجه با تعارض باشند و توجه بیشتر به مولفه های سازش، همکاری و رویارویی می تواند وضعیت بهتری برای محیط کاری فراهم کند.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، تعارض، مدیریت تعارض، دانشگاه علوم پزشکی، مدیران
 • محمد اکوان*، محمد شکری، منوچهر رخشان صفحات 610-623

  کتیبه های نستعلیق عهد قاجار از آثار با ارزش تاریخی و قدیمی شهر تهران است. این هنر همانند بوم نقاشی زمینه ای برای بیان موضوعات متفاوت، متاثر از عوامل گوناگون، عناصر ایرانی و فرنگی به موازات هم موردتوجه قرارگرفته است. هنگامی که مخاطب به نقوش و تزیینات می نگرد در ابتدا تحت تاثیر زیبایی و به خصوص نظم آن قرا می گیرد ولی پس از تامل تحت تاثیر معانی و نشانه های زمانی قرار خواهد گرفت. در این پژوهش به مطالعه و تحلیل نقوش کتیبه های مسجد سپهسالار و سر در دروازه ملی دوره قاجار پرداخته شده است. پرسش های این پژوهش به شرح ذیل است: کتیبه های نستعلیق این دوره دارای چه خصوصیات نشانه شناسانه ی است؟ چگونه می توان با استفاده از اصول نشانه شناسی نظریه پردازان به خوانش تازه ای از رمزگان نهفته در لایه های پنهان شهر تهران دست پیدا کرد؟ هدف از انتخاب این پژوهش مطالعه این مسجد و دروازه به عنوآن یکی از بناهای شاخص دوره قاجار است که تاکنون پژوهش جامع و کاملی در مورد آن صورت نگرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که نشانه ها و نقوش تزیینی این کتیبه ها و عناصر تزیینی بکار رفته در هر زبان، سازنده زبان دومی است که دلالت ضمنی را ایجاد کرده است. این نشانه های زبان شناسیک در دیگر کتیبه های منصوب در بناهای قاجار هم تکرار شده است؛ که تاثیر گرفته از ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی دوره قاجار درنهایت منجر به فرمی معنادار شده است.

  کلیدواژگان: کتیبه نگاری، نستعلیق، نشانه شناسی، معماری قاجار
 • مهرداد جلیلی کیا، عباس احمدوند*، رضا شعبانی، غلامحسین زرگری نژاد صفحات 625-647
  پیوستگی دین و دولت در حکومت صفویه (1135- 907 ق.)، سبب شده تعامل دو نهاد دینی و سیاسی و چگونگی آن از مسایل مهم پژوهش این دوره باشد. از فقهای برجسته شیعه در دوره صفویه احمد بن محمدعلی (محقق اردبیلی) می باشد که در میان توده مردم به (مقدس اردبیلی) ودرمیان فقها به (محقق ومدقق اردبیلی) مشهور بوده است. از مباحثی که در پی به قدرت رسیدن صفویان به طور جدی مطرح ومحل بحث ومنازعه علمای شیعه واقع شد ، موضوع خراج بود .علمای شیعه جز در موارد استثنایی از اموال دیوانی وعطایای دولتی که بخش اعظم آن خراج بود ، بهره ای نداشتند . ازاین رو مباحثه روی حرام یا حلال بودن این گونه اموال برایشان فاقد اهمیت لازم بود ، اما پس از به قدرت رسیدن صفویه شرایط تغییر کرد وعلمای شیعه ناچار به تامل واظهار نظرشدند .در نظریه مقدس اردبیلی ودراحکام فقهی اش می توان نشانه های مقدماتی نظریه یک دولت را احتمال دادکه طریقه او قابلیت تاسیس یک نظریه را همان که امروز آن را ولایت انتصابی فقیهان می نامند را دارد . در آثار علمی وفقهی ومذهبی اش فقیه نایب امام زمان (عج) می باشد . روش فقهی ایشان جامع نگری به مکتب تشیع ، تحقیق درکنار تتبع وعدم تاثیرپذیری مقلدانه وآگاهی از مسایل روز بینش سیاسی می باشد مقدس ادامه دهنده راه قطیفی می باشد وگرایش به انزوای از سیاست وروی آوردن به تقدس ومعنویت مشهور می باشد
  کلیدواژگان: فقهای شیعه، مقدس اردبیلی، عصر صفویه، دین و دولت، حکومت مجتهد
 • نساء همتی، مسعود قاسمی*، مسعود بسامی صفحات 649-666
  مواد غذایی تاثیر گسترده ای در سطح جامعه و ارتباط مستقیمی با سلامت ابنای بشر دارد. تامین سلامت و امنیت غذایی از گذشته ای دور از مهم ترین وظایف دولت ها بوده و تولید و عرضه مواد غذایی، همواره به عنوان یکی از برنامه های راهبردی دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. دولت ها به منظور پاسداشت از این حق می توانند به روش های مختلفی اقدام نمایند. یکی از این اقدام ها حمایت کیفری از حق بر غذا و جرم انگاری رفتارهای تهدید کننده مرتبط با آن است. هدف از نگارش این پژوهش شناسایی انواع حمایت های کیفری از حق بر غذا از طریق کیفرگذاری و کیفرگزینی است. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار با جرم انگاری مهم ترین رفتارهای تهدیدکننده حق بر غذا درصدد حمایت کیفری از این حق برآمده است، این در حالی است که جرم انگاری های صورت گرفته و پاسخ گذاری های کیفری برای حمایت از حق بر غذا در چارچوب هدف گذاری برای نیل به سیاست کیفری همه جانبه صورت نگرفته و منتهی به ایجاد یک پوشش حقوقی برای حمایت کامل از همه ابعاد حق بر غذا نشده است.
  کلیدواژگان: حق بر غذا، تعهدات دولت ها، رفتارهای تهدیدکننده، حمایت کیفری، جرم انگاری
 • راحله صالحی، زهرا لبادی* صفحات 668-690
  براساس چشم انداز توسعه جمهوری اسلامی ایران کشور با گذر از وضع موجود، جامعه توسعه یافته متکی بر ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، برخوردار از دانش پیشرفته،متکی بر منابع انسانی مقتدر، برخوردار از سلامت و رفاه، مسیولیت پذیر، مومن، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی ایجاد کند. نقش آموزش عالی به عنوان متولی اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوطه و افزایش کارایی سیستم به ویژه در جمهوری اسلامی ایران همواره مساله اسلامی سازی آموزش عالی متناسب با نیازهای جامعه روز مطرح بوده، دارای اهمیت فوق العاده ای است.پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید و خبرگان فعال تدریس و یادگیری در مراکز آموزش دانشگاه علمی-کاربردی استان البرز بوده و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است. داده های این پژوهش حاصل مصاحبه با 15 نفر از اساتید (روش نمونه گیری گلوله برفی) می باشد که شامل 12 ساعت مصاحبه و پیاده سازی آن با روش مضمون (تم) تحلیل شدند. در مجموع 17 مشخصه در قالب 7 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی با عناوین: عناصرطراحی آموزشی، مهارت های ارتباطی مدرسان، مهارت های پژوهشی مدرسان، مهارت های ارزش مداری اسلامی، مهارت های فنی مدرسان و نهایتا ابعاد و مولفه های الگوی مفهومی شناسایی و تعریف گردیدند.
  کلیدواژگان: الگوی تدریس اسلامی، دانشگاه علمی کاربردی، تحلیل مضمون
 • زیبا محمدزاده، غلامحسین برکت*، فرانک امیدیان صفحات 692-713

  هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی برای استقرار مدیریت دانش در مرکز بهداشت شرق اهواز بود . پژوهش حاضر رویکردی کیفی و کمی دارد و از روش نظریه داده بنیاد نیز استفاده شده است. از طریق مصاحبه با پانل متخصصان شاخص های عوامل موثر بر مدیریت دانش در مرکز بهداشت شرق اهواز شناسایی شدند. سپس از پرسشنامه حاصل از یافته های کیفی پژوهش استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش را عده ای از خبرگان، متخصصان و صاحب نظران در مرکز بهداشت شرق اهواز، اساتید، کارشناسان ، مدیران تشکیل داده اند که مشتمل 630 نفر می باشند. با توجه به حجم جامعه آماری تعداد 239 نفر به عنوان حجم نمونه آماری باید انتخاب شد شیوه نمونه گیری در این گام نیز به صورت تصادفی ساده بوده است. از معادلات ساختاری به صورت همزمان شامل هم مدل اندازه گیری و هم مدل ساختاری برای ارایه مدل با بهره گیری از نرم افزار PLS استفاده گردید . نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که نشانگرها از دقت لازم برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش برخوردار می باشند(p=0/01) . همچنین یافته ها نشان داد که برازش کلی مدل (GOF=0/562) از اعتبار و کیفیت بالایی برخوردار است . بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که فرهنگ سازمانی ، رهبری ، فناوری و مدیریت منابع انسانی بر استقرار مدیریت دانش در مرکز بهداشت شرق اهواز در سطح اطمینان 99 درصد تاثیر معناداری دارند

  کلیدواژگان: ارائه مدل، مدیریت دانش، مرکز بهداشت شرق اهواز
 • حمیدرضا رحمتی، علی حسین احتشامی*، سید حمید حسینی صفحات 715-729

  از آنجا که اندک تغییر در حروف و کلمات، فهم مقصود اصلی معصوم علیه السلام را مشکل خواهد ساخت و ما را در رسیدن به معنایی درست و مقبول ناکام می گذارد، توجه به پدیده ی تصحیف، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بررسی آفت تصحیف در روایات، برای آشنایی با کیفیت تعامل با احادیث تصحیف شده و در نهایت فهم درست آنها ضروری می نماید. این پژوهش به آسیب شناسی تصحیف و تحریف در منابع تفسیری و روایی فریقین می پردازد. . پژوهشگر در این پژوهش به تبیین و تحلیل آسیب شناسانه تصحیف و تحریف روایات انعکاس یافته در تفاسیر شیعه و سنی در چهار حیطه جریان شناسی آسیب های حدیثی در منابع روایی و تفسیری ، آسیب شناسی تصحیف و تحریف و بررسی انگیزه ها و عوامل ورود آن در روایات فریقین ، راه های شناخت تصحیف و تحریف در منابع روایی، بررسی عواقب و پیامدهای تصحیف و تحریف در منابع روایی و شناخت راه های برون رفت از این معضل می پردازد. هدف اصلی تحقیق عبارت بوده از : آگاهی از نقاط ضعف و بعضا نقاط قوت منابع مهم حدیثی و تفسیر روایی شیعی.روش تحقیق حاضر روش تحلیلی کتابخانه ای و متکی بر ابزار فیش برداری بوده است و پزوهشگر با عنایت به تفاسیر روایی فریقین به استخراج ، طبقه بندی، تبیین و تحلیل مباحث تصحیف و تحریف روایات تفسیری که مرتبط با موضوع پژوهش بوده اند پرداخته است.

  کلیدواژگان: تصحیف، تحریف، منابع تفسیری، منابع روایی، کج فهمی محدثان
 • مصطفی عزیزی قرامحمدی، حمید الهویی نظری*، خیرالله پروین صفحات 731-744
  امر مشروعیت سیاسی همان علت موجه دولت در توسل به اقتدار عمومی است، تمشیت امور جامعه نیازمند یک نهاد سیاسی بی رقیب عالی در راس نهادهای عمومی که همان حاکمیت است می باشد و آنچه نهاد سیاسی حکمرانی را در توسل به قدرت عمومی توجیه می کند، مشروعیتی است که برای اقدامات خود قایل است. اما اینکه منبع و مبنای مشروعیت چه می باشد چالش برانگیز و محل مناقشه است که با توسل به برخی نظریاتی این خصوص در فلسفه سیاست ارایه گردیده تشریح و به چالش های فوق پرداخته شود. نظریه مشروطیت دولت سنگ بنای نظریات دولت های لیبرال را بنا نهاد و موجب مردمی شدن حکومت ها، تدوین قوانین اساسی و حاکمیت قانون گردید. اندیشمندان با طرح نظریه قرارداد اجتماعی ابتدا سعی نمودند قدرت دولت را در چهارچوب یک قرارداد اجتماعی اعطا شده از سوی شهروندان به حکمرانان نشان دهند سپس با اعمال محدودیت بر قدرت و تضمن آزادی شهروندان اندیشه های هر چه مردمی تر شدن دولت ها را تعالی بخشیدند. در این مقاله ضمن تشریح چیستی مشروعیت سیاسی و نگاهی تاریخی به تکامل نظریه مشروطیت دولت، عنصر مشروعیت را در یک دولت مشروطه تحلیل می نماییم.
  کلیدواژگان: مشروعیت سیاسی، مشروطیت، دولت، حاکمیت و قرارداد اجتماعی
 • محمد قاسمی، فیض الله بوشاسب*، بهزاد معینی سام، شکوه السادات اعرابی هاشمی صفحات 746-757

  شاهنشاهی هخامنشی پس از شکل گیری در جنوب غربی ایران امرزی به وسیله کوروش دوم، نیرومندترین دولت آریایی بود که تا این زمان شکل گرفته بود و بر بیشتر قدرت های بزرگ آسیای غربی غلبه نمود. یکی از اهداف کوروش تسخیر مصر بود، و پسرش، کمبوجیه در سال 525پ.م، توانست هدف پدرش را دنبال کند و مصر را فتح کند. در زمان داریوش اول که شاهنشاهی هخامنشی به نهایت وسعت خود رسیده بود. داریوش اول دست به اقدامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی گسترده ای برای اداره ساتراپی های سراسر شاهنشاهی و به ویژه در مصر زد و همین عوامل سبب گردیدند تا منابع مصری از او به عنوان فرعون بزرگ و قانونی یاد کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اقدامات اقتصادی داریوش در مصر است. به این منظور، بر پایه تطبیق منابع موجود کهن و نو، کنش های اقتصادی داریوش اول برای بهره وری این ساتراپ کهن بررسی می گردد و اینکه داریوش اول برای اداره منابع مصری به چه کارهایی دست زده است و تا چه اندازه، این سیاست-های اقتصادی برای پیشبرد اقتصاد مصر و پیامد آن در شاهنشاهی هخامنشی بازدهی داشته است. در پایان برپایه اسناد، می-توان سیاست اقتصادی داریوش را برای بهره وری شاهنشاهی در مصر کاربردی و موثر دانست. بر پایه این اسناد، می توان داریوش را یکی از شاهان بزرگ دوران باستان دانست که نبوغ خاصی در اداره شاهنشاهی و ساتراپی ها داشته است.

  کلیدواژگان: مصر، داریوش اول، اقتصاد، ساتراپ، پارس
 • مصطفی امیری، هرمز اسدی کوه باد*، محمود قیوم زاده صفحات 759-772
  دین مقدس اسلام برای اداره زندگی بشر در همه ی زمینه‏ها برنامه، آداب و سنن خاصی دارد که بهره‏گیری از آن، سعادت و خوشبختی دنیا و سرای آخرت را تضمین می‏کند. یکی از برنامه های و آداب دین اسلام در برخورد با غریزه جنسی انسان، موضوع ازدواج و یا عقد می باشد. مسیله ای که هم محتوایش بطور کامل با فطرت انسان هماهنگ می شود و هم موجب رشد و تربیت صحیح قوای طبیعی انسان و ارضای غرایز و تامین نیازهای اصیل او می‏شود. دین اسلام نیز براساس توجهی که به نیازهای فطری انسان دارد، برای اشباع صحیح آنها مقررات مناسبی وضع کرده و راه های اصولی را در این زمینه نشان داده می شود؛ ازدواج از نظر اسلام، تنها راه تعدیل غریزه جنسی می شود که می شودفاده صحیح از آن تکامل انسان را در پی دارد. موضوع عقد در بسیاری از آیات قرآن مطرح شده می شود که در این تحقیق برآن شدیم با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی آیات الاحکام مشروعیت عقد از منظر فاضل مقداد و جصاص بپردازیم. بر اساس یافته های پژوهش حاضر :1-از منظر فاضل مقداد، عقد عقدی می شود لفظی، که ابتداء وطی را مورد تملیک قرار می دهد که این نامگذاری مجاز می شود، از باب نامگذاری سبب به اسم مسبب (نام معلول را بر علت نام گذاشتن(می باشد. اما از منظر جصاص، عقد به معنی وطی می شود چه با عقد صورت بگیرد و چه بدون عقد اتفاق بیفتد.
  کلیدواژگان: آیات الاحکام، عقد، مشروعیت عقد، فاضل مقداد، جصاص
 • مینا قلیچ خان، مسعود راعی دهقی*، علیرضا آرش پور صفحات 774-786
  دریای خزر برای کشورهای حاشیه ای آن به معنای منبع و گنجینه نفت و شاهراه دریایی محسوب می شود و ایران نیز همانند سایر شرکای خود در دریای  خزر نگران منافع خود می باشد یکی از شبهات مطرح شده که بسیاری از منتقدان بر آن تمرکز دارند این است که جریان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، ایران از حقوق خود عقب نشینی کرده است. و در حق بهره برداری از منطقه فلات قاره این استدلال چندان علمی و برا اساس مبانی حقوقی نیست، زیرا بحث پیرامون رژیم حقوقی خزر مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 تا کنون بحث پیرامون حصول توافقی حقوقی پیرامون سهم کشور های ساحلی خزر در جریان است. واقعیت این است که قبل از فروپاشی شوروی، ایران و روسیه کل این دریا را در اختیار داشتند که بعد از فروپاشی ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به روسیه اضافه شده و پنج کشور ساحلی را تشکیل دادند که باید درباره دریاچه نظر دهند. همین مساله باعث شده که بیش از دو دهه بحث پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه داشته باشد. بر اساس اعلام وزارت خارجه، در طول این 21 سال پروتکل های زیادی با موضوعات مختلف از جمله حفاظت از محیط زیست دریای خزر، ماهی گیری در این دریا مطرح شده و در نهایت نیز کنواسیون جامع حقوقی دریای خزر که موضوع اصلی مذاکرات ما در 21 سال اخیر بوده، به نتیجه رسید.
  کلیدواژگان: رژیم حقوقی خزر، فلات قاره، کنواسیون قزاقستان، منافع ایران
 • سید غفور الهیان، محمد علی خیراللهی*، علی فقیهی صفحات 788-798
  درباره تعدد زوجات در قرآن کریم مباحث فراوانی میان اندیشمندان مسلمان در گرفته و دیدگاه های گوناگونی درباره آن مطرح شده است. گروهی از آن دفاع کرده اند و آن را به دلایلی ضروری شمرده اند و معتقدند: گاهی مرد برای حفظ تقوا و دورنگه داشتن دامن از آلودگی، ناگزیر به اختیار همسر دیگر است. ازسوی دیگر چند همسری فرصتی برای آن دسته از زنانی است که به دلایلی همچون فوت شوهر یا طلاق، فرصت ازدواج نمی یابند. در مقابل، گروهی از تعدد زوجات انتقاد کرده اند. به عقیده آنان تعدد زوجات خطر تضییع حقوق همسر نخست را به دنبال دارد. همچنین تعدد زوجات ممکن است همسران را در برابر یکدیگر قرار دهد و برای آنان مشکلاتی ایجاد کند. علاوه بر این تعدد زوجات بقای خانواده را در معرض خطر قرار می دهد؛ زیرا معمولا ورود زن دوم به زندگی مرد، تنش های فراوانی در روابط خانوادگی وی به دنبال دارد که فرزندان نیز از آسیب های آن مصون نیستند. گروه دیگری باتوجه به مزایا و معایب چندهمسری، کوشیده اند معایب آن را مدیریت کرده، برای آن راه حل ارایه کنند؛ بدین ترتیب شاهد شکل گیری سه رویکرد متفاوت در مسیله ایم. علاوه بر این عده ای از فقها در تعدد زوجات معتقد به لزوم اذن زوجه توسط زوج می باشند و عده ای هم اذن زوجه را برای تعدد زوجات زوج لازم نمی بینند و هرکدام به دلایلی از آیات و روایات استناد کرده اند. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از کتب فقهی و حقوقی به تحلیل و تبیین عدم لزوم اذن زوجه در تعدد زوجات زوج پرداخته و به دنبال اثبات این نظر بوده است.
  کلیدواژگان: تعدد زوجات، زوج، اذن زوجه، فقه و حقوق اسلامی
 • بهروز ساقی* صفحات 800-815
  نکته مهم در توسعه یافتگی هر ملت توجه به اهمیت، جایگاه و کارکرد زبان در ذهن و ضمیر صاحبان قدرت و اندیشمندان فرهنگی آن است. زبان فارسی که دومین زبان پرمخاطب در جهان اسلام به شمار می آید، می تواند در برنامه ریزی فرهنگی ما نقش ایفا کند که به دلایلی چنین نشده است. تلقی رهبران سیاسی و معنوی به ویژه رویکرد آیت الله خامنه ای به مساله زبان فارسی در نوشتار و گفتارهای ایشان نشان از این مهم دارد که هدف پژوهش حاضر توجه به کارکرد و اهمیت زبان فارسی در نگاه و نگره ایشان است. روش پژوهش، توصیفی و ابزار،کتابخانه ای است که تلقی ایشان در دیدارهایشان با اقشار مختلف، به ویژه ادبا و شاعران طی سال های 1385 الی 1395 درباب زبان فارسی واکاوی شده است. نظرات آیت الله خامنه ای در باره این موضوع در این پژوهش به صورت کامل گردآوری شده و نحوه نگرش ایشان به زبان فارسی، ارزش ها و اهمیت آن، مزیت ها و آسیب های آن، نحوه تاثیرگذاری آن و عوامل موثر بر زبان فارسی و نقش آن در انتقال فرهنگ، تحلیل و نقد شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که زبان فارسی از دیدگاه ایشان _ از نظر انتقال عناصر فرهنگی، ارتباط نسل ها، حفظ حافظه تاریخی، و رسیدن به هدف بنای تمدن ایرانی اسلامی، بسیار مهم است؛ به گونه ای که در طول تمامی سال ها و در بسیاری از دیدارها با اقشار مختلف مردم و مخاطبان از هر قشری به ارزش و اهمیت و جایگاه زبان فارسی اشاره و تاکید شده است.
  کلیدواژگان: آیت الله خامنه ای، زبان فارسی، فرهنگ، ادبیات، تمدن
 • اسماعیل یوسفی، مرتضی سمیعی زفرقندی*، زهرا طالب صفحات 817-829
  مقدمه

  اعضای هییت علمی دانشگاه ها عنصر اصلی انتقال علم و توسعه جوامع هستند که توانمندسازی آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی توانمندسازی روان شناختی کارکنان بر اساس الگوی رهبری معنوی بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر ازنظر شیوه اجرا، توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف نیز کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش 162 نفر از اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان در سال 99-1398 بودند که بر اساس جدول مورگان و کرجسی(1970) 110 نفر از آنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد رهبری معنوی فرای(2005) و توانمندسازی شغلی اسپرتیزر (1995) بودند که پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 89/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS23 و رویکرد معادلات ساختاری با نرم افزار Amos20 استفاده شد. 

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد رهبری معنوی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان رابطه معناداری دارد(44/0=r و 01/0>P). همچنین رهبری معنوی 45/0 واریانس متغیر توانمندسازی روان شناختی اعضای هییت علمی دانشگاه فرهنگیان را پیش بینی می کند. از میان ابعاد رهبری معنوی نیز چشم انداز(83/0)، عشق به نوع دوستی(81/0) و ایمان و امید(80/0) به ترتیب دارای بیشترین ضریب مسیر بر توانمندسازی بودند. 

  نتیجه گیری

   با توجه به تاثیر رهبری معنوی بر توانمندسازی روان شناختی اعضای هییت علمی، بازنگری در الگوهای رهبری در دانشگاه های فرهنگیان ضرورت دارد و انتصاب افراد به عنوان ریاست دانشگاه ها باید بیشتر با سبک رهبری معنوی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، رهبری معنوی، دانشگاه فرهنگیان
 • اسدالله ناصری، سید حمید حسینی*، علی حسین احتشامی صفحات 831-846
  این مقاله با عنوان چیستی و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه قرآن، به بررسی مکاید نفس و دلالت-های تربیتی آن از منظر قرآن می پردازد. مکاید نفس از اصطلاحات برگرفته از آموزه های دینی است و مقصود از آن مکاری ها، حیله گری ها، فریبکاری ها و ریاکاری های نفس با خود انسان است. انگیزه محقق در این نوشتار دست یابی به چیستی و چگونگی فرآیند القاء کید توسط نفس و تبیین ابعاد و آثار آن است. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کیفی با استفاده از منابع مختلف کتابخانه ای، ابتدا به معناشناسی مکاید نفس پرداخته، و سپس مفاهیم مرادف و کلیدی این واژه مانند تسویل، تزیین، تطویع و تلبیس را تحلیل نموده است و در همین راستا مولفه هایی چون، رشد معرفت، پروا پیشگی، مراقبه و محاسبه نفس و خردپروری را می توان به عنوان یافته های تحقیق مورد ملاحظه قرار داد که به عنوان راه کارهایی اساسی با تاکید بر آموزه های قرآن و در جهت مقابله با مکاید نفس مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مکائدنفس، تسویل، تزیین، تطویع، تلبیس
 • سیمین محمدپور، مصطفی اجتهادی*، پریوش جعفری، کامران محمدخانی صفحات 848-869
  پژوهش حاضر، باهدف ارزیابی کارایی و اثربخشی متغیرهای موثر بر امید به آینده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در دو دوره کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده است. تا از این طریق بتوان عوامل موثر بر امید به آینده دانشجویان را موردمطالعه و ارزیابی قرارداد. برای همین منظور، جامعه آماری این تحقیق، کلیه دانشجویان فعال (مشغول به تحصیل) کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در چهار دانشکده مدیریت، علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی را که در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند در بر گرفت. از تعداد کل دانشجویان 734 نفر به عنوان نمونه و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر با به روش ترکیبی انجام شد. بدین صورت که ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران به استخراج مولفه های تحقیق اقدام شد و سپس از طریق پرسش نامه به جمع آوری داده ها و اطلاعات اقدام گردید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل عاملی و همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش امید به آینده دانشجویان دکتری در سطح بالاتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد قرار دارد. دارند. هم چنین بر اساس ضرایب به دست آمده از روش همبستگی پیرسون ویژگی های فردی ادراک شده به میزان 66%، جامعه پذیری و شرایط اقتصادی - اجتماعی به میزان 58%، شرایط خانوادگی به میزان 26% و دانشگاه و ساختار حاکم بر آن به میزان 30% بر امید به آینده دانشجویان موثر است.
  کلیدواژگان: امیدواری، دانشگاه، شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، امید به آینده دانشجویان
 • جعفر نامور*، مسعود آذربایجانی صفحات 871-887
  یکی از موضوعات جدید که در حوزه اخلاق مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است هوش اخلاقی است، بر اساس دیدگاه بوربا، هوش اخلاقی توان تشخیص درست از نادرست است؛ یعنی داشتن اعتقادات اخلاقی محکم و عمل کردن بر طبق آنها به گونه ای که شخص رفتاری درست و محترمانه داشته باشد این پژوهش با هدف تبیین هوش اخلاقی و مولفه های آن بر اساس روایات انجام شد، پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. داده ها شامل روایات کتب حدیثی رتبه الف و ب بود که بر اساس نمونه گیری هدفمند روایت هایی جهت تبیین هوش اخلاقی و مولفه های آن انتخاب شدند. به این منظور روایات منتخب با روش تحلیل محتوا با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هوش اخلاقی دارای چهار بعد اساسی می باشد که عبارتند از: بعد معنوی که شامل بندگی خدا و آخرت گزینی می-باشد؛ بعد اجتماعی که شامل مهربانی، صداقت، عدالت و احسان می باشد؛ بعد شناختی که شامل شناخت خدا، علم و تفکر و تدبر می باشد و بعد معنوی - اجتماعی - فردی که شامل خویشتن داری می باشد. کلید واژه ها: اخلاق، هوش، هوش اخلاقی، مولفه های هوش اخلاقی، روایات
  کلیدواژگان: اخلاق، هوش، هوش اخلاقی، مولفه های هوش اخلاقی، روایات
 • نبی الله ایدر*، فرید قنواتی، یوسف امینی صفحات 889-906

  توسعه سیاسی زمینه نهادی کردن تشکلها و مشارکت سیاسی را فراهم کرده و حاصل آن، افزایش توانمندی افراد، احزاب و گروه هابرای مشارکت قانونمند در فضا سیاسی جامعه است.هانتینگتون توسعه سیاسی را معادل نوسازی می داند و بر این باور است که میزان صنعتی شدن، تحرک و تجهیز اجتماعی، مشارکت سیاسی و رشد اقتصادی از شاخصهای توسعه سیاسی به شمار می روند.او معتقد است، از آنجایی که درفرایند نوسازی و توسعه سیاسی، تقاضای جدیدبه صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدیدتر ظهورمی کنند؛بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و تواناییهای لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد.پژوهش حاضر با هدف عوامل عدم توسعه سیاسی بعد از جنگ تحمیلی در شهر های درگیر جنگ انجام پذیرفت.این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته ،برای تحلیل داده های پژوهش، از آزمون ضریب همبستگی با نرم افزار spss24 و تحلیل عامل تاییدی مرحله دوم با نرم افزار Amos25 استفاده شد.پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. نتایج نشان داد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ملزومات عینی توسعه سیاسی شامل آزادی های اساسی، حقوق سیاسی و اجتماعی، تشکیلات مدنی، احزاب، گروه های اجتماعی و رسانه های جمعی بیان شده و توسعه سیاسی ابتدا می بایست در باورهای فرهنگی ایجاد شود و توسط ابزارهای فرهنگی چون رسانه های جمعی در سطح جامعه گسترش یابد بعد از آن است که تحقق عینی آن را می توان در ساختار اجتماعی و سیاسی مشاهده نمود.

  کلیدواژگان: توسعه، سیاسی، ساختاراجتماعی، فرهنگ جمعی
 • محمدعلی شاه حیدری*، غفار پوربختیار، عبدالعزیز موحد صفحات 908-923
  تشویق بی نظیر اسلام به فراگیری علوم از جمله تاکید فراوان بر بهداشت وسلامت جسم وروان، مسلمین را واداشت تا به علم طب بیش از دیگر علوم اهمیت قایل شوند و آنرا از شریفترین علمها به شمار آورند. فتح کشورهای دارای تمدن کهن به قلمرو جهان اسلام ، ارتباطات علمی و فرهنگی گسترده ای میان اعراب و سایر افراد سرزمینهای فتح شده ایجاد نمود.از سویی توجه خاص مسلمانان و خلفا و امرای آنها به علم طب باعث شد تا اعراب بتوانند از دستاوردهای غنی و عظیم آن سرزمینها و سایرممالک دیگر در زمینه علم فوق بهره و برای انتقال بهتر مفاهیم پزشکی آن سرزمینها از مترجمان زبده ای در این راستا نیز استفاده کنند. این امور موجبات ظهور متفکران ومحققان منحصر به فردی در جهان اسلام گردید تا با شیوه های ابداعی خویش در درمان بیماریها و نیز با تالیفات گرانقدر خود سهم و نقش قابل توجهی را در پیشبرد دانش پزشکی بعمل آوردند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی در رشد و شکوفایی طب در جامعه تمدنی اسلام خصوصا در قرون (3 و 4 ه) تاثیر داشته اند؟ لذا فرضیه پژوهش برآن است که وجود ظرفیتهای مناسبی چون تشویق اسلام و سنت نبوی ، تاثیر جندیشاپور، نهضت ترجمه ، تشویق خلفا و حکما و تلاش علمای برجسته این عرصه را در رشد و بالندگی طب مورد بررسی وتبیین قرار دهد.
  کلیدواژگان: دیدگاه اسلام، نقش خلفاو امرا، نهضت ترجمه، تلاش علما
 • علی حق جو، داریوش بابایی*، علی جانی پور صفحات 925-933
  مسیولیت مدنی واسطه های اینترنتی بدین معناست که اگر فعل و عمل هر شخصی که به عناوین و مقاصد مختلفی با اینترنت سروکار دارد، منجر به وارد آمدن خسارت به منافع یا حقوق دیگران گردد، چه اشخاص یا شخصی ، چگونه و بر چه مبنایی، باید ملزم به جبران خسارت گردند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایت های اینترنتی انجام پذیرفته، مصادیق بارزی که موجبات مسیولیت مدنی در فضای سایبری را فراهم می کنند مانند نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آن ها در تحلیل مسیولیت مدنی در فضای سایبری را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار می دهد و اثبات می نماید که مبنای مسیولیت مدنی در فضای سایبری مبتنی بر تقصیر و تضمین حق بوده و نوع مسیولیت نیز تضامنی می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است را بر طبق قواعد عام مسیولیت مدنی مطالبه کنند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، فضای سایبری، مسوولیت مدنی، واسطه های اینترنتی
 • سیروس تختائی نژاد، اکبر رجبی*، سمیرا گل خندان صفحات 935-948
  دیوان کیفری بین المللی ساختار نوینی را برای تعقیب مرتکبین جرایم مهم بین المللی به وجود آورده است. نحوه شروع به تحقیق و تعقیب جنایات از مسایل مهم اساسنامه دیوان است. به موجب مفاد اساسنامه در مورد شروع به تعقیب، جهات سه گانه « ارجاع توسط کشورهای عضو » ، « ارجاع توسط شورای امنیت » و « ابتکار دادستان » مقرر شده است. در این خصوص نظام دادرسی دیوان به گونه ای طراحی شده است که با حذف مرحله بازپرسی، وظیفه تحقیق نیز در کنار امر تعقیب بر عهده دادستان قرار گرفته است که وظایف خود را تحت نظارت شعبه مقدماتی انجام می دهد. در این راستا دادستان می تواند اقدام به جمع آوری اطلاعات و ادله، بررسی اسناد و مدارک،اخذ اظهارات شهود و مطلعین، تحقیق از متهمان و مظنونان و احضار یا جلب آنها بنماید. دولتهای عضو نیز به موجب اساسنامه مکلف به همکاری با دادستان هستند. صلاحیت دیوان تکمیلی است و تنها در مواردی که هیچ دادگاه صالح داخلی نتواند یا نخواهد که جریان را تحت تعقیب قرار دهد ، اعمال صلاحیت می کند. ضمن آنکه شورای امنیت می تواند بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد درخواست تعویق اقدامات تعقیبی و تحقیقی را بنماید.
  کلیدواژگان: تعقیب، تحقیق، دیوان کیفری بین المللی، جنایات بین المللی
 • محمد دکاندار، مجید رادفر*، علی ملک پور صفحات 950-963
  فردید در ایران امروز مشهورترین روشنفکر ضد غرب به شمار می آید. ترویج افکار وی در جناح ها و گروه هایی از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران - که به غرب ستیزی و بنیادگرایی معروف و مشهور هستند- و حملات و انتقادهای شدید روشنفکران طرفدار اندیشه مدرن و ضد اندیشه «غربزدگی» و «بومی گرایی افراطی» - اعم از دینی و غیر دینی- به وی، نشان از تاثیر نظرات و افکارش بر روشنفکری ایرانی دارد. نام فردید از سویی دیگر با تاریخ روشنفکری ایران گره خورده است. وی که به اعتباری اولین سخنگوی »هایدگر» در ایران به شمار می آید، برای زمانی نسبتا طولانی، مراد حلقه ای از اهالی فکر و فلسفه شد و از این طریق به اشاعه دیدگاه های خود پرداخت. این پژوهش به بررسی آراء و اندیشه های سید احمد فردید و تاثیرات آن بر روشنفکری قبل و بعد از انقلاب در چارچوب گفتمان غربزدگی و بازگشت به خویش اختصاص یافته است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای (اسنادی) است. آنچه به عنوان نتیجه پژوهش به دست می آید این است که از کارهای مهم فردید این است که بازگشت به خویشتن را در سطحی بسیار رادیکال و عمیق هم به لحاظ تقابل و هم به لحاظ محتوا مطرح نموده و این امکان را نیز تا حد زیادی استفاده از هایدگر برای وی فراهم آورد و فردید بیش از همه با شرایط ما بعد انقلابی 1357 تناسب داشت، چرا که امکان انتقال به شرایط پس فردای بیرون از تاریخ تجدد را بیشتر فراهم می کند.
  کلیدواژگان: غربزدگی، گفتمان غربزدگی، بازگشت به خویشتن
 • امیر نوعی، جواد واحدی زاده*، علی افراسیابی صفحات 965-975
  پیچیدگی احراز بزهکاری مجرم و کسی که در نهایت بایستی پاسخگو در قبال رفتار خویش باشد در فرضی که چندین شخص موثر در نتیجه مجرمانه بوده اند، حاکم می باشد. اشاره قانون گذار به موضوع تاثیر رفتار از یک سو و دلالت نظریات متعدد حقوقدانان بر نقش تاثیر رفتار در ثبوت ضمان از سوی دیگر این ذهنیت را ایجاد کرده است که ضمان صرفا دایر بر مدار تاثیر است، در حالی که بر خلاف این باور حسب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنای ضمان استناد جنایت به رفتار موثر توام با تقصیر می باشد. این تحقیق به روش کتابخانه ای و اسنادی است که در آن برای رسیدن به اهداف و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به کتب مدخل و همچنین پرونده های کیفری مرتبط با بحث ضمان تسبیب و با استخراج رویه حاکم بر فرایند قضایی مسیله به پردازش داده های حاصله اقدام شده است. بررسی های به عمل آمده در راستای شناخت جایگاه تاثیر رفتار برای تحمیل مسیولیت کیفری ازباب تسبیب نشان داد با تغییری که در مفهوم رابطه سببیت از سوی مقنن ایجاد شده است و دامنه آن از این حیث که در بردارنده عناصر مادی و روانی جرم می باشدگسترانیده شده است، برخلاف تصور موجود که ضمان تابع محض تاثیر می باشد این تلقی تعدیل شده است. با توجه به اینکه تاثیر رفتار عوامل دخیل در جنایت برای ضامن دانستن عامل آن رفتار لازم و ضروری می باشد اما پژوهش حاضر نشان خواهد داد صرف تاثیر رفتار برای تحمیل مسیولیت کیفری کافی نمی باشد.
  کلیدواژگان: سبب، مباشر، شرط، تقصیر، تاثیر رفتار
 • مرتضی رزم پوش، فرزام فرزان*، مصطفی بستام صفحات 977-1008
  در دهه گذشته اکثر عوامل کلیدی صنعت ورزش برای ساختن یک تصویر عمومی قوی و در دسترس، استفاده گسترده ای از شبکه های اجتماعی را آغاز کرده اند. شبکه های اجتماعی به صورت پویا در ورزش و به ویژه در فوتبال معرفی شده اند. مطالعه حاضر به بررسی ارتباط گفتمان اینترنتی در بین هواداران فوتبال و خشونت در ورزشگاه ها پرداخته است. برای پاسخ به سوالات تحقیق، از روش تحلیل محتوا در مطالعه حاضر استفاده شده است. نمونه مورد مطالعه شامل 5 باشگاه فوتبال که در لیگ برتر ایران در سال 98 حضور داشته اند، می باشد. جهت بررسی ارتباط میان اقدامات خشونت آمیز هواداران و بازیکنان و انواع گفتار از آزمون همبستگی استفاده شده است. با توجه به ماتریس همبستگی میان انواع گفتار و خشونت هواداران در سطح معناداری یک درصد، ارتباط مثبت و معناداری برقرار است. برای بررسی پیش بینی پذیری اقدامات خشونت آمیز هواداران و بازیکنان از رگرسیون استفاده شده است. ضریب تعیین R2 برای مدل پیش بینی خشونت هواداران برابر 284/0 به دست آمد. به این معنی که انواع گفتار 28 درصد تغییرات متغیر وابسته خشونت هواداران را بیان می کنند. در میان انواع گفتار ضریب رگرسیونی اظهارات انتقادی و پرخاشگری کلامی در سطح معناداری 5 درصد معنادار شده است. با توجه به جو حاکم بر استادیوم ها قبل و بعد مسابقات، هواداران و بازیکنان در شرایطی قرار می گیرند که امکان دارد به خاطر نقص قوانین و هنجارها به تقابل پرخاشگرانه و خشونت آمیز کلامی، مجازی روی آورند. چنین تقابل ها به وضوح نشان دهنده اهمیت رسانه های اجتماعی جدید برای رفتار جمعی است که نیاز به نظارت بیشتری را می-طلبد.
  کلیدواژگان: فوتبال، هواداران، خشونت، رسانه های اجتماعی، اینستاگرام
 • مرتضی رضایی، محمود قیوم زاده*، حسین خسروی، امیر ملا محمدعلی صفحات 1010-1025
  جرایم مرتبط با نظام پولی و ارزی از جمله عوامل مخل نظم عمومی است، از این رو ارتباطی تنگاتنگ با حاکمیت و اقتدار ملی دارد. توسعه پایدار کشور نیز در گرو جذب سرمایه های داخلی و خارجی می باشد که خود تحت تاثیر میزان فساد اقتصادی است. به دلیل تهدیدات جرایم اقتصادی نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنتها و ارزشهای اخلاقی، تاثیر فراوان این جرایم در ایجاد اخلال در توسعه و برنامه رو به رشد اقتصادی کشور، سلب اعتماد عمومی از حاکمیت و مسیولین حکومتی و جدایی میان حاکمیت و مردم، جرایم اقتصادی مورد توجه و بررسی دولتها و نهادهای قانونی قرار گرفته است. نابسامانی در حوزه اقتصاد باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود و ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی جامعه را به مخاطره می اندازد. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی درگرو مبارزه با اخلالگران و مجرمین در نظام اقتصادی است. مبارزه با اخلالگران اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات سوء اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند. در سیاست جنایی قضایی که توسط ارگان های قضایی و دادگستری هر کشور انجام می شود، سعی می شود تا با استفاده بجا از مجازات ها و ضمانت های اجرایی کیفری موثر بر مجرمان، موجب ارعاب عمومی از جرم و پیشگیری از جرم شوند. قضات می بایست تناسب بین کیفر و بزه را لحاظ کرده و همچنین با فردی کردن مجازات ها باعث تحقق فرآیند پیشگیری شوند. مجازات ها و احکام صادره باید دارای سه ویژگی: شدت مجازات، حتمیت و قطعیت مجازات و سرعت اجرای مجازات باشند.
  کلیدواژگان: جرایم اقتصادی، نظام پولی و ارزی، پیشگیری کیفری، پیشگیری غیرکیفری
 • محمد حسین آبادی، مرضیه افضلی مهر*، مهرداد ناظمی صفحات 1027-1046
  قانون مدنی، با وجود مشخص بودن قاعده حل تعارض برای بخشهای احوال شخصی، قراردادها، اموال و نوع اسناد، در مورد مسیولیتهای بدون قرارداد پاسخی نداشته است.. آیا از عدم پاسخ باید نتیجه گرفت که مسیولیتهای بدون قرارداد مستلزم به قاعده حل تعارض قوانین نداشته و بنابراین دادگاه در مورد دعاوی مسیولیت مدنی، چه عنصر خارجی داشته باشندچه نداشته باشند، باید قانون ایران را اجرا کند؟ یا اینکه قاعده حل تعارض وجود دارد و آن همان اصل سرزمینی بودن قوانین است؟ یعنی دادگاه ایران، اصل مزبور را قاعده حل تعارض قوانین قلمداد کند و قانون ایران را در مورد مسیولیت مدنی اجرا میکند؟ مقاله حاضر در پی آن است تا نشان دهد هیچکدام از این دو نگرش صحیح باید قاعده حل «دسته های ارتباط» نیست و مسیولیتهای بدون قرارداد همانند بقیه تعارض داشته باشد و در عدم پاسخ قانو نگذار، رویه قضایی و دکترین میتواند و باید این مشکل را خوب کند. این مسیله چرایی انتخاب قانون حاکم بر مسیولیت مدنی است.اما در مورد چگونگی تبیین قانون حاکم بر مسیولیت مدنی، با وجود اینکه نظام ای معرف حقوقی در طول دورانهای طولانی، قانون محل انجام عمل خطرناک را حاکم بر مسیولیت مدنی شناخته اند، اما به تازگی به نقش حاکمیت اراده در مشخص کردن قانون حاکم توجه شایان شده و حق نیز همین است. در عین حال، در نبود تراضی طرفین، قانون محل جرم، همچنان بهترین راهکار است.
  کلیدواژگان: قرارداد، مسئولیت مدنی، ضوابط، قانون
 • حسن اسماعیل پور*، فاطمه حسن نژاد، حمیدرضا سعید نیا صفحات 1048-1066

  این پژوهش با هدف ارایه مدلی در خصوص تجربه خرید درون فروشگاهی مشتریان در هایپرمارکت ها انجام گرفته است . پژوهش با کاربرد روش پدیدارشناسی و با هدف توسعه مدل تاکسونومی، شاخص ها و مولفه های مفاهیم مورد مطالعه شناسایی شده است. این بخش از مطالعه با مشارکت هجده نفر از مشتریان دایمی و پربازدید از هایپرمارکت های هایپراستار و هایپرمی در تهران با نمونه گیری هدفمند پیاده شده است. شواهد با بکارگیری پروتکل و اجرای مصاحبه گردآوری و با روش کدگذاری تجزیه و تحلیل و مدل نظری استخراج شده است. طبق نتایج هفده مولفه فرعی : تجربه تعامل با افراد جامعه، تجربه تعامل با دوستان و اعضای خانواده، تجربه ارزش لذت جویانه، تجربه ارزش منفعت طلبانه، تجربه احساسات درون فروشگاهی، تجربه فرار، تجربه تبلیغات، تجربه راحتی، تجربه قیمت، تجربه محصول، تجربه یادگیری، تجربه طراحی، تجربه کارکنان، تجربه بصری، تجربه بویایی، تجربه شنوایی و تجربه لامسه در زمینه شش مولفه اصلی تجربه مشتری درون فروشگاهی: تجربه اجتماعی، تجربه ارزش، تجربه هیجانی، تجربه عملی، تجربه فکری و تجربه حسی شناسایی شده است. رضایت مشتری با سه مولفه: رضایت از محصول، رضایت از کارکنان و خدمات و رضایت از سازمان فروشگاه و قصد بازگشت به فروشگاه با دو مولفه: قصد خرید در آینده و اولین مکان برای جستجوی انواع کالاها استخراج شده است.

  کلیدواژگان: تجربه مشتری، رضایت مشتری، قصد بازگشت به فروشگاه، هایپرمارکت
 • مهسا محرابی، کریم حمدی*، حسین وظیفه دوست، محسن خون سیاوش صفحات 1068-1089
  امروزه تجارت الکترونیک برای کسب و کارها به راهکار بسیار مناسب و مقرون به صرفه ای تبدیل شده است. از اینرو توجه به استفاده از فناوری های نوین در کسب و کارها، نحوه بازاریابی این نوع کسب و کارها و عواملی که باعث موفقیت آن ها در ارتباط با مشتریان و حفظ آن ها می باشد بسیار حایز اهمیت است. لذا این پژوهش قصد دارد تا به تببین مدل بهینه سازی موفقیت بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری در خدمات و کسب و کارهای الکترونیک بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است . جامعه آماری آنرا 2500 نفر از مشتریان شرکتهای فعال در حوزه خدمات الکترونیک در فعالیت های مختلف تشکیل دادند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار ایموس استفاده شد.نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که؛ قیمت ، پیشبرد فروش، برندسازی، ویژگی های ادراکی/ احساسی، تسهیلات سخت افزاری، تسهیلات نرم افزاری، رسانه های اجتماعی، ویژگی های تکنولوژیک، شبکه سازی، نوآوری، مشتری گرایی، بازاریابی دیجیتال، عوامل درون سازمانی، بازاریابی و مدیریت رابطه با مشتری تاثیر معناداری بر موفقیت بازاریابی و تجارت الکترونیک دارند. در ادامه پیشنهادهایی ارایه شدند.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی، کسب و کارهای الکترونیک، تجارت الکترونیک
 • نادر رستم زاده، مصطفی افشاری*، زهرا علم، سعید قربانی صفحات 1091-1106
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل کیفی حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش و جوانان تدوین گردید. 

  روش تحقیق

  روش پژوهش حاضر بلحاظ هدف توسعه ای و بلحاظ اندازه گیری پژوهشی کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی (مدل اشتراوس و کوربین) استفاده گردید. 

  یافته ها

  بر اساس نتایج مقوله ها در قالب 28 مقوله و 62 کد مفهومی مشخص شد و در دل ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی به صورت موجبات علی، مقوله اصلی: حکمرانی خوب الکترونیک در وزارت ورزش، راهبردها، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، و پیامدها جای گرفتند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که شرایط زمینه ای در دو سطح خرد (قوانین) و کلان (عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل ساختاری(زیرساختی)، قابل تفکیک می باشند. نتایج حاضر چارچوبی مناسب و بومی برای پژوهش های مرتبط با حکمرانی خوب الکترونیک در ورزش ایران است که لازم است در جهت توسعه بیشتر سازمان های ورزشی به ابعاد و پیامدهای آن توجه گردد.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب الکترونیک، نظریه داده بنیاد، دولت الکترونیک، اینترنت، مهندسی مجدد
 • علی محمدیان کبریا، محمد نوذری فردوسیه* صفحات 1129-1145

   نهی ارشادی و مسایل پیرامونی آن به دست دانشمندان اصول فقه طرح شده است و آنان در باب نشانه ها و مصادیق این موضوع، مباحثی را بیان داشته اند. نوشتار حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش درآمده، با بیان ماهیت نواهی ارشادی، مباحث خود را بر اساس دو فرضیه سامان داده است؛ نخست اینکه، معیارهای شناخت نواهی ارشادی از دیگر نواهی متفاوت است و دیگر اینکه نهی ارشادی دارای آثاری از جمله، ثبوت حکم شرعی، فساد عمل و کشف از حکم وضعی است. رهاورد این پژوهش این است که معیار نواهی ارشادی، رعایت مصلحت مکلف و جلوگیری از قرار گرفتن وی در مفسده دنیوی و ضررهای عملی است که از آن منع شده است و به همین دلیل هم ارتکاب آن، عقاب اخروی ندارد. به علاوه، اثر نهی ارشادی، خواه ارشاد به جزییت، شرطیت و یا مانعیت باشد و خواه متعلق آن، عبادات یا معاملات باشد، فساد است.کلیدواژه ها: نهی، ارشاد، مصلحت، فساد، فقه امامیه

  کلیدواژگان: نهی، ارشاد، مصلحت، فساد، فقه امامیه.جامعه اسلامی
 • عرفان کریمی راد، مجتبی فرحبخش*، سید منصور میرسعیدی، قاسم قاسمی صفحات 1147-1167
  جرم گذاری به واسطه تحدید و تهدید محدوده آزادی، بیش ازهرامری از راهبردهای حاکمیت درمعرض داوری های اخلاقی جامعه قرارمی گیرد. این امر زمانی که قرار است اخلاق متعارف جامعه متعلق مستقیم جرمگذاری، یعنی باگزنده ترین ابزارقرار گیرداهمیتی مضاعف میابد. اخلاقگرایی برخلاف دیگراصول جرمگذاری نظیر اصل ضرر که دلایل متقنی برای ورود به محدوده جرمگذاری دارند، در وهله اول نیازمند پشتیبانی اخلاق متعارف است و چالش زمانی به حداعلی خود می رسد که منبع این حمایت نه از جامعه بلکه از منابع قدسی گزینش شوند که درگذر زمان و درمواجهه با اسیدیته تطورات اخلاقی جامعه متعاقب عوامل گوناگون مستعد فرسایشند. با بی عنایتی به اخلاق متعارف این پتانسیل وجود دارد تا حقوق کیفری و متعاقبا حاکمیت درورطه بحران مشروعیت گرفتار وحقوق که خود مظهر عدالت است در مظان اتهام بی عدالتی واقع شود، مسیله ای که به مذاق حاکمیتها خوش نمی آید. تطورات اجتماعی و اخلاقی ناگزیر، در انحاء و کیفیات مختلف، اخلاقگرایی را ازرنگ و جلا می اندازد تا جایی که حتی در نظامهای کیفری مذهب بنیان هرچند با صعوبت و مقاومت بیشتر و با ظرفیتهای خاص خود نظیرافزایش شکاف میان مرحله ثبوت و اثبات، محدوده آن درانحاء مختلف با قبض مواجه شده است. این مقاله با روی کردی توصیفی-تحلیلی تطورات اخلاقی جامعه را از مهمترین دلایل فرسایش و صیرورت اخلاق گرایی قانونی می داند
  کلیدواژگان: اخلاق متعارف، محدوده اخلاق گرایی، اخلاق گرایی قانونی، اخلاقگرایی مذهب بنیان
 • نجمه ملک پور، سینا فروزش*، محمد بهرام زاده صفحات 1169-1193
  کرمان به دلیل وسعت و داشتن موقعیت جغرافیای و طبیعی ویژه، در دوره های مختلف مورد توجه حکمرانان مرکزی و محلی بوده است و همواره برای اداره این قلمرو عظیم اهتمام ویژه ای داشته اند.حاکمان ایالت کرمان بر بخش های وسیعی از جنوب شرق و جنوب ایران حکمرانی می کردند. در این پژوهش به بررسی نظام اداری حاکم بر ایالت کرمان از دوره قراختاییان تا صفویه می پردازیم. نخست آن که ایالت کرمان، همواره از مناطق مهم و تاثیرگذار بر ایالات همجوار خود و سایر ایالات ایران بوده که به رغم انجام مطالعات و پژوهش های بسیار همچنان جای آن دارد تا درباره ابعاد گوناگون آن تحقیق علمی صورت گیرد. دیگر آن که، شناسایی مولفه های تاثیرگذار همچون قومیت، قدرت، اقلیم و جغرافیا بر نظام اداری، سیاسی و تقسیمات جغرافیایی اعمال شده در این سرزمین در دوره های مورد نظر این پژوهش بسیار حایز اهمیت است. از این رو جای آن دارد این مشخصه ها بر اساس اثرگذاری در روند تاریخ تقسیمات سرزمینی ایالت کرمان مورد تامل قرار گیرند تا نقش هر کدام از این شاخصه ها در روند رشد یا رکود شهرها و ولایات این سرزمین مشخص شود.
  کلیدواژگان: ایالات، ولایات، اداری، کرمان، تقسیمات سرزمینی، قراختائیان، صفوی
 • محمدجواد اسماعیلی، ابوالقاسم حیدرآبادی*، منوچهر پهلوان صفحات 1195-1209
  سلبریتی ها تنوع گسترده ای از پدیده های دیداری را وحدت می بخشند؛ از همین رو مطالعات میان رشته ای فرهنگی، اجتماعی، و علم دیجیتال اهمیت دارد. ظاهر اجتماعا سازمان یافته سلبریتی ها باید در حقیقت کلی اش باز شناخته شود. لذا فرضیه ی اولیه مقاله این است که سلبریتی ها به عنوان نخبگان با قدرت و نفوذ جامعه هستند؛ آن ها از مقبولیت فعالیت های اجتماعی و سیاسی برخوردارند، که قانونی و مشروع نیست؛ بنابرین نباید در حوزه های غیر تخصصی شان فعالیت داشته باشند. با توجه به اهداف تعیین ویژگی افراد تاثیرگذار جهت الگوسازی، و نشان دادن قدرت و نفوذ سلبریتی ها و کاربرد عملیاتی نتیجه ی پژوهش، روش تحقیق، «تحلیل محتوا» است، چرا که تاثیرات متقابل ارتباط جمعی نیاز به این تکنیک خاص دارد. روش گردآوری داده ها از سلبریتی های منتخب ایران در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با استفاده از مشاهده مشارکتی و مشتمل بر خوانش محتوای مجازی است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کیفی استفاده شده و برای تبیین رابطه علت و معلولی بین داده ها، تاثیر عوامل مختلف بر رفتار سلبریتی ها مورد تحلیل قرار گرفته است. بنابرین آنچه در نتیجه تفحص برقرار می شود، عدم مقبولیت سلبریتی ها در فعالیت سیاسی و اجتماعی است.
  کلیدواژگان: شهرت، سلبریتی، مشارکت سیاسی و اجتماعی، افراد مشهور، شبکه های اجتماعی
 • ادریس بهشتی نیا*، افشین کریمی صفحات 1211-1243
  جدال میان موافقان و مخالفان بومی سازی علوم انسانی چند دهه ای است که میان چهره های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی کشور در جریان است، بدون آنکه تا این لحظه نتیجه مشخص و ملموسی در پی داشته باشد. قطعا دلایل متعددی برای به فرجام نرسیدن این موضوع وجود دارد. مقاله حاضر بر آن است که با دسته بندی و طرح نظریات و دیدگاه های مهمترین موافقان و مخالفان بومی سازی علوم انسانی در ایران زمینه های درست و دقیقی برای مقایسه و نقد این دیدگاه ها فراهم سازد و در نهایت امر مهمترین دغدغه های موافقان و مخالفان بومی سازی را برای مخاطب مشخص نماید. همچنین در ارتباط با ضرورت یا عدم ضرورت بومی سازی نیز دیدگاه های موافقان و مخالفان به بحث گذاشته و تا حد امکان نقد شده است.این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای تدوین گردیده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
  کلیدواژگان: بومی سازی، علوم انسانی، علم دینی، علم بومی
 • اسلام اسلامی آزاد، مسعود ایمان زاده*، مهرداد محرم زاده، نسرین عزیزیان کهن صفحات 1245-1264
  زمینه و هدف

  دف از پژوهش حاضر، ارزیابی مدل فرهنگ اخلاق مدار در میان تماشاگران فوتبال لیگ برتر کشور بود. 

  روش تحقیق

  این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات به صورت پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای است که با آلفای کرونباخ پایایی سنجی و با تحلیل عاملی تاییدی روایی سنجی شده است. آزمون فرضیه ها با مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار PLS انجام شد. 

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند عوامل اجتماعی به میزان 325/0، عوامل اقتصادی به میزان 329/0، علل فردی و روانی به میزان 493/0، رسانه ها و تلویزیون به میزان 625/0، عوامل قانونی و سیاستگذاری فرهنگی به میزان 248/0، تسهیلات و امکانات به میزان 411/0، عوامل مدیریتی به میزان 615/0، عوامل آموزشی به میزان 209/0، عوامل جمعیت شناختی به میزان 331/0و چهره های ورزشی به میزان 281/0 بر اعتبار مدل فرهنگ اخلاق مدار تاثیر دارند. 

  نتیجه گیری

  عوامل مرتبط با رسانه ها و عوامل مدیریتی با حدود 60 درصد بیشترین تاثیر را بر اعتبار مدل فرهنگ اخلاق مدار دارند. بایسته است تصمیم گیرندگان حوزه فوتبال به این ابعاد توجه بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: تماشاگران، فرهنگ اخلاق مدار، فوتبال، لیگ برتر، معادلات ساختاری
 • میثم یوسفی طهارم، علیرضا رجب زاده اصطهباناتی*، علی زارع صفحات 1266-1282
  مسولیت مدنی نهادهای عمومی غیردولتی همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است.در این میان شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از عناصر مهم سیستم مدیریت شهری و به عنوان نهاد سیاست گذار و تصمیم گیر در سطح محلی مطرح است که تصمیمات آن می تواندخسارت هایی برای اشخاص دیگربه دنبال داشته باشد.سوال اساسی که در این زمینه مطرح می شود این است که مبانی مسیولیت مدنی شورای شهرچیست و شیوه های جبران خسارت اشخاص به چه صورت است؟مقاله حاضر توصیفی تحیلی بوده وبا استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورداشاره پرداخته است. نتایج بیانگراین امراست که مسیولیت مدنی شورای شهرمستنط ازقانون مسیولیت مدنی پذیرفته شده و شورا هم بر اساس تصمیمات جمعی به عنوان یک شخصیت حقوقی و اعضاء شورا نیز بر حسب وظایف فردی دارای مسیولیت مدنی است و اگر چه شورای شهر نقش اجرایی ندارد لکن در نتیجه اجرای مصوبات شورای شهر و یا ترک فعل به صورت عدم اقدام در راستای وظایف تعریف شده،به اشخاص دیگر خسارت وارد شود،از باب تقصیر یا ترک فعل مسیولیت دارد.مطالعه مسیولیت مدنی اعضای شوراهای شهر و روستا و شهرداران در نظام حقوقی ایران مبین آن است که،علیرغم پیش بینی برخی موقعیت های خاص در قوانین مصوب، که مسیولیت دولت را منطبق با تیوریهای تقصیر یا خطر پذیرفته است؛در بسیاری از موارد مواجه با اشکال یا خلاء قانونی است.اقتضای عدالت که بر جبران خسارت زیاندیده حکم می کند،تحقق و تثبیت مسیولیت مدنی نوعی و بدون«تقصیر»را که مشابهت با نظریات«خطر»یا«تضمین حق» در حقوق خارجی دارد،به عنوان یک اصل و قاعده اجتناب ناپذیر می سازد.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، شورای شهر، جبران خسارت، تقصیر
 • محمد گلشنی، سید منصور میرسعیدی*، حسین غلامی صفحات 1284-1300
  بزه «جعل اسناد» در حقیقت به عنوان نوع رایج جرم جعل از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی به شمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی کشور تاثیرات منفی بگذارد و از آنجا که پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، ضرورت دارد که متقابلا با به کارگیری تجهیزات و روش های علمی، در جهت تشخیص و شناسایی اسناد مجعول گام برداشت. در واقع با استفاده از روش کشف علمی جرایم یا همان «پلیس علمی» می توان در تشخیص جعل اسناد در اکثر قریب به اتفاق موارد به نتایجی صحیح و قابل قبول با ضریب اطمینان بالا و کمترین خطا دست یافت.اقدامات پلیس و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در جامعه می تواند در پیشگیری و کاهش جرایم جعل اسناد موثر واقع گردد ، چون عنوان مقاله پیشگیری از جعل اسناد اتومبیل با رویکرد انتظامی وثبتی بوده. ابتدا تعریفی اختصاری از جعل سند ومبانی پیشگیری از آن ارایه نموده و در پی آن چندین انگیزه و عامل راکه موجب جعل اسناد رسمی می شود با ذکر مثال برشمرده ایم و در دامنه سخن و نتیجه گیری نیز راه های پیشگیری از جعل اسناد رسمی خودرو را مختصر بیان نموده ایم. گر چه تا جامعه ای از علم و معرفت و رفاه و آزادگی فربه و اشباع نگردد نمی توان از آن جامعه امید سلامت و عدم آلودگی های اجتماعی را داشت زیرا جعل زاییده فقر و جهالت و رشد نیافتگی ملل می باشد.
  کلیدواژگان: پیشگیری، جعل، سند، پیشگیری انتظامی، پیشگیری ثبتی
 • عباس نجفی، جمشید نور شرق دهاقانی*، احمد شمس، حمیدرضا علی کرمی صفحات 1302-1315
  نوع وثیقه، در روابط میان طلبکار و بدهکار، همواره از مهمترین مباحث حقوقی در ارزیابی طلب بوده است. نظریه وثایق دین، در نظام حقوقی مصر، نه تنها وثایق عام، که وثایق خاص را نیز در بر می گیرد. مجموعه داراییهای مدیون، در هر دو نظام حقوقی، وثیقه عام محسوب می شوند. بدیهی است علیرغم وجود چنین امکانی، همواره احتمال عدم تکافوی اموال مدیون و یا پیش دستی سایر طلبکاران، تهدیدی در جهت وصول مطالبات شخص است. به همین دلیل، قانونگذار، وثایق خاص را در نظر گرفته است. رهن رسمی و رهن حیازی، از جمله وثایق خاصی در نظام حقوقی مصر می باشند که دارای ریشه قراردادی هستند. آنگونه که در نظام حقوقی ایران، عقد رهن صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن آن، در زمره عقود است. حق اختصاص،از دیگر وثایقی است که در نظام حقوقی مصر پیش بینی شده است و ریشه قضایی دارد. در نظام حقوقی ایران نیز، توقیف اموال مدیون توسط دادگاه چه در مرحله اجراء حکم و چه قبل از آن مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. حق امتیاز، نوع دیگری از وثیقه در معنای عام حقوقی آن در نظام حقوقی مصر است و نزدیکترین معادل برای آن در نظام حقوقی ایران، «دیون ممتازه» است. در مقاله حاضر، هدف اصلی، تحلیل تطبیقی اجزاء این نظریه در نظام حقوقی مصر و ایران می باشد .
  کلیدواژگان: وثائق دین، کفالت، رهن، حق امتیاز، حق اختصاص، نظام حقوقی مصر، نظام حقوقی ایران
 • یاسر پرورش*، یاسر روستایی حسین آبادی، احمد رنجبر صفحات 1317-1331
  قانون اساسی یا اساسنامه عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده ی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده ی حقوق شهروندان کشور است. تفسیر قانون اساسی اگرچه از نظریه کلی تفسیر قانون مستثنا نیست، اما به دلیل هم‎سنگی با متن قانون اساسی و همبستگی با مسایل سیاسی، اجتماعی از پویایی و برجستگی خاصی برخوردار است. به سبب این‎که هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن ‎را تفسیر می کند، در اکثر قریب به اتفاق نظام های سیاسی دنیا نظارت بر اجرای قانون اساسی و تفسیر آن به مرجعی واحد سپرده شده است. آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است این است که در تفسیر اصول قانون اساسی می بایست دیدگاه ها و نظریات افراد تاثیرگذار در تصویب اصول قانون اساسی که اصطلاحا پدران بنیان گذار نامیده می شوند را مدنظر قرار داد تا از هدف اصلی و نهایی اصول قانون اساسی منحرف نشد. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی تاثیر بکارگیری نظرات و اندیشه های این افراد در رویه تفسیری مراجع صلاحیتدار تفسیر قانون اساسی مورد واکاوی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، پدران بنیان گذار
 • امیر هوشنگ فتحی، سید حسین هاشمی*، شهرداد دارابی صفحات 1333-1348
  توبه به مثابه یکی از تاسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می تواند واجد کارکرد کیفر زدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تاسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می گردد تا نظام کیفری از یک سو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می باشد جهت سقوط کیفر یا اعطاء تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص میسازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. یافته ناشی از مباحث گفته شده در این پژوهش، حاکی از آن است که مقنن در اعمال تحولات قانونی در باب جرایم جنسی تا حدودی از اصول و مبانی فقهی فاصله گرفته است و این تحولات غالبا متاثر از مقتضیات زمان و مکان، ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است. مدعای ما بر این امر این است که قانونگذار در تدوین برخی مقررات در خصوص این دسته از جرایم نه تنها از نظر مشهور فقها پیروی نکرده بلکه اقدام به جرمانگاری و در نظر گرفتن شدیدترین مجازات (اعدام) برای برخی رفتارها نموده است که هیچ پیشینه فقهی و روایی نیز نداشته است. بنابراین می توان گفت تحولات ایجاد شده در مواردی با مبانی جرم انگاری هماهنگی ندارد و بر اساس مبانی و اصول صورت نپذیرفته است.
  کلیدواژگان: توبه، موازین فقه جزایی، سقوط مجازات، تخفیف مجازات، تظاهر به توبه
 • جمیله صارمی یاراحمدی، رضا فهیمی*، رحیم طاهر صفحات 1350-1362
  مقاله میان رشته ای حاضر دو رخداد مهم دوران ساسانیان را مورد نقد و بررسی قرار داده است، حوادثی که در شاهنامه، ویژه و منحصر به فرد است. منظور از این حوادث مهم، جنبش های مذهبی "مانویان" و "مزدکیان" است که به سبب خود کامگی شاهان ساسانی و فرصت طلبی و سود جویی اشراف و موبدان، منجر به کشتار خونین مردم و رهبران دینی آنان گردید. کشتاری که نا خرسندی مردم و تزلزل پایه های حکومت مقتدر ساسانی را سبب آمد. پزوهشگر قصد داشته ، دلایل وقوع این فجایع را بدون اغماض، در قالب مو ضوع "دگماتیسم دینی" برمبنای جزم اندیشی موبدان دوران ساسانی مورد بررسی قرار دهد. زیرا استبداد دینی، تمام ارزش ها، لطافت ها و آثار وضعی و معنوی دین را نابود می سازد و دین هرگز در جوامع مستبد و جزم گرا به اهداف واقعی خود نایل نمی آید. "دگماتیسم"به معنی اصرار بردرستی یک معنا و عقیده خاص به گونه ای تعصب آمیز، بدون ارایه دلایل کافی و مستند است که غیر قابل باز نگری و تجدید نظر باشد. البته مقصود از این وا کاوی، رد خدمات ارزنده دوران فرمانروایی ساسانی نبوده بلکه هدف این بوده است که بیان شود در شاهنامه، حرکت موازی "رنگ گل" در کنار "رنج خار" امری اجتناب نا پذیر است . کشتار خونین پیروان مزدکی و مانوی براستی خاری بود که برچهره تاریخ خلید و چنان زخم و نشانی را باقی گذاشت که التیام آن هرگز امکان پذیر نیست. واژگان کلیدی: ساسانیان، مزدکیان، مانویان، و "دگماتیسم دینی
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: ساسانیان، مزدکیان، مانویان، دگماتیسم دینی
 • مهدی عسکری، سید مهدی منصوری*، علی مزیدی شرف آبادی صفحات 1364-1382
  سیاست جنایی، گفتمانی چند بعدی است که القاء گر تدابیر واکنشی کیفری از یک سو و توسعه تدابیر غیر کیفری از دیگر سو است. با این حال وقتی دیدگاه واکنشی و کیفری سیاست جنایی غالب گشته و اصل و روش های اتخاذی در رویه آن هدف شود، سنخ سیاست جنایی به سمت سرکوب و ارعاب پیش رفته و به عبارتی تدابیر کیفری و سزاگرا نسبت به رویکرد های اجتماع محور هژمونی می یابد. حال پرسش اصلی در این پژوهش که سعی در پاسخ آن داریم، جایگاه اندیشه در سیاست جنایی است. وقتی مجازات ها را تفکیک می کنیم و آن را بر اساس ضوابطی چون ایدیولوژی و یا شدت اثر گذاری طبقه بندی می کنیم، سعی نموده ایم اندیشه را در بستر جرم انگاری و نیز تقنین جاری کنیم. این پژوهش نشان می دهد جایگاه اندیشه در سیاست جنایی در فرایند تقنین که قضا و اجرا متاثر از آن خواهد بود، برگرفته از اندیشه ای ایدیولوژیک است که بخشی از آن را ایدیولوژی دینی در برگرفته و مجازات هایی مثل حدود، قصاص و دیات در آن قرار گرفته است. بخشی دیگر نیز برگرفته از نوعی ایدیولوژی آرمان گرا در پرتو تفکرات انقلابی و سیاسی که در مواقعی محرز و برخی مواقع به صورت ضمنی موثر بر جرم انگاری است. این رویکرد به ویژه نحله های سیاسی حاکم بر این گفتمان وام دار در تقدس گرایی عوامگرایانه است. ب
  کلیدواژگان: سیاست جنایی، سرکوب گرایی، امنیت محوری، اجتماع مدار
 • علی شاهین پور، ایرج حسینی صدرآبادی*، محمدحسین جعفری صفحات 1384-1406
  در جهت توسعه مناطق آزادتجاری و صنعتی، همواره مقررات گذاری و نظارت مستمر به واسطه ابزارهای قانونی که دراختیار یانک مرکزی قرار داده می شود؛ می توان به نوعی بانک های تاسیسی در این مناطق را در مسیر هدف مناطق مزیور و توسعه محوری قرار داد. لیکن چالشهایی از جمله چالش سیاسی و اقتصادی و حتی بورکراتیک که ترجمه ای از گفتمان دولت های مختلف بر بدنه حاکمیتی ایران است بر این فرایند تفوق پیدا کرده و برایند مقررات گذاری در این مجموعه را متورم اما دچار انسداد اجرایی می کند. با این حال درامرنظارت بانک مرکزی باید گفت فرایند قانون گذاری و نظارت در حسن اجرای آن که همانا هدفش توسعه مناطق آزادتجاری است با انحراف از اهداف اولیه خود که یکی از علل آن گردش سیاست زده مدیریتی است، موجب عدم توسعه یافتگی و مواجه با برداشتهای متفاوت از مقررات بانکداری مناطق آزادگردیده است. مثلا حسب قانون منابع پولی مناطق آزادباید درمناطق آزادخرج شوداین منابع درقالب ریال وارز از شعب بانکهای مناطق آزادتجاری به سرزمین اصلی منتقل و حتی در مواقعی که باید هزینه رشد و توسعه این مناطق گردد بدون ضابطه و نظارت به صرف پروژه های بی بازده درسرزمین اصلی میرسد. هر چند از سوی بانک مرکزی مقرراتی در راستای رشد و توسعه مناطق آزادوضع می شوداما چالش آنجاست که وظیفه نظارت در این عرصه از سوی نهاد های ناظرو بانک مرکزی به صورت کامل و همه جانبه صورت نمی پذیرد.
  کلیدواژگان: بانک مرکزی، نظارت، مناطق آزاد تجاری و صنعتی
 • سعید کریمیان راوندی، مهدی انصاری*، محبوبه شرفی صفحات 1408-1426
  خوارج مهمترین مخالفان سیاسی- نظامی امویان بودند ولی علیرغم توانمندی بالای نظامی و ایدیولوژی مناسب در حکومتداری نتوانستند در سرزمین های شرقی خلافت جایگاه خود را بیابند فلذا با توجه به شرایط خفقان آور سیاسی در نواحی نزدیک خلافت، به سرزمین های دورتر مهاجرت کردند و علیرغم نداشتن خاستگاه بربری موفق شدند در میان بخش های قابل توجهی از بربرهای شمال آفریقا مقبولیت یابند و عقایدشان را نشر دهند.نتایج حاصل از این پژوهش که به شیوه توصیفی برای پاسخ به این سوال که شیوه های نفوذ عقاید خوارج از لحاظ سیاسی-فرهنگی در شمال آفریقا و توسعه اندیشه خارجیگری در این ناحیه چه بوده، نشان می دهد خوارج با استفاده از شعار عدالت و برابری که اصل اساسی و وجه تمایزشان با سایر گروه های سیاسی آن دوران بود و همچنین استفاده از ابزارهایی فرهنگی همچون زبان عربی، تشکیلاتی به نام «العزابه» و نظریه پردازی های عاملان و داعیان فرهنگی شان و همچنین روش های سیاسی همچون دعوتگری و تشکیل کانون های دعوت فعال در شهرهای اصلی و استفاده از شبکه های مخفی به ترویج اندیشه هایشان و در نتیجه نفوذ و جذب هوادار در مناطق شمال آفریقا بپردازند. ضمن اینکه بهره گیری از عدم رضایت ساکنین اولیه این نواحی به دلیل ظلم و ستمی که از سوی والیان اموی بر آنان روا داشته شده بود، در تسهیل موفقیت خوارج در نفوذشان به مناطق شمال آفریقا موثر بود.
  کلیدواژگان: : خوارج، شمال آفریقا، بربرها، سیاسی، فرهنگی
 • محسن اناری، مظفر باشکوه*، علیرضا لطفی دودران صفحات 1428-1451
  تا زمانی که شرایط اساسی صحت قرارداد و حسب مورد شرایط اختصاصی لازم برای صحت برخی عقود رعایت شود و عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز منافاتی نداشته باشد، اصل بر صحت قراردادهاست. در صورت فقدان یا عدم رعایت هرکدام از این شرایط، عقد باطل خواهد بود. بطلان عقد دارای آثاری است که ازجمله آنها مسیولیت یکی از طرفین عقد باطل در جبران خسارات وارده به طرف دیگر عقد می باشد. مسیولیت ناشی از قرارداد باطل و الزام به جبران خسارت ناشی از آن، منشا غیرقراردادی دارد. در جهت تامین هدف مسیولیت مدنی یعنی جبران کامل خسارات، تعیین بهترین روش جبران خسارت ضروری است که دادگاه ها در هرمورد جبران نسبی را ملاک قرار داده و از جبران نوعی و حکم به پرداخت نقدی خسارات در همه موارد اجتناب کنند. در صورت وجود تعهد و نقض آن، مسیولیتی برای ناقض تعهد قابل تصور است که این مسیولیت انواع مختلفی دارد و شامل مسیولیت مدنی یا قهری، مسیولیت قراردادی، مسیولیت کیفری و اخلاقی است. شرایط تحقق مسیولیت عبارت است از: مسلم بودن، مستقیم بودن، شخصی بودن، عدم جبران قبلی، قابل پیش بینی بودن و وارد شدن خسارت به حق مشروع زیان دیده. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای تبیین شرایط تحقق مسیولیت در ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
  کلیدواژگان: قرارداد، بطلان، خسارت، مسئولیت
 • فیروز اصلانی*، نادر میرزاده کوهشاهی، مهدی عزیزی فرد صفحات 1453-1466
  مفهوم «انتخابات پاک» ضرورتی آشکار درحقوق انتخاباتی را مطرح می کند. بدیهی است که افزایش مخارج انتخاباتی نتیجه بلافصل افزایش عملیات جذب پول یا به عبارت مرسوم، ثمره افزایش بی رویه منابع تامین مالی جریانات سیاسی و نامزدهای انتخاباتی است. «انتخابات پاک» بر انتخاباتی ساده و بی آلایش و عاری از نفوذ متمولان بر رقبا و رقابت های سیاسی دلالت دارد و رقابت در آن صرفا برای اشارت بر توانایی ها و استعدادهای شخصی با توسل حدقلی به پول است نه تلاش برای نیل به قدرت سیاسی در جهت تامین منافع لابی هایی که اقدام به تامین مالی رقابت های سیاسی می کنند. این مقاله در صدد است با بررسی شیوه های تامین، شناسایی محل های تامین، معایب و مزایای این محل ها و نهایتا محدودیت های این قبیل کمک ها را به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دهد تا در نهایت فرآیندی مناسب و شفاف برای تامین خصوصی هزینه های تبلیغات داوطلبان انتخابات سیاسی را ارایه نماید.
  کلیدواژگان: هزینه تبلیغات، انتخابات، داوطلبان انتخاباتی، تامین خصوصی
 • سعید داروگری* صفحات 1468-1480
  ظهور عدالت ترمیمی نتیجه تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری سبب جرم زدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند.همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست.نتیجه این امر کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم فراهم شدن زمینه برای تسریع درباز اجتماعی شدن او می باشد. سیاست جنایی ایران نیز با الهام از این رویکرد جدید در صددکاهش جمعیت کیفری کشور با استفاده از امکانات موجود در بخش های غیر دولتی است درقانون آیین دادرسی کیفری میانجیگری در ماده 82 در جرایم تعزیری درجه6،7،8 پیش بینی شده و منوط به موافقت طرفین است.در نظام حقوقی ایران که متاثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد.بنابراین از جمله راهکارهای اصلاحی و غیر کیفری در اسلام، میانجی گری و اصلاح ذات البین است که در مورد اختلافات بین آحاد مردم وجود دارد. این راهکار در هر دو سیستم حقوق مدنی و کیفری پذیرفته شده است.
  کلیدواژگان: سیاست جنایی، میانجیگری، آثارمیانجیگری، اهمیت میانجیگری
 • عباس علائی مقدم، مهدی نادری نسب*، ابراهیم علیدوست قهفرخی، سید عباس بی نیاز صفحات 1482-1496

  هدف از این تحقیق ارایه مدل مفهومی توسعه ورزش بر اساس تمدین نوین اسلامی ایرانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری است. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی می باشد. روش گردآوری داده ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز (18 مصاحبه با 17 نفر) با اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه ورزش و اسلام و همچنین اساتید متخصص در حوزه تمدن اسلامی می باشد. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی و تا حد اشباع نظری ادامه یافت. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. پایایی نیز با استفاه از روش توافق درون موضوعی 6/76% به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی دو مرحله کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. نهایتا 37 کد مفهومی،10 مقوله اصلی و 8 کد محوری استخراج شد. کدهای محوری شامل رسانه، عدالت، علم آموزی، اعتقادی، اخلاق، کار و تلاش، اقتصادی و ارتباطی می باشد؛ بنابراین بر پایه این مدل، می توان به ارزیابی اصول اخلاقی و مبادی فرهنگی در میان ورزشکاران با توجه به آموزه های تمدن نوین اسلامی پرداخت و اطلاعات علمی در زمینه اقدامات مناسبی را که باید سازمان برای ایجاد روحیه پهلوانی در میان ورزشکاران از نظر توسعه مدیریتی انجام دهد، فراهم ساخت.

  کلیدواژگان: اخلاق، عدالت، اعتقادات، اقتصاد، ارتباطات
 • سمانه لعله ئی*، محسن قدمی، محمدتقی ضیائی بیگدلی، عباسعلی قیومی، سید رضا صالحی امیری صفحات 1498-1516

  در سال های اخیر موضوع کارآفرینی فرهنگی به دلیل ماهیت فرهنگی ،اهمیت مقوله فرهنگ و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورها اهمیت ویژه ای یافته است که با دقت و توجه به اهمیت فرهنگ نقش مهم و حیاتی در ابعاد مختلف توسعه سازمان را خواهد داشت.هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های توسعه کارآفرینی فرهنگی در سازمان میراث فرهنگی استان سمنان بوده است. روش پژوهش حاضر ترکیبی اکتشافی (کیفی و کمی) و از نظر هدف نیز پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران حوزه کارآفرینی، مدیریت فرهنگی، گردشگری در سازمان میراث فرهنگی، استان سمنان بودند که تعداد 30 نفر از آنها بصورت هدفمند انتخاب شدند.علاوه بر این از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن با روش روایی محتوا و با نظر اساتید ، مورد تایید و برای سنجش پایایی آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان ضریب آن 88 / 0 حاصل شد.تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش های متعددی همچون نرم افزار اس پی اس اس،آموس نسخه 24 استفاده شده است. روش تحلیل مضمون، به شکل گیری 5 بعد اصلی(مهارت بازاریابی، مهارت فردی، بستر فرهنگی، نوآوری و ساختار) و 26 مولفه منجر شد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی، توسعه کارآفرینی، سازمان های فرهنگی
 • آرزو ملک، لیلی صفاری*، مهدی نادری نسب صفحات 1518-1538
  هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی اعتمادسازی رسانه ای در ورزش ،روش تحقیق از نوع آمیخته کیفی و کمی انتخاب می باشد. در بخش کیفی از مطالعه نظامند کتابخانه ای و مصاحبه های اکتشافی جهت استخراج مولفه ها و چارچوب بندی آن ها استفاده شد. در بخش کمی، پژوهش حاضر از نظر نوع توصیفی- همبستگی و شکل پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را اساتید برجسته حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه رسانه و همچنین مدیران متخصص در رسانه را شامل می شوند که این افراد، به صورت هدفمند، انتخاب گردید (36 مصاحبه). در فاز کیفی از دو ابزار مطالعه کتابخانه ای نظامند و مصاحبه های اکتشافی و در فاز کمی از پرسشنامه محقق ساخته که خروجی فاز کیفی بود استفاده شد. در بخش بخش کیفی از سه مرحله کدگذاری برای دسته بندی مولفه های شناسایی شده استفاده گردید. در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی جهت تایید سازه پژوهش استفاده شد. در نهایت جهت مدل یابی ساختاری و سنجش روابط چندگانه بین متغیرها از نرم افزار smart pls استفاده شد.بخش کیفی 43 کد مفهومی،12 مقوله اصلی و 9 کد محوری استخراج شد .نتایج نشان داد که عوامل منابع انسانی(511/0)، مخاطب(431/0)، صحت(532/0)، کیفیت خبر و گزارش(515/0)، سرعت رسانه(502/0)، اقتصاد رسانه(536/0)، ارتباط و یادگیری بین المللی(485/0) و نظارت و ارزیابی(465/0) و مالکیت رسانه (523/0) دارای نقش معنی داری در اعتماد سازی رسانه ای هستند. بنابراین بر پایه این مدل، می توان به شناسایی عوامل اثرگذار بر اعتمادسازی رسانه ای پرداخت و با تمرکز بر آن ها اعتماد مخاطبان را افزایش داد.
  کلیدواژگان: الگو، رسانه، ورزش، اعتماد
 • علی رحمانی خلیلی، میرفیض فلاح*، رضا غلامی جمکرانی، حسین جهانگیرنیا صفحات 1540-1568
  استفاده از ارزهای رمزنگاری شده روشی خلاقانه و مبتنی بر فناوری برای دور زدن تحریم های یکسویه علیه ایران است. نظر به اهمیت موضوع، این مقاله با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی بکارگیری فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده در شرایط تحریم تدوین گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ارشد بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر 384 نفر برآورد گردید و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه، مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی بکارگیری فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. درنهایت نیز شاخص های بکارگیری فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده با روش سوارا اولویت بندی شدند. براساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی جمهوری اسلامی و تهدیدهای ارز مجازی به عنوان عناصر زیربنایی الگو هستند که بر مدیریت ریسک تاثیر مستقیم دارند. مدیریت ریسک نیز بر زیرساخت های فناورانه و مدیریت اطلاعات ارز مجازی اثر می گذارد و به این ترتیب می توان راهبردهای استراتژیک را تدوین کرد. براساس راهبردها، خط مشی و سیاست گذاری ارز دیجیتال انجام شده و در نهایت کسب مزیت رقابتی، توسعه اقتصادی و استفاده از فناوری بلاک چین و ارزهای رمزنگاری شده قابل حصول است.
  کلیدواژگان: ارز دیجیتال، بلاک چین، ارزهای رمزنگاری شده، شرایط تحریم
 • عبدالحسین موحدی*، محمد صافحیان، فاطمه آرایی صفحات 1570-1585
  مقاله حاضر پژوهشی از رساله دکتری رشته فلسفه وکلام اسلامی با عنوان مطالعه قدرت و اختیار انسان از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان یک متکلم و ملاصدرای شیرازی به عنوان یک فیلسوف می باشد،که با هدف شناسایی وتبیین نظرات این دو اندیشمند در باب قدرت و اختیار انسان به رشته تحریر درآمده و نقشه راهنما یک سوال اصلی تفاوت راهبرد خواجه نصیر و ملاصدرا در حل مساله قدرت و اختیار انسان چیست و4 سوال فرعی با عناوین زیر می باشد: 1)تعریف قدرت واختیار از دیدگاه خواجه نصیر وملاصدرا 2)تفاوت قدرت در انسان وخداوند از دیدگاه خواجه نصیر وملاصدرا 3)نظر نوصدراییان (شارحین صدرایی)راجع به قدرت واختیار انسان 4)راهگشایی فلاسفه ومتکلمین در خصوص قدرت واختیار انسان 5)شرح قاعده الشیء ما لم یجب لم یوجد یک فرضیه اصلی بین نظرات خواجه نصیر وملاصدرا در حل مساله قدرت واختیار انسان تفاوت های راهبردی و 4 فرضیه فرعی می باشد که در رساله هر5 فرضیه مورد تایید قرارگرفتند.روش تحقیق این رساله، کتابخانه ای و با فرآیند توصیفی وتحلیلی مقایسه ای انجام شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است ، لذا روایی وپایایی آن از طریق انجام صحیح وخردمندانه فرآیند تحقیق که از انتخاب موضوع تا دفاع می باشد انجام شده است.در ابتدا کلیات تحقیق، مبانی نظری ، پیشینیه تحقیق و سپس به تبیین فرضیه ها و پاسخ به پرسش های تحقیق پرداخته شدکه نهایتا هرشش فرضیه تایید و به شش پرسش نیز پاسخ داده شد.
  کلیدواژگان: جبر، اختیار، قدرت، خواجه نصیر، ملاصدرا
 • مجید گل پرور*، محسن روحی، علیرضا منظری توکلی صفحات 1587-1608

  مشارکت سیاسی امروزه یکی ازمهمترین مولفه های توسعه سیاسی درکشورها محسوب می شود لذاتحقیق حاضربه بررسی تاثیرهوش سیاسی بررابطه هوش های اقتصادی واجتماعی بامشارکت سیاسی(مطالعه موردی شهروندان کرمان سال 1400) پرداخته است.روش تحقیق دراین مطالعه ازنوع توصیفی- همبستگی می باشدوابزارگردآوری داده هاپرسشنامه های استانداردمی باشد.آنالیزداده هانشان می دهدکه 68 درصدازتاثیرهوش اقتصادی برمشارکت سیاسی شهروندان کرمان ازطریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجی هوش سیاسی تبیین می شود.در خصوص رابطه هوش اجتماعی و مشارکت سیاسی نتایج تحقیق تجزیه و تحلیل داده هااز طریق معادلات ساختاری نشان می دهد که ضریب بتای استانداردشده اثرهوش اجتماعی برمشارکت سیاسی برابر (60/0 = β) و چون p- مقدار (معنی داری) برابر 000/0 و کوچکتراز سطح معنی داری 05/0=α است.درنتیجه باتوجه به مثبت بودن ضریب بتا، هوش اجتماعی بر مشارکت سیاسی اثر معنی دار و مستقیم دارد.تجزیه وتحلیل داده هابرای بررسی پارامترهای اندازه گیری اثرغیرمستقیم هوش اجتماعی برمشارکت سیاسی شهروندان کرمان با توجه به نقش میانجی هوش سیاسی ازروش بوت استرپ نشان می دهد که 55 درصد ازتاثیر هوش اجتماعی برمشارکت سیاسی شهروندان کرمان ازطریق غیر مستقیم توسط متغیر میانجی هوش سیاسی تبیین می شود.

  کلیدواژگان: هوش اقتصادی، هوش اجتماعی، هوش سیاسی و مشارکت سیاسی
 • مریم فروغی، نسیم مجیدی قهرودی*، محمدرضا رسولی صفحات 1610-1647

  این تحقیق با هدف تحلیل ساختار عوامل مرتبط با انعکاس بدن در شبکه های مجازی (مطالعه موردی کاربران ایرانی اینستاگرام) و به منظور شناسایی نقش استفاده افراد از شبکه اجتماعی اینستاگرام در میزان انعکاس بدن اجتماعی، نمایشی و زیباشناختی آن ها صورت گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت روش کیفی با تکنیک های تحلیل محتوا و مصاحبه استفاده شده است . با توجه به اهداف و ویژگی های پژوهش، در بخش کیفی جامعه آماری تحقیق عکس های کاربران اینستاگرام با دنبال کنندگان بالای 1000 نفر (در طول روز حداقل 3 بار خود را به نمایش می گذارند) می باشد که تعداد 60 عدد عکس از صفحه آن ها مورد تحلیل قرار گرفت. و در بخش مصاحبه کیفی تعداد 20 نفر از کاربران اینستاگرام در سال 98 می باشند. برای نمونه گیری کیفی به ترتیب از روش اشباع بهره گرفته شده است محقق در تحلیل انعکاس بدن عکس ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام دریافت که از حیث تکنیک های انعکاس بدن به کار برده شده در این تیپها، در تیپ بدن اجتماعی از تکنیکهای آشکارسازی و پنهان سازی ، در الگوی بدن نمایشی از تکنیک های ورزیدگی و اغواگری و در نهایت در الگوی بدن زیباشناختی از تکنیک های زیبایی شناختی و زیبایی مصنوعی استفاده گردیده است

  کلیدواژگان: تحلیل ساختار، بدن، انعکاس، اینستاگرام، شبکه مجازی
 • نظام الدین پیامی، وحید زارعی شریف*، امیر رضا محمودی، عاطفه لرکجوری صفحات 1649-1668
  عوارض و آثار منفی زندان بر شخصیت مجرم اعم از تاثیرات ذهنی و عینی و تاثیر زندان بر افزایش وقوع جرم، هم چنین نظریات جرم شناسانه اصلاح و درمان و بروز گرایش های جدید جرم شناسی واکنش اجتماعی به عنوان مهم ترین عوامل برای استفاده از مجازات های جایگزین مدنظر قانون گذاران قرار گرفته است. امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود.با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.
  کلیدواژگان: بومی سازی، مجازاتهای جامعه مدار، ضمانت اجراهای کیفری، جایگزین حبس، قوانین جزایی
 • عباس امیری*، مجید روحی صفحات 1670-1699

  یکی از شاخص های کارآمدی هر نظام سیاسی، عدالت قضایی است که نماد آن دستگاه قضایی می باشد. به هر میزان که دستگاه قضایی در تحقق عدالت قضایی موفق باشد، ثبات و کارآمدی نظام سیاسی بیشتر خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که عدالت قضایی چه رابطه-ای با ثبات و کارآمدی نظام سیاسی ایران دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح شد که منظور از عدالت قضایی، مجموعه حقوق، سازوکارهای اجرای عدالت و ساختارهای قضایی و شاخص های آن شامل قوانین کارآمد، استقلال قضایی و اجرای احکام عادلانه است. یافته‎ها نشان داده میان عدالت قضایی، ثبات و کارآمدی نظام های سیاسی رابطه ای مستقیم وجود دارد.هر چه قوانین کارآمدتر، استقلال دستگاه قضا بیشتر و اجرای احکام عادلانه تر باشد، کارآمدی نظام های سیاسی افزایش می یابد. رعایت سه شاخص عدالت قضایی یعنی قوانین کارآمد، استقلال قضایی و اجرای احکام عادلانه می تواند اثیرات مثبتی بر ثبات و کارآمدی نظام سیاسی داشته باشد.واژگان کلیدی: اجرای احکام، استقلال قضایی، عدالت قضایی،قوانین کارآمد،کارآمدی نظام سیاسی.

  کلیدواژگان: اجرای احکام، استقلال قضایی، عدالت قضایی، قوانین کارآمد، کارآمدی نظام سیاسی
 • حسین ختیال، مسعود پور کیانی*، سعید صیادی، سنجر سلاجقه صفحات 1701-1730
  فرهنگ کار آگاهی و باوری است که مردم در تفسیر تجربیات خود و محیط اطراف خود از کار کردن و نتیجه آن دارند بدون شک برای تجزیه وتحلیل و ارتقاء فرهنگ کار در هر سطحی شناخت عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ کار امری حیاتی است.هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل فرهنگ کار با توجه به عوامل عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی و ارایه الگوی مناسب می باشد.پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده و از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته (2 پرسشنامه) بود. جامعه آماری این پژوهش را در فرایند پیاده سازی مدل، مدیران و کارکنان شرکت های عمده و مطرح تولیدکننده سنگ آهن تشکیل می دهند. تعداد آن ها در زمان پژوهش 1262 نفر بوده است و ازآنجاکه در این پژوهش از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است درنهایت 457 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS ویراست 23 و AMOS ویراست 24 استفاده شده است. همچنین سطح معنی داری (05/0) در نظر گرفته شده است.نتایج نشان دهنده اثر مثبت و معنادار عوامل مرتبط با طراحی و توسعه فرهنگ کار بر فرهنگ کار (645/0) و اثر مثبت و معنادار عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی بر فرهنگ کار است. نتایج نشان می دهد شدت رابطه میان عدالت سازمانی و فرهنگ کار بیش از سایر روابط مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: فرهنگ کار، عدالت سازمانی، سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی
 • حجت فلاح پور، ابراهیم پور حسینی*، شجاع عربان صفحات 1732-1744
  تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل بهره وری مدیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان انجام شد. روش تحقیق پیمایشی از نوع تاییدی بود. جامعه آماری در مرحه کیفی شامل 12 نفر از خبرگان بود. جامعه آماری بخش کمی نیز مدیران مدارس دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش استان لرستان با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعداد 199 نفر (102مرد و 97 زن) به عنوان نمونه آماری تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نشان داد که مقدار نسبت مجذور خی به درجه آزادی 34/1 و از 5 کوچک تر است پس نشان دهنده ی برازش مناسب مدل می باشد. هم چنین جذر برآورد واریانس خطای تقریب برابر 061/0، میزان شاخص نکویی برازش برابر 97/0، شاخص تعدیل شده ی نکویی برازش برابر 93/0، شاخص برازندگی تطبیقی برابر 99/0، شاخص نرم شده برازندگی برابر 99/0، ریشه میانگین مجذور پسماندها برابر 0013/0 و میانگین مجذور پس ماندها استاندارد شده برابر 019/0 است، بنابراین شاخص های برازش مدل اندازه گیری در ناحیه پذیرش هستند و نشان از برازش خوب مدل دارند. در نتیجه این بیانگر همسویی مولفه های مطرح شده با بهره وری مدیران است، پس مولفه های تشکیل دهنده ی متغییر بهره وری مدیران در سطح اطمینان 99% معنی دار و در قالب مدل مفهومی در کنار یکدیگر، متغیر بهره وری را به درستی تایید می نمایند. از این رو چنین استنباط می شود که مدل کلی از برازش بالایی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل مدیریتی، عوامل محیطی، عوامل توانمندسازی، عوامل نوآوری، عوامل سازمانی
 • وحید فرهام، حسین شفیعی*، عباس شیبانی تذرجی صفحات 1746-1763
  پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه تصمیم گیری مالی بیمارستان ها است. در این مطالعه، پیش بینی با استفاده از متغیرهای حسابرسی و افشاگری های گزارشات حسابرسی و تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم C5.0 و الگوریتم عصبی از نوع مدل معمولی و پرسپترون چندلایه (MLP) صورت پذیرفت. نمونه پژوهش شامل 100 بیمارستان طی سال های(1387-1396) از طریق نمونه گیری حذف سیستماتیک مورد بررسی قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی طراحی شده توسط الگوریتم درخت تصمیم C5.0 و الگوریتم های شبکه های عصبی به ترتیب ، دقت پیش بینی 61 و 7/66 درصد را دارد که این اعداد ، دقت زیاد مدل طراحی شده را برای این بیمارستان ها را نشان می دهد . نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی طراحی شده توسط الگوریتم درخت تصمیم C5.0 و الگوریتم های شبکه های عصبی به ترتیب ، دقت پیش بینی 61 و 7/66 درصد را دارد که این اعداد ، دقت زیاد مدل طراحی شده را برای این بیمارستان ها را نشان می دهد .
  کلیدواژگان: شکست کسب و کار، افشاگری گزارشات حسابرسی بیمارستانی، درخت تصمیم، شبکه های عصبی مصنوعی، طبقه بندی موضوعی
 • سولماز شیخ شعاعی، حسین ابوالحسن تنهایی*، عبدالرضا ادهمی صفحات 1765-1784
  این پژوهش با هدف مطالعه جامعه شناختی ریشه های اجتماعی بیماری‏های اعصاب و روان(دوقطبی) می‏باشد که رویکرد حاکم بر آن استقرایی است. گردآوری داده‏ها از طریق مصاحبه‏ی باز انجام شد. تعداد نمونه‏ی این پژوهش برابر با 19 نفر از بیماران مبتلا به بیماری دوقطبی بود که تحت درمان روان‏پزشکان بودند. بیمارانی که در فرایند مصاحبه، جهت ارایه اطلاعات به پژوهشگر به سختی همکاری میکردند، با مراجعه به خانواده‏ی بیماران تکمیل داده‏ها انجام گردید و پس از رسیدن به اشباع نظری گردآوری داده‏ها متوقف شد. در بخش تحلیل داده‏ها کدگذاری باز و محوری و انتخابی(نظریه ای) انجام شد و مفاهیم، مقوله‏های فرعی و اصلی استخراج شدند. مدل پارادایمی نیز بر اساس مدل استراوس و کربین ترسیم شد که در بر گیرنده‏ی مقوله‏های مستخرج بود. مقوله‏ی شکل‏گیری بسترهای اجتماعی شناخت به عنوان مقوله‏ی محوری در فرایند ابتلا به بیماری دوقطبی انتخاب شد. نتایج نشان داد که انسجام اجتماعی در خانواده و روابط عاطفی از مهم‏ترین عوامل تاثیرگذار در شکل‏گیری بسترهای شناخت بود و نشان داد تنش‏ها و درگیری‏های درون خانواده و ناپایداری روابط عاطفی، رابطه‏ی دیالکتیکی واقعیت و ذهنیت را تحت تاثیر قرار داده بود. شناخت اجتماعی در میان بیماران در رابطه‏ای تضادی به سلطه‏ی احساسات و عواطف اجتماعی بر روابط خانوادگی منجر شد و در نهایت کنشگران را به سوی بروز علایم بیماری سوق داد. تاثیر گرایش‎‎های عامیانه و اعتماد به مشاوره‏های افراد غیرمتخصص در شناخت اجتماعی، نابسامانی وضعیت اقتصادی- اجتماعی، هراس از آینده و بروز مکرر علایم بیماری را موجب شده بود.
  کلیدواژگان: بیماری دوقطبی، بسترهای اجتماعی شناخت، دیالکتیک واقعیت و ذهنیت، تحلیل موقعیت، گرایش های عامیانه، سلطه عواطف اجتماعی، خود بازنگر
 • تیمور محمدی، علیرضا لطفی*، ابراهیم نوشادی صفحات 1786-1805
  شرکتهای سهامی که به صورت عام و خاص اداره می شوند با توجه به حیطه ی فعالیت آنها در امور تجاری و قصور برخی مدیران، مستلزم جبران خسارت هستند و در این خصوص، طرح دعاوی مختلفی در مراجع قضایی مشاهده می شود. جبران خسارت از سوی مدیران شرکت های سهامی در حقوق ایران با توجه به منشا فقهی و حقوقی آن بر حسب مبانی مسیولیت مدنی همچون قاعده ی لاضرر، تسبیب، اتلاف و همچنین نظریه تقصیر، خطر، مختلط و تضمین حق مورد مطالعه قرار می گیرد به طوری که طبق مواد 142 و 143 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347، اعضاء هییتت مدیره در برابر هر گونه قصور و سهل انگاری خویش و دیگر اعضاء، که منجر به ورود خسارت و یا ضرر به شرکت شود، به صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسیول می باشند و در حقوق آمریکا که منشا آن رویه ی قضایی نظام حقوقی کامن لا می باشد بر حسب نوع، میزان و درجه تقصیر، مسیولیت مدیران شرکت های سهامی مورد ارزیابی قرار گرفته است و در نتیجه عنصر تقصیر در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا به عنوان معیار شناسایی مسیولیت مدنی مدیران شرکت های سهامی مورد نظر است هر چند که در حقوق ایران همچون حقوق آمریکا معیار مشخص و جامعی در راستای انتساب تقصیر و الزام به جبران خسارت مدیران شرکت های سهامی وجود ندارد و اغلب، نظریات مختلفی در راستای شناسایی تقصیر مورد مطالعه قرار گرفته است که راهکار مناسب و واحدی را ارایه ننموده اند.
  کلیدواژگان: تقصیر، خاص، شرکت سهامی، عام، مسئولیت مدنی
 • عبدالمجید رحمانیان، مهرداد رایجیان اصلی، منصور طالبپور* صفحات 1807-1824
  وجود دزدی دریایی مخصوصا در رابطه با تلاش برای سرقت که در مناطق آبی اتفاق می افتد مدت زمان زیادی است که تشخیص داده شده است. آخرین اتفاقات دزدی دریایی سومالی در کشتی اندونزیایی با گروگان گرفتن خدمه جهت تبادل با باج گیری در سطح بزرگ از دولت اندونزی و دزدی دریایی تنگه مالاکا (در غرب کشور مالزی) بوده است که توجه انجمن جهانی را جهت شناسایی قلمرو دزدان دریایی جلب کرد که هیچ محدودیتی جهت گردش و عملکردهای آن ها وجود نداشت. مشکل وجود دزدی دریایی مستلزم جنبه های زیادی می باشد. بیشترین میزان حملات دزدان دریایی در مناطق آنامباس، ناتونا و جزایر مروندانگ رخ می دهد، مناطقی که دزدان دریایی از تاریکی شب برای حمله به کشتی ها استفاده می کنند. واکنش تنبیهی مقامات اندونزی نسبت به دزدان دریایی دستگیر شده نیز بشدت خفیف و سطحی است و همین موضوع موجب افزایش نگرانی مجامع جهانی شده است در اندونزی مجازات دزدان دریایی دو تا چهار سال حبس است. بنابراین مناسب است جامعه بین المللی دادگاهی را تاسیس کند و با تعیین میزان مجازات ثابت در مقررات آیین دادرسی خود برای جرم دزدی دریایی عدالت کیفری بین المللی را احیاء نماید.
  کلیدواژگان: کنوانسیون، صلاحیت، دزدی دریایی، اندونزی
 • غالب قدیری*، رضا آقاعباسی، آذر علی نژاد، میثم تارم صفحات 1826-1839
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در دادگاه های عمومی استان کرمان بود.

  روش شناسی

  روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دادگاه های استان کرمان در سال 1398 (103 نفر) بود که نمونه به صورت تمام شمار انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری ببونیتس (1998) و کارآفرینی سازمانی یعقوبی (1386)، که روایی آن ها توسط زرین سبب (1386) و یعقوبیان (1386) برآورد و مورد تایید قرار گرفته بود، استفاده شد (با پایایی 94/0 و 90/0). برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون، مدل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS)، استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که سرمایه فکری به میزان 65 درصد از تغییرات متغیر کارآفرینی سازمانی کارکنان دادگاه های عمومی استان کرمان را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین مدل نهایی تحقیق دارای برازش مطلوبی می باشد. 

  نتیجه گیری

  دادگاه ها در سایه تقویت سرمایه فکری خود، می تواند کارآفرینی سازمانی را بهبود و توسعه بخشد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، کارآفرینی، دادگاه های عمومی استان کرمان، PLS
 • پروانه عزیزی*، مسعود اخوان کاظمی، محمد باقر خرمشاد، محمد ابوالفتحی صفحات 1841-1864

  جنبش های زیست محیطی متاخر به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از تخریب محیط زیست و اقدام مستقیم برای حفاظت از محیط زیست، از دهه 1980وارد عرصه سیاست شدند و از همان ابتدا تلاش کردند با استفاده از شیوه های مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیز در قالب گروه های ذی نفوذ و احزاب سبزبر سیاست های محیط زیستی دولت ها تاثیرگذار باشند و دولت ها نیز متقابلا تلاش نمودند که از ظرفیت جنبش های زیست محیطی برای هدایت و جهت دهی به افکار عمومی به منظور حفظ منافع خود استفاده کنند.این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که، چگونه می توان جنبش های زیست محیطیمتاخر را در قالب جامعه شناسی سیاسی تحلیل نمود؟ بنابراین، با روش کیفی و تفسیری شیوه مطالعات موردی جنبش های زیست-محیطی متاخر را بر اساس تیوری پلورالیسم سیاسی رابرت دال از بعد جامعه شناسی سیاسی مورد بررسی قرار می-دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که جنبش های زیست محیطی متاخر با استفاده از روش های دموکراتیک، در قالب گروه های ذی نفوذ و احزاب سبز ، می توانند حاکمیت های سیاسی را با چالش هایی جدی مواجه سازند و سیاست های دولت ها را در جهت بهبود وضعیت محیط زیست تحت تاثیر و جهت دهی خود قرار دهند. در مقابل، دولت ها نیز با به رسمیت شناختن و تقویت جنبش های زیست محیطی تلاش می کنند از ظرفیت آنها برای اهداف سیاسی و اجتماعی خود استفاده کنند. در نتیجه یک رابطه دو سویه میان دولت و جنبش های زیست محیطی متاخر به وجود آمده است که هر کدام از دو طرف رابطه با استفاده از شیوه ها و ابزارهای مورد استفاده خود وارد روابط قدرت با یکدیگر می شوند.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی سیاسی، جنبش های زیست محیطی متاخر، دولت، پلورالیسم
 • قاسم بعدی بناب، ناصر مسعودی*، اسماعیل صغیری صفحات 1866-1882
  الحاق به سازمان تجارت جهانی موجب کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین الملل و تغییر قیمت های نسبی می شود. عضویت ایران در این سازمان بر اساس شاخص سطح تجارت بین الملل و شاخص ادغام تجارت بین الملل اثر مثبتی بر صادرات کالاهای این کشور به کشورهای دیگر داشته است. افزایش تصدی گری دولت در اقتصاد، باعث کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی در سطح بین المللی شده و در مقابل افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی، موجب افزایش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی با انواع مشابه خارجی شده است. فرضیه تحقیق این است که دولت تصدی گر در امور تجارت بین الملل مانند یک تاجر عمل می کند و به دنبال سود و منفعت می باشد که با این کار مانع تصویب قوانینی خواهد بود تا مسیر را برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی فراهم نماید. بهتر است که دولت ها امور تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کنند تا موجبات پیشرفت اقتصادی فراهم شود. پژوهش حاضر، با روش توصیفی-تحلیلی و فیش برداری و مطالعات کتابخانه ای در صدد آن است تا نقش الحاق دولت ایران به سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار دهد.
  کلیدواژگان: دولت، اقتصاد، تصدی گری، سازمان تجارت جهانی، ایران
 • حسین احمدی*، علی مرادی، مرتضی اباذری صفحات 1884-1900

  تحولات اقلیم کردستان عراق به ویژه پس از صدام، مجموعه ای از دغدغه های امنیتی برای کشورهای همسایه عراق که دارای جمعیت کردنشین هستندپدیدآورده است. رهبران اقلیم عراق با توجه درگیری و اختلاف شدید میان کشورهای منطقه و به امید استفاده از نقش رژیم صهیونیستی جهت تشویق آمریکا به حمایت از منطقه کردستان عراق،استقلال این منطقه را اعلام و رسانه ای کردند.این اعلام بدون مراجعه به نظر مردم عراق،سبب بر هم خوردن موازنه قدرت در منطقه و به دنبال آن تهدیدات منطقه ای برای سایر کشورها شد. اعلام استقلال، کردستان عراق را به عرصه رقابت و نزاع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل کرد.این مقاله با هدف بررسی فرایند استقلال کردستان عراق و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای می باشد.تحقیق حاضردرپی پاسخ به این پرسش بوده که چالش های پیش روی استقلال کردستان عراق کدامها هستند؟این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال این فرضیه بوده که استقلال اقلیم کردستان عراق با چالش های متعددی در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای روبروبوده است.یافته های پژوهش بیانگرآن است که با توجه به شرایط داخلی کشورعراق همچون مخالفت دولت،گروه ها و احزاب عرا قی و درگیری دو حزب عمده کردی با همدیگر و شرایط منطقه ای مانند مخالقت ایران و ترکیه وشرایط فرا منطقه ای همچون عدم حمایت جدی آمریکا و اروپا،تحقق استقلال کردستان عراق و تشکیل دولت مستقل کرد ممکن نیست.

  کلیدواژگان: ایران، قدرت های منطقه ای، قدرت های فرا منطقه ای، اقلیم کردستان عراق، کرد
 • حبیب شیخی*، محمد سلطانی فر، افسانه مظفری صفحات 1902-1919
  دیپلماسی فرهنگی یکی از ابزارهای عمده ای است که شامل برنامه های تبادل دانشگاهی، حرفه ای، فرهنگی و دانشجویی، اجلاس ها و سخنرانی ها است و یک کشور می تواند برای ارتقاء منافع و موقعیت فرهنگی ،سیاسی و...در جهان، آن را در انجام گفتگوهای سازنده و ایجاد یک تصویر مثبت از خود، به کار گیرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی شناسایی مولفه های دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف تحقیق، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است.جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش متشکل از خبرگان و صاحب نظران حوزه سینما و دیپلماسی کشور است. از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس دیدگاه خبرگان هویت دینی با وزن نرمال شده 0.360 در اولویت اول، بعد فرهنگی دیپلماسی فرهنگی با وزن نرمال شده 0.306 در اولویت دوم ، بعد فنی دیپلماسی فرهنگی با وزن نرمال شده 0.152 در اولویت سوم ، بعد سیاسی دیپلماسی فرهنگی با وزن نرمال شده 0.111 در اولویت چهارم ، هویت ملی با وزن نرمال شده 0.071 در اولویت پنجم قرار دارد. با توجه به نرخ ناسازگاری 0.05 در این رتبه بندی، بین مقایسه زوجی مدل ها سازگاری کامل وجود دارد.
  کلیدواژگان: دیپلماسی فرهنگی، سینما، هویت دینی، هویت سیاسی، هویت ملی
 • محمود رضایی، حسین پناهیان*، مهدی معدنچی زاج، حسن قدرتی صفحات 1921-1938
  تحلیلگران دریافته اند که قیمت اوراق بهادار به صورت تصادفی تغییر نمی کند. بلکه تغییرات براساس یک روند تکرار پذیر و قابل تشخیص صورت می گیرد. سرمایه گذاران در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها با فرایند تصمیم گیری روبه رو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که برای آنها حداکثر بازده را داشته و همچنین نقدشونده باشد. نقدشوندگی در بازار سهام از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسایی عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی، به پیش بینی وضعیت نقدشوندگی سهام و در نتیجه مدیریت ریسک سهام کمک می کند. هدف این تحقیق یافتن عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی سهام می باشد. بدین منظور در مرحله اول با استفاده از ادبیات تحقیق و خبرگان عوامل اثرگذار مشخص و با استفاده از روش رگرسیون گام به گام، متغیرهای تاثیرگذار انتخاب شده اند. انتخاب متغیر(انتخاب ویژگی) یک مرحله مهم در ساخت مدل به منظور پیش بینی می باشد. الگوریتم انتخاب ویژگی خوب، همیشه باید مزایایی مانند نمایش بهتر داده ها، مدل طبقه بندی بهتر، افزایش تعمیم و شناسایی ویژگی های نامربوط را فراهم کند. همچنین کاهش تعداد متغیرها به درک رابطه بین ویژگی ها و متغیرهای هدف، کاهش بار محاسباتی و افزایش دقت در مجموعه داده با ابعاد بالا که تعداد مشاهدات کمتر از تعداد ویژگی ها است، باعث بهبود عملکرد پیش بینی کننده و افزایش کارایی از نظر هزینه و زمان می شود. در نهایت متغیرهای استخراجی با استفاده از مدل رگرسیون استپ وایز ، شامل اندازه شرکت، ریسک پذیری، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سهام شناور آزاد انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، رگرسیون گام به گام، خبرگان سنجی
 • رسول یاسمن مایان، عسگر پاکمرام*، رسول عبدی، نادر رضایی صفحات 1940-1952
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی پارادایمی تخصیص بهینه منابع مبتنی بر بانکداری اسلامی می-باشد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان الگوی پارادایمی متناسب با آن می پردازیم.

  روش پژوهش

  این پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. همچنین، با توجه به این که در تحقیق حاضر هردوی متغیرهای مستقل و وابسته درگذشته رخ داده است، از نوع تحقیقات پس رویدادی است. به منظور گردآوری اطلاعات از جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای محاسبه متغیرهای تحقیق و اطلاعات مربوط به آن نیز از بانک های اطلاعاتی و نرم افزارهای مربوطه از داده های تجربی و همچنین از پرسشنامه استاندارد شده طیف لیترت بسته 5 تایی استفاده می شود. در این پژوهش از نرم افزارEXCEL برای دسته بندی، تلخیص و ایجاد پایگاه داده و از نرم افزارهای SPSS22، Eviews10 ، SMAET-PLS و LISREL استفاده شده است.

  یافته ها

  همچنین مرحله اصلی نظریه پردازی است که بر اساس نتایج دو مرحله قبلی کدگذاری که به عنوان مراحل مقدماتی و زمینه ساز برای تیوری پردازی، مقوله ها و روابط را به عنوان اصول اصلی تیوری در اختیار می-گذارند و به تولید تیوری می پردازد. در این سطح سعی شد با کنار هم قرار دادن مقوله ها ارتباطی نظام مند میان آنها ایجاد شود.

  نتیجه گیری

  مقولات استخراجی به صورت شرایط محوری، شرایط علی، بستر حاکم و شرایط مداخله گر دسته بندی شد.

  کلیدواژگان: تخصیص بهینه منابع، بانکداری اسلامی، نظام بانکداری
 • سید محمدعلی میربهبهانی، ابوالفضل دنکوب*، غلامرضا گلچین راد صفحات 1975-1990

  با توجه به مواد قانون مدنی و نیز بررسی اصول حقوقی می توان به این مهم دست پیدا کنیم که برخی از معاملات با رعایت شرایط مذکور در قانون به معاملات صحیح و برخی دیگر معاملات باطل و در بعضی از موارد به عنوان معاملات غیر نافذ تلقی می گردد و از این حیث حذف بین اکثریت قراردادهای خصوصی و دولتی فرقی وجود ندارد.با در نظر گرفتن ارکان معاملات میتوان معاملات دولتی صحیح و باطل را از همدیگر باز شناخت. اما بحث تامل برانگیز بیشتر بر سر غیر نافذ دانستن معاملات دولتی است.چرا که با استناد به ماده 663 قانون مدنی می توان گفت که هر اقدامی که وکیل یا نماینده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیر نافذ است.اما این نظر در جایی که قرارداد دولتی و از نوع اعمال حاکمیت دولت است آثار نامطلوبی را به بار خواهد گذاشت و سبب عدم اعتماد مردم به ادارات و سازمانهای دولتی و نیز باعث تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت در این خصوص است.این مورد را می توان از دیدگاه حقوق عمومی و منافع جمعی، نظریه وکالت ظاهری، وحدت ملاک قانون تجارت و نظریه ترمیم پذیری عمل اداری بررسی و از آن رفع مانع نمود به طوری که تحت شرایطی بتوان چنین قراردادهایی را نافذ دانست.

  کلیدواژگان: بطلان معاملات دولتی، عدم نفوذ معاملات دولتی، نفوذ معاملات، قرارداد دولتی، حدود اختیارات مدیران
 • علی اصغر احمدی نبی، منصور امانی*، عبدالعزیز موحد صفحات 1992-2004
  هدف این پژوهش بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان است. روش تحقیق این اثر به شیوه توصیفی و تحلیلی و گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.پرسش این پژوهش اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان چگونه بوده است؟ در این پژوهش برآن بودیم تا وضعیت این منطقه را در دوره پیش از حمله اعراب در عرصه های سیاسی و اجتماعی مورد پژوهش قرار دهیم. در پاسخ به این سوال می توان گفت که آسیای مرکزی از استقلال کامل سیاسی در آن دوران به دلیل هجوم مهاجمان مختلف به این سرزمین برخوردار نبود و از نظر اجتماعی اجتماعی نیز دچار تحولات و دگرگونی های بسیاری بوده است. هدف این پژوهش بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان است. روش تحقیق این اثر به شیوه توصیفی و تحلیلی و گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.پرسش این پژوهش اوضاع سیاسی، اجتماعی آسیای مرکزی پیش از ورود اعراب مسلمان چگونه بوده است؟ در این پژوهش برآن بودیم تا وضعیت این منطقه را در دوره پیش از حمله اعراب در عرصه های سیاسی و اجتماعی مورد پژوهش قرار دهیم. در پاسخ به این سوال می توان گفت که آسیای مرکزی از استقلال کامل سیاسی در آن دوران به دلیل هجوم مهاجمان مختلف به این سرزمین برخوردار نبود و از نظر اجتماعی اجتماعی نیز دچار تحولات و دگرگونی های بسیاری بوده است.
  کلیدواژگان: آسیای مرکزی، اعراب، اوضاع سیاسی، اجتماعی، اعراب مسلمان
 • صدیقه انصاری موحد، نسترن حاجی حیدری*، طاهر روشندل اربطانی صفحات 2006-2025

  روابط عمومی ها برای اطلاع رسانی و ارتباط با افکار عمومی به ابزارهایی نیاز دارند که امروزه مهمترینشان رسانه های اجتماعی هستند. کارکنان روابط عمومی به عنوان تسهیل گران فرایند توسعه و ارتقاء بخشی آگاهی به جامعه باید سواد رسانه های اجتماعی داشته باشند تا بتوانند از امکانات فناوری به نحو درستی استفاده کنند. هدف پژوهش حاضر این است که چارچوبی را جهت توسعه سواد رسانه های اجتماعی در روابط عمومی سازمان های اقتصادی شبه دولتی ارایه دهد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و بر حسب روش گردآوری داده ها و ماهیت پژوهش، توصیفی-پیمایشی به شمار می رود. برای جمع آوری اطلاعات از روش دلفی، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. محیط پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان حوزه سواد رسانه ای و روابط عمومی بوده که در نهایت منجر به استخراج و شناسایی متغیرها شده است. در بخش کمی، برای اعتبارسنجی چارچوب بر اساس معیارهای استخراج شده از بخش کیفی، از نظر کارشناسان روابط عمومی سازمان های اقتصادی شبه دولتی استفاده شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 148 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده ها منجر به استخراج تعداد 7 مهارت و 44 زیرشاخه شده است. با استفاده از رویکرد حداقل مجذورات جزیی روابط متغیرهای پژوهش و چارچوب اصلی پژوهش بررسی شده است. عوامل موثر بر توسعه سواد رسانه های اجتماعی به منظور ارتقاء توانمندی کارکنان روابط عمومی سازمان های اقتصادی شبه دولتی شامل مهارت های فنی و ابزاری، ارتباطی، تجزیه و تحلیل، خلاقیت، انعکاس، استراتژی و ارزیابی است.

  کلیدواژگان: سواد رسانه، سواد رسانه های اجتماعی، رسانه اجتماعی، روابط عمومی
 • غلامعلی سلیم گندمی، غفار پوربختیار*، عبدالعزیز موحد صفحات 2027-2038
  مغیره بن شعبه (50 ق)که به دهات عرب مشهور است .یکی از شخصیت های تاثیر گذار در روند حوادث تاریخ اسلام ،در نیمه نخست قرن اول هجری می باشد. از آنجایی که وی در امور مختلف ایفا گر نقش های کلیدی بوده است. مقاله حاضر در صدد است تا عملکرد مغیره را با استناد به منابع اصلی، وبه وسیله ی تحلیل داده ها ،مورد بررسی قرار دهد ، تا نقش سیاسی واجتماعی او را در امور مختلف و در صحنه های پنهان وپیدای تاریخ اسلام مورد کنکاش قرار دهد. از اینرو در این جستار با توجه به اهمیت موضوع در صدد پاسخگویی به سوالات این تحقیق هستیم که عبارتند از : اندیشه وعملکرد مغیره بن شعبه چه تاثیری بر روند تثبیت وتداوم خلافت خلفای سه گانه داشته است ؟ اندیشه و عملکرد مغیره بن شعبه چه نقشی درروند، تثبیت وتداوم خلافت (علی ع)داشته است؟ مبنای این پژوهش برفرضیات زیر استوار است : اندیشه وعملکرد مغیره بن شعبه تاثیر بسزایی بر روند خلافت خلفای سه گانه بر جای گذاشته است . یافت های تحقیق حکایت از آن دارد که، پس از آنکه مغیره به دین اسلام روی آورد در ردیف صحابی پیامبر(ص) قرار گرفت ،اما پس از رحلت آن حضرت ، با چرخش سیاسی ،به حمایت همه جانبه از خلفای سه گانه مبادرت ورزید، وپس از آن به دشمنی آشکار، با خلافت علی (ع) وامام حسن (ع) پرداخت.روش این پژوهش توصیفی تحلیلی وبر اساس داده های کتابخانه ای می باشد.
  کلیدواژگان: مغیر ه بن شعبه، دهات عرب، صحابه پیامبر(ص)، خلفای سه گانه
 • ارشاد کاویانی، محسن شکرچی زاده*، غلامحسین مسعود صفحات 2040-2054
  اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیان های جسمی و روحی، عوارض و مشکلات اجتماعی و اقتصادی از قبیل افزایش جرم های مرتبط با مواد مخدر مانند جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را نیز به دنبال داد. هدف این پژوهش شناسایی و مقایسه مدل عوامل مرتبط با گرایش به مواد مخدر در مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن معتادان گمنام در استان اصفهان برای اصلاح و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر است. روش تحقیق از نوع کمی به روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمامی افراد مراجعه کننده به مراکز درمان و کاهش آسیب و انجمن های معتادان گمنام در نیمه دوم سال 1399 است. 1593 پرسشنامه به صورت نمونه در دسترس در اختیار مراکز قرار داده شد که با حذف مخدوش ها، 1459 پرسشنامه تحلیل شد. سنجش گرایش به موادمخدر، با مقیاس آمادگی اعتیاد وید و بوچرα=0.9 انجام گرفت. نتایج نشان داد، الگوریتم درخت تصمیم تصادفی بیشترین صحت پیش بینی را دارد، در هر مجموعه داده الگوریتم مناسب داده را باید کاوش نمود. الگوریتم های مورد استفاده در این پژوهش توان خوبی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد مخدر دارد که با استفاده از عوامل موثر یافته شده، می توان اقدامات لازم به منظور پیشگیری ثالث را انجام داد. همچنین با استفاده از قوانین یافته شد می توان میزان گرایش افراد جدید مراجعه کننده به مراکز را پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: مواد مخدر، اصلاح، پیشگیری، درمان، اصفهان
 • مرجان مهرابی گوهری، سعید وزیری یزدی*، محمدحسین فلاح یخدانی، زهرا چابکی نژاد صفحات 2056-2073

  خانواده تاثیرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می رود. مهمترین عامل ثبات یا فروپاشی خانواده، چگونگی رابطه ی عاطفی میان اعضای خانواده است و عدم موفقیت در آن می تواند به طلاق بیانجامد. تحقیقات نشان میدهد که پیامدهای منفی زندگی پس از طلاق می تواند به مشکلات روانی برای افراد مطلقه بیانجامد. تحقیقات نشان میدهد که پیامدهای منفی زندگی پس از طلاق می تواند به مشکلات روانی و متاثر از آن مشکلات اخلاقی برای افراد مطلقه ایجاد نماید.هدف پژوهش ترکیب دو روش کمی و کیفی بمنظور ادراک دیدگاه ها و تجارب زنان مطلقه بر اساس طراحی یک مدل آموزشی مبتنی بر درمان اکت می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمان بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی، براساس کدگذاری سه گانه بود و تجزیه و تحلیل داده های کمی برای نتایج توصیفی و نتایج استنباطی از مدل معادلات ساختاری بود. روش پژوهشی ترکیبی متوالی کرسول - پلانوکارک مبنای پژوهش حاضر است. یافته های پژوهش نشان داد که زنان مطلقه پس از جدایی از از مشکلات روانشناختی و اخلاقی فراوانی رنج می برند که با به کار گیری تکنیک های درمانی اکت این مشکلات به طرز چشمگیری کاهش یافتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان اکت با بازسازی شناختی، رابطه ای بین کلام و افکار و احساسات ایجاد میکند که مراجع می آموزد که در هر چالشی خطاهای شناختی خود را شناخته و بتواند با پذیرش احساسات خود در جهت ارزش های اخلاقی حرکت کند.

  کلیدواژگان: خانواده، زنان مطلقه، درمان اکت، مولفه های آموزشی درمانی
 • غلامرضا خواجه سروی*، محبوبه سادات قائمی طلب صفحات 2075-2098
  همانگونه که رسانه ها به صورت خواسته یا ناخواسته بر عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... تاثیر می گذارند و الگوهای نوینی را وارد جوامع می کنند، خود تحت تاثیر جامعه و گفتمانهای گوناگون آن قرار دارند و از آنها تاثیر می پذیرند. یکی از این عرصه ها نظام سیاسی و حکومتی کشورهاست. در هر کشوری با تغییر گفتمانهای سیاسی، تغییرات محسوسی نیز در نظام رسانه ای ان کشور رخ می دهد. چنانچه در این پژوهش به تاثیرات سه دوره متفاوت یعنی اصلاحات، اصولگرایی و اعتدال بر طنز مطبوعاتی کشور پرداخته شد. به این منظور با استفاده از شیوه تحلیل محتوا، 399ستون طنز از روزنامه کیهان مطالعه شد. بر اساس یافته های پژوهش گفتمانهای سیاسی از طریق پیمانها، مراودات و اعمال و رفتار خود، رسانه ها را تحت تاثیر قرار داده و سبب واکنش آنها می شوند. همچنین مشخص شد روزنامه کیهان اغلب تحت تاثیر خط مشی خود قرار داشته و موضوعاتی نظیر برجام، اعتراضات و آشوبهای سیاسی، رابطه با آمریکا و... را از آن منظر بررسی می کند.
  کلیدواژگان: طنز سیاسی، اصلاح طلبی، اصولگرایی، اعتدال، تحلیل محتوا
 • الهه طالع زاری، رضا زهروی*، حسین میری، علی اکبر اسمعیلی صفحات 2100-2122
  در این مطالعه، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال خرید و فروش اطفال برای مشخص شدن نوع واکنش کیفری و یا پیشگیرانه در قبال این جرم، مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص گردد که در مجموعه حقوق کیفری ایران، سیاست جنایی اتخاذی در قبال این جرم چگونه است، لذا مطالب مطروحه در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، حول محور پاسخ به این سوال بوده که اساسا سیاست جنایی ایران، در قبال بزه خرید و فروش اطفال چیست. نتایج این پژوهش نشان داد که این جرم، به همراه خود بسیاری از جرایم دیگری نظیر قتل، ضرب و جرح اطفال یا جرایم جنسی علیه اطفال، استفاده از آنها در باندهای مواد مخدر و قاچاق اعضای بدن، تکدی گری و سرقت را در پی دارد و عامل اصلی آنها مباحث حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است. با توجه به اهمیت این جرم و لزوم صیانت از اطفال و حفظ نظم جامعه، سیاست جنایی ایران در ابعاد مختلف در قبال این جرم واکنش نشان داده و همینطور درصدد پیشگیری از این جرم از طریق توسل به کنش ها و واکنش های دولتی و غیردولتی غیرکیفری بوده که از طریق دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها و همینطور سازمان های مردم نهاد پیگیری شده است و تا کنون حجم زیادی از این جرم که در دهه اخیر رونق یافته بود تحت کنترل درآمده است.
  کلیدواژگان: سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی، خرید و فروش اطفال، پیشگیری از جرم
 • سامان فروتنی*، نورمینشا ای.ایاحد، عزیزا عبدالرحمان صفحات 2124-2143

  پورتالهای سلامت تعاملی تعامل بین پزشکان و بیماران را تسهیل می کند. برخلاف رویه رایج پورتالهای سلامت در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه از این روند عقب مانده اند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی (e-SQ) بر جذب و وفاداری بیماران نسبت به چنین سیستم های مبتنی بر وب تعاملی است. بر این اساس، یک مدل تحقیقاتی با استفاده از داده های جمع آوری شده از کاربران باتجربه چنین سیستم هایی در مالزی توسعه و آزمایش شد. با 203 داده جمع آوری شده، مدل با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزیی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که وفاداری کاربران به پورتال سلامت تا حد زیادی با اعتماد آنها به چنین سیستم هایی توضیح داده شد. علاوه بر این، ابعاد e-SQ قابلیت استفاده، کیفیت اطلاعات، آموزش مجازی، خدمات پورتال سلامت ، و صرفه جویی در هزینه عوامل تعیین کننده قابل توجهی در جذب کاربران در پورتال سلامت بودند. مفهوم این مطالعه هم برای ادبیات و هم برای عمل بیشتر مورد بحث قرار می گیرد.

 • مهدی حسن سلطان سولقانی، مریم مجیدی*، زین العابدین امینی سابق، احسان ساده صفحات 2145-2159

  وجود فساد اداری را در هیچ کشوری نمی توان کتمان کرد، در نتیجه، کشور ما ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا هدف مطالعه، ارایه مدل کیفی خط مشی گذاری مبارزه با فساد اداری در سازمان های دولتی ایران (مطالعه موردی: وزارت صنعت، معدن و تجارت) بود. در این پژوهش کیفی، 12 نفر از متخصصین و اعضای هییت علمی در حوزه اجرایی برای مصاحبه و روش دلفی شرکت کردند به طوری که بعد از انجام مراحل روش دلفی، 21 شاخص اولیه مبارزه با فساد اداری در سازمان های دولتی تعریف گردید. نتایج نشان داد بر طبق مدل ارایه شده فساد اداری، 27 شاخص تاثیرگذار بر مبارزه با فساد اداری متغیرهای مستقل پژوهش بوده که در 9 بعد (اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظارتی، فردی، سازمانی، قانونی) دسته بندی گردید که این دسته های مفهومی همان خط مشی های مبارزه با فساد اداری می باشند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که پدیده فساد اداری در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است و نیاز هست که مسیولا در مبارزه با آن عوامل شناسایی شده در این مطالعه را مد نظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: فساد اداری، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی
 • امیر کندری، سید حسین صادقی* صفحات 2161-2176
  طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا را باید به عنوان بخشی از فرآیند جهانی شدن برشمرد. تسلط منطق فرهنگی آمریکا به عنوان نماد ارزشی فرآیند جهانی شدن بازتاب این نظریه کانت است که شاهد توسعه فرهنگی هستیم که درآن اساس روشنگری در بطن ارزش های غیر هم بستر به وجود می آید.ارزش هایی که نگرش های متفاوت و منطقی متعارض را سامان می دهند درحالی که تفسیرهایی حاکم امروزی به جهت وجود بستر ارزشی واحد ، جهان بینی یگانه را پروبال می دهد . دراین چارچوب این واقعیت که تعاملات فرهنگی افزایش یافته و ارتباطات باعث نزدیکی مردم دراقصی نقاط گیتی به یکدیگر گشته و انتقال اطلاعات کمتر نقطه ی تاریکی را درخصوص جنبه های متفاوت زندگی باقی گذاشته است ، مفهوم رژف نگری بینشی و اجتماعی نمی باشد.طرح خاورمیانه بزرگ بخشی از گفتمان و منطق فوق الاشاره را هدف قرارداده است تا براساس آن واژه ها ، فرهنگ ها و هویت جدیدی در منطقه شکل گیرد . قالب ظاهری این تغییر "دموکراسی سازی" و " توسعه اقتصادی است که اما جوهره آن این کلام کانت است :... درنهایت باید اطاعت کنید.
  کلیدواژگان: خاورمیانه، استرتژی، امنیت، امریکا، گفتمان
 • حمید فدایی ده چشمه، اصغر محمدی*، سید علی هاشمیان فر صفحات 2178-2203

  اصولا اوقات فراغت و برنامه ریزی برای آن تبدیل به یکی از معیارهای شناخت توسعه یافتگی و ارزیابی کیفیت زندگی شده است و بنابراین لازم و ضروری است که عوامل مرتبط با میزان گذراندن الگوهای مختلف فراغتی شهروندان مورد بررسی قرار گیرد. با عنایت به اهمیت موضوع گذراندن الگوهای مختلف فراغتی این تحقیق به منظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی در میزان گذراندن الگوهای مختلف فراغتی در بین شهروندان شهر اصفهان در فضاهای شهری به انجام رسیده است. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری افراد 18 سال به بالای شهر اصفهان است که تعداد آنها بر اساس آخرین آمار در حدود 1500000 هزار نفر می باشد و تعداد 600 نفر از این افراد با بهره گیری از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل سرمایه اجتماعی (34/0 =P)، و ابعاد آن یعنی اعتماد اجتماعی (39/0 =P)، مشارکت اجتماعی (30/0 =P)، حمایت اجتماعی (35/0 =P)، انسجام اجتماعی (32/0= P) و آگاهی اجتماعی (23/0 =P) و میزان گذراندن الگوهای مختلف فراغتی شهروندان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تایید می شوند. نتایج بدست آمده از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی بر گذراندن الگوهای مختلف فراغتی تاثیر متوسط داشته (57/0) و متغیر سرمایه اجتماعی در مجموع (32/0) از واریانس متغیر گذراندن الگوهای مختلف فراغتی را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: شهر اصفهان، سرمایه اجتماعی، اوقات فراغت، الگوهای مختلف فراغتی، فضای شهری
 • سید حمید حسین نژاد، جمشید نور شرق*، سید محمد حسینی، حسین فرحی صفحات 2205-2220
  قرارداد، توافق نامه یا بند داوری به توافقی گفته می شود که زمینه داوری را ایجاد می نماید تا برای ارجاع اختلافات فعلی یا آینده از رهگذر آن فصل خصومت صورت گیرد. وجود توافق داوری معتبر به معنای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری در رسیدگی به آن اختلاف خاص است. اما این توافق نامه گاه به جهت بطلان ذاتی و یا عدم تکمیل بعدی قرارداد، قابل استناد نبوده و در قاعده عام شمول صلاحیت دادگاه را موجب می گردد.در مواردی دادگاه در تشخیص این اعتبار دچار اشتباه شده و موجب ارجاع اختلاف به داوری می شود . در حالی که شرط داوری مندرج در یک توافق بی اعتبار است .بدیهی است که ضمن محرومیت طرفین از حق مراجعه به دادگستری، حل اختلاف آنها را به مرجعی سپرده که فاقد صلاحیت است و بنابرین رای وی نیز مخدوش و قابل ابطال می باشد. نتیجه این تسلسل باطل ، اتلاف وقت و هزینه از طرفین است. در این صورت بحث مسولیت مدنی دادگاه مطرح می شود. از سوی دیگر، داور مزبور نیز باید از حق بررسی اعتبار توافق داوری برخوردار بوده و پیش از رسیدگی به اختلاف، آن را مسجل نماید. حال اگر در فرض یادشده، دچار اشتباه یا تقصیر در احراز عدم صلاحیت خود شده و به رسیدگی و صدور رای ادامه دهد، علاوه بر اینکه همچنان مانع بازگشت صلاحیت به محاکم دادگستری بوده، رای وی نیز بی اعتبار است و همین غفلت در کنار مسولیت دادگاه، مساله مسولیت مدنی داور را نیز به میان خواهد کشید که لازم است تقابل این دو مسولیت تحلیل گردد.
  کلیدواژگان: نهاد داوری، بی اعتباری توافق داوری، دادگاه، مسولیت مدنی
 • یوسف رازقی پور* صفحات 2222-2239
  هدف

  هدف از این پژوهش تبیین اصول ومبانی فلسفی تربیت شهروند الکترونیک می باشد. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و با روش استقرایی انجام شده ومحقق به دنبال درک واستخراج معانی ذاتی موجود در تربیت شهروند الکترونیک بوده است. حوزه پژوهش تحقیق حاضر مشتمل بر کلیه کتب ،مقالات ،اسنادو پژوهش های منتشره در دسترس داخلی وخارجی پیرامون مبانی فلسفی تربیت شهروند الکترونیک است. برای تحلیل داده ها از شیوه کدگذاری موضوعی شامل 3 نوع کدگذاری باز، کدگذاری محوری،کدگذاری انتخابی استفاده شده است و تمام کدهای حاصله حول 4 محور اصلی(مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی ارزش شناختی و انسان شناختی تربیت شهروند الکترونیک می باشد).

  یافته ها

  یافته های تحقیق حاصل از تحلیل کیفی نشان داد که: مهمترین اصول ومبانی فلسفی تربیت شهروند الکترونیک در حوزه معرفت شناختی، هستی شناختی ارزش شناختی و انسان شناختی عبارتند از:در حوزه معرفت شناختی (توانایی استفاده از ابزارهای الکترونیکی از جمله رایانه واینترنت ،کار با فرم های آنلاین ،خرید اینترنتی ،انجام امور بانکی وسایر امور روزانه مربوط به شهروندی الکترونیکی در دنیای دیجیتال در حوزه هستی شناختی (کسب هویت فردی و اجتماعی وزندگی مسالمت آمیز در جامعه جهانی شاخص شهروند الکترونیک) در حوزه ارزش شناختی(احترام به ارزش ها آداب سنت ها و عقاید سایر شهروندان وهمزیستی مسالمت آمیز،، تبیین وظایف اخلاقی شهروندی الکترونیک درفضای مجازی)ودر حوزه انسان شناختی (طراحی برنامه های تربیت شهروندی با توجه به ویژگی های انسان می باشد).

  کلیدواژگان: آموزش، تربیت، شهروندی الکترونیک، تعلیم و تربیت
 • مهدی جوانمرد، کرم الله دانش فرد، حجت طاهری گودرزی*، یدالله عباس زاده سهرون صفحات 2241-2267

  حکمرانی خوب در سازمان های عمومی نظام جمهوری اسلامی، می تواند موجب رضایت عامه مردم از خدمات ارایه شده و درنتیجه رضایت از دولت و حکومت اسلامی باشد؛ بنابراین لازم است، وضعیت سازمان های عمومی در حکمرانی خوب با رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی بررسی و تحلیل گردد. برای این منظور لازم است ابتدا مولفه ها و شاخص های حکمرانی خوب برای هر سازمان بنا به ماموریت و اهداف آن سازمان تعین شود سپس وضعیت آن ها اندازه گیری گردد. هدف تحقیق حاضر شناسایی، تعیین و اندازه گیری مولفه ها و شاخص های حکمرانی خوب با رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به عنوان یک سازمان عمومی در نظام جمهوری اسلامی است. روش تحقیق توصیفی کاربردی بوده و روش گردآوری داده ها میدانی با ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان شهرداری ها و دهیاری های مراکز استان های کشور است. روش تحلیل داده ها برای تعین مولفه و شاخص ها معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل بود. نتایج نشان داد مولفه ها و شاخص های حکمرانی خوب در مدل مفهومی به دست آمده در سازمان همیاری شهرداری مورد تایید هستند و وضعیت آن ها در این سازمان بالاتر از میانگین است، به عبارتی وضعیت حکمرانی خوب در حد قابل قبول است. در انتها پیشنهادات لازم ارایه شده است.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، مدیریت اسلامی، دولت، سازمان های عمومی
 • عبدالرضا فدایی فرقان، اسماعیل جهانبخش*، اصغر محمدی صفحات 2269-2291
  این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی اثرات و پیامد های خرده فرهنگ یاوردهی در روستاهای استان گیلان و مرکزی با تاکید بر برخی عناصر خرده فرهنگ دهقانی راجرز، انجام شده است. چرا که یاوردهی چون در حیطه مقوله خرده فرهنگ ها جای می گیرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. و اما با نگرش به موضوع، روش تحقیق این پژوهش، کیفی بوده و در این خصوص از روش اتنوگرافی با رویکرد جامعه شناسی استفاده شده است. تکنیک جمع آوری اطلاعات نیز، مصاحبه، یادداشت برداری و مشاهده (تحقیق میدانی) بوده است. در این زمینه جمعیت مورد بررسی در استان گیلان شامل کشاورزان 11 روستا و جمعیت مورد مطالعه دراستان مرکزی نیز شامل 11 روستا بوده اند. براین اساس، نمونه های انتخاب شده، بدینگونه اند: 24 نفراز روستاییان شرکت کننده در مصاحبه، از استان گیلان و23 نفر از روستاییان مصاحبه شونده، از استان مرکزی و نمونه ها بر اساس وجود افراد یاورده(یاریگر) در یک روستا، گزینش شده اند، به تعبیری از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است؛ که نتایج حاصله بدین قرار است با نگرش به یافته ها، منش و رفتار روستاییان همیار در استان های گیلان و مرکزی با عناصر مطروحه در خرده فرهنگ دهقانی راجرز از جمله فقدان همدلی، عدم اعتماد، وابستگی به دولت و عدم پذیرش نوآوری مغایرت داشته و ناسازگار است و نه تنها از موانع توسعه به حساب نمی آید، بلکه به نوعی زمینه ساز توسعه خواهد بود.
  کلیدواژگان: گیلان، روستا، توسعه، خرده فرهنگ یاوردهی، مرکزی
 • لیلی لجمیری، فاطمه احمد بیگی*، زهرا صباغیان صفحات 2293-2309
  در این مقاله به فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات داخلی و خارجی در یک بازه ی 10 ساله (2010-2019 در تحقیقات خارجی و 1398-1389 در تحقیقات داخلی) پرداخته شده است. مهمترین هدف انجام فراتحلیل برای تحقیق حاضر، دستیابی به فهمی کلی از نتایج تحقیقات انجام شده درباره رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی از طریق بررسی نتایج تحقیقات پیشین بود. نتایج تحقیق، میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات انجام شده را نشان داد به طوریکه میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی 33/0=d و 31/0=r به دست آمد که نشانگر میانگین تاثیر هویت قومی بر دلبستگی ملی در تحقیقات در حدود 30 درصد بود.در این مقاله به فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات داخلی و خارجی در یک بازه ی 10 ساله (2010-2019 در تحقیقات خارجی و 1398-1389 در تحقیقات داخلی) پرداخته شده است. مهمترین هدف انجام فراتحلیل برای تحقیق حاضر، دستیابی به فهمی کلی از نتایج تحقیقات انجام شده درباره رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی از طریق بررسی نتایج تحقیقات پیشین بود. نتایج تحقیق، میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی در تحقیقات انجام شده را نشان داد به طوریکه میانگین اندازه اثر در رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی 33/0=d و 31/0=r به دست آمد که نشانگر میانگین تاثیر هویت قومی بر دلبستگی ملی در تحقیقات در حدود 30 درصد بود.
  کلیدواژگان: هویت قومی، دلبستگی ملی، فراتحلیل
 • علی حسنی، سید محمد مهدی احمدی*، سید علیرضا حسینی صفحات 2311-2329
  در مورد انتقال مالکیت بیع در فقه و حقوق بحث های زیادی به عمل آمده است ولی در مورد تملیک یا انتقال مالکیت بیع کلی فی الذمه بحث های کمی به عمل آمده است. از این رو این سوال پیش می آید که آیا تملیک کلی امکان پذیر است و در مورد چگونگی تعیین مبیع کلی و خروج مبیع از وصف کلی، فقها و حقوق دانان چه دیدگاهی دارند؟ لذا با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که قانون مدنی به پیروی از نظر فقها، عقد بیع را تملیکی محسوب کرده است و زمان انتقال مالکیت را نیز زمان عقد اعلام کرده است ولی حقوق دانان تملیکی بودن عقد بیع را نپذیرفتند چون ایراد ملکیت معدوم و عدم مالیت در بیع کلی فی الذمه را وارد می دانند. لذا حکم به عهدی بودن بیع کلی داده اند. در حالی که فقها در تعریف بیع، صراحتا به تملیکی بودن آن اشاره کرده اند و این حکم را در تمامی اقسام بیع، خصوصا بیع کلی فی الذمه سرایت داده اند و قایل هستند که بیع می تواند به صورت کلی فی الذمه منعقد شود و زمان انتقال مالکیت، زمان عقد است و مبیع زمانی از وصف کلی خارج می شود که بایع ایفای تعهد و تسلیم یکی از مصادیق کلی را که عاری از عیب است؛ انجام بدهد و اگر بایع نتواند یکی از مصادیق کلی را به بایع تسلیم کند، به خاطر عدم قدرت تسلیم مبیع، آن عقد بیع منفسخ می شود.
  کلیدواژگان: بیع، کلی فی الذمه، فقها، حقوقدانان، انتقال مالکیت
 • نرجس ابراهیمی، حمیدرضا حسینی دانا*، بیتا شاه منصوری صفحات 2331-2376
  در این پژوهش به بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی و دوام ارتباطات خانوادگی درمناطق روستایی شهرستان کاشمر پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع روش آمیخته اکتشافی است که در دو بخش کیفی وکمی انجام شده است. در بخش کیفی نمونه مورد نظر 20 نفر از متخصصان حوزه شبکه های اجتماعی و کارشناسان خانواده بودند. این افراد با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شده است. در بخش کمی 386 نفر از خانواده های ساکن روستاهای شهرستان کاشمر با نمونه گیری تصادفی برگزیده شدند. شهرستان کاشمر به این دلیل انتخاب شد که انسجام خانواده ها بویژه خانواده های روستایی در این شهرستان از رتبه بالایی برخوردار بوده و آمار طلاق آن تا قبل از گسترش شبکه های اجتماعی، بسیار پایین بود اما در سالهای اخیر، این آمار رو به فزونی نهاد و نگرانی هایی را ایجاد کرد. روش پژوهش در این بخش از نوع همبستگی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و همچنین ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی استفاده شده و ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختار یافته است. نتایج پژوهش در این بخش همگی در تایید موضوع نقش شبکه های اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان کاشمر توافق کردند و در بخش کمی نشان داد که وابستگی به شبکه ها در ارتباط خانوادگی مداخله می کند و سبب ایجاد مشکلاتی در روابط زوجین می شود.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، دوام ارتباطات خانواده، روابط زوجین، کاشمر، مناطق روستایی
 • سوسن خالقی، عیسی حسن زاده*، محمدرضا نعیمی، عباسعلی طالبی صفحات 2378-2389
  این مفاله با هدف بررسی رابطه توسعه اقتصادی و تحزب در دوره پهلوی انجام شد. طرح مسیله از این جا ناشی شد که سابقه تحزب در ایران به دوران مشروطیت مربوط می شود، اما تاثیر حزب یا احزاب در توسعه اقتصادی معلوم نیست و تحقیقات مستقل و جدی نیز در این باره انجام نشده است. این مقاله به لحاظ روش شناسی، از نوع توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای انجام گردید و ابزار گردآوری اطلاعات نیز فیش برداری بود. نتایج مطالعات حاکی از این است که تحزب در ایران دوران پهلوی بیش از هر چیز در توسعه سیاسی جای دارد نه در توسعه اقتصادی. احزاب بیرون از حاکمیت به سوسیالیسم و در درو.ن حاکمیت به لیبرالیسم گرایش داشتند. پهلوی دوم به نظام حزبی پایبند بود اما احزاب را در راستای اهداف خود میخواست تا این که موفق شد به نظام تک حزبی دست یابد. توسعه اقتصادی معمولا با مشورت و زیر نظر شاه انجام می شد . برنامه ریزی عمرانی و اقتصادی نیز در چارچوب انقلاب سفید و منشور نوزده ماده ای آن و برنامه های عمرانی بود که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می شد. به عبارتی نظام برنامه ریزی حزبی نبود.
  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، نظام پهلوی، اصلاحات ارضی، برنامه عمرانی، احزاب
 • غدیر نبی زاده، جهانبخش ایزدی*، سید علی طباطبایی پناه، حمیدرضا شیرزاد صفحات 2391-2404

  درک درست از راهبرد بازموازنه ایالات متحده به آسیا پاسیفیک به عنوان بزرگ ترین قدرت جهان در ابعاد مختلف و واجد ژیوپولیتیک فراگیر حایز اهمیت است. لذا، این پژوهش با هدف بررسی پیامد تلاقی بازموازنه امریکا و موازنه شکننده در آسیا پاسیفیک، در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به راهبرد امریکا در منطقه آسیا پاسیفیک، وضعیت موازنه قوا در این منطقه وسیع و استراتژیک در دهه آینده چگونه تغییر خواهد کرد؟ ویژگی های کم نظیر این منطقه بر اهمیت راهبردی آسیا پاسیفیک افزوده و بنابراین، ایالات متحده تلاش نموده تا با تغییر راهبرد خود از راهبرد اتلانتیکی به پاسیفیکی، برتری خود در منطقه آسیا پاسیفیک را تداوم بخشد. در خصوص راهبرد بازموازنه، آغاز، اولویت ها و اجزای تشکیل دهنده آن ابهاماتی وجود دارد که تلاش گردیده تا با ارایه اسناد، یافته ها و توصیف و تبیین از ابهام موضوع کاسته شود. بر پایه یافته های پژوهش، چرخش استراتژیک امریکا به منطقه، تغییر رفتار چین به عنوان یک قدرت منطقه ای فعال و موثر در طول دو دهه گذشته را در بر داشته و در نتیجه تلاطم به وجود آمده در موازنه قوای منطقه به ویژه با اجرای پروژه عظیم کمربند اقتصادی جاده ابریشم، بکارگیری راهبرد امنیتی نظامی ممانعت سرزمینی در راستای تعمیق کنترل منطقه وسیع هندوپاسیفیک و در نتیجه به چالش کشیدن برتری ایالات متحده و برهم زدن موازنه قوای منطقه به سود پکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه مطالعه کتابخانه ای انجام شده است.

  کلیدواژگان: بازموازنه، چرخش استراتژیک، آسیا پاسیفیک، موازنه قوا، کمربند اقتصادی جاده ابریشم
 • یزدان نصرتی*، اکبر وروایی، بیژن نجفی صفحات 2406-2427

  از آنجایی که حفظ و برقراری امنیت در کشور از لازمه های نظام یک کشور است بنابراین جهت حمایت از فرآیند حفظ امنیت نیز حاکمیت قانون حایز اهمیت است. این پژوهش باهدف بررسی حمایت کیفری از حاکمیت قانون در قلمرو جرایم امنیتی صورت پذیرفته است. تحقیق حاضر با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته است که با ابزار و با استناد با قوانین حاکم، کتب، مقالات و پایان نامه های موجود به تحقیق حاضر پرداخته شده است. باید افزود که در این پژوهش به بررسی حاکمیت قانون حاکمیت قانون، برداشت ها از حاکمیت قانون، جایگاه حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که بدون شک هر جامعه و هر نظام قضایی قوانین مشخص و حاکمیتی را دارد که در سایه حمایت کیفری از این قوانین امنیت شهروندان و جامعه را حفظ کند. حاکمیت، قانون، حمایت کیفری، قانون اساسی، قلمرو.کلیدواژه ها: حاکمیت، قانون، حمایت کیفری، قانون اساسی، قلمرو.

  کلیدواژگان: حاکمیت، قانون، حمایت کیفری، قانون اساسی
 • بابک باقری، یدالله مهرعلی زاده*، محمد حسین پور، لیلا بهمئی صفحات 2429-2477

  هدف این پژوهش، تدوین مدل ساختاری توانایی پیش بینی مناسب کارایی درونی مدارس دوره دوم متوسطه نظری استان ایلام به کمک سرمایه اجتماعی بود. از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، از نوع تحقیق آمیخته تبیینی است. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مدیران و دبیران، اعضای گروه های آموزشی و روسای انجمن اولیا و مربیان مدارس مقطع متوسطه دوم نظری استان در سال تحصیلی 99-98 به تعداد 1912نفربود. دربخش کیفی تعداد13 نفر از مدیران، دبیران و اعضای گروه های آموزشی که در زمینه مورد پژوهش تجربه زیسته و آگاهی هایی داشتند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شد. حجم نمونه در مرحله کیفی با توجه به سطح اشباع9 نفر به روش نمونه گیری گلوله برفی بود که مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. روایی محتوای سوالات مصاحبه توسط 3 نفر از کارشناسان آموزش و پرورش براساس تناسب سوالات، قابل فهم بودن و جمله بندی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی سوالات مصاحبه با ضریب توافق مورد بررسی و مقدار آن 78/0 محاسبه شد. نتایج بخش کمی حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و کارآیی درونی مدارس دوره دوم متوسطه نظری استان ایلام رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با کارایی درونی مثبت رابطه معنا دار مثبت یا مستقیم دارد و با کارایی درونی منفی رابطه معنا دار منفی یا معکوس دارد. یعنی هرچه سرمایه اجتماعی مدارس بالاتر باشد نرخ شاخص های کارایی درونی مثبت آنان نیز بالا و نرخ شاخص های کارایی درونی منفی آنان پایین است

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کیفیت آموزشی، مدارس
 • ابراهیم پورعطار، سید فرشید جعفری پابندی*، مالک ذوالقدر، مهدی خوش خطی صفحات 2498-2523
  امریکا از کشورهایی می باشد که بر پایه مهاجرت بنا شده است. در واقع برخلاف کشورهایی که دارای بستر تاریخی می باشند این کشور بر اساس مهاجرت اروپاییان تشکیل شده است که بدلایل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی از زادگاه خود به این سرزمین مهاجرت کردند و در نتیجه اقدام اجرایی پرزیدنت اوباما شاید به میلیون ها مهاجر مستند نشده در بلند مدت برای اجتناب از دیپورتی و خلق زندگی دایمی در ایالات متحده کمک کند. متاسفانه ، هزینه رسیدن به این اصلاح خیلی بالا است. شاید DACA مهم ترین اقدام اجرایی بوده باشد. گروه بزرگی از متخصصان حقوقی تحت رهبری هیروشی موتومورا ، نقشی کلیدی در نمایش چگونگی اقتدار حقوقی برنامه ای مانند DACA به دولت ایفا کرده است. به علاوه ، سناتور مارکو روبیو کمک ناخواسته ای به کل تلاش با سیگنال این مورد به رای دهندگان لاتین تبار نمود که انها مجبور به شرط بندی هر چیزی بر اوباما نیستند. شاید DACA انتخابات را برای اوباما برنده شده و در GOP علاقه مندی جدیدی به ارزش رای دهندگان لاتین تبار ایجاد کرده باشند. روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این پرسش" سیاست های مهاجرتی اوباما چه تاثیری در امنیت ملی آمریکا می گذارد؟ پاسخ مناسب داده شود .به نظر می رسد حادثه 11 سپتامبر تاثیر بسزایی در سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده به جا گذاشت. و هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سیاست های مهاجرتی اوباما در امنیت ملی آمریکا می باشد.
  کلیدواژگان: سیاست های مهاجرتی، اوباما، امنیت ملی، امریکا
 • زهرا حسنوند، محمدحسین توانایی سره دینی*، محمدرضا موحدی، محمدعلی ایازی صفحات 2525-2534
  پیامبر حق است و پیروی از از او موجب بیداری انسان ها و رسیدن به کمالات انسانی می باشد. تفاسیری از این قبیل در اشعار مولوی او را غایت آفرینش و مظهر انسان کامل نشان داده است. مکتب و طریقت مولانا بدون وازه عشق هرگز معنا پیدا نمی کند و این عشق باید توام با عشق پیامبر باشد. این عشق دنباله رو عشق الهی و عرفان است و غایت هدف مولانا در همین نکته نهفته است. این مقاله به صورت توصیفی - . باید توجه کرد که تصویر این شخصیت الهی در اشعار مولوی با توجه به آیات قرآنی با معجزاتش تکمیل می شود. از جمله سایل نوازی ،تقرب به حق ،واسطه ی خداو وخلق خدا بودن، هدایتگری پیامبر(صلی الله علیه وسلم) مواردی هستند که در پرتو تفاسیر قرآنی در اشعار مولانا جلوه یافته اند. در نظر مولوی تنها پذیرش آیات الهی از جمله آیات مرتبط با پیامبر (صلی الله علیه وسلم) کافی نیست بلکه باید در پرتو این آیات و معرفت الهی به معجزات پیامبران از جمله معجزات پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) ایمان آورد. باید توجه داشت که سیره و شخصیت حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) چراغ مسیر عارف بوده و معجزات ایشان همانند دژ مستحکمی است که عارف را از مخاطرات مصون می سازد. از دیدگاه مولوی معجزه خواست و تقدیر الهی است که به پیامبران از جمله پیامبر اکرم(صلی الله علیه وسلم) به جهت شخصیت آنان عطا شده است.
  کلیدواژگان: شخصیت پیامبر اکرم(صلی الله علیه وسلم)، مولانا، قرآن، اشعار عرفانی، معجزه، تفاسیر، مثنوی معنوی
 • شیدا برادران بزاز، سید محمد مهدی غمامی*، احمد خسروی صفحات 2536-2551
  قوانین ونظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تیاتر از دچار خلاها و چالش های زیادی است. این مقاله در صدد یافتن خلاهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارایه الگویی برای قانونگذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص گردید که عبارتند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری بجای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسیولیت مدنی دولت» و در نهایت بنگاه داری غیر شفاف هنری است. لذا با توجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در مقاله، برای ارایه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارتند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسیولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات.
  کلیدواژگان: هنر، حقوق هنر، حاکمیت قانون، پیشگیرانه
 • زهرا بیگ زاده، امیر حمزه سالارزائی*، نادر مختاری افراکتی صفحات 2553-2586
  زنان پیش از اسلام از هرگونه بهره اقتصادی محروم بودند و نه از ارث بهره ای داشتند ونه از مهر ، حتی از حاصل دسترنج خودشان هم محروم بودند ، قوانین اسلام قرنها ست که حق مالکیت وتصرف زنان در اموالشان را به رسمیت شناخته است وآنها را در این مورد مستقل نموده است زن به عنوان یکی از ارکان خانواده ، بر شرایط اقتصادی خانواده بسیار تاثیر گذار است، از طرفی این مبحث از بحث های چالش برانگیز در مورد حقوق زنان در اسلام می باشدواینکه زنان دربحث حمایت واستقلال مالی شان به تناسب عصر امروز در جامعه مدنی ما با چه چالش هایی مواجه هستند؟ و آیا ضمانت های اجرایی اعم از مدنی و کیفری جوابگوی حمایت واستقلال مالی زنان هست؟ بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حمایت واستقلال مالی زنان درخانواده وچالش های اجرایی آن با نگاهی به آیات و روایات وقوانین فقهی و حقوق مدنی ایران پرداخته است.هدف این پژوهش ارتقاء شان ومنزلت معیشتی و معنوی زنان است که نه تنها می تواند در رشد وحمایت مالی خانواده تاثیر بسیار زیادی داشته باشدو به رشد اقتصادی جامعه کمک بکند بلکه باعث ایجاد اعتماد به نفس در زن هم می شود ، و به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی اسلام ، درمورد حمایت مالی زنان ، خلا قانونی وجود ندارد و قانون اساسی وقوانین مدنی وقانون حمایت از خانواده ، از آن حمایت کردند.
  کلیدواژگان: حمایت، استقلال مالی زن، قرآن کریم، روایات . چالش ها
 • علی مهدی پور، فاطمه احمدبیگی*، مهدی کلانتری صفحات 2588-2606
  این پژوهش به ارایه مدلی برای آموزش ریاضیات در مدارس ابتدایی می پردازد.داده ها به روش تحقیق داده بنیاد(گرانددتیوری) از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوری شدند.جامعه آماری با روش نمونه گیری هدفمندو نظری،یک نمونه 10 نفری از معلمان متخصصی که آموزش ریاضیات در مدارس ابتدایی ناحیه 2 اهواز را به عهده دارند،بودند.پس از انجام مصاحبه، با بهره گیری از روش گیلرز و استراوس (1967) و توصیه های میلرز و هوبرمن (1994) ، براساس تحلیل مصاحبه ها در سه سطح کدگذاری باز ،محوری و گزینشی داده های حاصل از مصاحبه ها و استخراج کدهای مفهومی حاصل شده است.برای کدگذاری داده ها از نرم افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA 2020استفاده گردید.برای اعتبار بخشی به نتایج تحقیق و ارزیابی کیفیت پژوهش از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن (2000) استفاده شد.مدل مفهومی استخراج شده درقالب الگوی پارادایمی(شرایط علی، راهبردها،شرایط زمینه ی،مداخله گرها و پیامدها) و مدل پیشنهادی پژوهشگر نشان داد که عوامل متعددی بر پدیده آموزش ریاضیات تاثیرگذاراست.
  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، مدل آموزش ریاضی، مدارس ابتدایی، گرانددتئوری
 • مجید محمدی، احسان شاکری خوئی*، پرویز احدی، محمد یوسفی جویباری صفحات 2608-2622
  روابط کشورها می تواند بر مبنای تاثیر هنجارها، تصورات و برداشت های بین آن ها زمینه همکاری یا تعارضشان را فراهم کند. روابط ترک‏ها و روس ها از دیرباز در قالب روابط تخاصم آمیز بوده است. در میان روس ها، تصویر سنتی ترکیه، تصویری نگران کننده بوده است. به همین دلیل در روسیه دیدگاه بدبینانه ای به ویژه در میان ملی گرایان نسبت به روابط با ترکیه وجود دارد و آن ها ترکیه را همچنان در اردوگاه غرب و آمریکا می بینند. روابط ترکیه و روسیه نیز بخصوص پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه بیشتر بر اساس معرفی ترکیه به عنوان یک الگو برای سایر کشورها و نیز بهره مندی حداکثری ترکیه از منافع اقتصادی پایه گذاری شده است. روابطی که بخصوص در بازه زمانی 2016 تا 2019 دستخوش تغییرات زیادی شده است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش تحلیل تطبیقی به کشف اشتراکات و افتراق های میان واقعیت ها و فرایندهای سیاست خارجی ترکیه در رابطه با دولت تزاری روسیه در بازه زمانی 2016 تا 2019 پرداخته شود. نتایج پژوهش نشان داد که سیاست خارجی ترکیه در قبال روسیه، همواره بر اساس منافع ملی کشور ترکیه رقم خورده است. هرچند که ترکیه با توجه به عبور خطوط انتقال انرژی روسیه از خاک این کشور، به عنوان یک شریک استراتژیک و راهبردی برای روسیه بشمار می آید اما هرکجا که منافع ملی و اقتصادی ترکیه اقتضا نموده است، با روی آوردن و افتادن در دامان روسیه تزاری یا ایالات متحده آمریکا، سعی نموده است که هرچه بیشتر به کسب این منافع اقدام نماید.
  کلیدواژگان: ترکیه، روسیه، ایالات متحده آمریکا، ژئوپلتیک، خاورمیانه، ایران
 • سعید عموزاده، حسین کریمی فرد*، فریدون اکبرزاده، شهرام فتاحی صفحات 2624-2639
  هدف پژوهش حاضر بررسی چالشها و موانع شکلگیری الگوی امنیتی موازنه قدرت در خاورمیانه در بازه زمانی 2001 تا 2020 است. در این مقطع با شکلگیری حادثه 11 سپتامبر 2001 و حملات امریکا به افغانستان و عراق سیستم موازنه قدرت در خاورمیانه شکل جدیدی به خود گرفت. با قدرت یافتن شیعیان در عراق و گسترش نفوذ ایران در منطقه، هلال شیعی شکل گرفت. این مسیله باعث ایجاد شکافی بین کشورهای محافظه کار خاورمیانه به رهبری عربستان که حامی سنی های منطقه بود و محور مقاومت به رهبری ایران گردید. این شکاف اساس تنش ها و درگیری ها در خاورمیانه را شکل داد. بنابراین مسیله شکلگیری ترتیبات امنیت دسته جمعی برای مدیریت تنش ها و منازعات موضوعیت بیشتری پیدا کرد. از جمله ترتیبات اصلی امنیت دسته جمعی در خاورمیانه الگوی موازنه قدرت است. پرسش این است که چه چالش هایی مانع عملکرد مطلوب الگوی موازنه قدرت در خاورمیانه در بازه زمانی 2020-2001 شده است؟ فرضیه این است که الگوی موازنه قدرت دارای الزاماتی مانند داشتن ارزش های مشترک بین کشورهای منطقه، تعاملات عقلانی بین بازیگران و تمایل به حفظ وضع موجود است که به علت اختلافات و تعارضات زیادی که بین کشورهای منطقه وجود دارد، این الزامات اغلب نادیده گرفته می شوند. پژوهش حاضر با استفاده روش توصیفی-تبیینی، سعی دارد به بررسی الگوی امنیتی موازنه قدرت و میزان انطباق آن با شرایط و وضعیت کشورهای منطقه خاورمیانه بپردازد.
  کلیدواژگان: ترتیبات امنیت دسته جمعی، موازنه قدرت، خاورمیانه، هلال شیعی
 • پری بیات، مهری دارایی*، امین رحیمی کیا صفحات 2641-2652

  هدف نوآوری باز پدیده ای است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه واقع شده است. در این پژوهش، از روش آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل متخصصین و کارشناسان پارک های علم و فناوری استان تهران بودند که به تعداد516 نفر به صورت تصادفی نسبتی انتخاب شده بودند. ابتدا مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان انجام شد و مصاحبه ها با استفاده از نظریه داده بنیاد تحلیل شدند. الگوی نوآوری باز با شش عامل (علی، محوری، راهبردی، زمینه ای، مداخله گر، و پیامدها) در نتیجه تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شد، برازش مدل برابر با 93/0 و خطای آن برابر با 05/0 برآورد شد. همسانی درونی بین عامل ها و سوالات بالا و بین 96/0 و 98/. متغیر بود و همچنین پایایی کل آزمون برابر با 98/0 برآورد شد. لذا داده های حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد الگوی نوآوری باز در پارک های علم و فناوری از برازش مناسب برخوردار است.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، پارک علم و فناوری، برازش الگوی نوآوری باز، تحلیل عاملی تاییدی
 • محمود فیروزی مقدم*، امین احمدیان، حمیدرضا سلیمانیان، علی صادقی منش صفحات 2654-2667
  یکی از شناخته شده ترین مکتب های داستانی جهان، مکتب گوتیک است و القا کردن ترس و وحشت از مولفه های اصلی آن به شمار می آید. ادبیات گوتیک بعد از اینکه در غرب دوران اعتلای خود را طی نمود وارد ادبیات ایران شد و نویسندگان با الهام از آن، به نوشتن داستان های گوتیک ایرانی روی آوردند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی گوتیک در ادبیات ایران و غرب، انجام شد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل محتواست و اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شد. نتایج نشان داد آنچه در شکل گیری داستان های گوتیک تاثیر داشته و آنها را از سایر داستان ها متمایز می کند فضاسازی و شخصیت پردازی است که در هر دو ادبیات ایران و غرب مشترک است. اما فضاسازی در گوتیک غربی به دلیل وجود مکان هایی مانند کلیساها، قلعه ها و ساختمان های بلند و نوک تیز، در چنین مکان هایی اتفاق می افتد ولی در گوتیک ایرانی معمولا در فضاهای متروک و دور از شهر، قبرستان یا روستاهای خالی از سکنه اتفاق می افتد. از نظر شخصیت پردازی نیزدر گوتیک غربی وجود یک موجود گوتیکی باعث ایجاد اعمال ترسناک نظیر قتل و نابودی می شود، اما در داستان های ایرانی شخصیت های گوتیک معمولا شخصیت هایی با بیماری و آشفتگی های روانی هستند.
  کلیدواژگان: گوتیک، ادبیات وحشت، شخصیت پردازی، فضاسازی
 • رضا ابراهیمی، طاهر بهلکه*، زین العابدین فلاح، اسرا عسکری صفحات 2669-2699
  هدف

  ارایه الگوی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران. 

  روش شناسی

  در این تحقیق با به کارگیری تکنیک نمونه برداری گلوله برفی، یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب شد و سپس گروه های بعدی جهت مصاحبه توسط همین گروه معرفی شدند و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که تحقیق به اشباع نظری و کفایت رسید. در مرحله مصاحبه به منظور آگاهی از نظر خبرگان ، 16 مصاحبه صورت گرفت. بعد از رسیدن به اشباع نظری از طریق تجزیه وتحلیل داده های برآمده از مصاحبه ها، مطالعات تطبیقی، پیشینه موجود و تحلیل، گویه های دیپلماسی ورزشی شناسایی شده و نهایتا پرسشنامه دیپلماسی ورزشی طراحی شد. برای پایایی ابزار اندازه گیری، از روش توافق بین دو کدگذار بر اساس ضریب کاپا استفاده گردید. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه، از 8 نفر متخصص رشته تربیت بدنی خواسته شد تا بر اساس مدل مرحله اول، سوال ها را موردبررسی قرار دهند. با توجه به نظر متخصصان پرسشنامه نهایی با 104 سوال تهیه شد. 

  یافته ها

  پس از کدگذاری باز، مقوله ها شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، استراتژی های عمل و پیامدهای دیپلماسی ورزشی استخراج شد. سپس در مرحله کدگذاری محوری و انتخابی، پیوند بین این مقوله ها در قالب مدل پارادایمی پژوهش تعیین گردید و نظریه نهایی شکل گرفت.

  نتیجه گیری

  در الگوی مرحله کیفی شرایط ماهیتی، ابزار قدرت، شرایط مالی، ابزار هویتی عوامل علی در دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران شناخته شدند. عوامل ساختاری، جایگاه ورزش کشور، مشارکت، توانمندسازی، رسانه جزء شرایط زمینه ای موثر در دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران بودند و عوامل سیاسی، قوانین، رویه و روش ها جزء موانع شرایط مداخله گر شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: جایگاه ورزش ایران، دیپلماسی ورزشی، عوامل سیاسی
 • هادی حسنی، داراب فولادی*، مقصود رنجبر صفحات 2701-2714
  موضوع: بررسی حقوق و تکالیف متقابل میان مردم و حکومت از مهمترین مباحث در فلسفه سیاسی است. لاک برای مشروعیت بخشیدن به این حقوق و تکالیف متقابل، از وضع طبیعی آغاز می‎کند که در آن قانون طبیعت و قانون عقل حاکم است. مردم برای اجتناب از وضع جنگ، با رضایت خودشان و در میان خودشان، یک قرارداد اجتماعی منعقد می‎کنند. با این قرارداد اجتماعی، نوعی نقل و انتقال متقابل حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت بر حسب امانت داری صورت می‎گیردیافته ها پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که براساس اندیشه بحران اسپریگنز لاک بحران جامعه را ناشی از عدم مجازات ناقضین وضع طبیعی و دلیل آن را برابری ژرف اندیشی شده در وضعیت طبیعی می داند و جامعه ارمانی خود ایجاد یک حکومت مشروطه می داند که راه حل آن ایجاد یک قرارداد اجتماعی بین مردم است.نتیجه گیری پژوهش: آنچه حکومت را مشروع و مردم را مکلف به اطاعت محدود از قوانین آن می‎کند، قرارداد اجتماعی است. به موجب این قرار داد اجتماعی یک نقل و انتقال متقابل حقوق و تکالیف میان مردم و حکومت صورت می‎گیرد.مردم مکلف به اطاعت از حکومت هستند، تحت شرایط خاصی مکلف به انقلاب و شورش علیه حکومت هم هستند. اطاعت و شورش یا انقلاب دو تکلیف عمده مردم در برابر حکومت است. در نظر لاک همان مبانی که مرجعیت دولت را مشروعیت می-بخشد، مبنای توجیه شورش را هم فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: جان لاک، حقوق و تکالیف، حکومت و مردم، قرارداد اجتماعی، رضایت
 • سعید حاجتی بردمیلی، حمیدرضا معتمد*، علیرضا قاسمی زاد صفحات 2716-2731

  بهره برداری از یک رخداد مدیریتی، از مرحله ظهور ایده و دلایل بروز آن، بررسی جوانب مختلف مسیله، واقعیت های محیطی و سازمانی، و تصمیم ها و بررسی اثرات اجرای آن، نه تنها نیازمند ثبت به عنوان یک واقعه تاریخی است، بلکه تحلیل صحیح همه زوایای آن می تواند راهگشای مدیران فردا باشد. از این رو مستند سازی آموخته های مدیران راهکار مطمین برای انتقال تجربیات فردی و اجتماعی به دیگران است. پژوهش حاضر با رویکرد کمی و با استفاده از راهبرد توصیفی-تحلیلی انجام می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران صنایع تولیدی استان خوزستان است. نمونه های این تحقیق را 223 نفر از مدیران صنایع تولیدی تشکیل داده اند که به شیوه نمونه گیری نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم سید سعید انصاری فر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید که روایی صوری و پایای آن بررسی گردیده و آلفای کرونباخ آن رقم 75/0 بدست آمده است. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل از داده ها تحلیل واریانس و تحلیل عاملی بااستفاده از نرم افزار SPSS انجاکمگرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر تجربیات موفق درون سازمانی مدیران که پس از تحلیل به 25 ملاک و 4 عامل اصلی که شامل "اخلاق و ارزش ها"، "ویژگی های شخصیتی"، "انتظارات نقش"، "توانایی و مهارت "، "دانش و شناخت"، "امور حسابداری و مالی"، "امور اجرایی و اداری" و " امور تربیتی"، طبقه بندی شدند.

  کلیدواژگان: صنایع تولیدی، مدیران، تجربیات، بحران اقتصادی، خوزستان
 • محسن ابایی فیجانی، محمدحسن الهی منش*، علی محسنی مشتقین صفحات 2733-2753
  شهروندی گرچه در دنیای کهن- چه در غرب و چه در شرق- متولد شده است، اما آنچه امروز از این مفهوم منظور اندیشمندان و محققان حوزه علوم اجتماعی و برنامه ریزان شهری است، نقش نوین،کارکرد و حقوق و وظایف آن در دنیای مدرن است. شهروندی دارای ماهیت دوگانه اجتماعی و سیاسی است. ماهیت اجتماعی به این نکته اشاره دارد که شهروندان چگونه باید با یکدیگر تعامل کنند. تاثیر جهانی شدن بر تحول گفتمان مفهوم شهروندی در دولتهای هاشمی تا احمدی نژاد، موضوع این پژوهش است.آنچه به عنوان نتیجه این پژوهش استنتاج شد در دولت هاشمی به دلیل ضرورتهای بازسازی جنگ، نظام جمهوری اسلامی به سوی پذیریش ضرورتهای جهانی شدن گام برداشت.فروپاشی شوروی این ضرورتها را تقویت کرد زیرا جهانی شدن «نظم نوین» شکست اردوگاه «کمونیسم»، بی همتا بودن نظم بین الملل «سرمایه داری» را نوید می داد.دولت خاتمی،گفتمان مصلحت گرای دوران هاشمی را به اوج خود رسانده و بهترین روابط بین الملل دولتهای جمهوری اسلامی را رقم زد اما با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد، برگشت به آرمانگرایی ضدغربی در سیاست خارجی و پذیرش ضرورتهای جهانی شدن در دستور کار قرار گرفت. در دولت نهم و دهم شاهد به هم ریختن تمایزات و تفکیکات مورد تاکید مدرنیته سیاسی هستیم، با نوعی اقتدارگرایی، گسترش دخالت دولت، محدود شدن و تضعیف هرچه بیشتر حقوق سیاسی شهروندی مواجه بوده و به نوعی عقب گرد در زمینه حقوق شهروندی ایجاد شد.این نکته نشان دهنده این است که نظام جمهوری اسلامی به دلیل بنیانهای فکری خود نمی تواند در جهت تثبیت حقوق شهروندی مدرن حرکت نماید.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، شهروندی، دولت جمهوری اسلامی ایران، هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد
 • میرکمال الدین موسوی، امیر محمودی*، افشین زرگر صفحات 2755-2768
  سازمان های بین المللی غیر دولتی علاوه بر نقش نظارت قانونی که در توسعه هنجاری حقوق بشر دارند دارای عملکرد نظارت قضایی نیز می باشند که در هنجارسازی حقوق بشر و توسعه آن، عملکرد بسیار مهمی را ایفا می کنند. این سازمان ها با اقامه دعوی در مراجع قضایی ،از قربانیان حمایت کرده و با جلب توجه افکار عمومی و جهت دهی و هدایت آن، بستر را جهت تعامل یا تقابل با دولت ها و سایر ناقضان حقوق بشر آماده می سازند مراجع قضایی بین المللی، نقش مهمی را در تضمین و اجرای قواعد بین المللی بر عهده دارند و مشارکت سازمان های بین المللی غیر دولتی در موارد اقامه دعوی ،مساله ای است که از ابعاد مختلف چالش برانگیز می باشد.آیا این سازمان ها صرفا وقتی خودشان قربانی می شوند حق اقامه دعوی دارند یا در سایر موارد نیز به عنوان پشتیبان و حامی حقوق بشر می توانند در مراجع قضایی بین المللی، اقامه دعوی نمایند؟ اقامه دعوی توسط سازمان های بین المللی غیردولتی تا چه حدی مورد پذیرش نهادهای قضایی بین المللی قرار گرفته است؟ در این مقاله نقش این سازمان ها در زمینه اقامه دعوی با استناد به قواعد بین المللی و همچنین تاثیر فعالیت سازمان های بین المللی غیر دولتی در این خصوص بر توسعه هنجاری حقوق بین المللی بشر مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: سازمان های بین المللی غیر دولتی، اقامه دعوی، توسعه هنجاری، نظارت قانونی، نظارت قضایی، حقوق بشر
 • جمال محمدیان، مالک ذوالقدر*، اصغر پرتوی صفحات 2770-2778
  پس از کشف منابع عظیم نفت و گاز در مناطق مختلف، تغییرات اساسی در اقتصاد، سیاست و جغرافیای سیاسی جهان رخ داد. این موضوع نشان از اهمیت روز افزون نفت در مناسبات سیاسی و اقتصادی دنیا دارد که برای کشورهای صاحب آن، معنای خاص تری دارد، آن هم رویای توسعه یافتگی و رشد اقتصادی است. به گونه ای که انتظار می رفت کشورهای صاحب نفت در درازمدت، فاصله اقتصادی خود را با کشورهای پیشرفته کاهش دهند. اما آنچه که در بسیاری از نقاط دنیا در عمل به وقوع پیوست؛ چیزی متفاوت از این بود. همزمان با تجربه ناموفق بسیاری از کشورها در به حقیقت رساندن رویای توسعهیافتگی، کشورهای دومی نیز وجود دارند که نفت به عامل مهم توسعه آن ها تبدیل شده است مهمترین کشور در این زمینه نروژ است. بر این اساس و با توجه به اهمیت نفت برای کشور ایران، این تحقیق به دنبال بررسی تجربیات کشور نروژ در حوزه نفت و شناسایی این تجربیات و پیشنهاد آن برای اقتصاد ایران است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که علت تفاوت تاثیر نفت بر توسعه اقتصادی کشورهای نروژ و جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پاسخ در بستری-سازی نهادی در کشورهای ایران و نروژ می باشد. که مهمترین این علل را می توان به تجویز سیاست ها و نهادگرایی اقتصادی مناسب در کشور نروژ مانند تاسیس صندوق ذخیره ارزی و از سوی دیگر عدم نهادگرایی در جمهوری اسلامی ایران که موجب ایجاد دولتی رانتی گردید، ذکر نمود. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر به روش تحلیلی-تبیینی و روش گردآوری داده ها، بر اساس روش کتابخانه ای می باشد.
  کلیدواژگان: نهادگرایی، توسعه اقتصادی، دولت رانتی، نروژ و جمهوری اسلامی ایران
 • مهشید مهتابی، قباد کاظمی*، مسعود قاسمی صفحات 2780-2792
  دوره سوم جرایم رایانه ای از آغاز دهه 90 تسلط یافته و از آنها تحت عنوان "جرایم سایبر" ذکر میشود. فضای سایبر که در تعریف شورای اروپا این طور آمده است که از ادغام و ترکیب رایانه، مودم و مخابرات خصوصیت شبیه سازی و مجازی ، محیطی کاملا نوینی بود که توجه همه را به خود معطوف نمود تازه ترین کنوانسیون بین المللی در عرصه جرایم رایانه ای نیز همین عنوان "جرایم سایبر "را استفاده کرده است.این جرایم با توسعه استفاده شبکه و اینترنت به وجود آمد و ویژگی آن کهجدا کننده از نسل های گذشته است،عدم ارتباط ارتکاب جرم به بودن مجرم در محل وقوع نتایج جرم است که این امر به نوعی خود سبب پیچیدگی جرم شده است. امروزه عرصه حقوقی در رابطه با برخورد موضوع جرایم سایبری روند کندی را در پیش رو داشته است اهمیت این پژوهش از این جهت است که آشنایی افراد با محیط فضای سایبر وهمچنین خطرات وپیامدهای ناگواراین فضا شاید بتواند راه گشای جهت مشکلات بسیاری برای افرادی باشد که به این فضا خواسته یا ناخواسته وارد می شوند. این مقاله با شناسایی علت و ماهیت و ویژگی فضای سایبری به بررسی به این موارد می پردازد .و از انجا که جرایم سایبری پیوسته در حال تغییر و به تبع ان مبنا و علل جدیدی در وقوع انان تاثیر گذار است و این مقاله با توجه به این تغییرات و تحولات به نگارش درامده است از این جهت دارای ویژگی نوآورانه ایی می باشد.
  کلیدواژگان: جرایم سایبری، وقوع جرم، ماهیت، علت
 • عبدالخالق وادیان، محمد مهدی موحدی*، امیر غلام ابری، محمدرضا لطفی صفحات 2794-2810
  زنجیره تامین شبکه پیچیده ای که شامل محصولات، خدمات و جریان اطلاعات بین تامین کنندگان و مشتریان است، که تمامی این عوامل خالق ارزش افزوده در اقتصاد هستند. درس عمل نکردن این زنجیره مانعی برای خلق ارزش افزوده در نگاه کلان اقتصادی خواهد بود.علاوه بر موارد مذکور واحدهای بازاریابی، مهندسی و طراحی یک تولید کننده نیز بخشی از زنجیره تامین هستند. به طور کلی زنجیره تامین زنجیره ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود. تنها هدف زنجیره تامین به حداقل رساندن کل هزینه شبکه داده شده است، که برای رسیدن به این هدف نیاز به یک مدل کسب و کار مناسب در صنعت وجود دارد. در این تحقیق، ما روش تنظیم مقدار سفارش بهینه توسط بهینه سازی ازدحام ذرات برای مدیریت زنجیره تامین را پیشنهاد می کنیم. در مطالعات انجام شده وبعد از اجرای الگوریتم به این نتیجه می رسیم که این الگوریتم در فواصل دور دارای زمان اجرای بالا است ودر تکرار بالا نمی تواند هزینه کل را از حدی کمتر کند اما در فواصل نزدیک بسیار کارآمد است، هم زمان اجرا پایین است هم کل هزینه پایین است.
  کلیدواژگان: سیستم های حمل و نقل، مدیریت زنجیره تامین، الگوریتم کلونی مورچگان
 • محسن شفیعی دستگردی، مسعود شیرانی*، احمد محمدی صفحات 2812-2831
  داوری متداول ترین شیوه ی حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل است. یکی از موضوعات مهم و اساسی در داوری تجاری بین المللی نحوه اعمال و اثر عدم اعمال قواعد امری هست. اگرچه اعمال قواعد امری بر قرارداد که توسط طرفین یا داوران تعیین شده است، از بدیهیات است و عدم اعمال آنها برخلاف اصل استقلال طرفین می باشد، اما این امر همیشه امکان پذیر نیست. گاه قواعد امری کشوری که دارای ارتباط خاص و ویژه با اختلاف هست یا قواعد امری شکلی مقر داوری نیز باید اعمال بشوند. بنابراین با توجه به تشریح و توضیح فوق الذکر در پژوهش حاضر در پی آن هستیم که نشان دهیم مبانی تفکیک قواعد آمره و مبانی الزام داور به رعایت قواعد آمره کدامند؟ در پژوهش حاضر برای گردآوری مطالب و داده و دستیابی به نتیجه از روش توصیفی-کتابخانه ای و جست جو در اینترنت به شیوه توصیفی - تحلیلی نگاشته شده است.
  کلیدواژگان: قواعد آمره، داوری، صدور، اجرا، حقوق بین الملل
 • ناصر موسی رضا، مهرداد متانی*، علی فلاح، اسدالله مهرآرا صفحات 2833-2850

  توسعه بیمه به معنای اصلاح، تکمیل، شیوع و بالندگی بیمه است. توسعه بیمه با افزایش مداوم و تنوع و پوشش انواع بیمه ها برای افراد، شرکتها وجامعه، جز با توسل به روش شناسی علمی میسر نیست. بیمه مانند سایر خدمات بازرگانی در شمول مقررات، روش ها و تصمیمات مدیریتی است ومنطقی ترین روش برخورد با آن برخورد استراتژیک است. به طور کلی نظام بیمه در ایران با ضعفهایی مواجه است که از آن جمله میتوان بهمواردی نظیر فقدان فرهنگ بیمه اشاره نمود. با وجودضعف های موجود ،نظام بیمه درایران دارای فرصتهای قابلا عتنایی برای بالندگی است که می توان به تاثیر استفادهار رسانه های جمعی اشاره نمود.رسانه های جمعی گذشته ازانکه خود فرهنگ غالبی را ترویج کنند ، از عناصر فرهنگ سازهستند . نقش فرهنگ سازی در ذات یک رسانه نهفته است و از این رورسانه ها،آینه تمام و کمال فرهنگ کلی جامعه می باشند. بین میزان آگاه سازی، برنامه های آموزشی، اطلاع رسانی و اثرگذاری رسانه های جمعی با توسعه فرهنگ بیمه عمر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تغییرات مربوط به توسعه فرهنگ بیمه عمر به کمک ابعاد رسانه های جمعی قابل تبیین بود. در ادامه نیز مشخص شدبا توجه به میزان بتا بدست آمده می توان گفت به ازاء یک واحد افزایش ابعاد رسانه های جمعی، فرایند توسعه فرهنگ بیمه عمر نیز تحت تاثیر قرار می گیرد .

  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، توسعه، فرهنگ، بیمه عمر
 • سید محمد طباطبایی، عطا بهرامی* صفحات 2852-2873

  وام، جریان اعتبارات و سرمایه گذاری خارجی از پایان جنگ جهانی دوم و ظهور سیستم برتن وودز تاکنون به ابزار اصلی در ارتقا یا تضعیف اقتصادی کشورها تبدیل شده است. هژمونی آمریکا از سازوکار هدایت وامهای بین المللی برای تعیین جایگاه کشورها در نظام جهانی استفاده می کند. ترکیه از آغاز حاکمیت حزب عدالت و توسعه با بهره گیری از وام و اعتبارات بین المللی به رشد اقتصادی بالایی در دو دهه اخیر دست یافته و برای حفظ سرمایه گذاری خارجی به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی؛ در سیاست منطقه ای خود بازنگری کرده است. بنابراین هدف پژوهش؛ بررسی تاثیر ورود سرمایه خارجی، وام و اعتبارات بین المللی بر سیاست منطقه ای ترکیه با هدایت فدرال رزرو آمریکا، است. سوال اصلی پژوهش اینگونه طرح می شود که؛ جریان وام دهی برای ایجاد رشد اقتصادی در ترکیه که در آغاز به دنبال سیاست صفر مشکلات با همسایگان بود، چگونه باعث تغییر سیاست خارجی ترکیه شده است؟ این پژوهش از نوع تبیینی-موردی و از نظر هدف توسعه ای است که از داده های آماری از منابع اصلی با روش منطقی بهره می گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که؛ متغیر اصلی در رشد اقتصادی ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، وامهای بین المللی با هدایت فدرال رزرو بوده و در نهایت با به گروگان گرفتن رشد اقتصادی ترکیه با ابزار تهدید به قطع زنجیره وام ها، حزب عدالت و توسعه را وادار به همراهی با سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده کرده است.

  کلیدواژگان: ترکیه، ایالات متحده، وامهای بین المللی، فدرال رزرو، حزب عدالت و توسعه
 • حمیدرضا شاملو، محسن رهامی*، الهام حیدری، کریم صالحی صفحات 2875-2886
  با توجه به اینکه رابطه میان دین و قتل، نیاز به بررسی و تحلیل بسیاری دارد، گروهی در راستای قتل افراد کافر و عدم قصاص قاتل مسلمان، آن را به دین نسبت داده اند که آن را یک خشونت دینی تلقی می-نمایند، در حالیکه عده ای دیگر با تبریه ی دین، این رفتار نابهنجار را به فرهنگ تسلط یافته در یک جامعه ربط می دهند، چراکه هیچ توجیهی برای اینگونه خشونت ها در دین وجود ندارد. اگرچه از طرفی در علم جرم شناسی در بحث جرم های ناشی از نفرت، نظریه هایی در رابطه با تناسب دین و خشونت ارایه شده که قدسی و لایتغیر بودن ارزش های دینی را سبب خشونت زا و لطیف و فرهنگی بودن دین را منجر به خشونت زدایی می دانند که در کنار آن برخی رفتار و گفتار و کردار، جنسیت، قومیت و طریقه زیستی بزه دیده را بی تاثیر در وقوع جنایت بر علیه او نمی دانند ولی حقیقت این است که حاکمان و افراد جامعه با درک بی اساس یا بد فهمی از دین، دچار اینگونه خشونت ها می شوند چراکه درک و فهم صحیح از دین، این خشونت را بوجود نمی آورد و صرف کافر بودن شخصی دلیل تبعیض در حقوق مالی و شهروندی وی نمی باشد.
  کلیدواژگان: بزه دیده کافر، بزهکار مسلمان، قصاص، تساوی
 • حسین فرهودی جوراب، مهرناز بهروزی* صفحات 2888-2900
  سیستان به دلیل موقعیت خاص خود همواره کانون توجه اقوام و ملل گوناگون بوده است. هر قوم و ملتی که پا به این سرزمین نهاد، تاثیراتی بر جامعه سیستان گزارده است. ایران بزرگ تا قبل از حمله عرب، قرن های متمادی دارای حکومت های قدرتمندی بوده و همراه آن اقتصاد پررونقی داشته است. با ورود اسلام شرایط سیاسی تغییر نمود و سیستان تابع خلافت اسلامی گردید. هدف در این پژوهش بررسی و تحلیل تاثیرات ورود اسلام به سیستان در سده نخست هجری است. روش پژوهش،توصیفی- تحلیلی بوده است ، که به شیوه ای کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است.ورود اسلام به سیستان تاثیرات عمیق و بنیادی بر ساختار های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این سرزمین داشته است. هرچند شاید به نظر برسد این تاثیرات بر بومیان این منطقه کمتر بود، اما به دلیل سلطه عرب به لحاظ سیاسی و مذهبی در جهان اسلام تاثیرشان بر جامعه ایرانی عمیق بود. مردم سیستان با سازمان و ساختار قبیله ای، معیشتی و فرهنگی خاص که داشتند، خود دستخوش تحولات در جنبه های معشیتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردیدند.
  کلیدواژگان: : تاثیرات اسلام، سیستان، قرن نخست هجری
 • محمد حجت*، نجمه اعظم پور، مریم شایگان صفحات 2902-2921
  شاعران و هنرمندان به شیوه ها و انواع روش های مختلف، نگرش های اجتماعی خویش را در آثارشان ارایه می-کنند. واژه ها در شعر، ابزار توصیف و تصویرسازی هستند که می توانند بار معنایی گسترده ای را منعکس سازند؛ چرا که در شعر، به سبب استفاده متفاوت از زبان، واژه ها با طیف وسیعی از معنا حضور می یابند؛ از این رو شناخت واژگان شعر، می تواند نقش مهمی در شناخت متن و از سوی دیگر در تفسیر شرایط و اوضاع اجتماعی زمانه داشته باشد. این پژوهش، بر اساس اهمیت و نقش واژه ها و معنی دار بودن آنها و تاثیراتی که محیط اجتماعی در گزینش و انتخاب آنها دارد، با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای داده های کتابخانه ای و با توجه به رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف در سه محور توصیف، تفسیر و تبیین، به بررسی سویه های معنادار واژگان از نظر جامعه شناسی زبان در اشعار خاقانی می پردازد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که خاقانی با نگاهی وقاد و نکته سنجانه، بسیاری از زوایای جامعه شناسی روزگار خویش را به تصویر کشیده است. تصاویری که خاقانی از اوضاع اجتماع، معاش، طبقات اجتماعی، مشاغل و... با ظرافت هر چه تمام تر ارایه داده است. با توجه به رویکرد انتقادی فرکلاف در سطوح یاد شده، زبان خاقانی به عنوان یک کردار اجتماعی، مسایل گوناگون از روابط و هویت های اجتماعی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: خاقانی، دیوان، گفتمان انتقادی، جامعه شناسی، واژگان معنادار
 • ابراهیم دباغ امینی، مهرداد نوابخش*، علیرضا محسنی تبریزی صفحات 2923-2948
  رای دهی و مشارکت در انتخابات، به عنوان رایج ترین نوع مشارکت سیاسی است که شهروندان افکار و عقاید خود را در اداره امور عمومی و اجتماعی اعمال می‏نمایند. هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برمشارکت مردم شهرستان های بویراحمد و دنا، درانتخابات مجلس شورای اسلامی است. لذا ‏تاثیرمتغیرهای مستقلی چون نقش تعلقات مذهبی، سرمایه اجتماعی، وابستگی ایلی و طایفه ای، رسانه ها و شبکه های اجتماعی و احزاب و انجمن ها بر میزان مشارکت مردم بررسی شد. ازنظر‏ روش‏شناسی، با روش پیمایش و مبتنی بر بهره گیری از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. به دلیل اینکه متغیر های ذکر شده ازتوزیع نرمال برخوردار نبودند از آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن برای سنجش بین متغیر ها استفاده گردید. با توجه به خروجی نرم افزار ،Spss بیشترین تاثیر به ترتیب به نقش تعلقات مذهبی به میزان90/0، سرمایه اجتماعی81/0، وابستگی قومی وطایفه ای76/0، رسانه ها و شبکه های اجتماعی 63/0، احزاب وانجمن ها 17/0، مربوط است.
  کلیدواژگان: انتخابات، مشارکت سیاسی، رای دهی، مجلس شورای اسلامی، بویراحمد و دنا
 • محمدرضا علی پور خدادادی، رضا پریزاد*، محمدحسن الهی منش صفحات 2950-2963
  پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک دیمتل، به دنبال طراحی مدل قشربندی های خوزستان بر آگاهی بخشی و مشارکت سیاسی دانشجویان خوزستان بعد از انقلاب می باشد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گرد آوری اطلاعات، با روش نظری و هدفمند (گلوله برفی) با تعداد 14 نفر از خبرگان دانشگاه مصاحبه انجام شد. با استفاده از نظرات خبرگان تعداد 34 متغیر، نهایی شدند که مبنای تهیه پرسشنامه اصلی طرح قرار گرفتند. تعداد 375 پرسشنامه بین دانشجویان استان خوزستان در سال 1397 توزیع شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل تم و جهت رتبه بندی مولفه-ها و شاخص های تایید شده از بین تکنیک های تصمیم گیرهای چند معیاره، از تکنیک دیمتل تحت بستر نرم افزار Super Decision استفاده شده است. نتایج نشان داد که منزلت و پایگاه بیشترین تاثیر را در افزایش قشربندی جامعه خوزستان دارد و همچنین تحصیلات کمترین تاثیر را در مولفه های قشربندی جامعه خوزستان دارد. شرایط آموزشی بیشترین تاثیر را در افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه سیاستگذاری عمومی دارد و همچنین جو عاطفی کمترین تاثیر را در افزایش مشارکت سیاسی دانشجویان در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه سیاستگذاری عمومی دارد.
  کلیدواژگان: قشربندی های خوزستان، آگاهی بخشی، مشارکت سیاسی، تصمیم گیری چند معیاره، تکنیک دیمتل
 • منیژه فلاحی*، رضا فهیمی، الهام خلج صفحات 2965-2976
  مناجات به عنوان یک موضوع و گونه ادبی در ادبیات فارسی تحت عنوان وسیله ای برای بیان عقاید و اصول تفکر شاعر شناخته شده است.در تمام ادیان آسمانی، مناجات و نیایش یکی از روحانی ترین لحظات زندگی یک انسان به شمار می رود. شاعران نیز از این قاعده مستثنی نبود بلکه رقت احساسات و لطافت روح آنها باعث می شود که در خلال آثارشان شاهد مناجات های نغز و دلنشین باشیم که می توان این مناجات ها را به نوعی لطیف ترین و زیباترین قسمت آثارشان در نظر گرفت. این موضوع به خصوص در شاعران ادب غنایی نمود بیشتری پیدا می کند، چرا که مناجات و مضامین حاوی دعا و نیایش یکی از زیرمجموعه های اصلی این نوع ادب می باشد.در این مقاله سعی شده است با بررسی و تطبیق مضامین مناجات های کتاب ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی و خسرو و شیرین حکیم نظامی گنجوی وجوه شباهت این دو اثر بیشتر شناسانده شود.
  کلیدواژگان: مناجات، ادب غنایی، ویس و رامین، خسرو و شیرین
 • نفیسه نکویی مهر، مسعود راعی*، فرامرز عطریان صفحات 2978-2991
  در جامعه شناسی حقوق به منابع غیررسمی و نامحسوس حقوق توجه می شود و بر این نکته تاکید می شود که اکتفا به نظریه حقوقی محض نمی تواند بیانگر نقش واقعیت های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی باشد.به همین منظور با توجه به اینکه درمحیط وب تاریک قوانین بسیارکم رنگ است نیاز است که با دیدگاه جامعه شناسی وضعیت حضورشهروندان مجازی را بررسی کنیم .به واقع زمانی که شما ازطریق مرورگرهای رایجی مثل گوگل به جستجوی اطلاعاتی می پردازیم تنها به 4٪اطلاعات موجوددرفضای مجازی دسترسی دارید بنابراین 96٪دیگراطلاعات ازدیدهمگان پنهان است ودرمحیط وب پنهان نهفته است.طبق قانون فیلترایران دسترسی کاربران به محیط غیرقانونی است زیراهویت کاربران که ازآن به عنوان آدرس IPیادمی کنیم به دلیل استفاده ازفیلترشکن ونرم افزارTorمشخص نیست وبه همین دلیل این محیط،تبدیل به مکانی به جرم وجنایات شده است.روش تحقیق توصیفی تحلیلی است وهدف ازاین پژوهش توصیف ومعر فی خطرات این محیط به کاربران وشناسایی ابعادحقوقی آن است تابدین وسیله بتوان گامی درجهت تدوین قوانین بیشتردرخصوص وب تاریک برداشت واز،دردام افتادن افراددراین محیط جلوگیری کرد.باتوجه به تحقیقات صورت گرفته دراین پژوهش به این نتیجه رسیدیم که به دلیل جهانی بودن جرایم وب تاریک وبالارفتن آمارجرم وجنایات دراین محیط لازم است اقدامات وهمکاری های بین المللی بیشتری صورت بگیردتابتوان ازجرم وجنایات زیادی که دراین محیط رخ می دهدجلوگیری کرد.کلیدواژگان:وب تاریک,جامعه شناسی ,شهروند مجازی,حقوق
  کلیدواژگان: وب تاریک، جامعه شناسی، شهروند مجازی، حقوق
 • سکینه آذری، روح الله افضلی*، میثم تارم صفحات 2993-3016
  از نظر آموزه های قرآن کریم مال دارای ارزش نسبی و در راستای آفرینش و رضایت الهی است. همچنین مال باید از طریق حلال و در یک مسیر سالم اقتصادی به جریان و مالکیت در آید. از این رو حلیت مال به دو معنای حلیت ذاتی مال و حلیت کسب و مالکیت بسیار مورد تاکید آموزه های قرآن کریم است وپول که معیاراندازه مال وابزار معاملات و یکی از پدیده هایی است که در زندگی اقتصادی مردم از دیرزمان مورد استفاده قرار گرفته به رغم ظاهری ساده، دایما در حال تحول و ارتقا است. از سال 2009 شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا به وجود آمد. تحت عنوان پول رمزنگاری شده (بیت کوین) و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. تغییر در ماهیت و کارکرد اقتصادی ممکن است کارکرد فقهی متفاوتی نسبت به پول معمولی به دنبال داشته باشد. بنابراین لازم است علمای فقه با استناد به آیات قرآن کریم و روایات، ماهیت و کارکردهای اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی نمایند و انواع احکام مجاز و غیرمجاز بکارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کنند. در این راستا در پژوهش حاضر ابتدا موضوع شناسی پولهای رمزنگاری شده صورت پذیرفته سپس ابعاد فقهی موضوع استخراج تبیین گشته است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، احکام فقهی، پول رمزنگاری شده، بیت کوین
 • زهرا جعفری*، رضا حیدری نوری، هومن نامور صفحات 3018-3031
  سلیگمن از روانکاوانی است که در حوزه مسایل و مشکلات مردمان عصر حاضر مطالعات و تالیفاتی دارد. وی برای افرادی که دچار مشکلات روانی و عدم آرامش روحی هستند توصیه ها و راهکارهایی ارایه می دهد که در حوزه عرفان نیز قابل بررسی است. در این پژوهش اشعار دیوان عطار را از جنبه پرداختن به مقوله عشق و امید و تاثیر آن بر شادی و خوش بینی بررسی نموده به این نتیجه رسیدیم که عطار همانند سایر عرفا اعتقاد به وجودی عالی دارد که همه عالم نمود اوست. عشق حقیقی این وجود متعالی که امید وصال و یکی شدن با او را به دنبال دارد موجب می شود انسان از همه تعلقات مادی بگسلد و تنها به او بیندیشد و از این طریق همه دشواری ها را بر خود آسان کند. از این رو عشق ملازم امید بوده و چون وعده الهی بر وصال بندگان عاشق تحقق یافتنی است، عاشق هیچگاه غمگین نبوده همواره نسبت به آینده خود خوش بین است.
  کلیدواژگان: عطار، مارتین سلیگمن، مثبت نگری، عشق، امید
 • منصوره اسکندری*، عبدالحسین طریقی، بهزاد سالکی صفحات 3033-3056
  مسیله خیروشر یکی ازمباحث مهمی است که همواره افکارمتفکران ادیان مختلف وهمچنین مردم عادی را نیز به خود جلب نموده. ودر چین باستان ، نیز بسیار حایزاهمیت بوده. چنانکه می توان گفت، این دونیروی متضاد دراین سرزمین برای پایداری جامعه ونظام اخلاقی وهمچنین ایجاد نظم، نقشی محوری یافته. طبق متون تایوته چینگ و نیزدربسیاری ازتعالیم اخلاقی لایوتزو تاثیر نقش این دوقاعده (خیروشر) به وضوح دیده می شود . که درواقع منشاء این دوقاعده، همانتضاد بین اساسی ترین ساختارطبیعت ، یعنی، دوعنصرمکمل، یین (زمین،منفی، مونث)ویانگ(آسمان ،مثبت، مذکر،)می باشد. که این دو ، بعنوان سرچشمه های دگرگونی و نماد های آفرینش اند. وهماهنگی بین آنها، باعث نظم درهستی می گردد. لذا سوال قابل طرح این است، که تاچه حد ، این دونیرو درجهان بینی و سلوک فردی تایویی ، نقش اساسی را ایفاء می کنند؟ وچگونه می توان بین این دونیرو تعادل ایجاد کرد؟بدین ترتیب پژوهش حاضر به بحث وبررسی نقش نیروهای خیروشر درکیهان شناسی وانسانی شناسی تایوییسم براساس متون تایوته چینگ می پردازد.
  کلیدواژگان: هستی شناسی، انسان شناسی، خیر، شر
 • ساناز علی حسینی* صفحات 3058-3071
  هوش معنوی شامل حس معنا و داشتن ماموریت در زندگی است که باعث درک متعادل از ارزش ماده و معتقد به بهتر شدن دنیا می شود که برای حل مشکلات و مسایل مربوط به معنای زندگی و ارزش ها مورد استفاده قرار می گیرد. کارمندان اغلب حرفه خود را با امید وانتظاراتی ویژه با توجه به هوش معنوی برای رسیدن به بالاترین سطح در سازمان شروع می کنند و اکثر آنها به پیشرفت خود، رسیدن به قدرت، کسب بالاترین مسیولیتها و پاداشها اهمیت می دهند. این تحقیق با تاکید بر سه رویکرد مشخص یادگیری سازمانی رفتاری، یادگیری ادراکی و یادگیری اجرایی کارکنان و با توجه به اثرات هوش معنوی در دو سطح سابقه خدمت (10 و کمتر از 10 سال و بالای 10 سال) با استفاده از روش همبستگی در جامعه آماری کارکنان شاغل در یک سازمان با حجم نمونه 219 نفر بررسی شد. با این بررسی ضرایب همبستگی در سطوح سابقه خدمت، بین دو متغیر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی و تحلیل رفتگی تحلیل و روابط بین آن مشخص می شود. نتایج نشان می دهد که با افزایش سابقه خدمت ضریب همبستگی به دست آمده کاهش می یابد که این نتیجه با تحلیل رابطه بین با دو متغیر اصلی مطابقت دارد و با افزایش سن کارمندان (کارمندانی که سابقه خدمت بالاتری دارند) ضریب همبستگی تحلیل رفتگی و سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی کاهش یافت که انتظار می رود با افزایش سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی، تحلیل رفتگی کارمندان افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: آموزش سازمانی، تحلیل رفتگی، میزان همبستگی، هوش معنوی، ناحیه سکون، یادگیری
 • حبیب نوری، عباسعلی کدخدایی*، جعفر زنگنه شهرکی صفحات 3073-3085
  ازجمله توافقنامه هایی که ایالات متحده آمریکا منعقد کرده و پس از انعقاد بدون آن که التزام عملی بدان داشته باشد باگذشت بیش از دوسال ازامضای آن، رسما از آن خارج شد، برجام است.در باره برجام دو دیدگاه متناقض وجود دارد و منشا هر دیدگاه، متن، شکل ، عنوان، و اظهارات طرفین توافق نسبت به آن است. با گذشت زمان و در مرحله اجرای این سند ظرفیت ها و خلا های این سند بیشتر نمایان شده است. هرچند از نظر دیوان بین المللی دادگستری نیز نام و عنوان و شکل توافق، خللی در روند استناد به آن وارد نمی کند. ایالات متحده به دلیل اعمال تحریم های جدید پس از برجام و تمدید تحریم های سابق(آیسا) عملا برجام را زیر پا گذاشت و در پی آن ایران به استناد نقض عهدنامه مودت(1955) بین ایران و آمریکا نزد دیوان اقامه دعوی کرده است. اما با توجه به خروج یکجانبه آمریکا از برجام، باید دید آیا امکان طرح دعوی نزد دیوان وجود دارد یا خیر؟در متن برجام چنین امکانی نیامده است، اما با تعیین ماهیت برجام امکان رجوع به دیوان بعید به نظر نمی رسد.حتی اگر رجوع به دیوان ممکن نباشد نباید از طرح مسیولیت سیاسی ایالات متحده آمریکا غافل شد.این مقاله با بررسی متن برجام و تحلیل ادله حقوقدانان با هدف طرح مسیولیت ایالات متحده نزد دیوان بین المللی دادگستری نگارش شده است.
  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، دیوان بین المللی دادگستری، معاهده، برجام، مسئولیت بین المللی
 • چنگیز رمضان توبی، سید محمد شفیعی مازندرانی*، محمدمهدی عزیزالهی صفحات 3087-3103

  همه انسان ها به صورت طبیعی به غنا و استماع آوای زیبا تمایل نشان می دهند. افراد متدین با دانستن این نکته که غنا مورد نهی و نکوهش اسلام است، ممکن است در هنگام گوش دادن به غنا نگران این مسیله باشند که از این راه عصیان انجام گیرد و بر این اساس دچار ناآرامی درون گردند. این مسیله سبب می شود که این افراد از غنا و آوای زیبای مباح هم لذتی نبرند. این پژوهش بر آن است تا عرصه غنای حلال را از غنای حرام جدا کند و در هر مورد بررسی لازم را انجام دهد و آیات و احادیث هر باب و دیدگاه های ارباب نظر را مورد توجه قرار دهد؛ در پایان هر باب نیز پس از جمع بندی لازم، نظر خود مولف بیان می گردد. قابل ذکر است که در باب صدق عنوان غنا و نیز در باب موضوع حکم حرمت، اختلاف نظر ژرفی میان صاحبنظران به چشم می خورد؛ به نحوی که می توان گفت کمتر حکم یا موضوع حکمی را می توان یافت که اینچنین مورد اختلاف نظر باشد تا آنجا که بعضی «مطلق غنا» را حرام می دانند. اینان هر آوای زیبا را غنا به حساب می آورند؛ گرچه مبتذل نباشد. در مقابل هستند کسانی که هیچیک از انواع غنا را حرام نمی دانند وحرمت آن را به خاطر اسباب «عارض» بر آن می دانند نه ذاتی؛ مثل فیض کاشانی. بسیاری از اهل نظر نیز راه وسط را طی کرده اند و غنا را با قید مهیج یعنی مطرب بودن و برخی دیگر از قیدهایی که در این پژوهش به آنها خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: حدود موسیقی، حکم شرعی، غنا، فقه فریقین
 • نرگس رازانی، محمد نوریان*، علی اصغر خلاقی صفحات 3105-3128
  هدف این مقاله،مطالعه ی نظام مند بر اساس روش سنتز پژوهی از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده درحوزه برنامه درسی مهارت آموزی در دوره اول متوسطه است. که با روش تحلیل محتوای قیاسی و به روش کدگذاری سه مرحله ای انجام پذیرفته است.. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی مقالات، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی حوزه برنامه ریزی درسی مهارتی است.که تعداد 32 پژوهش به صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان می دهد شانزده مقوله محوری شامل: غنی سازی آموزش و محیط یادگیری برآورده کردن نیازهای اشتغال،کارکرد اجتماعی، سواد تولید، سواد اطلاعاتی، سواد مالی، یادگیری مستمر، فرصت آفرینیسازماندهی و ایمنی،مدیریت، مهارت ادراکی،مهارت ارتباطی،مهارت اخلاقی،هدایت تحصیلی،شناخت مشاغل،کارآفرینی که در قالب چهار هدف -1توسعه اقتصادی و اجتماعی2- ارتقای مهارت فن آورانه3- ارتقای مهارت فنی4- ارتقای مهارت شخصیتی و ارتباطی 5- و ایجاد هویت حرفه ای می توانند اهداف برنامه درسی مهارت آموزی به دانش آموزان دوره اول متوسطه باشند. می توان گفت، اهداف برنامه درسی مبتنی بر مهارت و کارآفرینی بر شایستگی کلیدی دانش آموزان در راستای هویت حرفه ای و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی تهیه و تدوین می شود. که با روش های فعال،مشارکتی،انفرادی،انلاین و تلفیقی آموزش داده می شوند.
  کلیدواژگان: سنتز پژوهی، برنامه ریزی درسی، اموزش مهارت حرفه ای
 • علی نجیبیان، محمدهادی صادقی*، فضل الله فروغی، شهرام ابراهیمی صفحات 3130-3145
  ورود مفهوم فلسفی «جبر» به عرصه ی حقوق کیفری به واسطه تحولات ناشی از مکتب تحققی در کنار «اختیار» سبب شد تا به موازات «مجازات» به عنوان سنتی ترین نوع ضمانت اجرای جزایی، «تدابیر دفاع اجتماعی»و«اقدامات تامینی» نیز به عنوان یکی از تاسیسات نوین حقوق کیفری به واژگان این حوزه حقوق وارد شود. این چالش که با چاشنی عقاید سیاسی همراه بود، اختلافی را در گزینش نوع پاسخ جزایی ایجاد کرد که بعدها از آن با نام «وحدت نظام جزایی»و«دوگانگی نظام جزایی» یاد می شود. در فضای تقنینی، در قانون مجازات اسلامی 1392، قانونگذار از یک سو با نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی 1339 و اختصاص این تدابیر به جرایم کودکان و نوجوانان و مجانین و از سوی دیگر بسط و توسعه مجازات های تکمیلی که گاهی ماهیت اقدامات تامینی دارند، از رویه ی قانون مجازات 2005 فرانسه تبعیت نموده است. این اقدام شایبه ایجاد نظام واحد جزایی و سیاست جنایی مرتبط با آن را ایجاد کرده است؛ بدان معنا که قانونگذار با محدود نمودن دایره ی اقدامات تامینی با هدف کنترل مجرمین، آن ها را تحت نظام مجازات ها قرار داده است. در نظام تعزیرات نیز که موجب جواز واکنش در قبال استعداد جنایی است، موضوع متفاوت است.
  کلیدواژگان: وحدت، دوگانگی، جنایی، تقنینی. نظام
 • مرتضی شبانی اصل، عبدالرسول حسنی فر*، احمد رضا طاهری صفحات 3147-3161
  روابط ایران و افغانستان بر مبنای مشترکات بسیاری که درتاریخ، فرهنگ و دین داشته است استوار بوده است. در دوران حکومت پهلوی آرامش نسبی بین دو کشور برقرار بود و حاکمان دو کشور روابط صمیمانه ای با یکدیگر داشته اند. انقلاب اسلامی در ایران سال 1357 به وقوع پیوست و هم زمان مردم افغانستان دولت جدید کشورشان را کمونیستی و کافر خطاب میکردند امام خمینی انقلاب ایران را اسلامی معرفی نمود که باعث شد انقلاب اسلامی در افغانستان دارای محبوبیت شود و طرفدارانی را به خود جلب کند در این رساله به دنبال آن هستیم دیپلماسی اقتصادی را معرفی و تبیین کنیم و به عنوان یک عنصر مشترک منفعت محور و سودآور، دیپلماسی اقتصادی ایران و افغانستان را در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی مورد مقایسه، ارزیابی و تحلیل قرار دهیم. با وجود اشتراکات فرهنگی و نیاز دیپلماسی اقتصادی قوی بین دو کشور ایران و افغانستان،با توجه به عدم توجه به دیپلماسی اقتصادی و عدم کارآمدی آن در روابط دو کشور به دلیل عدم وحدت نظر و هماهنگی مسیولین دو کشور در تعیین اولویت ها، فقدان استراتژی اقتصادی، تاثیر عوامل ایدیولوژیکی و نقش آفرینی کشورهای دیگر چون پاکستان، آمریکا و... بر روابط دوکشور دیپلماسی اقتصادی کارآمدی بر روابط دو کشور تاکنون حاکم نبوده است. لازم است برای ایجاد یک دیپلماسی کارآمد در روابط دو کشور تغییر نگرش هم در حوزه اندیشه و استراتژی و هم در حوزه اجرا و عملیاتی داشته باشیم.
  کلیدواژگان: دیپلماسی اقتصادی، پهلوی، جمهوری اسلامی، ایران، افغانستان
 • مهدی عباسی سرمدی*، وحید معین صفحات 3163-3180
  در بحث ادله اثبات دعوا در امور مدنی فلسفه دادرسی مدنی کشف حقیقت است نه صرفا فصل خصومت، در همین راستا اسلام نیز اجرای حق و عدل را به دادرس تکلیف کرده و در این خصوص در این که دادرس در چه دعوایی به قضاوت نشسته است تفاوتی قایل نشده، زیرا ملاک عمل احقاق حق است. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده با تحلیلی نو از قاعده ی منع تحصیل دلیل و تفاوت آن با تلقین دلیل به نقش قاضی در تحصیل دلیل و کشف حقیقت پرداخته شده است و یافته ها حاکی از آن است که نقش فعال دادرس مدنی در دادرسی و آزادی دادرس مدنی در ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفری، امروزه در بیشتر نظام های دادرسی مانند حقوق انگلیس و آیین دادرس مدنی فراملی مورد پذیرش قرار گرفته است و در حقوق ایران نیز با تحلیلی نو از قاعده منع تحصیل دلیل و تغییراتی در قانون آیین دادرسی مدنی می توان به هدف والای دادرسی دست یافت که در این اثنا خلاء های موجود نیز مشخص خواهد شد.
  کلیدواژگان: اختیارات دادرس، آیین دادرسی مدنی فراملی، کشف حقیقت، فصل خصومت
 • علی قنبری، محمد رسول آهنگران*، هرمز اسدی کوهباد صفحات 3182-3200
  عقد رهن عقدی است که در معاملات کاربرد دارد و افراد برای تضمین طلب خود یا اطمینان از بازپرداخت دین خود از آن استفاده می کنند. نظر مشهور در حقوق اسلامی و به خصوص در حقوق ایران است که عقد رهن به مرتهن این اختیار را می دهد که اگر راهن دین خود را ادا نکرد با مراجعه به حاکم بتواند مال مورد رهن را فروخته و از ثمن آن طلب خود را برداشت کند و اموالی که می توانند مورد رهن قرار بگیرند تنها اعیان هستند و در نتیجه رهن دین و منفعت باطل است و از دیگر سو برای تحقق این عقد علاوه بر ایجاد و قبول نیاز به قبض نیز می باشیم. در حقوق ایران و در قسمت رهن دریایی اندکی از مقررات کلی در قانون مدنی عدول شده و قبض در این عقد شرط نیست و می توان حتی در مواردی منفعت را نیز به رهن داد.
  کلیدواژگان: عقد، عقد رهن، فقه، حقوق اسلامی
 • علی اکبر ارجمند منش، ابراهیم خراسانی پاریزی*، ایرج جلالی صفحات 3202-3219
  هدف از پژوهش حاضر پاسخ به سوال اصلی پژوهش (تشکیلات اداری عصر پیامبر(ص) تا سال 40 هجری قمری چه تحولاتی در برداشته است؟) است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظری (تلفیق دیوان سالاری و تشکیلات اداری اعراب با ایران، روم- یونان، و دولت های اسلامی) انجام شده است، نشان می دهد ایجاد سازمانهای اداری در صدر اسلام از زمان تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) مخصوصا در مدینه شکل گرفت سپس در دوره خلفای راشدین توسعه بافت. نظام اداری پیامبر(ص) عبارت بود از : دبیران و کاتبان(دبیر رسایل، دبیر خراج(امور مالی)، دبیر سپاه، دبیر نگهبانی و دبیر قضا)، صاحب سر:، والیان مناطق، حشم و اطرافیان خاص، تقیبان و مشاوران، سفیران و مناصب دینی . در دوره ابوبکر نهاد بیت المال تاسیس شد. عمر نخستین حاکم مسلمانی بود که دیوان را در اسلام تشکیل داد دیوان خراج یا استیفا و دیوان جیش در زمان وی تاسیس شدند. در دوره عثمان برای نخستین بار نظام گزینش کارگزاران ایجاد گردید در دوره امام علی(ع)، تشکیلات اداری بر پایه عدالت بنیان گرفت. در همین راستا بیت القصص.(دیوان مظالم) ، زندان و اداره بایگانی اسناد و مدارک و دیوان اشراف ایجاد گردید. واژگان کلیدی، تشکیلات اداری، صدر اسلام ،پیامبر(ص) خلفای راشدین، امویان.
  کلیدواژگان: تشکیلات اداری، صدر اسلام، پیامبر(ص) خلفای راشدین، امویان
 • محمد حسین جعفری*، ابوذر گلشنی، محمد حسین کریمی صفحات 3221-3234
  مهریه زن جزو اموال یک زن به حساب می آید، در قرآن و دیدن اسلام و همچنین احدادیث بر حقوق زن تاکید شده است که در این مقاله به آن اشاره کرده ایم. در این مقاله به روند تاریخی حقوق زن تا به امروز اشاره کردیه ایم و همه عوامل مختلف که تاثیری بر روی آن دارند از نظر اجتماعی، اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است پیش از اسلام، همچنین در انتخاب شوهر نیز به هیچ وجه نظر زن، دخیل نبوده و دختر بدون چون و چرا باید تسلیم می شد. زنجیرهایی که بر دست و بال زن بسته بود، بدست اسلام، در 14 قرن قبل شکست. حال آنکه مغرب زمین در همین سه قرن اخیر، بتدریج متوجه ابتدایی ترین حقوق زن شده است. از قرن هفده و هجده به بعد در زمینه مسایل اجتماعی، توجه به حقوق بشر در غرب شکل گرفت. از اصول اساسی آن این بود که انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبیعت، واجد یک سلسله حقوق و آزادی هاست که نمی توان از فرد یا قومی سلب کرد. مهریه زن جزو اموال یک زن به حساب می آید، در کتاب آسمانی قرآن و دیدن اسلام و همچنین احادیث بر حقوق زن تاکید ویژه ای شده است که از جمله دلایل اهمیت این موضوع در جامعه ماست، بدین جهت که که بایدها و نبایدهای مدنی و قانونگذاری کشور ما بر پایه اصول کتاب قرآن پایه ریزی شده است.
  کلیدواژگان: حقوق زنان، شریعت اسلام، قانون اساسی، حقوق زن در اسلام، اموال زمان، مشارکت سیاسی و اجتماعی
 • علیرضا برنجی باقری، خیرالله پروین*، محمدحسن حبیبی صفحات 3236-3250

  امروزه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به نقش پراهمیت مناطق آزاد در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی پی برده و تمام توان خود را به کار گرفته تا بیشترین سود را در عرصه رقابت جهانی عاید خود سازند. مناطق آزاد ایران به علت وسعت بالایی که نسبت به سایر مناطق آزاد کشورهای دیگر دارند از موقعیت خاصی برخوردارند که اگر فرصت های موجود به نحو احسن مدیریت گردد، رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان در عرصه های مختلف را شاهد خواهیم بود. اما آنچه که از عملکرد مناطق آزاد کشور تاکنون مشاهده شده نشانگر این است که متاسفانه این مناطق هنوز نتوانسته اند به استانداردهای مد نظر نزدیک گردند و نوعی تورم قانون در این مناطق دیده می شود. در ابتدا مقررات مناطق آزاد برای حل مشکلات و مسایل این مناطق پیش بینی و تصویب شد اما پس از مدتی، نارسایی های این مقررات در عرصه های مختلف موجب گردید که اجبارا به قانون کار مراجعه گردد و سپس این دوگانگی باعث سردرگمی و بروز مشکلات اقشار مختلف، علی الخصوص مسایل مابین کارگر و کارفرما گردید. بدیهی است که وجود قانونی جامع و کامل برای مدیریت توسعه این مناطق از اصول اساسی موفقیت است. لذا در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی روابط کار در مناطق آزاد که نقش بسزایی در توسعه این مناطق دارد پرداخته و در نتیجه مقررات مناطق آزاد و مشکلات بوجود آمده از نارسایی های آن، مورد توجه قرار گرفته و پیشنهادات کاربردی برای رفع مشکلات، ارایه شده است.

  کلیدواژگان: مناطق آزاد، مقررات مناطق آزاد، قانون کار، کارگر و کارفرما
 • مرضیه رمضانی*، جواد عباسی صفحات 3252-3272
  این مقاله درصدد بررسی متغیرهای موثر بر مزیت رقابتی و چالش های اقتصادی، اجتماعی ایران در استخراج رمز ارز های جهان رواست. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان واحد رمز ارز های جهان روای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، واحد صدور مجوز های وزارت صنعت و معدن و تجارت در حوزه استخراج رمز ارز ها، واحد بایگانی اطلاعات و واحد های کنترل توزیع برق و تولید برق سیستم های سی اچ پی شرکت توانیر تهران و البرز تشکیل می دهند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق این پژوهش روش تحلیل محتوای کیفی است. براساس نتایج تحقیق چالش های شناسایی شده در قالب چهار مقوله چالش های قانونی با 9 کد، چالش های اقتصادی با 7 کد، چالش های زیر ساختی با 5 کد و چالش های تکنولوژیک با 5 کد شناسایی و دسته بندی شدند. علاوه بر این 7 مقوله موثر بر ایجاد مزیت رقابتی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند که مولفه (مقوله) اول مزیت های ذاتی رمز ارزها می باشد که شامل 7 کد، مولفه مزیت های امنیتی رمز ارزها با 5 کد، مولفه مزیت های قانونی رمز ارزها با 6 کد، مولفه مزیت های اقتصادی رمز ارزها با 5 کد، مولفه مزیت های زیر ساختی ایران برای استخراج رمز ارزها با 5 کد، مولفه مزیت های ایران در حوزه انرژی با 6 کد و مزیت های قانونی ایران در زمینه تجارت خارجی با 9 کد دسته بندی شدند.
  کلیدواژگان: استخراج رمز ارز، بیت کوین، بلاکچین، مصرف انرژی، سیستم های سی اچ پی، انرژی تجدید پذیر
 • ولی الله کیانی*، ابوالقاسم طاهری، علیرضا ازغندی صفحات 3292-3305

  موضوع این مقاله بررسی چگونگی تعامل بین مشارکت سیاسی و امنیت ملی در دولت اصلاحات است. بنابراین سیوال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است که مشارکت سیاسی چگونه به تامین امنیت ملی در این دوره منجر شده است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که مشارکت خود جوش و آگاهانه مردم در دوره اصلاحات به دلیل حضور اکثر گروه های اجتماعی با سلایق و دیدگاه های متنوع در انتخابات شورا ها، مجلس و ریاست جمهوری و باور به تاثیر آرای خود در انتخاب کارگزاران نقش بسیار مهمی در همبستگی ملی و در نتیجه افزایش امنیت ملی ایران داشته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در دوران حاکمیت اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران، با دردر نظر گرفتن افزایش پاسخگویی دولت، بالارفتن میزان مشارکت مردمی در انتخابات های گوناگون و گسترش خصوصی سازی و همچین در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی در سیاست خارجی، همبستگی ملی بالا رفته و در نتیجه می توان گفتن احساس امنیت در بعد ملی نیز حاصل شد. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای و از طریق فیش برداری گردآوری شده است

  کلیدواژگان: امنیت ملی، پاسخگویی، مشارکت سیاسی، همبستگی ملی
 • داود اندرز*، سودا نادری شیران، جواد واحدی زاده صفحات 3307-3326
  نسبی بودن احکام در عصر حاضر یکی از موضوعات بسیار مهمی است که از قلمرو مهمی در سیاست تقنینی و رویه قضایی به خود اختصاص داده است و در این رابطه اختلاف نظرات بسیاری نیز پدید آمده است و برخی اصل را بر مطلق بودن احکام و آراء و برخی نیز بر نسبی بودن احکام و آراء عنوان نموده اند. به گونه ای که در رویه قضایی ایران نسبی بودن آراء و احکام در رای شماره 110/13413/9000 مورخه 9/11/1400 مورد پذیرش و استناد قرار گرفته است که قلمرو آن در رویه قضایی را می رساند. به نظر می رسد این موضوع در حقوق کانادا نیز از قلمرو تقنینی مناسبی برخوردار است به طوری که در ماده 655 قانون آیین دادرسی مدنی کانادا اصل نسبی بودن احکام به صراحت پذیرفته شده است در ماده ی 150 قانون آیین دادرسی مدنی کانادا نیز اشاره گردیده است که:«مفاد پرونده مورد قبول یا آرای دادگاه برای طرفین لازم الاجرا است که هر یک از آنها ملزم به رعایت آن هستند، از جمله سایر مجازات ها، پرداخت هزینه های حقوقی که هر یک از طرفین یا اشخاص ثالث به عنوان یک شخص از آن منفعت می برند...». به طور کلی اصل نسبی بودن آراء و احکام یکی از مهمترین موضوعات در حقوق ایران و کانادا است که قلمرو آن در مقاله پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجتا اصل نسبی بودن آراء و احکام در حقوق ایران و کانادا مورد پذیرش قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: نسبی بودن، آراء، احکام، شخص ثالث، مطلق بودن، رویه قضائی
 • داود اندرز*، سودا نادری شیران، جواد واحدی زاده صفحات 3328-3343
  موضوع نسبی بودن آراء و احکام دادگاه ها موضوع بسیار مهمی است که در فقه و حقوق نیز می توان نسبت به تکوین آن مطالعاتی داشت. مبنای این موضوع می توان تضمین دادرسی منصفانه و احقاق حقوق اشخاص ثالث در فرایند دادرسی عنوان داشت که این مبنا در حقوق ایران و کانادا با پذیرش نسبی بودن آراء و احکام مورد پذیرش قرار گرفته است به طوری که در برخی موضوعات می توان تاثیر آن را در احکام و حقوق اشخاص مورد بررسی و مطالعه قرار داد. در حقوق ایران در مواد 44 و 146 قانون اجرای احکام مدنی اصل مطلق بودن آراء نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و در شق دوم ماده 439 قانون تجارت نیز می توان اصل نسبیت آراء را مورد مطالعه قرار داد. از این رو این موضوع در حقوق کانادا نیز مشهود است و در ماده 647 قانون آیین دادرسی مدنی کانادا بیان گردیده است که اگر قاضی سابقا در مورد قسمتی از موضوع دعوی رای نداده باشد یا چنین تصمیمی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث ضرورت داشته باشد، دادگاه می تواند متقاضی را به ارایه ضمانت موظف نماید. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و تبیین مبانی نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای نسبی بودن احکام را می توان در اخلاقی بودن و بی طرفی دادرس و سایر مبانی فقهی و حقوقی عنوان نمود.
  کلیدواژگان: نسبی بودن، مطلق بودن، احکام، دادگاه، شخص ثالث
 • نرجس خاتون محبی پور، مهدی زارع*، محمد رمضانی، بابک خسروی نیا صفحات 3345-3363
  به کارگیری ارتعاشات الکترونیک به عنوان ارز دیجیتال که در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب می شود، به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می شود. از آنجا که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی ایران، چنین ارزهایی وجود داشته و معاملات آنها صورت می گیرد، ضرورت دارد تا ابعاد مختلف آن از منظر فقهی، تبیین گردد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، استخراج، معاملات و مشروعیت ارزهای دیجیتال از منظر فقهی تبیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ماهیت قمارگونه و هبه بودن عملیات استخراج پذیرفته نیست. همچنین اجاره بودن عملیات ماینینگ و اجرت بودن پاداش ها نیز مورد قبول نیست. از سوی دیگر جاعل پنداشتن مبدع شبکه نیز تصوری دور از واقعیت است؛ زیرا مبدع این شبکه تمام سعی اش طراحی شبکه ای غیر متمرکز، خالی از نظارت، مدیریت و کنترل انحصاری بوده است. همچنین ارزهای دیجیتال نزد آشنایان با این بازار، به سبب منافعی که دارند، مرغوب هستند. از این رو، در مالیت عرفی آنها تردیدی نیست. و در اینجا یک سوال مطرح است که آیا ماهیت مالیت شرعی ارزهای دیجیتال قابل پذیرش است؟ از آنجا که این قبیل ارزها قابلیت استفاده در جهات حلال، هم چون پرداخت بهای کالاهای مباح خریداری شده را دارند و منفعت محلله نیز برای آنها متصور است
  کلیدواژگان: ارز دیجیتال، مسایل مستحدثه، مالیت داشتن، فقه اسلامی، نظام حقوقی
 • حبیب قاسم زاده، علیرضا رجب زاده*، علیرضا مظلوم رهنی صفحات 3365-3380
  مقاله حاضر درصدد بررسی چالشهای حقوقی تحصیل و تملک اراضی در پروژه های صنعت نفت و گاز است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی قوانین تملک اراضی خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارایه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانهای میباشد. در مقاله این سوال مطرح است که: تحصیل و تملک اراضی در پروژه های صنعت نفت و گاز در قوانین ایران با چه چالشهای روبه رو است؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرض مطرح است که« به نظر میرسد مشکلات ناشی از تغییرات قوانین و تغییر ساختاری در صنعت نفت، چالش تعدد قوانین به صورت عام و خاص، عدم استفاده از تکنولوژی پیشرفته روز، چالش تعارض بین نسخ و یا تخصیص قانون اساسنامه و مشکلات مدیریتی در امور تحصیل و تملک از جملهی چالشهای این حوزه به حساب میآیند» نتیجه کسب شده از مقاله این است که در حوزه تحصیل و تملک اراضی در صنعت نفت توجه به الزامات و تشریفات قانونی از یک طرف و الزامات و تشریفات و رویه های قراردادی توافقی بین کارفرمای نفتی و پیمانکاری نفتی تفکیک شد از سوی دیگر ضروری است .
  کلیدواژگان: تملک اراضی، صنعت نفت، قوانین ایران، صنعت گاز، حقوق مالکانه، منافع عمومی
 • میثم لطیفی*، محمد نوینی خشنو، مهناز آصف پور وکیلیان صفحات 3382-3402

  امروز نقش تاب آوری به عنوان یه اصل که به افراد در رویارویی وسازگاری با موقعیت های سخت وتنش زایی زندگی کمک می کند پذیرفته شده است .برهمین اساس طراحی الگوی تاب آوری کارکنان در ادارات مربوط به مدیریت بحران شهری شهر همدان هدف قرارگرفت .در این پژوهش از روش کیفی براساس نظریه داده بنیاد استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود.جامعه آماری تحقیق شامل 23 از خبرگان دانشگاهی وسازمانی در زمینه مدیریت بحران بود که به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند وباتوجه به اصل اشباع وکفایت داده ها انتخاب شدند ومورد مصاحبه قرارگرفتند .تجزیه وتحلیل داده های گرداوری شده در سه مرحله کد گذاری باز ،کد گذاری محوری وکدگذاری انتخابی صورت گرفت و به منظور تحلیل داده ها از رویکرد اشتروس وکوربین استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد پدیده محوری تاب آوری شامل: شایستگی فردی ،سازگاری ،خود آگاهی،هدفمندی ،خود باوری ومعنویت است .شرایط علی حاکم براین پدیده به ترتیب اولویت شامل:مدیریت ورهبری سازمانی ،تعهد سازمانی،ارتباطات سازمانی، مشارکت وجمع گرایی وعوامل اثرپذیر(پیامدها) به ترتیب اولویت شامل :تعادل کار وزندگی ،سلامت فردی ،رضایت شغلی،مدیریت استرس ،ارتقا سرمایه اجتماعی وانعطاف پذیری است که به صورت مدل تاب آوری کارکنان در ادارات مدیریت بحران شهری شهر همدان شناسایی گردید وباروش اعتبار سنجی مورد تایید قرارگرفت.

  کلیدواژگان: تاب آوری کارکنان، روانشناسی مثبت گرا، نظریه داده بنیاد، ادارات مدیریت بحران
 • سید جعفر جدی*، بشیر اسماعیلی، مسعود جعفری نژاد صفحات 3383-3402

  دنیای نوین امتیاز ویژه ای برای اقناع , آشکارسازی , گشودگی و ایجاد ایتلاف در مقابل توحش و استفاده از زور باخود به ارمغان آورده است . اهداف دیپلماتیک امروز , بیش از آن که بر دستیابی به توافقات مبتنی باشد , بر ایجاد جاذبه و خلق پیروانی با انگیزه و تمایل بالا تاکید دارد . پیش از این هرگز موحرزها تابه این حد به روی جریان عقاید و تصاویر گشوده نبوده اند . با افزایش دسترسی به اطلاعات و نیزافزایش سرعت انتقال اطلاعات , توانایی دولت ها برای ترویج دیدگاه های خود به افکار عمومی خارجی به ویژگی اصلی دیپلماسی بویوژه دیپلماسی رسانه ای تبدیل شده است . دراین میان تقابل گفتمانی انقلاب اسلامی ایران با اندیشه های مداخله و تسلط غرب و تفکرات و اندیشه های غربی و غیراسلامی موجب تمسک رسانه ای غرب به طرفداران رژیم پهلوی و طرفداران سلطنت در قالب دیپلماسی رسانه ای برای سرنگونی انقلاب اسلامی ایران در طول سالیان گذشته شده است . ارایه تصویری نوستالوژی با ویژگی های مثبت از رژیم های پادشاهی و بزرگنمایی مشکلات وچالش های معاصر یکی از مهم ترین راهبردهای جریان رسانه ای غرب و سلطنت طلبان برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود . در واقع دیپلماسی رسانه ای غرب در کنار فشارهای اقتصادی , جنگ دیگری را با عنوان دیپلماسی ای علیه ایان پی گیری می کند در این راهبرد هدف نهایی ایجاد تهدید موجودیتی توسط مردم است . به گونه ای که مردم به این نتیجه برسند که نظام دیگر کارایی خود را ندارد و به حدی ضعیف شده که در آستانه فروپاشی قرار گرفته است .

  کلیدواژگان: دیپلماسی، دیپلماسی رسانه ای، سلطنت طلبان، براندازی
 • سجاد جعفری، مسعود راعی دهقی صفحات 3404-3418

  حاکمیت قانون در حقوق داخلی الهام بخش مفاهیمی از قبیل، پاسخگویی، شفافیت ،حمایت از حقوق بشر،کنترل قدرت، قانونیت و... می باشد. وجود این شاخصه ها باعث گردیده است تا این مفهوم مانند خیلی از مفاهیم ارزشمند حقوق داخلی، وارد حقوق بین الملل گردد. حقوق بین الملل امروز به عنوان یک مجموعه قواعد لازم الاجرا تثبیت گردیده اند و حاکمیت آنها در جامعه بین المللی مشهود می باشد. حاکمیت قانون در حقوق بین الملل بر مبنای شاخصه هایی از قبیل پاسخگویی در برابر قانون، شفافیت قانونی، جلوگیری از خودسرانگی، تضمین برتری قانون و با قطعیت حقوقی، بر اساس مقتضیات و ساختار حقوق بین الملل و متناسب با آن موجود می باشد. ما در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی دریافتیم که حقوق بشر هم به عنوان مبنای حاکمیت قانون در حقوق بین الملل و هم به عنوان هدف آن جایگاه برجسته ای در تحقق این اصل در حقوق بین الملل داشته و وجود حقوق بشر در استقرار حاکمیت قانون مفروض بوده و دولت ها صرفا آن را شناسایی می نمایند. در واقع استقرار حاکمیت قانون مستلزم اجرای حقوق بشر بوده و رابطه این دو جدایی ناپذیر و ذاتی می باشد. چرا که در بردارنده اصول و ویژگی های مشترک می باشند و این مهم در خروجی اجلاس سران 2005 به رسمیت شناخته شد و مورد تاکید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، حقوق بشر، حاکمیت قانون
 • امید ترابی پور، علی بیگدلی*، نعمت احمدی نسب صفحات 3405-3421

  همزمان با تصویب طرح موازنه منفی دکتر مصدق مبنی بر ممنوعیت دادن امتیازات به بیگانگان در مجلس چهاردهم، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران نیز آغاز گردید و با تلاش نمایندگان جبهه ملی در مجلس و رد قرارداد الحاقی گس-گلشاییان، نفت ملی شد و مصدق پیروز میدان گشت. اما عمر این اقتدار کوتاه بود و با بروز جدایی و نفاق میان اعضای جبهه ملی، زمینه برای مداخله دشمنان خارجی و سرنگونی نهضت ملی فراهم گردید. در مقاله حاضر سعی شده است که عوامل ناکامی این جنبش با رویکردی توصیفی - تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گیرند و به این پرسش پاسخ داده شود که چه عواملی موجب شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت شدند و نگذاشتند تا به هدفش دست یابد؟ واژه های کلیدی: ملی شدن صنعت نفت، مصدق، عوامل خارجی، عوامل داخلی.واژه های کلیدی: ملی شدن صنعت نفت، مصدق، عوامل خارجی، عوامل داخلی.واژه های کلیدی: ملی شدن صنعت نفت، مصدق، عوامل خارجی، عوامل داخلی.

  کلیدواژگان: ملی شدن صنعت نفت، مصدق، عوامل خارجی، عوامل داخلی
|
 • Farzaneh Esmaeelpour Zanjan, Farah Torkaman *, Fariba Mireskandari Pages 2-19

  Our mental concepts, human beings, always have the ability to be objective, that is, they show themselves in our actions and behavior, to be more precise, our actions and behavior are a reflection of our mental knowledge and cognition. The students' mentality of studentship is a qualitative study with a theoretical approach of interaction. This research, using the thematic analysis method, to know the mental pattern of working female students studying in the twelfth grade of public schools in the 15th education district of Tehran in the period of time He has paid from June 1998 to May 1999. Semi-structured interview and observation tools were used to collect data. After coding and thematic analysis of the interviews, 8 main categories were identified. The categories are: idealism and perfectionism, student as a subject (identifier), analysis of his position in school, generational and cultural gap, quantitativeism and competition in education, support in school, socialization in school. The results show that the dominant mental model of the female students interviewed in this research is the model of critical thinking.

  Keywords: critical thinking, student as a subject, support in school, idealism, perfectionism
 • Ramezanali Razeghi, Seyed Ali Akbar Shareatifar *, AMIR Ahmadi Pages 21-37

  The purpose of this article is to study the pathology of the poetry of the poets of the revolution of the seventies and eighties in terms of culture and ethics. The method of this research is descriptive-analytical and based on library studies. The results of this study showed that meaninglessness or avoidance, and in a clearer sense, is a war with meaning. Sometimes poetry takes place in an atmosphere completely devoid of purpose and emptiness, especially at the end of this period, its sign is more vivid. The following poem is an example of the poet's semantics of this decade, although the lack of meaning is common to all of them. We also have many conceptualist and revolutionary poets in the seventies whose poetic axes are closely related concepts. Concepts such as religious themes, revolution, imposed war, Imam and leadership, national identity, memory of the oppressed and breaking the norms of society that are against the ideals of the revolution and are among the harms. Many of the components and features of traditional poetry, the most important of which was the commitment to meaning, were abandoned. Contemporary Iranian poetry in the 1970s was confused and far from repetitive and tainted with ideals. The circumstances of the atmosphere of that event demanded a great and devastating event. What was said about the postmodern poets of the seventies is not in the general sense of the poetry of the seventies that the poetry of the seventies is far from meaning and content.

  Keywords: Pathology, revolution poets, culture, ethics, seventies, eighties
 • Marhamat Salmasi *, Bahareh Nasiri, Tahmores Shir, Mohammad Soltanifar Pages 39-57
  The purpose of this study is to investigate the factors of self-censorship in cyberspace in Iranian society. The research method is qualitative and based on data theory. The sampling method was non-probabilistic sampling, with purposeful selection and with maximum diversity or heterogeneity, based on which 11 political, sociological, psychological and communication specialists were selected as participants in the study. Data were collected through interviews in a semi-structured manner. Data analysis was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model. In order to obtain the validity and validity of the data, two methods of reviewing the participants as well as reviewing experts other than the participants in the research were used. The results of analyzing the data obtained from the interviews during the open, pivotal and selective coding process led to the presentation of a self-censorship model on Instagram. Based on the findings of this study, political self-censorship and social self-censorship were identified as causal factors that affect the process of self-censorship on Instagram. Psychological self-censorship and cultural self-censorship as background factors, legal self-censorship as intervention factors, communication self-censorship as strategies and moral self-censorship as consequences were extracted from this study.
  Keywords: Self-Censorship, Instagram, return theory, self-censorship model
 • Morteza Shabani, Reza Simbar *, Mohamadreza Akhzariyan Kashani Pages 59-75
  This research aims to provide a sociological account of factors influencing the voters’ attitudes towards the policymaking of the electoral institutions in Rasht. To narrow down the topic of the research, the electoral institution of the Islamic Parliament as a legislative institution was selected. The method of this research was a survey and a research- made questionnaire was used to collect the data. All the voters who were eligible to vote constituted the population out of which 400 individuals were selected as the sample of the study based on convenience sampling which was implemented due to Corona virus pandemic. The link for the questionnaire was made available through the virtual networks. One of the paramount findings of this study was that the attitudes towards the social order and the intellectual and legible legitimacy have a direct and positive impact on the attitudes towards the policymaking of the electoral institution of the Islamic Parliament. Meanwhile, the correlation between education and the dependent variable was not verified whereas the correlation between age and the dependent variable was negative. Finally, males and females were different with respect to attitudes towards the policy making of the parliament in the sense that the females’ attitudes were more positive.
  Keywords: Attitude, Policy making, electoral institution, Voters, Rasht
 • Nader Naroui, Abdolali Keshtgar *, Bahareh Naseri Pages 77-101
  The purpose of this study is to provide a model for evaluating industrial development policies with a human resource productivity approach. The present research is applied in terms of purpose and exploratory in terms of survey method. The statistical population includes all employees of the General Directorate of Industry, Mining and Trade of Sistan and Baluchestan Province and its affiliated organizations. According to the type of statistical population and based on the research methodology which is done in a combined way, the method of qualitative sampling was non-probabilistic, accessible and purposeful, which examined the opinions of 13 experts. Also, in quantitative dimension, the sampling method was probabilistic and stratified sampling method was used. In the first phase of the research, qualitative data were collected through interviews and then reviewed based on Mikmak methodology, in which 19 components were identified as the main components of the research. Then, the indicators related to these components were collected through interviews and library studies and examined using fuzzy Delphi methodology. Based on the results of qualitative and quantitative analysis, four main domains (method-oriented, value-oriented, competency-oriented and evolutionary) were identified, which themselves expanded to 19 components and 105 indicators. Finally, by modeling structural equations, dimensions, components and indicators in the study population were studied and the data obtained from the collection of the designed questionnaire were examined through Smart PLS software, which showed the validity of the research model.
  Keywords: policy evaluation, industrial development, Human Resource Productivity
 • Gholamreza Jafarinia *, Seyed Mohammad Ahmadpoor, Habib Pasalarzadeh Pages 103-118
  Background and Aim

  Quality of life as a concept to show the level of satisfaction with life and in other words is a measure to determine the satisfaction and dissatisfaction of individuals and groups from different aspects of life. The purpose of this study is to investigate the impact of environmental consequences of oil and gas industry on the quality of social life of citizens in the South Pars Basin.Research

  Method

  In terms of purpose, it is an applied study, in terms of breadth, in terms of micro-scope and in terms of time, it is a cross-sectional study. Research Method In this research, the survey method and data collection tool is a researcher-made questionnaire. The statistical population of the present study is all people aged 18 years and older in Assaluyeh (58,000 people) and Kangan (80,000 people), of which 376 people were selected based on the Cochran sampling formula and cluster randomly as the sample size. Data analysis method also includes descriptive and inferential statistics including correlation and regression.

  Conclusion

  The quality of life of citizens in various aspects is negatively affected by the environmental consequences of the oil and gas industry, so to improve quality of life indicators, it is necessary to reduce the environmental consequences and destructive effects of the oil and gas industry.

  Keywords: Quality of Life, Social Support, environmental status, Oil, gas industry, Assaluyeh city, Kangan city
 • Mojtaba Parsanasab, Seyed Rasool Aga Davod *, Mojtaba Shahnoushi Pages 120-144

  In this research, a model for accepting public policies in the field of personnel by the target community has been presented. In this research, based on the research literature and interviews with experts, 114 sub-criteria have been extracted. These sub-criteria were provided to experts in two rounds of Delphi, 18 of which did not have the required score and were excluded from further analysis. Finally, 96 sub-criteria formed 22 main criteria higher than themselves. Confirmatory factor analysis (CFA) was used to validate the model using Smart-PLS 3 software; The relevant results showed that the value of GOF index for the numerical model is equal to 0.495, which is a strong index and indicates the high overall quality of the model. Based on this index and other indicators of the model, it was proved that the 22 identified criteria, in general and in the form of a model, can measure the acceptance of the general policy well and the effects of each criterion can be properly predicted. present. The effect of the variables identified in the model, showed that all identified factors have a significant effect in explaining the acceptance of policies. The factor of policy interference and dependence, the methods of implementing the policy and the culture of the target community, and the environment of the target community have the greatest effect in explaining the acceptance of policies and the organization has the least impact.

  Keywords: Acceptance of organizational policy, general policy making, implementation of policy in the field of personnel
 • Atefeh Hosseni, Masoud Raei * Pages 146-158
  Criteria and policies govern urban management, the implementation of which requires a talented social context to rely on to manage its activities in a more desirable way, and jurisprudence should be introduced in different layers and the opposing sections should be eliminated or Adjusted and adapted. Observance and implementation of jurisprudential standards causes the existence of a monotheistic and divine spirit and the color and smell of spirituality is felt, which is the advantage of urban jurisprudential management from purely secular and human management. According to this article, in addition to jurisprudential analysis, it has been achieved that the rules and policies governing urban management with issues such as education of citizenship rights, adopting a citizen-oriented approach, reforming the administrative system and respecting citizenship rights, impact on crime reduction and prevention From it, etc., it is possible to play a role in promoting rights in society.ues such as education of citizenship rights, adopting a citizen-oriented approach, reforming the administrative system and respecting citizenship rights, impact on crime reduction and prevention From it, etc., it is possible to play a role in promoting rights in society.
  Keywords: jurisprudence, Law, Citizenship, urban management, Sociology
 • Elahe Khasi, Maghsod Ranjbar *, Seyed Ahmad Habib Nejad Pages 160-177
  Methods of privatization in different countries are heterogeneous in terms of different political and economic goals and objectives. In France, after the beginning of the nationalization movement of private companies and its full realization in the period 1989 to 2000 AD, which resulted in the spread of dissatisfaction resulting from the illegitimate bureaucracy of national companies, economic recession, etc. Privatization, as a viable solution to the deteriorating national status of companies, gained popularity among French thinkers and politicians. Therefore, in order to achieve this goal, the policy of French men considered the transfer of shares of national companies to the private sector as the most appropriate and efficient method of efficient privatization and planned their practical measures accordingly. Privatization was seriously on the agenda of the French government, but its most notable and obvious manifestations began with the Chirac government in 2002, and the process continues to this day. Many national companies have been privatized over the years, but it is important to note that French thinkers do not agree on the desirability of the measures taken, the positive economic effects, the successes and inefficiencies associated with the measures taken. To be.
  Keywords: Nationalization in France, privatization in France, effects of privatization in France, reasons for the success of privatization in France, reasons for the failure of privatization in France
 • Soroush Malekizadeh, Rashid Ghaderi *, Maryam Naghdi Pages 179-191
  Punishment as a social reaction is accompanied by the deliberate imposition of suffering, destruction or loss of dignity and deprivation of the rights of individuals. For this reason, the application of such a reaction requires a proper explanation and justification. Among them, the theory of punishment of moral baroque behavior has been considered as one of the oldest claimants of justification of punishment. But in a significant part of the twentieth century, this idea was considered a retrograde and abandoned idea by criminologists, criminologists and philosophers of criminal law. But the last decades of the twentieth century are the time of the resurrection of the punitive paradigm, so that many critics of this thought became serious supporters of it. This article seeks to explore the reasons for its pros and cons while exploring the reasons for the enthusiastic acceptance of experts in the field of criminal justice. It should be said that criminal law is based on principles and mechanisms that are based on the principles and components of policy. Criminal is the legal, economic and political foundations, each of which can play an important role in the legislative process and Godard and ultimately achieve the goal of the criminal justice system is the establishment of justice.
  Keywords: Punishment, Ethical Justification of Punishment, Intrinsic Legitimacy of Punishment, Consequentialism, Principles
 • Saeed Sheykh *, Jalalaldin Ghiasi, Mohamad Khalil Salehi Pages 193-205
  Criminal policy is a coherent and continuous set of legislative, judicial and executive strategies that, by using the tools of punishment and guaranteeing legal enforcement in the field of formal and substantive law, observing the principles of fair trial, seeks to fight criminals and respond appropriately to all kinds of crimes. is. Substantive criminal policy is reflected in the legal texts and the crimes and punishments prescribed by law and is used in connection with foreign exchange crimes against security. The procedure established in the legislative criminal policy of our country is a strict attitude with the application of harsh punishments, and the idea of ​​punishment is the dominant thinking in the field of punishment of security currency criminals. Ambiguities in the text of the law, incoherence and integrity, lack of up-to-date laws, increasing crime rates are among the criticisms of our country's penal policy regarding foreign exchange crimes against security. Studies have shown that removing ambiguity and amending laws is inevitable in order to achieve a desirable and strategic legislative criminal policy. Thus, in this study, with regard to the specific characteristics of foreign exchange crimes and criminals against security, while explaining the shortcomings of criminal policy, the need to reform the policy in the face of such crimes and criminals and to provide solutions in this regard.Keywords: criminal policy, severe punishments, foreign exchange crimes, security, jurisprudence and religion
  Keywords: criminal policy, severe punishments, foreign exchange crimes, Security, jurisprudence, religion
 • Shahrzad Soltani Largani *, Fouad Pourariyan, Ali Ttari, Saleh Pargari Pages 207-225

  What occurred in west as modernization, did revolutionized societies around the world intellectually and culturally. Iranian encountered modernization and western culture around the second half of Qajar dynasty and it led to the constitutional movement and the establishment of the national assembly. Up until Rezakhan reign (1925-1941) the relations with west had its own vicissitudes. Along with modernization, the first Pahlavi was influenced by those intellectuals and modernists advocating for the "imitation theory" in which their thoughts and ideas were secular, nationalistic and modernist and accented King, Mother Country and Children. As a result, a new cultural nourishment begun to emerge. Iranian national assembly as the most essential democratic establishment could have legitimated the king's actions. This research is based on detailed discussions in the parliaments, documents and library studies using a descriptive- analytic method to analyze the activities of the regime through parliament affirmations regarding culture making. The result of this was the confirmation of King's power and for the parliament, to be compliant in enacting cultural establishments such as University of Tehran, Persian Literature Academy, Museums, the institute for anthropology and Radio.

  Keywords: University of Tehran, Persian Literature Academy, Museums, the institute for anthropology . Radio
 • marzieh Dastbala *, Alireza Zaheri Pages 227-245

  Local societies are the most preliminary pivot on the international relations or international community are developed. During years,the goal of integrating governments and forming a single international community,which growing phenomenon,plays the leading role in the world community,was always pursued,To achieve this goal,unifying viewpoints of the involved governments and the international system takes priority as well as resolving disagreements,Efforts to develop new and advanced discipline was strengthened,In new international discipline, by putting aside governments as the main actors of the international community and replacing the government agents who build up horizontal networks aligned with special subjects.The international competition was created between the subordinates and the patterns,Although some international followers struggle with the limitations of transnational processes on domestic society and seek to facilitate the onerous transition from tradition to modernity by using the effects of the globalization process,it seemed necessary to amend previous laws to be responsive to the global activities of organizations that now face the changing nature of new structural patterns,Therefore, the need to provide a pattern for organizing the subordinates, led to the world politics official acceptance of these networks and not only prepared to strengthen the core of the structure of the new world discipline, but also tried to help the transition from modernity to postmodernity,These networks,known as transgovernmental networks,emerged by leaving behind transnational networks and transgovernmental relations, and are trying to bring about a more advanced overall structure in the international community.

  Keywords: International Subjects, International Government, Transgovernmental Relation, Transgovernmentalize, Transgovernmental network
 • Mohamad Asghari Hesamie, Nader Mokhtari Afrakati *, Ali Alboie Pages 247-264
  Determining the dowry for women's health in marriage is a confirmation in Islam and God Almighty has emphasized to pay it. Although it is emphasized in Islam that the acceptance of dowry is low and its abhorrence is high, but in recent years its amount has increased a lot and this has created problems in the society, for which it seems that the quorum has been determined. It can pave the way. In Islamic jurisprudence, there are two theories about dowry: The first view, which is the well-known opinion of the four general jurists, is that the dowry is not installable, but it depends on the consent of the parties, that the civil law also follows the popular view of the Qur'an and medicine. is. Although the acceptance of this theory in its own time and place did not challenge the dynamic laws and jurisprudence of Shiites, but now the society is waiting for the intervention of the sharia in this category. Despite the fact that in Islam, the acceptance of dowry is low and its abhorrence is emphasized, in recent years, the amount of dowry has increased a lot, and this has created problems for men. One of the problems with the family institution is the dispute over the amount of dowry of the wife, how to pay and increase or decrease it. An increase in the dowry after marriage and sometimes a decrease after the practical beginning of cohabitation.
  Keywords: Women's health, Marriage, Family, reduction, increase of dowry
 • Hassan Moradi * Pages 266-283

  In Iranian law, as in many oil-rich countries, the privilege of upstream oil and gas operations is monopolized by the government. The purpose of this study is to investigate the elements and effects of civil liability of state oil companies in Iranian and French law. This research is based on the idea of corporate responsibility. This means that civil liability is imposed on the legal personality of companies, not on their pillars such as company managers. It is on this basis that the French Supreme Court, in its judgment of Erica, as well as other arbitral tribunals, in its judgment against state-owned oil companies, condemned the company itself and sought damages from the legal entity. Conviction against state-owned oil companies is the result of their being sued in liability lawsuits, which are either filed against the government of the state-owned oil company or directly against the state-owned oil company. Of course, in cases where the oil insurance company assumes responsibility for the risk, the company is sued by the deputy director of the state oil company.

  Keywords: Civil Liability, French Supreme Court, Erica Vote, State Oil Companies, Oil-Rich Countries, Upstream Oil, Gas Operations
 • Hadis Shahsavari, Moslem Aghaei Togh *, Parviz Bagheri Pages 312-323
  The aim of this study was to identify the strategies for amending the National Report on the Periodic Global Review of Human Rights in the Islamic Republic of Iran in the field of women. The statistical population of this study includes professors, experts and activists in the field of human rights and women's rights (25 people), The research method is qualitative and based on in-depth interviews. Based on the results, attention to women's political and civil rights, highlighting gaps and shortcomings in the reports and presenting programs to strengthen them, use content production and expressions of progress in the language of women in human rights reports and Publicizing the National Report on the Periodic Global Review of the Human Rights of the Islamic Republic of Iran is one of the most important suggestions and solutions to strengthen and amend the National Report on the Periodic Global Review of Human Rights of the Islamic Republic of Iran in the field of women.
  Keywords: Human rights, Women, National Report on the World Human Rights Periodical Review, Iran
 • Habib Makarem Nejad, Ali Fath Elahi *, Ardeshir Nezami Pages 325-335
  The word Hanif and its plural Hanafa have been used twelve times in the Qur'an and it has been used in various meanings in narrative and historical texts. In these sources, the Hanafis refer to a group that lived with different beliefs from the Arab ignoramuses of the Arabian Peninsula. Scholars have different views on this religion; Some believe that it is a religion and some of them believe that Hanif is a kind of attribute for religions and not an independent religion. In this article, first of all, it deals with its etymology and after extracting the lexical meanings and its evolution in Arabic, it is stated that according to the Qur'an and the Prophetic tradition and the available documents, the word Hanif was used in the beginning of Islam. It is virtual and has been used terminologically and in the sense of "Muslim.first of all, it deals with its etymology and after extracting the lexical meanings and its evolution in Arabic, it is stated that according to the Qur'an and the Prophetic tradition and the available documents, the word Hanif was used in the beginning of Islam. It is virtual and has been used terminologically and in the sense of "Muslim.
  Keywords: Hanif, Hanafi, religion, Ibrahim, Holy Quran
 • Diba Hashemi Fesharaki, Reza Ebrahimzadeh *, Akbar Eetebareyan Khorasgani, Alobrz Ghitani Pages 337-360
  In recent years, the use of environmental advertising to provide cultural and social services to organizations and social and political institutions, citizenship education has been a factor in the success of organizations. One of the most important issues in the field of cultural, cultural and social advertising is to evaluate the effectiveness of this type of advertising. In order to present effective environmental, cultural and social propaganda, one must first identify the effective dimensions of effectiveness and apply it using scientific methods. In the present study, using the meta-combined research method, first the effective elements in environmental advertising such as content, originality, reminder, idea, attraction, creativity, unique, transparency, alignment, understandable, attractiveness, attention, claim and social responsibility, position, Repetition, time was obtained. Then with the quantitative method of exploratory factor analysis; The final components of the environmental cultural and socio-advertising model were identified and using confirmatory factor analysis; The components obtained from exploratory factor analysis were confirmed.
  Keywords: Environmental Advertising, cultural, social environmental advertising, the effectiveness of environmental advertising
 • Sara Pezeshki, Seyed Alireza Hoseyni *, Mohammad Hossein Nazemi Pages 362-375
  there has been a lot of research on women's rights, but research on their proprietary rights has not been made comprehensive and comprehensive research is necessary and it is necessary to investigate the specific rights of women in the iranian and iranian society. Therefore, the purpose in this study is to answer the question of what specific rights women are in the Iranian and Iranian society and what they have to be shared and differential. therefore, according to the method of library collection and descriptive and analytical method, it is concluded that the individual rights of women in iranian society good collision: dowry payments, alimony, and. that is to say, men have a role to pay the women's dowry and take the necessities of their wives and do their best in life, otherwise the legislator will compel them to do their homework. In Egypt, women's rights are treated like Iran's rights, but women do not have exclusive rights in Egypt's rights, but dowry, alimony, and good collision of women's public rights in that society, and there are legal obligations to play them.keywords: private rights of women, iranian society, egypt society
  Keywords: private rights of women, Iranian Society, egypt society.Islamic fig'h
 • Muhammad Hashem Rezaei *, Behzad Ferdowsi, Faaze Natqi Pages 377-399
  The aim of this study was to investigate the stages of deification and deification of the human soul from the perspective of the Holy Quran and narrations and to formulate the desired model. This study was conducted using a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Karim, the relevant interpretations and narrative books. The sampling method in each of the sources was purposeful. Data analysis was coded and then the data was classified and finally analyzed. In this research, a picture of man was presented in the Qur'an and hadiths, and then the soul was examined from the perspective of the Qur'an and the infallibles, and finally the soul and its stages were trained. In this study, the stages of education, which include preparation, Islam, faith, piety and certainty, were identified, and then the goals of Islamic education, which include the ultimate and intermediate goals, were identified. And according to those principles of deification of the soul, which included: knowledge and acquaintance with God, love and affection for God, and the cultivation of desirable habits were identified. And Raja and change of appearance are discussed. In relation to methods, methods of cultivating knowledge and faith in God, attention and focus on self-knowledge, stimulating faith and beliefs, remembering God and repeating it, imposing obedience and worship on the soul , Preaching, dressing the environment from evils, self-decoration and self-indoctrination were identified.
  Keywords: Lordship of the soul, Self-education, man in the Qur'an, man in the narrations, desirable model, soul
 • Majid Malekshahi, Sina Froozesh *, Sattar Oudi Pages 401-414
  After the fall of Reza Shah in September 1941 and the creation of an open political space, many parties were formed in Iran. One of these parties was the Tudeh Party, which was formed in October 1941. It started its work in Iran with fascism, but the party tried to seize power in Iran by forming a military organization and infiltrating the army with the help of Soviet military forces stationed in Iran and the unrest and chaos in the country and at the discretion of the Soviets.The question of the present researcher is what was the role of the military organization of the Tudeh Party in the Democratic Party of Azerbaijan and what was its relationship with the Soviets and what was the purpose of this relationship?The hypothesis of the present study is that the military organization of the Tudeh Party, following the Soviet policies in Iran, tried to implement the Soviet policies in Iran with measures such as the uprising of the Democratic Party of Azerbaijan.
  Keywords: Tudeh Party, Tudeh party military organization, Soviet Union, Democratic sect of Azerbaijan
 • Siyamak Sandgol, Mojtaba Moazzami *, Narges Hassan Moradi Pages 435-453
  Globalization is so important in higher education that firstly it ensures survival and existence and secondly it ensures competitive advantage. The aim of this study was to identify and rank the factors and components of globalization of Iran University of Medical Sciences. The research method is applied in terms of purpose and qualitative and exploratory in terms of nature. The statistical population of the present study was at two levels of available scientific resources and academic experts. In the first level, the sampling method is described in the systematic review of resources, and in the second level, the sampling research is done in a purposeful and non-probabilistic judgmental manner. Also, the volume of sampling at this stage is limited to 30 experts in this field with a theoretical saturation approach. In the present study, two methods have been used to collect data and also three sets of tools have been used to do this in accordance with each method. In the first stage, in order to identify the indicators and components of the globalization of the university system, the method of systematic review of resources and interviews with experts have been used. The research results led to the exploration of 53 components in the form of 6 main factors: educational system structure, resources and manpower, educational content, knowledge structure, external environment and educational technology.
  Keywords: components, globalization, university, Ranking
 • Seyed Ali Amiri, Aziz Javanpour Heravi *, Ehsan Shakeri Khoei, Parviz Ahadi, Ghader Zareh Mahdavi Pages 455-469
  Political legitimacy is the process by which power becomes authoritarian and political power acquires a rational character; As a result, there is a fundamental relationship between legitimate domination and political legitimacy. The importance of the issue of "legitimacy" lies in the fact that the stability and survival of the political system depends on the realization of its legitimacy, and therefore every government tries to strengthen the foundations of its "legitimacy". The depiction of a legitimate government, as the policy of Islamic governments, was the goal pursued by Islamic thinkers and thinkers. In this direction, people like Ibn Taymiyyah, who sought to create a jurisprudential-political current through their specific jurisprudential and political views, and of course their extremism, also sought to create a new understanding of political legitimacy in Islamic society. In explaining and applying the concept of legitimacy in Ibn Taymiyyah's views, it should be noted that legitimacy in Ibn Taymiyyah's opinions is devoid of any specific coherence and policy. . In other words, what should be criticized in Ibn Taymiyyah's views is not his views on legitimacy; Rather, the vacuum of legitimacy is the most important objection that can be made to Ibn Taymiyyah's views. In this discourse, we seek to examine the fact that Ibn Taymiyyah's views are associated with a serious crisis called the vacuum of legitimacy, because he did not have a proper understanding of the concept of legitimacy in a politico-religious structure.
  Keywords: legitimacy, Ibn Taymiyyah, Politics, Salafism
 • Maryam Nikzad Chaleshtari, Alireza Golshani *, Morteza Abazari Pages 471-482

  For most people who study or teach political theories, their importance is often normalized; They know that the classical works of political theories reflect the scholarly reflection of some of the most thoughtful minds on the important issues that every human being faces. They have found that without the help of concepts and criteria in the political thought of the past, it is difficult to understand the confusion of the current political situation. "There are many useful methods that define the scope of a research. According to Thomas Spriggens's theory on the meaning of political theories, examine the inner logic of Ghazali's thought based on the book Revival of the Sciences of Religion. This internal logic is concerned with the analysis of four basic points and seeks to answer these questions, first of all, what is the disorder of Ghazali's time? And what was the pain and problem of Ghazali? Second, what is the root of this disorder? Third, what is al-Ghazali's solution to this disorder, and what could be the end of Imam al-Ghazali's ideal? Al-Ghazali in his revival of the sciences of religion engages in his religious revival with a moral approach to politics and dealing with spirituality. It was Ghazali era.

  Keywords: thought, al-Ghazali, Political, Springs
 • Siamak Panahi *, Amirhosein Hejazi, Iraj Saiearasi Pages 484-501

  The present study aimed to investigate the effect of architectural spaces in the treatment of diseases (case study: cancer) and seeks to find an architectural space that can help treat cancer. Architecture with texture, form, color and other components of space can play an important role in this regard. Cancer is a major problem in many countries around the world. Attention to the treatment environment of cancer patients has become very important for architects and according to Charles Jenks' interpretation has led to the "architecture of hope." The architecture of hope focuses on the newly established centers of cancer care. According to the ontological and phenomenological approach, it can be said that medical centers provide a kind of "institution / institution" accommodation. The research method was qualitative and phenomenological. The results showed that Maggie Medical Centers do not claim to treat cancer patients using their architectural spatial qualities, but help patients who use these spaces to connect with these centers within their spatial perceptions of the geography of the living environment. Landscape, urban space, building architecture and interior architecture and the use of elements related to sensory perceptions such as color, aroma, tangible materials and natural light, better emotional, more relaxed, more appropriate privacy and more effective interactions between When they do not use these spaces, have. And in this way, they receive hope, healing and compassion from the healing architecture of these centers and their gardens.

  Keywords: Architectural spaces, Phenomenology, cancer, medical centers
 • Fateme Seyfi *, Abdolhohosein Farzad, Farhad Tahmasbi Pages 503-521
  Constitutional Literature and Cooperation Crisis in Qajar EraAbstractIran faced major changes, both politically and socially, during the reign of Qajar Dynasty, and the society had to deal with grave political crisis. With serious expansion of relationship between Iran and The Western countries during this period, the role of literature became more significant in informing people. While Persian Literature has always been present within the context of society, not being reluctant to political, social and cultural issues, entering the new era, its role became more prominent. Using analytic- descriptive method with library data, the present study has investigated the confrontation of Constitutional Literature with Cooperation Crisis. It has concluded that the poets and writers had tried to enlighten people regarding their rights in governing the country and participating in the determination of their fate, avoiding disagreements to establish law supremacy.Key Words: Cooperation Crisis, Constitutional literature, Political Crisis, Law Supremacy
  Keywords: Cooperation Crisis, Constitutional literature, political crisis, Law Supremacy
 • NAJME Ziaei Mehr, HASSAN HEIDARI *, Seyed Hesamodin Hosseini Pages 523-536

  Economic growth is the increase in the production of goods and services of a country in one period compared to its amount in another period. If the production of goods or services by any means increases in a country, it can be said that economic growth has taken place in that country. At present, economic growth is a concern of all societies in the world. The religion of Islam also focuses on the economic growth and development of Muslims and has presented the methods and elements of achieving it in its teachings. In this regard, there are some jurisprudential rules that their attention and application in society is effective in economic growth. The purpose of this study is to investigate the jurisprudential rules affecting economic growth due to the importance of economic growth at this time. By examining this category of jurisprudential rules, it is possible to achieve the necessity and importance of economic growth and development, given the current economic conditions in the country.

  Keywords: Jurisprudential rules, Economic Growth, increase in production, Influencing officials, people
 • Mohammad Yar Mohammadi *, Mohammad Masih Hasheminia Pages 538-549
  Objective

  This study was conducted to determine the relationship between Islamic religiosity and political participation in the presidential elections (1400) of the Islamic Republic of Iran among students of Iranshahr University.

  Methodology

  The research was conducted by analytical survey method and its statistical population includes all students of Iranshahr University in the academic year 1401-1400 in the number of 3000 people. According to Morgan's table, 341 students were selected as the sample who answered the questionnaires. The questionnaires used in the research were researcher-made religiosity questionnaire and researcher-made political participation questionnaire.

  Findings

  The results showed that Islamic religiosity has a direct, positive and strong relationship with political participation; In other words, the higher a person's religiosity, the higher his political participation.

  Conclusion

  According to the research findings on the significant relationship between religiosity and political participation, the use of this strong potential, ie religion to increase political participation, is a factor that should be considered by universities.

  Keywords: Islamic religiosity, political participation, University Students, Iranshahr
 • Masoud Hashemi, Peyman Rajabi *, Abbas Bayat Pages 551-560
  The purpose of this article is to investigate the emotional role that language teachers in Iran experience in dealing with their language learners, educational colleagues and institutions. For this purpose, 52 language teachers of educational institutions (33 men and 19 women) were selected by random cluster sampling using Cochran's formula from the statistical population (77 people). In analyzing the data obtained from this research, the thematic analysis method of Seidman's three-stage social-constructivist approach was used and to guarantee the validity of the research results, the exploratory analysis method with a qualitative approach was used. Findings from this study showed that 78% of teachers participating in the study have warm and sincere emotional relationships with their students because in addition to teaching them, they also had a moral guidance role. Regarding the relationship of language teachers with other colleagues, about 86% were satisfied with the intimate relationship between colleagues and only 14% expressed dissatisfaction due to lack of respect and carelessness. About 79% of teachers expressed dissatisfaction with the cold and instrumental attitude of the directors of institutions and sometimes ignoring the issues and problems of teachers in the environment of institutions. Also, about 85% of language teachers are discouraged by administrative and political rules and regulations. Of course, in addition to the negative emotions, many teachers were satisfied with their warm and intimate relationships with language learners, parents and their position as language teachers.
  Keywords: emotions, emotional feelings, language teaching, English teacher
 • Mahmood Elmi * Pages 562-576
  The main purpose of this study was to determine the relationship between socio-individual factors related to the tendency of students of the Islamic Azad University of Tabriz to democracy. The type of research was applied, the research method, survey and data collection tools were a researcher-made questionnaire. The statistical population was the students of Islamic Azad University, Tabriz Branch. The sample size was determined using Cochran's formula of 377 people. The sampling method was stratified random proportional to the size of the population. According to the obtained information, there was a direct and positive relationship between the variable of tendency towards democracy and the use of social networks among the students of the Islamic Azad University of Tabriz. There was a direct and positive relationship between the variables of tendency towards democracy and cultural capital. The degree of students 'tendency towards democracy did not differ according to the level of students' socio-economic status. The average inclination to democracy was the same for all levels of education. According to the findings, the degree of inclination of students of the Islamic Azad University of Tabriz to democracy did not differ according to the gender of the students.
  Keywords: Tendency to democracy, media, social networks, Cultural capital, students of Islamic Azad University of Tabriz
 • Ehsan Madmalil, Shiva Jalalpour *, Fereydoun Akbarzadeh, Hamed Mohagheghnia Pages 579-590
  Gramsci's theory opened a new perspective in the study of political sociology, regardless of the value view of the concept of intellectualism. In Gramsci's sense, the acquisition of hegemony by a social force depends on the success of the four levels of traditional intellectuals, the organ, the intellectual community, and the general intellectuals. The semantic system produced by traditional intellectuals as the top of the intellectual pyramid is developed by other levels of intellectuals in society.The traditional intellectuals of modernity in the Pahlavi era are the subject of the present study. The results show that in the Pahlavi era, intellectuals and their desired semantic system can be divided into three categories; The intellectuals of the first Pahlavi era, such as Foroughi, Taghizadeh, and Teymourtash, who had a maximalist view and focused on eliminating rival social forces, namely religion and the tribal system, by producing a semantic system based on "archaism and Iranianism." The second group of intellectuals 1332-1322 who sought to revive the "constitutional monarchy" and Mossadegh and Makki are representatives of this spectrum. The third group of failed intellectuals after the 28 Mordad coup d'état such as Jalal al-Ahmad, Bazargan and Shariati, who were forced to abandon the original semantic system and in a rotation of one hundred and eighty degrees after half a century, were absorbed in the semantic system of the Shiite religion. Concepts such as "return to self" contributed to the success of the 1979 Islamic Revolution discourse.
  Keywords: Traditional intellectual, Political society, Civil Society, Hegemony, Power
 • Masoumeh Naal Chi, Mehri Darayi *, Ebrahem Pourhosseini Pages 592-608
  Background and Purpose

   

  Conflict is common in governmental and non-governmental organizations that requires proper management. according to this, the present research designed and examined a conflict management model for university directors.

  Methodology

  This is an applied, exploratory-mixed study (qualitative and quantitative). The qualitative part comprised 15 experts who were selected through purposive sampling to participate in the Delphi panel. The statistical population in the qualitative part included employees of Lorestan university of medical sciences amounting to 590 people in 2020-21 and the sample size was determined from the employees on the basis of Cochran formula (N=232), all of which were selected randomly. The research tool was a questionnaire that was developed on the basis of the result of the findings of the qualitative part. The validity of the questionnaire was assessed through face validity and its reliability was obtained through Cronbach's Alpha (0.81). The data were analyzed through descriptive statistics using SPSS software and inferential structural equation modeling was analyzed using Amos software.

  Finding

  The findings indicated that conflict management consisted of 6 components and 72 indices, i.e. path coefficient value of conflict management regarding flexibility and compromise (0.82), cooperation (0.79), confrontation (0.78), change in the relationships (0.77), avoidance (0.76), adjustment (0.75), control (0.74), negotiation (0.72), and suggestion system (0.71), respectively in order of priority, which was positive and significant at the confidence level of 95%.

  Keywords: Validation, conflict, Conflict Management, University of Medical Sciences, Directors
 • Mohammad Akvan *, Mohammad Shokri, Manouchehr Rakhshan Pages 610-623

  The Nastaliq inscriptions of the Qajar period are among the valuable historical and ancient works of Tehran. This art, like the canvas, is a background for expressing different subjects, influenced by various factors, and Iranian and French elements have been considered in parallel. When the audience looks at the designs and decorations, at first they are influenced by beauty and especially its order, but after reflecting, they will be influenced by the meanings and signs of time. In this research, the inscriptions of Sepahsalar Mosque and the head on the national gate of the Qajar period have been studied and analyzed. The questions of this research are as follows: What are the semiotic characteristics of the Nasta'liq inscriptions of this period? How can a new reading of the codes hidden in the hidden layers of Tehran be achieved by using the semiotic principles of theorists? The purpose of selecting this research is to study this mosque and gate as one of the landmarks of the Qajar period, about which no comprehensive and complete research has been done so far. The results indicate that the decorative signs and motifs of these inscriptions and the decorative elements used in each language are the constituents of the second language which has created an implicit meaning. These linguistic signs have been repeated in other inscriptions in Qajar buildings; Influenced by the cultural, social and religious structures of the Qajar period, it has finally led to a significant form.

  Keywords: Inscription, Nastaliq, Semiotics, Qajar Architecture
 • Mehrdad Jalilikiya, Abbas Ahmadvand *, Reza Shabani, Gholam Hosayn Zargarinezhad Pages 625-647
  The connection between religion and government in the Safavid government (907-1135 AH), has caused the interaction of two religious and political institutions and how it is one of the important issues of research in the Safavid period. This interaction has a special feature in each period of the Safavid period due to political and social changes and the way kings function. One of the prominent Shiite jurists in the Safavid period is Ahmad Ibn Mohammad Ali (Mohaqeq Ardabili) who was known as (Moqaddas Ardabili) among the masses and (Mohaqeq and Mohaghegh Ardabili) among the jurists. One of the issues that was seriously discussed after the rise of the Safavids to power and was the subject of controversy among Shiite scholars was the issue of tribute. Therefore, the debate on whether such property was haram or halal was not important to them, but after the Safavids came to power, the situation changed and Shiite scholars were forced to reflect and express their views. It is probable that his method has the ability to establish a theory of what is today called the appointed province of the jurists. In his scientific, jurisprudential and religious works, the jurist is the deputy of the Imam of the Age (as). His jurisprudential method is a holistic view of the Shiite school, research along with following and lack of imitative influence and awareness of current issues of political insight.
  Keywords: Shiite jurists, Muqaddas Ardabili, Safavid Era, Religion, Government, Mujtahid government
 • Nesa Hemmati, Masood Ghsemi *, Masoud Bassami Pages 649-666
  Food has a wide impact on society and is directly related to human health. Ensuring health and food security has long been one of the most important tasks of governments and food production and supply has always been considered as one of the strategic plans of governments. There are several ways governments can protect this right. One of these measures is the criminal protection of the right to food and the criminalization of related threatening behaviors. The purpose of writing this study is to identify the types of criminal protection of the right to food through punishment and sentencing. In the Iranian legal system, the legislature seeks criminal protection for the most important right-to-food threats by criminalizing this right, while criminalizations and criminal responses have been made to protect the right to food in the context of targeting criminal policy. It has not been comprehensive and has not led to the creation of a legal cover to fully support all aspects of the right to food.
  Keywords: Right to Food, obligations of governments, threatening behaviors, Criminal Protection, Criminality
 • Raheleh Salehi, Zahra Lebady * Pages 668-690
  According to the development perspective of the Islamic Republic of Iran, the developed society, based on Islamic, national and revolutionary values, has advanced knowledge, relies on powerful human resources, has health and well-being, is responsible, is faithful, is committed to Create a revolution and an Islamic system. The role of higher education as the custodian of the proper implementation of all relevant programs and tasks and increasing the efficiency of the system, especially in the Islamic Republic of Iran, the issue of Islamization of higher education in accordance with the needs of modern society has always been of great importance. And the foundation data theory method is performed. The statistical population includes professors and active teaching and learning experts in the training centers of Alborz University of Science and Technology and the research tool is a semi-structured interview. The data of this study are the result of interviews with 15 professors (snowball sampling method) which includes 12 hours of interviews and its implementation was analyzed by thematic method (theme). A total of 17 characteristics were identified in the form of 7 sub-categories and 5 main categories with the following titles: elements of educational design, teachers' communication skills, teachers' research skills, Islamic value orientation skills, teachers' technical skills and finally the dimensions and components of the conceptual model.
  Keywords: Islamic teaching model, University of Applied Sciences, content analysis
 • Ziba Mohammadzadeh, Gholamhossein Barakat *, Farank Omidian Pages 692-713

  The purpose of this study was to provide a model for establishing knowledge management in East Ahvaz Health Center. The present study has a qualitative and quantitative approach and the data theory theory of the foundation has been used Through interviews with a panel of experts, the indicators of factors affecting knowledge management in East Ahvaz Health Center were identified. Then a questionnaire from the qualitative findings of the research was used. The statistical population of a small part of the research consists of a number of experts, specialists and pundits in East Ahvaz Health Center, professors, experts, managers, which includes 630 people. According to the size of the statistical population, 239 people should be selected as the statistical sample size. The sampling method in this step was also simple random. . Structural equations including both measurement model and structural model were used simultaneously to present the model using PLS software. The results of confirmatory factor analysis showed that the markers have the necessary accuracy to measure the research variables (p = 0.01). The findings also showed The overall fit of the model (GOF = 0.562) has high validity and quality In addition, the results of path analysis showed that organizational culture, leadership, technology and human resource management have a significant impact on the establishment of knowledge management in the East Ahvaz Health Center at 99% confidence level

  Keywords: model presentation, Knowledge Management, East Ahvaz Health Center
 • Hamid Reza Rahmati, Ali Hossein Ehteshami *, Seyed Hamid Hosseini Pages 715-729

  Since a slight change in the letters and words will make it difficult to understand the main purpose of the Infallible PBUH and will prevent us from reaching a correct and acceptable meaning, it is very important to pay attention to the phenomenon of correction. Examining the plague of tashahhud in the narrations, in order to get acquainted with the quality of interaction with the tashahhud hadiths and finally their correct understanding, is necessary. This research deals with the pathology of correction and distortion in the interpretive and narrative sources of the two parties. . In this study, the researcher explains and analyzes the pathology of correcting and distorting the narrations reflected in Shiite and Sunni interpretations in four areas: the flow of hadith damage in narrative and interpretive sources, the pathology of correcting and distorting, and examining its motives and factors in narrations. Fariqin discusses the ways of recognizing correction and distortion in narrative sources, examining the consequences and consequences of correction and distortion in narrative sources and recognizing the ways out of this dilemma. The main purpose of the research was to be aware of the weaknesses and sometimes strengths of important hadith sources and interpretation of Shiite narration. Classification, explanation and analysis of the issues of correction and distortion of interpretive narrations that have been related to the subject of research.

  Keywords: correction, Distortion, interpretive sources, narrative sources, misunderstanding of narrators
 • Mostafa Azizi Qaramohammadi, Hamid Alhooee Nazari *, Khirollah Parvin Pages 731-744
  The issue of political legitimacy is the justifiable reason for the government to resort to public authority. Management of social affairs requires a highly unrivaled political institution at the head of the public institutions, which is the government and what justifies a governing political institution in using public power, is the legitimacy it asserts. What is the source and basis of legitimacy, is challenging and controversial that is described using some theories especially in politic philosophy and above challenges were addressed. Government constitutionalism theory laid the theories of liberal governments and caused popularization of governments, drafting the constitution and governance of law. Thinkers by proposing social contract theory, first tried to show the power of government within the framework of a social contract granted by the citizens to the rulers. Then, by imposing restrictions to power and guaranteeing the freedom of citizens, they elevated the ideas of more popular governments. In this article, explaining the nature of political legitimacy and a historical look at the evolution of government constitutionalism theory, we analyze the element of legitimacy in a constitutional government.
  Keywords: Political Legitimacy, Constitutionalism, Government, Governance, Social Contract
 • Mohamad Ghasemi, Faizolah Boshasb *, Behzad Moeini Sam, Sheko Sadati Arabi Hashemi Pages 746-757

  1. IntroductionHaving established the Achaemenian Empire by Cyrus the Great in southwestern Iran, the Persians managed to found the most vigorous government which had been established by that time and defeated most of the civilizations of ancient western Asia.The Triumph of Egypt was one of the Cyrus the Great’s aims whom his son, Cambyses, managed to persist in conquering it. Under the Darius I the empire had acquired its Ultimate summit. Cambyses successor, Darius the Great began to do some political, cultural, economic, and religious proceedings to supervise the satrapies, especially in Egypt. These actions cause the Egyptian texts to entitle him as a great and legitimate legislator. 2. Review of LiteratureThe purpose of this study is to investigate the economic proceedings of Darius the Great. In this respect the acts of Darius the Great search for the efficiency of this satrapy, and what he has done to manage the Egyptian sources, how much his economic policies have been useful to the Egyptian development, and what was its results in the empire. Finally, one can say based on documents that the economic policies of Darius the Great were efficient in the Achaemenid Empire. All these arguments lead to the conclusion that Darius the Great was one of the great kings of ancient times who had got the individual ingenuity in controlling the satrapies.

  Keywords: Egypt”, “ Darius I”, “Economy”, “Satrap”, “Persia”
 • Mostafa Amiri, Hormoz Asadi Kohbad *, Mahmod Ghaiomzade Pages 759-772
  The holy religion of Islam has special programs, customs and traditions for the management of human life in all fields, the use of which guarantees the happiness of this world and the abode of the Hereafter. One of the programs and customs of Islam in dealing with human sexual instinct is the subject of marriage or contract. An issue whose content is fully in harmony with human nature and also leads to the proper growth and training of human natural forces and the satisfaction of instincts and the provision of his genuine needs. The religion of Islam, based on its attention to the innate needs of human beings, sets appropriate rules for their proper saturation and shows the principled ways in this regard; According to Islam, marriage is the only way to modify the sexual instinct, the correct use of which can lead to human development. The subject of marriage is discussed in many verses of the Qur'an. In this study, we decided to use a descriptive-analytical method based on library information to comparatively examine the verses of the rules of marriage legitimacy from the perspective of Fadl Miqdad and Jasas. Based on the findings of the present study: 1- From the point of view of Fazel Meqdad, a contract becomes a verbal contract, which first appropriates the vat that this naming is allowed,
  Keywords: Verses of rulings, Contract, legitimacy of contract, Fazel Miqdad, Jasas
 • Pages 774-786
  The Caspian Sea is a source of oil and maritime highways for its peripheral countries, and Iran, like its other partners in the Caspian Sea, is concerned about its own interests. One of the doubts raised by many critics is that During the signing of the Caspian Sea Legal Regime Convention, Iran withdrew its rights. And in the case of the exploitation of the continental shelf, this argument is not very scientific and based on legal principles, because the discussion about the Caspian legal regime is not related to the last one or two years after the collapse of the Soviet Union in 1991 until now the discussion about reaching a legal agreement on shares Caspian littoral states are underway. The fact is that before the collapse of the Soviet Union, Iran and Russia controlled the entire sea, which after the collapse of Turkmenistan, Kazakhstan and Azerbaijan were added to Russia and formed five coastal states that have to comment on the lake. This has led to more than two decades of debate over the legal regime of the Caspian Sea. According to the Ministry of Foreign Affairs, during these 21 years, many protocols have been proposed on various issues, including the protection of the Caspian Sea environment, fishing in this sea, and finally the comprehensive legal convention of the Caspian Sea, which has been the main topic of our negotiations for the last 21 years. , Concluded.
  Keywords: Caspian legal regime, continental shelf, Kazakhstan convention, Iran's Interests
 • Seyed Ghafour Elahian, Mohamad Ali Kheirollahi *, Ali Faghihi Pages 788-798
  There is a lot of discussion among Muslim thinkers about polygamy in the Holy Qur'an and various views have been expressed about it. Some have defended it and considered it necessary for some reason, believing that sometimes a man has to give it to his other wife in order to maintain his piety and keep his skirt free from pollution. Polygamy, on the other hand, is an opportunity for those women who do not get married for reasons such as the death of a husband or divorce. In contrast, a group has criticized polygamy. According to them, polygamy carries the risk of wasting the rights of the first spouse. Polygamy can also put spouses at odds with each other and create problems for them. In addition, polygamy puts the survival of the family at risk; because the second wife usually enters the man's life, there are many tensions in her family relationships that the children are not immune from. Another group, considering the advantages and disadvantages of polygamy, has tried to manage its disadvantages and provide solutions for it; Thus we see the formation of three different approaches to our problems. In addition, some jurists in polygamy believe in the necessity of the wife's permission by the husband, and some do not consider the wife's permission necessary for polygamy, and each of them has cited verses and hadiths for some reason.
  Keywords: polygamy, husband, wife's permission, Islamic jurisprudence, law
 • Behrooz Saghi * Pages 800-815
  The perception of political and spiritual leaders, especially Ayatollah Khamenei's approach to the Persian language issue in his writings and speeches, shows the importance of the present study to pay attention to the function and importance of the Persian language in his view. The research method is descriptive and the tool is a library whose perception in their meetings with different strata, especially writers and poets during the years 1385 to 1395 has been researched on the Persian language. Ayatollah Khamenei's views on this subject are fully collected in this study and how he views the Persian language, its importance, its advantages and disadvantages, how it affects and factors affecting the Persian language and its role Has been analyzed and criticized in the transmission of culture. The results of this analysis showed that the Persian language is important from his point of view in terms of transmitting cultural elements, intergenerational relations, preserving historical memory, and achieving the goal of building Iranian Islamic civilization; In such a way that during all the years and in many meetings with different strata of people and audiences from all walks of life, the value, importance of the Persian language has been pointed out.
  Keywords: Ayatollah Khamenei, Persian language, culture, literature, Civilization
 • ‪ Esmaeil Yousefi, Morteza Samiee Zafarghandi *, Zahra Taleb Pages 817-829
  Background

  Faculty members of universities are the main element for transferring science and developing the society, and their empowerment is an inevitable necessity. Therefore, the present study aimed to predict the psychological empowerment of faculty members based on a spiritual leadership framework.

  Methods

  This was a descriptive-correlational research in terms of methodology and an applied study regarding the objective. The statistical population included 162 professors and instructors in Farhangian University of Isfahan, Iran in 2019-2020. In total, 110 individuals were selected by simple random sampling based on the Krejcie & Morgan Table (1970). The research tools included the standard spiritual leadership questionnaire by Fry (2005) and Spritzer’s empowerment questionnaire (1995), the reliability of which was confirmed at a Cronbach’s alpha of 0.89. In addition, data analysis was performed in SPSS version 23 using Pearson’s correlation and Amos version 20 applying the structural equation model.

  Results

  In this study, there was a significant relationship between spiritual leadership and psychological empowerment of employees (r=0.44, P<0.01). Moreover, spiritual leadership predicted 0.45 of the variance of the faculty members’ psychological empowerment. Regarding the dimensions of spiritual leadership, vision (0.83), love of altruism (0.81), and faith and hope (0.80) had the highest path coefficient.

  Conclusion

  Given the effect of spiritual leadership on the psychological empowerment of faculty members, it seems necessary to revise the leadership patterns in Farhangian University and appoint individuals as the president of universities more based on the spiritual leadership style.

  Keywords: Empowerment, Spiritual Leadership, Farhangian University
 • Asadollah Naseri, Seyed Hamid Hoseini *, Ali Hossein Ehteshami Pages 831-846
  The Holy Qur'an emphasizes the important issue that in the path of training and moving towards perfection, man will face a stubborn enemy called Nafs Amara, who makes sin easy and beautiful with various tricks. Accepting the assumption that the soul is the most hostile enemy, the present article intends to use a descriptive-analytical method to find out what the soul is and the strategies to deal with it with emphasis on the teachings of the Holy Quran. The tricks of the soul are veils, tricks, tricks, tricks and hypocrisies of the soul, which have been addressed in this research under such titles as delivery, decoration, consolation and dressing. The source of the stubbornness of the soul is moral sins and vices, and the Holy Qur'an recommends that man, by striving with the soul and moving under the shining sun of his intellect, faith and divine nature, can overcome these stubbornness, and with the help of God reach his destination.
  Keywords: Self-esteem, Education, Delivery, Decoration, obedience, dress
 • Simin Mohammadpoor, Mostafah Ejtehadi *, Parivash Jafari, Kamran Mohammadkhani Pages 848-869
  The aim of this study was to evaluate the efficiency and effectiveness of variables affecting the life expectancy of Islamic Azad University students in both master's and doctoral courses. In this way, the factors affecting students' life expectancy can be studied and evaluated. For this purpose, the statistical population of this study included all active (studying) master and doctoral students of Islamic Azad University, Science and Research Branch in the four faculties of Management, Humanities, Basic Sciences and Engineering that were studying in this university. surrounded. 734 students were selected as a sample based on multi-stage cluster sampling method. The present study was performed by combined method. In this way, we first extracted the components of the research using the opinions of experts and experts and then collected data and information through a questionnaire. Factor analysis and Pearson correlation were used for data analysis. According to the results of the research, the life expectancy of doctoral students is at a higher level than that of graduate students. have. Also, based on the coefficients obtained from Pearson correlation method, perceived individual characteristics by 66%, socialization and socio-economic conditions by 58%, family conditions by 26% and university and governing structure by 30% It affects the life expectancy of students.
  Keywords: hope, university, social, economic conditions of society, life expectancy of students
 • Jafar Namvar *, Masoud Azarbayejani Pages 871-887
  One of the new topics that has been considered by researchers in the field of ethics is moral intelligence. According to Borba's view, moral intelligence is the ability to distinguish right from wrong; That is, having strong moral beliefs and acting according to them in such a way that the person behaves correctly and respectfully. This study was conducted with the aim of explaining moral intelligence and its components based on narrations. Is. The data included narrations of hadith books ranked A and B, which were selected based on purposeful sampling of narrations to explain moral intelligence and its components. For this purpose, the selected narrations were examined by content analysis method using open, axial and selective coding. The results showed that moral intelligence has four basic dimensions, which are: spiritual dimension, which includes serving God and the Hereafter; Social dimension that includes kindness, honesty, justice and benevolence; The cognitive dimension, which includes the knowledge of God, science, thought, and contemplation, and the spiritual-social-individual dimension, which includes self-control.Keywords: Ethics, Intelligence, Moral Intelligence, Components of Moral Intelligence, Traditions
  Keywords: ethics, Intelligence, Moral Intelligence, Components of Moral Intelligence, traditions
 • Nabiallah Ieder *, Farid Ghanavati, Yousef Amini Pages 889-906

  Political development provides the basis for the institutionalization of political organizations and participation,.and the result is an increase in the ability of individuals, parties and groups to participate legally in the political space of society. Huntington equates political development with modernization, and believes that industrialization, social mobility, political participation, and economic growth are indicators of political development. He believes that as new demand emerges in the process of political modernization and development in the form of partnerships and newer roles;Therefore, the political system must have the necessary capacity and capabilities to change the situation. The present study was conducted with the aim of factors of lack of political development after the imposed war in war-torn cities. This research was conducted using a survey method and a questionnaire tool. To analyze the research data, correlation coefficient test with spss24 software and confirmatory factor analysis of the second stage with Amos25 software were used.The reliability of the questionnaire was calculated and evaluated using Cronbach's alpha method, based on which the coefficient of research variables and its dimensions was more than 0.7. The results showed that the constitution of the Islamic Republic states the objective requirements of political development, including fundamental freedoms, political and social rights, civil society organizations, parties, social groups and mass media, and political development must first be created in cultural beliefs and by means A culture such as mass media spreads at the community level only after its objective realization can be seen in the social and political structure

  Keywords: Development, Politics, Social structure, collective culture
 • Mohammad Ali Shah Heydari *, Ghafar Pourbakhtiar, Abdolaziz Movahed Pages 908-923
  The unique encouragement of Islam to learn sciences, including the great emphasis on physical and mental health, has made Muslims pay more attention to medicine than other sciences and consider it as one of the most honorable sciences. The conquest of the ancient civilized countries into the realm of the Islamic world established extensive scientific and cultural ties between the Arabs and the rest of the conquered lands. Those lands and other countries should benefit from the above science and use better translators in this regard to better convey the medical concepts of those lands. These matters led to the emergence of unique thinkers and researchers in the Islamic world to play a significant role in advancing medical knowledge with their innovative methods in the treatment of diseases and also with their valuable writings. The present study, with a descriptive-analytical method, seeks to answer the question that what factors have influenced the growth and prosperity of medicine in the Islamic civilized society, especially in the 3rd and 4th centuries? Therefore, the research hypothesis is to examine and explain the existence of appropriate capacities such as encouraging Islam and the Prophetic tradition, the influence of Jundishapur, the translation movement, encouraging caliphs and sages, and the efforts of prominent scholars in this field in the growth and development of medicine.
  Keywords: Islamic perspective, The Role of the Caliphs, Umrah, The Translation Movement, The Effort of the Ulema
 • Ali Haghjoo, Dariush Babaei *, Ali Janipour Pages 925-933
  Internet liability of Internet intermediaries means that if the actions of any person who deals with the Internet under different headings and purposes, lead to damage to the interests or rights of others, whether a person or a person, how and on what basis, should be required to Compensate. This descriptive-analytical study was conducted by referring to libraries and Internet sites. Examples that provide civil liability in cyberspace, such as the role of social networks and intermediaries and providers of virtual communication services and their place in the analysis of civil liability in space Examines and analyzes cyber law and proves that the basis of civil liability in cyberspace is based on fault and guarantee of rights and the type of liability is also joint and several. The results of the research also show that the victims in this space can claim all the material and moral damages that have been inflicted on them according to the general rules of civil liability.
  Keywords: Social Networks, Cyberspace, Civil Liability, internet intermediaries
 • Sirous Takhtaie Nezhad, Akbar Rajabi *, Samira Golkhandan Pages 935-948
  The International Criminal Court has created a new structure for prosecuting perpetrators of major international crimes. How to start investigating and prosecuting crimes is an important issue in the Statute of the Court. According to the provisions of the Statute on the initiation of prosecution, the three aspects of "referral by member states", "referral by the Security Council" and "prosecutor's initiative" are established. In this regard, the court system has been designed in such a way that by eliminating the interrogation stage, the task of investigation has been assigned to the prosecutor along with the prosecution, who performs his duties under the supervision of the preliminary branch. In this regard, the prosecutor can collect information and evidence, review the documents, obtain the statements of witnesses and informants, investigate the accused and suspects and summon or arrest them. Member states are also required by law to cooperate with the prosecutor. It has jurisdiction over the supplementary court and exercises jurisdiction only in cases where no competent domestic court can or does not want to prosecute. In addition, the Security Council may, in accordance with Chapter VII of the Charter of the United Nations, request a moratorium on prosecutions and investigations.
  Keywords: prosecution, Investigation, International Criminal Court, International Crimes
 • Mohammad Dokandar, Majid Radfar *, Ali Malekpour Pages 950-963
  Fardid is the most famous anti-Western intellectual in Iran today. Promoting his ideas in the factions and groups of the Islamic Republic of Iran - known for their anti-Westernism and fundamentalism - and the sharp attacks and criticisms of modern intellectuals and the anti-Western and anti-extremist ideas of "Westernization" and "extremism". - Both religious and non-religious - to him, shows the impact of his views and thoughts on the Iranian intellectual. Fardid's name, on the other hand, is tied to the intellectual history of Iran. Heidegger, who is considered to be the first spokesman for Heidegger in Iran, for a relatively long time, meant a circle of people of thought and philosophy, and in this way began to spread his views. This study is dedicated to the study of the views and ideas of Fardid and its effects on the intellectuals before and after the revolution in the framework of the discourse of westernization and self-return. The research method is descriptive-analytical and the method of collecting information is library. What is the result of the research is that one of the important tasks of Fardid is to raise the return to the self at a very radical and deep level, both in terms of confrontation and in terms of content, and this possibility to a large extent. Heidegger's use provided for him, and Fardid was most in line with our circumstances after the 1979 revolution, because it makes it possible to move to post-tomorrow conditions beyond the history of modernity.
  Keywords: Westernization, Westernization discourse, self-return
 • Amir Noei, Javad Vahedizadeh *, Ali Afrasiyabi Pages 965-975
  The specific complexity of criminal cases for convicting a criminal and who ultimately must be held accountable for their behavior is assumed to have been influenced by several individuals as a result of the crime. Attention legislator on the effect of behavior in one hand and numerous theories of jurists on the role of effect of behavior on approving the responsibility on the other hand, have developed the notion that responsibility is in effect, while contrary to the belief in Islamic Penal Code 1392, the basis of a conviction for effective behavior in responsibility is conduct with fault. This research is a library and documentary method in which process to achieve the purposes and information required by reference to the entry books as well as criminal cases related to the matter the responsibility of causality and by extracting the procedure governing the judicial process has been taken. Investigations to understand the impact of behavior on imposing criminal responsibility on causality have shown that in the criminal regulations a change in the concept causality relationship has been made by the legislator and that its scope includes the material and psychological elements of the crime. Contrary to the notion that responsibility is a mere function of impact, this notion has been moderated. Since the effect of the behavior of the factors involved in the crime is necessary to understand the cause of the behavior, the present study will show that mere behavioral influence is not sufficient to impose criminal responsibility.
  Keywords: causality, Steward, Condition, offense, Impact of behavior
 • Morteza Razmposh, Fazam Farzan *, Mostafa Bastam Pages 977-1008
  Over the past decade, most of the key players in the sports industry have begun to make extensive use of social media to build a strong and accessible public image. Social networks have been introduced dynamically in sports and especially in football. The present study examined the relationship between Internet discourse among football fans and violence in stadiums. To answer the research questions, the content analysis method was used in the present study. The study sample includes 5 football clubs that participated in the Iranian Premier League in 1998. Correlation test was used to examine the relationship between violent actions of fans and players and types of speech. According to the correlation matrix between the types of speech and fan violence at the level of one percent, there is a positive and significant relationship. Regression was used to examine the predictability of violent actions by fans and players. The coefficient of determination R2 for the model of predicting fan violence was 0.284. This means that the types of speech express 28% of the changes in the dependent variable of fan violence.
  Keywords: Football, fans, Violence, Social Media, Instagram
 • Morteza Rezaee, Mahmuod Ghaumzadeh *, Hossein Khosravi, Amir Mola Mohammadali Pages 1010-1025
  Crimes related to the monetary and exchange rate system are among the factors disrupting public order, so it is closely related to national sovereignty and authority. Sustainable development of the country also depends on attracting domestic and foreign capital, which is itself affected by the level of economic corruption. Due to the threats of economic crimes to the stability and security of societies, traditions and moral values, the great impact of these crimes in disrupting the development and growing economic program of the country, loss of public trust in the government and government officials and separation between government and people, crimes. Economics has been studied by governments and legal institutions. Economic turmoil disrupts other areas of life and endangers the social and political stability and security of society. Undoubtedly, the establishment and maintenance of economic order depends on the fight against disruptors and criminals in the economic system. Combating economic disruptors both establishes economic order and prevents the effects and consequences of disruption in the country's economy. Criminal justice policy, which is carried out by the judicial and judicial organs of each country, tries to cause public intimidation of crime and crime prevention by using appropriate punishments and criminal enforcement guarantees affecting criminals. Judges must consider the balance between punishment and misdemeanor, as well as the process of prevention by individualizing punishments. Punishments and sentences should have three characteristics: severity of punishment, certainty and certainty of punishment and speed of execution of punishment.
  Keywords: ECONOMIC CRIMES, monetary, exchange rate system, Criminal prevention, Non-criminal prevention
 • Mohamad Hosein Abadi, Marzieh Afzali Mehr *, Mehrdad Nazemi Pages 1027-1046
  The Civil Code, despite the fact that the conflict resolution rule is clear for the sections of personal status, contracts, property and type of documents, has not answered about non-contractual responsibilities. And so the court must enforce Iranian law on civil liability claims, whether they have a foreign element or not? Or is there a conflict resolution rule and that is the principle of territoriality of laws? That is, the Iranian court considers this principle as a rule for resolving conflicts of law and implements Iranian law on civil liability? The present article seeks to show that neither of these two correct attitudes should be the rule for resolving "communication groups" and that non-contractual responsibilities should be as conflicting as the others. Good slow. This is why the law governing civil liability was chosen. The role of the rule of will in determining the governing law has received considerable attention, and this is the right. At the same time, in the absence of mutual consent, the crime scene law is still the best solution.
  Keywords: Contract, Civil Liability, rules, Law
 • Hassan Esmaeilpour *, Fatemeh Hasannejad, Hamidreza Saeednia Pages 1048-1066

  This study aims to provide a model for in-store shopping experience of customers in hypermarkets. The research has identified the indicators and components of the studied concepts by applying the phenomenological method with the aim of developing the taxonomic model. This part of the study was carried out with the participation of eighteen regular and frequent customers of hyperstar and hypermerm hypermarkets in Tehran by purposive sampling. Evidence was collected by using the protocol and conducting the interview, and was analyzed by coding method and theoretical model. According to the results of seventeen sub-components: experience of interaction with people in the community, experience of interaction with friends and family members, experience of hedonistic value, experience of value-seeking value, experience of in-store feelings, escape experience, advertising experience, comfort experience, price experience, product experience, Learning experience, design experience, staff experience, visual experience, olfactory experience, auditory experience and tactile experience have been identified in the context of six main components of in-store customer experience: social experience, value experience, emotional experience, practical experience, intellectual experience and sensory experience. . Customer satisfaction with three components: satisfaction with the product, satisfaction with employees and services, and satisfaction with the organization of the store and the intention to return to the store with two components: the intention to buy in the future and the first place to search for goods.

  Keywords: Customer experience, Customer Satisfaction, intention to return to the store, hypermarket
 • Mahsa Mehrabi, Karim Hamdi *, Hossein Vazifedoust, Mohsen Khounsiavash Pages 1068-1089
  Nowadays electronic commerce businesses are turned to be a suitable and affordable approach. So using the new technologies in business and marketing, the way we do the marketing and the factors of being successful in relationship with customers and maintaining them is very important and significant. Hence this research tends to explain the optimization model of marketing and customer relationship management in electronic businesses and electronic works.The current research is descriptive-scrolling in terms of nature and method. The statistical society consists of 2500 of costumers in an active companies in the area of electronic services of different activities. For analyzing data the Amos software is used in this research. The findings analysis showed that the price, sales promotion, branding, perceptual/emotional features, hardware facilities, software facilities, social medias, technological features, networking, innovation, customer orientation, digital marketing, inter organizational factors and customer relationship management has a meaningful effects of marketing successfulness and electronic commerce.
  Keywords: Customer Relationship Management, social customer relationship management, Electronic business, Electronic Commerce
 • Nader Rostamzadeh, Mostafa Afshari *, Zahra Alam, Saeed Ghorbani Pages 1091-1106
  Background and purpose

   

  This study conducts a qualitative analysis of good e-governance in the Ministry of Sports and Youth.

  Research Method

  The method is developmental in terms of purpose and qualitative in terms of measurement, and the grounded theory was used. Open, axial, and selective coding (Strauss and Corbin model) were used for data analysis.

  Findings

  The results show that the categories were identified in 28 categories and 62 concept codes. The six dimensions of the paradigm model are causal conditions: the main category: good e-governance in the Ministry of Sports, strategies, contextual conditions, intervening conditions, and consequences.

  Conclusion

  This study is a suitable and local framework for researching good e-governance in Iranian sports. The dimensions and consequences should be considered to develop sports organizations.

  Keywords: Good e-Governance, data foundation theory, E-Government, Internet, Reengineering
 • ALI Mohammadiankebria, Mohammad Nozari Ferdosiyeh * Pages 1129-1145

   Guidance prohibition and its related issues have been proposed by scholars of the principles of jurisprudence, and they have discussed the signs and examples of this issue. The present article, which has been written in an analytical-descriptive method, has organized its discussions based on two hypotheses by stating the nature of the instructional ban;First, the criteria for recognizing the instructional prohibition are different from other prohibitions, and secondly, the instructional prohibition has effects such as proving the Shari'a ruling, corruption of action, and discovery of the status quo. The result of this research is that the criterion of guidance is to observe the expedient duty and prevent him from being in the worldly corruptor and practical harms that are forbidden from it, and for this reason, committing it has no afterlife. In addition, the effect of prohibitive guidance, whether it is guidance in detail, conditionality or obstruction, and whether it belongs to worship or transactions, is corruption.Keywords: Prohibition, Guidance, Expediency, Corruption, Imami Jurisprudence

  Keywords: prohibition, guidance, expediency, Corruption, Imami jurisprudence. Islamic society
 • Erfan Karimirad, Mojtaba Farahbakhsh *, Seyed Mansour Mir Saeedi, Ghasem Ghasemi Pages 1147-1167
  Criminalization by restricting and threatening the scope of freedom, more than any other of the strategies of the government, is subject to the moral judgments of society. This becomes doubly important when the conventional morality of society's direct ownership of criminalization, the most selective tool, is to be established.Legal moralism, unlike other principles of criminalization such as the principle of harm, which have good reasons for entering the field of criminalization, needs the support of conventional morality in the first place, and the challenge reaches its peak when the source of this protection is selected from sacred sources. In the face of acidity, the moral development of society is prone to erosion due to various factors. Ignoring conventional ethics, there is the potential for criminal law and, consequently, sovereignty to be caught in a crisis of legitimacy and rights, which is itself a manifestation of justice, on suspicion of injustice, an issue that governments do not like. Inevitable social and moral developments, in various forms and qualities, discolorize legal moralism to the extent that even in the penal systems of the religion, although with more difficulty and resistance and with their own capacities such as increasing the gap between the stage of proof and proof, its scope He has faced bills in various ways. This article, with a descriptive-analytical approach, considers the moral evolution of society as one of the most important reasons for the erosion legal moralism
  Keywords: conventional ethic, legal moralism, limitation of legal moralism
 • Najme Malekpour, Sina Froozesh *, Mohammad Bahramzadeh Pages 1169-1193
  Kerman, due to its vastness and special geographical and natural location, has been considered by central and local rulers in different periods and has always paid special attention to governing this vast territory. Kerman rulers ruled large parts of southeastern and southern Iran. they did. In this study, we study the administrative system governing the province of Kerman from the Qarakhtayan period to the Safavid period. First, the province of Kerman has always been one of the most important and influential regions on its neighboring states and other states of Iran, which despite many studies and researches, still has room to conduct scientific research on its various dimensions. Another is that the identification of influential components such as ethnicity, power, climate and geography on the administrative, political system and geographical divisions applied in this land in the periods of this study is very important. Therefore, it is appropriate to consider these characteristics based on the impact on the history of territorial divisions of Kerman province to determine the role of each of these characteristics in the growth or recession of cities and provinces of this land.
  Keywords: Provinces, Administrative, Kerman, Territorial Divisions, Qarakhtayan, Safavid
 • Mohammad Javad Esmaili, Abolghasem Heidarabadi *, Manouchehr Pahlavan Pages 1195-1209
  Celebrities unite a wide variety of visual phenomena; Interdisciplinary cultural, social, and digital science studies are therefore important. The socially organized appearance of celebrities must, in fact, be fully recognized. Therefore, the initial hypothesis of the article is that celebrities are the elites with the power and influence of society; they enjoy social and political activities, which are not legal; Therefore, they should not be active in their non-specialized fields.According to the goals of determining the characteristics of influential people for modeling, and showing the power and influence of celebrities and the operational application of the research result, the research method is "content analysis", because the interactions of mass communication require this special technique. The method of collecting data from selected Iranian celebrities on the Instagram social network, using participatory observation and includes reading virtual content. Also, a qualitative method was used to analyze the data and to explain the cause-and-effect relationship between the data, the effect of various factors on the behavior of celebrities was analyzed. Thus, what emerges as a result of the investigation is the unacceptability of celebrities in political and social activity.
  Keywords: FAME, political, social participation, Celebrities, Social Networks
 • Edris Beheshtinia *, Afshin Karimi Pages 1211-1243
  The debate between the proponents and the opponents of the localization of the humanities has been going on for decades between different scientific, cultural and political figures of the country, without any concrete and tangible result so far. There are certainly several reasons why this is not the case. The present article intends to categorize and present the views and opinions of the most important proponents and opponents of localization of humanities in Iran to provide accurate and accurate grounds for comparison and critique of these views and finally the most important concerns of proponents and opponents of localization Specify for the audience. Also, in relation to the necessity or non-necessity of localization, the views of the pros and cons have been discussed and criticized as much as possible. This article has been compiled using a comparative method and the library method has been used to collect data. Keywords: localization, humanities, religious science, indigenous science
  Keywords: Localization, humanities, Religious Science, Indigenous Science
 • Eslam Eslami Azad, Masoud Imanzadeh *, Mehrdad Moharramzadeh, Nasrin Azizian Kohan Pages 1245-1264

  The purpose of this study was to test the ethics-oriented culture model among the football spectators of the country's Premier League. This research is applied and survey method. The statistical population of the study was the spectators of sports teams from 6 regions with the most attendance in the previous seasons of the Premier Football League. Finally, 414 people participated Using cluster random sampling method was surveyed. The data collection tool is a questionnaire that has been reliability test with Cronbach's alpha and validation by confirmatory factor analysis. Hypothesis was tested by structural equation modeling using SMART Pls software. Findings showed that Social factors at the rate of 0.325, economic factors at the rate of 0.329,individual and psychological causes at the rate of 0.493, media and television at the rate of 0.625, Legal factors and cultural policy making at the rate of 0.248, facilities at the rate of 0.411, managerial factors at the rate of 0.615, educational factors at the rate of 0.209, demographic factors at the rate of 0.331and well -known sports people at the rate of 0.281affect the validity of the ethics oriented culture model. Therefore, media-related factors and managerial factors with about 60% have the most impact on the validity of the ethics-oriented culture model. Football decision makers need to pay more attention to these dimensions.

  Keywords: Ethics-oriented culture, Football, premier league, Spectator, Structural Equations
 • Meysam Yousefi Taharem, Alireza Rajabzadeh Estahbanati *, Ali Zare Pages 1266-1282
  whose decisions can lead to damages for other people. The main question that arises in this regard is what are the basics of civil liability of the city council and what are the methods of compensating individuals? The present article is a descriptive-analytical study and examines the question using the library method. The results indicate that the civil liability of the city council has been accepted under the Civil Liability Law and the council also has civil liability based on collective decisions as a legal entity and council members have individual responsibilities according to their duties. As a result of implementing the resolutions of the city council or leaving the act in the form of not acting in accordance with the defined duties, damaging other persons, is responsible for the fault or omission of the act. The study of civil liability of members of town and village councils and mayors in the Iranian legal system shows that, despite the provision of certain situations in the adopted laws, which has accepted the responsibility of the government in accordance with theories of fault or danger; In many cases there is a legal problem or vacuum. The necessity of justice, which dictates the compensation of damages, makes the realization and consolidation of civil liability of a kind and without "fault" that is similar to the theories of "danger" or "guarantee of rights" in foreign law as an inevitable principle and rule.
  Keywords: Civil Liability, City Council, Compensation, Fault
 • Mohammad Golshani, Seyed Mansour Mirsaeidi *, Hosein Qolami Pages 1284-1300
  Felony "document forgery " in fact , is considered as a common type of forgery amongst crimes against public security and comfort , which can have negative effects on the country' s public security and since advances in science and technology , has provided forgers with equipment and tools of modification and alterations of documents, it's essential to mutually take steps towards detection and identification of forged documents using scientific methods and equipment. In fact, by taking advantage of scientific methods and techniques for the investigation of crime or "police science " we could achieve correct and acceptable results with high reliability and the least error for the majority of the time.Action of the police and the law Enforcement force of the Islamic republic of Iran in society could be effective in decreasing and preventing forgery felonies , as the title of the paper is suggesting it.We first presented a brief definition of forgery and the fundamentals of preventing it and in the following named several motivations and factors that led to forging official documents by giving examples and briefly expressed methods of preventing automobile document forgery in the speech domain and conclusion section . although unless a society is saturated with science , knowledge , prosperity and freedom , we can't hope for its health and being free of social pollution as forgery is the product of poverty ,ignorance , and underdevelopment of nation.
  Keywords: Prevention, Forgery, document, disciplinary prevention, registration prevention
 • Abbas Najafi, Jamshid Noor Shargh Dahaghani *, Ahmad Shams, Hamidreza Alikarami Pages 1302-1315
  The type of collateral, in the relationship between creditor and debtor, has always been one of the most important legal issues in the appraiser. The theory of the documents of religion, in the Egyptian legal system, includes not only general documents, but also specific documents. Debt assets are common collateral in both legal systems. Obviously, despite such a possibility, the possibility of insufficient property of the debtor or the advance of other creditors is always a threat to the collection of personal claims. For this reason, the legislature has considered special instruments. Formal mortgages and mortgages are among the special instruments in the Egyptian legal system that have contractual roots. As in the Iranian legal system, a mortgage contract, regardless of whether it is formal or informal, is a contract. The right of assignment is another document that is provided for in the Egyptian legal system and has judicial roots. In the Iranian legal system, the seizure of the debtor's property by the court, both at the execution stage and before, has been considered by the legislator. Privilege is another type of collateral in its general legal sense in the Egyptian legal system, and the closest equivalent to it in the Iranian legal system is "privileged debt". In the present article, the main purpose is a comparative analysis of the components of this theory in the legal system of Egypt and Iran.
  Keywords: Religious documents, sponsorship, mortgage, royalties, allocation rights, Egyptian legal system, Iranian Legal System
 • Yaser Parvaresh *, Yaseer Roostaei, AHMAD RANGBAR Pages 1317-1331
  The constitution is the highest legal document of a country and a guide for the regulation of other laws. The Constitution defines the political principles, structure, hierarchy, position, and limits of the political power of a country's government, and determines and guarantees the rights of its citizens. Although the interpretation of the constitution is not an exception to the general theory of the interpretation of the law, it is particularly dynamic due to its coherence with the text of the constitution and its correlation with political and social issues. Because any authority to oversee the implementation of the law inevitably interprets it, in most of the world's political systems, oversight of the implementation of the constitution and its interpretation has been entrusted to a single authority. What is very important is that in interpreting the principles of the rule of law, one must consider the views and opinions of those who are influential in passing the principles of the rule of law, so as not to deviate from the main and ultimate goal of the principles of the rule of law. In this research, using library resources in a descriptive-analytical method, the effect of applying the opinions and ideas of the Founding Fathers in the interpretive procedure of the competent authorities for interpreting the constitution is analyzed.
  Keywords: Constitution, interpretation of the Constitution, Founding Fathers
 • Amirhooshang Fathi, Seyedhossein Hashemi *, Shahrdad Darabi Pages 1333-1348
  Repentance as one of the merciful institutions in Islamic criminal law can have the function of impunity in customary criminal law. Recognition of this Islamic establishment in the criminal law of the subject causes the penal system on the one hand to have a justifiable case for cases in which the offender has repented and his correction is proven to fall punishment or grant a reduction of punishment and on the other hand according to Criteria of repentance, the limits and limits of which determine the legislative policy in order to reduce the punishment to be safe from adopting fragmented and discretionary approaches. Findings arising from the issues mentioned in this study indicate that the legislator in the application of legal changes in sexual crimes has to some extent distanced itself from the principles and foundations of jurisprudence and these changes are often affected by the requirements of time and place, prohibition from religion. And have been human rights considerations. Our claim is that the legislator in drafting some regulations regarding these crimes not only did not follow the opinion of the famous jurists, but also attempted to criminalize and consider the most severe punishment (execution) for some behaviors that have no jurisprudential background and It also had no validity. Therefore, it can be said that the developments in some cases are not in line with the principles of criminology and have not been done on the basis of principles and principles.
  Keywords: repentance, Criteria of Criminal Jurisprudence, Fall of Punishment, Mitigation of Punishment, Pretending to Repent
 • Jamileh Saremi Yarahmadi, Reza Fahimi *, Rahim Taher Pages 1350-1362
  AbstractThis interdisciplinary article reviews two events during the Sassanid era. These events, which are also unique in Shahnameh. These critical events are the Mazdakian and Manavian movements that the Sassanid kings’ authoritarianism and opportunism of priests and wealthy aristocracies turned them into bloody massacres of people and their religious leaders. These ultimately led to people’s dissatisfaction and shook the foundation of the Sassanid empire's authority. This work studies the underlying causes of those catastrophic events within the framework of ‘religious dogmatism’ based on the criminological approach of the Sassanid priests. In fact, religious autocracy undermines religious values as well as its positive material and spiritual impacts; hence, never have religions fulfilled their purposes under such totalitarian systems. ‘Dogmatism’ is a biased approach in assuming a definition or an opinion as undeniably true in the absence of convincing and factful evidence. It is noteworthy that the present investigation is not purposed around denying the values created by the Sassanid dynasty; however, as analogically stated in Shahnameh, the aim is emphasizing the irrefutable coexistence of the ‘color of flower’ and ‘pain of thorn’. In fact, the thorns of the massacres carried out by Mazdakian and Manavian followers have left perpetual stigmatic scars on the face of history that will never heal up or disappear. Keywords: Sassanids; Mazdakians; Manavians; priests; Religious dogmatism
  Keywords: Sassanids, Mazdakians, Manavians, priests, Religious dogmatism
 • Mahdi Askari, Seyed Mehdi Mansouri *, Ali Mazidi Sharafabadi Pages 1364-1382
  Criminal policy is a multidimensional discourse that induces criminal response measures on the one hand and the development of non-criminal measures on the other. However, when the reactionary and criminal view of criminal policy prevails and the principles and methods adopted in it are targeted, the type of criminal policy moves towards repression and intimidation, in other words, criminal and punitive measures dominate the community-based approaches to hegemony. Find. Now the main question in this research that we are trying to answer is the place of thought in criminal policy. When we separate punishments and classify them according to criteria such as ideology or intensity of influence, we have tried to present the idea in the context of criminalization as well as legislation. This study shows that the place of thought in criminal policy in the legislative process, which will be affected by the judiciary and execution, is derived from an ideological thought, part of which is religious ideology, and punishments such as hudud, qisas and diyat in It is located. Another part is derived from a kind of idealistic ideology in the light of revolutionary and political thought, which is sometimes evident and sometimes implicitly influences criminalization. This approach is particularly prevalent in the political schools of thought owed to populist sanctity.
  Keywords: Criminal policy, repression, Axis security, Community Circuit
 • Ali Shahinpour, Iraj Hoseini Sadrabadi *, Mohammadhosein Jafari Pages 1384-1406
  In order to develop free trade and industrial zones, there is always regulation and continuous supervision through legal means provided to the Central Yankee; It is possible to establish established banks in these areas in the path of the target areas and development axis. However, challenges such as political, economic and even bureaucratic challenges, which are a translation of the discourse of different governments on the Iranian governing body, overwhelm this process and inflate the regulatory outcome of this set, but block the implementation. . However, in the case of the Central Bank, it should be said that the legislative and monitoring process in its proper implementation, which is aimed at developing free trade zones, deviates from its original goals, one of the reasons for which is the politicized management cycle. It is different from the banking regulations of the liberated areas. For example, according to the law, the monetary resources of free zones must be spent in free zones. These resources are transferred to the mainland in the form of Rials incl. Although the Central Bank makes regulations for the growth and development of free zones, the challenge is that the oversight function in this area is not fully and comprehensively performed by the supervisory bodies of the Central Bank.
  Keywords: Central Bank, monitoring, Free trade, industrial zones
 • Saeid Karimianravandi, Mehdi Ansari *, Mahboobeh Sharafi Pages 1408-1426
  The Kharijites were the most important political-military opponents of the Umayyads, but despite their high military capability and good governing ideology, they could not find their place in the eastern lands of the Caliphate. The barbarians succeeded in gaining popularity among a significant section of the North African barbarians and disseminating their ideas. The results of this study, which is a descriptive way to answer the question of what were the ways of influencing Kharijite ideas politically and culturally in North Africa and the development of foreign thought in this region, show that Kharijites use the slogan of justice and equality that Their main principle and distinction was with other political groups of that time, as well as the use of cultural tools such as the Arabic language, organizations called "Al-Azaba" and the theories of their perpetrators and cultural claimants, as well as political methods such as invitations and active invitation centers in major cities. Use covert networks to promote their ideas and thus influence and attract fans in North Africa. In addition, taking advantage of the dissatisfaction of the original inhabitants of these areas due to the oppression of the Umayyad governors, was effective in facilitating the success of the Kharijites in their influence in North Africa.
  Keywords: Kharijites, North Africa, Berbers, Political, cultural
 • Mohsen Anari, Mozaffar Bashokouh *, Alireza Lotfi Pages 1428-1451
  until the basic conditions for the validity of the contract and, as the case may be, the specific conditions necessary for the validity of some contracts are observed and the contract does not conflict with public order and good morals, the principle is the validity of the contracts. In case of absence or non-observance of any of these conditions, the contract will be void. The annulment of the contract has effects, including the responsibility of one of the parties to the void contract to compensate the damages caused to the other party to the contract. Liability arising from a void contract and the obligation to compensate for the resulting damage is of non-contractual origin. In order to achieve the goal of civil liability, ie full compensation, it is necessary to determine the best method of compensation that the courts use as part of the compensation in each case and avoid any kind of compensation and order to pay damages in cash in all cases. In the event of an obligation and its breach, liability for breach of obligation is conceivable, which has different types of liability and includes civil or coercive liability, contractual liability, criminal and moral liability. The conditions for fulfilling the responsibility are: certainty, directness, personality, non-compensation, predictability and damage to the damaged legitimate right. In the present article, we try to discuss the conditions of fulfilling the responsibility in repairing the damage caused by false transactions by descriptive-analytical method and studying libraries.
  Keywords: Contract, void, damages, Responsibility
 • Firouz Aslani *, Nader Mirzadeh Kouhshahi, Mahdi Azizifard Pages 1453-1466
  The concept of "clean elections" implies a clear need for electoral rights. It is obvious that the increase in election expenses is the immediate result of the increase in money-raising operations, or in other words, the result of an excessive increase in the sources of financing political currents and candidates. "Clean elections" refers to a simple, clean election free of the influence of the wealthy over rivals and political rivalries, in which competition is merely a sign of personal ability and talent with a minimal use of money, not an attempt to gain political power. To secure the interests of lobbies that finance political competition. This article intends to examine the supply methods, identify the places of supply, the disadvantages and advantages of these places and finally the limitations of such assistance in an analytical way to finally have a suitable and transparent process for private financing of costs. Present the propaganda of political election candidates.
  Keywords: Campaign Expenses, elections, candidates, Private Security
 • Saeed Darogri * Pages 1468-1480
  The emergence of restorative justice is the result of changes in attitudes toward criminal justice and crime thinking over the past two decades. Restorative justice is to involve all parties involved in the crime in this process and to decriminalize and prosecute through means such as mediation, and the principle is not to prosecute the accused as much as possible. It also seeks to provide relief to the victim. LT is.The result is a reduction in the density of cases and a reduction in the victim's costs, and in the case of the accused, the provision of grounds for accelerating his socialization. Inspired by this new approach, Iran's criminal policy seeks to reduce the country's criminal population by using the facilities available in the non-governmental sector. In the Iranian legal system, which is influenced by jurisprudential views, this possibility exists in crimes subject to retribution and diyat, as well as a limited number of crimes subject to hadd.Therefore, one of the corrective and non-penal solutions in Islam is mediation and correction of the essence that exists in the disputes between individuals. This approach is accepted in both civil and criminal law systems.
  Keywords: Criminal policy, Mediation, effects of mediation, importance of mediation
 • Abbas Alaeemoghadam, Mehdy Naderinasab *, Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi, Seyd Abas Beniaz Pages 1482-1496

  The purpose of this study is to present a conceptual model of sports development based on modern Iranian Islamic civilization with a structural equation model approach. The present study is descriptive-correlational and including applied research that was conducted in the field. The statistical population of the present study included all prominent professors in the field of sports management specializing in the field of sports and Islam, as well as specialized professors in the field of Islamic civilization. A researcher-made questionnaire based on modern Iranian Islamic civilization was used to collect data. In this study, descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data. The obtained data were then analyzed using descriptive statistics tests and Kolmogorov-Smirnov test to determine the normality of the data and the structural equation model. All data analysis was performed using software, SPSS version 25 and PLS software. The results showed that based on path analysis, it was found that the new Iranian Islamic civilization related to sports has a direct, direct and significant effect on moral, communication, belief, economic, media, justice, science and work and effort. 0.92, 0.42, 0.94, 0.54, 0.91, 0.92, 0.87 and 0.83 explain their changes, respectively.

  Keywords: sport development, modern Iranian Islamic civilization, Structural Equation Model