فهرست مطالب

 • سال چهل و نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله کامل
 • رحیم عبادی، محمدرضا بی همتا*، رامین بهمنی صفحات 845-858
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام زیتون و شناسایی بهترین ارقام، 30 رقم کاشته شده زیتون مرکب از 27 رقم وارداتی (شامل کرونیکی، آربکین، کنسروالیا، ماستوئیدس، کالاماتا، پیکوال، بلیدی، میشن، لچینو، مانزانیلا دی سویلا، کایلتیه، ابوسطل، لچین دگرانادا، لچین دسویلا، توفاهی، ولیوتیکی، گروسان، خدیری، مصعابی، کورنیکابرا، پیکودو، حامد، دوئبلی، کورفولیا، آمیگدالولیا، کایسی و صورانی) و3 رقم بومی ایران (شامل زرد، روغنی و ماری) در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم از لحاظ صفات کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. 33 صفت کمی و کیفی در این تحقیق بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد در کلیه صفات مورد مطالعه در بین ارقام اختلاف معنی داری وجود دارد که این امر موید تنوع ژنتیکی بالا در میان ارقام مورد مطالعه است. نتایج تجزیه همبستگی صفات نشان دهنده وجود همبستگی مثبت و منفی معنی داری در برخی از صفات مهم بود. رگرسیون گام به گام مشخص کرد که صفت عملکرد بیش از صفات دیگر به خصوصیات گل و درصد گل کامل بستگی دارد. درصورتی که درصد روغن در ماده تر به متغیرهای فنولوژیکی میوه مانند زمان تغییر رنگ و رسیدن میوه وابسته بود. تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که 10 مولفه، 90 درصد از تغییرات کل واریانس را توجیه می نمایند. خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی میوه، خصوصیات گل، عملکرد، درصد رطوبت میوه، میزان روغن در ماده تر و خشک و خصوصیات مورفولوژیکی برگ از اجزای تشکیل دهنده مولفه های اصلی بودند. تجزیه خوشه ای ارقام را در فاصله 10 به 5 گروه تقسیم نمود. نظر به وجود تنوع ژنتیکی بالا در بین ارقام، دورگ گیری برای بهره مندی از تفکیک متجاوز برای بهبود عملکرد، افزایش میزان روغن در ماده تر و ایجاد ارقام جدید می تواند موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: تجزیه به مولفه های اصلی، تجزیه خوشه ای، تنوع ژنتیکی، زیتون، عملکرد
 • ابوذر اسدی، محمد رضا عبداللهی، علی رضا زبرجدی* صفحات 859-868
  در مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر تنظیم ‏کننده‏های رشد گیاهی بر القای کالوس و جنین در کشت بساک خیار، 25 محیط مختلف برای القای کالوس و چهار مسیر مختلف برای القای جنین در نظر گرفته شد. دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار و سه تکرار، به ترتیب برای القای کالوس و جنین انجام شد. در آزمایش القای کالوس، فاکتورها شامل دو ژنوتیپ خیار (اصفهانی و بتا آلفا)، و ترکیب غلظت‏های مختلفBAP (0، 225/0، 45/0، 68/0 و 91/0 میلی‏گرم در لیتر) و 2,4-D (0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی‏گرم در لیتر) بوده و در آزمایش القای جنین نیز فاکتورها شامل ترکیب غلظت‏های مختلف BAP (2، 3 و 4 میلی‏گرم در لیتر) و NAA (05/0 و 1/0 میلی‏گرم در لیتر) و همچنین انواع محیط مایع و جامد بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‏ها، اختلاف آماری معنی‏داری در سطح یک‏ درصد بین محیط‏های کشت و در سطح پنج درصد بین اثرهای متقابل ژنوتیپ و محیط کشت نشان داد. بساک‏های کشت شده در محیط پایه MS و محیط‏های تهیه شده با تنظیم‏کننده‏های رشد گیاهی، در حالت جداگانه پاسخی نشان ندادند و بعد از 4 هفته از کشت از بین رفتند، اما ترکیب تنظیم‏ کنند‏ه‏های رشد اثرات مختلفی بر القای کالوس داشت. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین‏ها، محیط‏های M24، M22 و M15 به ترتیب با میانگین‏های 98، 75/97 و 96/75 درصد در بین 25 محیط مورد آزمایش، بیشترین کالوس و محیط M10 نیز با میانگین 5/77 درصد نیز کمترین کالوس را برای ژنوتیپ اصفهانی داشتند. محیط M22 با میانگین 45/98 درصد در رقم بتا آلفا، بیشترین کالوس و محیط M10 نیز با میانگین 7/59 درصد، کمترین میزان کالوس را برای این رقم داشت. در القای جنین نیز در هیچ کدام از سه مسیر جامد- جامد، جامد-مایع و مایع-مایع جنینی مشاهده نشد؛ اما در مسیر مایع- جامد نرخ بالایی از جنین‏زایی مشاهده شد و تفاوت آماری معنی‏داری در سطح 5 درصد، در بین محیط‏های آزمایش شده مشاهده شد. مقایسه میانگین محیط‏های مورد استفاده برای جنین‏زایی نیز نشان داد که محیط M6 با میانگین 58/60 درصد، بیشترین درصد جنین‏زایی و محیط M4 نیز با میانگین 20 درصد کمترین درصد جنین‏زایی را داشتند.
  کلیدواژگان: خیار، کشت اندام جنسی نر، BAP، 2، 4-D
 • حسین مزاری منقابی، مجتبی دل شاد*، عبدالکریم کاشی صفحات 869-880
  یکی از مهم ترین ارکان سیستم های کشت بدون خاک، بستر کشت می باشد. پرورش دهندگان گیاهان معمولا بر اساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، نسبت به انتخاب بسترها اقدام می نمایند. به منظور بررسی اثر برخی از مهم ترین خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت بر رشد و کارایی مصرف آب نشای گوجه فرنگی گلخانه ای، ویژگی های فیزیکی 50 بستر ترکیبی اندازه گیری گردید و سپس سه بستر با خصوصیات فیزیکی مشابه (ظرفیت نگهداری آب، حجم هوای موثر و خلل و فرج موثر) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار، 3 تکرار و 12 مشاهده در هر واحد آزمایشی، طراحی و اجرا گردید. نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک کل بوته، سطح برگ و تعداد برگ در بستر ترکیبی ماسه-کوکوپیت و کمترین مقدار در بستر پرلیت-ورمیکولیت به دست آمد. بسترهای ماسه-کوکوپیت و پرلیت کوکوپیت تاثیر یکسانی بر صفات قطر و ارتفاع و ارتفاع اولین گره داشتند. بستر ماسه کوکوپیت، بیشترین کارایی مصرف آب آبیاری معادل 17/1 گرم ماده خشک بر لیتر آب مصرفی را دارا بود و بستر پرلیت-ورمیکولیت، کمترین کارایی معادل 34/0 گرم ماده خشک بر لیتر آب مصرفی را نشان داد. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، مشخص گردید که اگرچه بسترهای مورد مطالعه دارای ظرفیت نگهداری آب یکسانی بودند؛ اما بهترین رشد و کارایی مصرف آب در بستر ماسه-کوکوپیت، که دارای میزان آب سهل الوصول (59 درصد) بیشتری بود حاصل گردید. نتایج نشان می دهد که دارا بودن ظرفیت نگهداری آب یکسان در دو بستر، الزاما به معنی رفتار مشابه آن ها نیست و خصوصیات دقیق تر دیگری نیز دخالت دارند.
  کلیدواژگان: آب سهل الوصول، حجم هوای موثر، ظرفیت نگهداری آب، نشای گوجه فرنگی
 • نرگس شفیعی، اسمعیل خالقی*، نوراله معلمی صفحات 881-890
  پژوهشی به منظور بررسی اثر چهار سطح مختلف اسید سالیسیلیک (صفر، نیم، یک و دو میلی مولار) و سه سطح آبیاری (100، 66 و 33 درصد تبخیر و تعرق گیاه) بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی زیتون رقم کنسروالیا، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه ای بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار (هر تکرار شامل دو گلدان)، در سال 1394-1395 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل اسید سالیسیلیک در آبیاری بر وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ، سطح برگ و ارتفاع گیاه، در سطح 1 درصد موثر بود. همچنین نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داد که در سه سطح آبیاری (ETc 100%، ETc 66% و ETc 33%)، مقدار وزن تر و خشک ریشه، ساقه و برگ در گیاهان تیمار شده با اسید سالیسیلیک نسبت به گیاهان تیمار نشده با اسید سالیسیلیک، از مقادیر بالاتری برخوردار بود. کمترین مقدار محتوای نسبی آب برگ، پتانسیل آب ساقه و بیشترین مقاومت روزنه ای، مربوط به تیمار آبیاری 33 درصد تبخیر و تعرق و بیشترین مقدار محتوای نسبی آب برگ، پتانسیل آب ساقه و کمترین مقاومت روزنه ای، مربوط به تیمار آبیاری 100 درصد تبخیر و تعرق گیاه بود. همچنین مشخص شد که در شرایط تنش کم آبی (ETc66% و ETc33%)، محلول‎پاشی با 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک، سبب بهبود و افزایش پتانسیل آب ساقه، محتوای نسبی آب برگ و سبب کاهش مقاومت روزنه‎ای گردید. لذا پیشنهاد می گردد که به منظور تعدیل تنش خشکی در نهال های جوان زیتون، از اسید سالیسیلیک با غلظت 2 میلی مولار استفاده گردد.
  کلیدواژگان: پتانسیل آب ساقه، تبخیر و تعرق، تنش خشکی، محتوای نسبی آب برگ، مقاومت روزنه ای
 • سلاله صلاحی صدر، هدایت زکی زاده*، محمدرضا نقوی، کیان حضرتی، جمال علی الفتی صفحات 891-901
  لاله واژگون گرگانی (Fritillaria raddeana Regel.) از گیاهان پیازی خانواده سوسن و یکی از زیباترین گیاهان دنیا است. این گونه بومی ایران، ترکمنستان، به طور معدود پاکستان و افغانستان می باشد. دارای ارزش زینتی- دارویی و تحمل نسبی به خشکی و مناطق سنگلاخی و شیب دار می باشد. به منظور معرفی و اهلی سازی این گیاه بومی، خودرو و در معرض خطر انقراض، نخستین قدم، بررسی روش های مختلف تکثیر از جمله ریزازدیادی آن است. این پژوهش یک سیستم کارآمد برای باززایی غیرمستقیم از کشت بذر و سوخ، در محیط درون شیشه ای ارائه می دهد. اندام های گیاه پس از برداشت از گیاه یا استخراج سوخ از خاک در طبیعت، ضدعفونی شده و به عنوان ریزنمونه استفاده شدند و تاثیر غلظت های مختلف سایتوکینین (کاینتین، تیدیازورون، بنزیل آدنین) و اکسین (ایندول استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید، نفتالین استیک اسید) بر پینه زایی و باززایی مورد ارزیابی قرار گرفت. تلفات کمتر، آلودگی بسیار پایین و درصد پینه زایی بالاتر از مزایای ریزنمونه بذر و وزن پینه بیشتر و درصد باززایی بالاتر در بازه زمانی یکسان، از امتیازات ریزنمونه فلس سوخ تشخیص داده شد. همچنین اکثر این ریزنمونه ها در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ دارای 5/0 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک-اسید همراه با 2 میلی گرم در لیتر تیدیازورون در مسیر باز زایی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: باززایی غیرمستقیم، تنظیم کننده رشد، پینه زایی، گونه بومی
 • معصومه غفوریان، زینب روئین*، محمد علی شیری صفحات 903-914
  مشکل عمده گل های شاخه بریدنی ژربرا، ماندگاری کوتاه پس از برداشت است که منجر به خم شدن سریع ساقه می شود. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی اثر ترکیبات مهار کننده سنتز لیگنین به عنوان محلول نگه دارنده روی ماندگاری پس از برداشت گل ژربرا رقم دانمارکی بود. ساقه های برش یافته گل ژربرا با بازدارنده های شیمیایی شامل EDTA (5، 10 و 15 میلی مولار)، NaF (06/0، 08/0 و 1/0 میلی مولار) و NaN3(05/0، 1/0 و 2/0 میلی مولار) به مدت 20 ساعت و دمای 20 درجه سانتی گراد (تیمار کوتاه مدت) تیمار شدند. نتایج نشان داد که غلظت 2/0 میلی‎مولار سدیم آزید و غلظت 06/0 میلی‎مولار فلوئورید سدیم، بیشترین ماندگاری را نسبت به سایر تیمارها (14روز) داشتند. غلظت های بالاتر فلوئورید سدیم (1/0 میلی مولار) با سوختگی حاشیه گلبرگ ها همراه بود. همچنین تیمار 2/0 میلی‎مولار سدیم آزیداثرات مثبت و معنی داری روی میزان وزن تر نسبی (8/51 درصد)، جذب آب (81/49 درصد)، قطر نسبی گل (94/44 درصد) و میزان آنتوسیانین گلبرگ (8/61 درصد) نسبت به گل های شاهد داشت؛ بر خلاف آن، ماندگاری ژربرا به وسیله EDTA در هیچ کدام از غلظت های آن، افزایش پیدا نکرد. اطلاعات به دست آمده نشان داد که کاربرد غلظت های مختلف EDTA با ایجاد سمیت، باعث تسریع خمیدگی ساقه ژربرا شد. بنابراین مهارکننده های سنتز لیگنین مانند سدیم آزیدو فلوئورید سدیم، احتمالا ماندگاری گل را با کنترل ترمیم زخم و جلوگیری از انسداد در انتهای ساقه افزایش می دهند؛ به طوری که سبب تسهیل جذب محلول و کاهش میزان از دست دهی وزن تر نسبی در گل بریدنی ژربرا می شوند.
  کلیدواژگان: انسداد آوندی، تعادل آبی، ژربرا، فلوئورید سدیم، سدیم آزید
 • محمد زمانی، حسین مرادی*، ویدا چالوی، سید کمال کاظمی تبار امیر کلایی صفحات 915-923
  در این تحقیق اثر سالیسیلیک اسید و متیل جازمونات بر تولید هایپریسین در کشت کالوس گلراعی (Hypericum perforatum L.) رقمTopas بررسی گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور شامل سالیسیلیک اسید در چهار سطح (225،150،75،0 میکرومولار) و متیل جاسمونات در سه سطح (150،75،0 میکرومولار) با سه تکرار در آزمایشگاه گروه پژوهشی علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام گرفت. فاکتور های اندازه گیری شده شامل هایپریسین، فنل کل، فلاونوئید کل، آنتوسیانین کل و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) بود. در مقایسه میانگین اثرات ساده تیمارها، اثر متیل جازمونات بر فلاونوئید کل معنی دار شد. اثر متقابل تیمارها برای هایپریسین، فلاونوئید ها و آنتوسیانین ها معنی دار شد.در مجموع، در میان نتایج به دست آمده از این پژوهش، بیشترین میزان هایپریسین تولید شده از اثر 150 میکرومولار سالیسیلیک اسید و همین طور اثر متقابل 225 میکرومولار سالیسیلیک اسید (SA) در ترکیب با 75 میکرومولار متیل جاسمونات (MJ) در مدت زمان 21 روز (سه هفته) به دست آمد.
  کلیدواژگان: علف چای، محرک، متابولیت ثانویه، نفتو دی آنترون
 • فرهاد اکبری*، رضا فتوحی قزوینی، مهدی طاهری، آرش محمدی صفحات 925-937
  روغن زیتون یکی از قدیمی ترین روغن های گیاهی بوده و ششمین منبع تامین روغن جهان است. عوامل مختلفی به ویژه رقم و اقلیم، کیفیت روغن زیتون را تحت تاثیر قرار می دهند؛ بنابراین پژوهش حاضر به منظور ارزیابی کیفیت روغن پنج رقم در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم -زنجان در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1395 اجرا شد. میوه های ارقام زرد، کالاماتا، کایسی، کرونائیکی و آربکین در شاخص رسیدگی 3-4 برداشت و بلافاصله پس از برداشت استخراج روغن انجام شد و برخی خصوصیات کیفی روغن زیتون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین ارقام مورد بررسی، کایسی دارای پایین ترین عدد یدی و ارزش پراکسید و در عین حال بالاترین مقدار K232، کارتنوئید کل، فنل کل، اولئیک اسید و نیز نسبت اولئیک اسید به لینولئیک اسید روغن زیتون بود. هم چنین در ارزیابی ترکیبات اسید چرب روغن زیتون، مشخص شد که کرونائیکی بالاترین مقدار ایکوسنوئیک اسید، آراشیدیک اسید و لینولئیک اسید را دارا بود. بیشترین مقدار کلسترول و دلتا. 7. اونسترول در رقم زرد مشاهده گردید؛ در حالی که کالاماتا دارای بیشترین میزان استیگماسترول، بتاسیتوسترول و دلتا.5. 24. استیگماستادینول بود. با توجه به نتایج به دست آمده در بین ارقام مورد مطالعه، می توان رقم کایسی را بر اساس کیفیت روغن زیتون به عنوان رقم مناسب برای شرایط آب و هوایی منطقه طارم معرفی کرد.
  کلیدواژگان: ارزش پراکسید، اسیدهای چرب، اولئیک اسید، ترکیبات استرولی، فنل کل
 • حسن بیات*، محمد حسین امینی فرد، مرتضی علی رضایی نقندر صفحات 939-947
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف کودهای شیمیایی بر خصوصیات رویشی و زینتی گونه وحشی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss) انجام شد. بدین منظور، آزمایشی فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و به صورت گلدانی شامل سه سطح نیتروژن (0، 60 و 120 کیلوگرم در هکتار)، سه سطح فسفر (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح پتاسیم (0، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار) در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 95-94 انجام شد. صفات مورد بررسی شامل تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، مقادیر کلروفیل a، b و کاروتنوئید، تعداد گل و قطر گل و طول، قطر و وزن تر و خشک بنه بودند. بررسی نتایج اثرات متقابل تیمارهای کودی نشان داد که بیشترین تعداد گل و برگ در بوته، قطر و وزن تر و خشک بنه در تیمار 60، 60 و40 کیلوگرم به ترتیب از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم حاصل شد. بیشترین قطر گل و مقادیر کلروفیل ها و کاروتنوئید در تیمار 60،60 و 80 به ترتیب از نیتروژن، فسفر و پتاسیم به دست آمد. به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که کاربرد همزمان سطوحی متوسط از کودهای شیمیایی در گونه C. kotschyi Boiss، منجر به بروز نتایجی مثبت در صفات رویشی و زینتی گیاه گردید. تحقیقات بیشتر بر روی جنبه های زینتی و تلاش در جهت حفظ، اهلی سازی و تکثیر گونه های بومی گل حسرت، می تواند زمینه ساز استفاده پایدار این گیاه زینتی در فضای سبز گردد.
  کلیدواژگان: اهلی سازی، جنبه های زینتی، فضای سبز، گونه های بومی
 • رضا فیفائی*، هرمز عبادی صفحات 949-958
  آب، عامل اصلی فعالیت های کشاورزی است و حدود 70 درصد آب مصرفی جهان به آبیاری اختصاص دارد. این پژوهش به منظور بررسی واکنش مرکبات به خشکی، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و دو دانهال در هر واحد آزمایشی انجام شد. فاکتورها شامل پایه های مختلف مرکبات در 10 سطح (نارنج، پونسیروس، ترویرسیترنج، مکزیکن لایم، سیتروملو، راف لمون، بکرایی، ماکروفیلا، کلئوپاترا ماندارین و شانگشا) و آبیاری در دو سطح شامل آبیاری بهینه (حفظ رطوبت بستر در حد ظرفیت گلدانی) و تنش شدید (قطع آبیاری) بودند. نتایج نشان داد در اثر خشکی، درصد نشت یونی در تمامی پایه های مورد بررسی و نسبت وزن خشک ریشه به شاخه در پایه های پونسیروس، ماکروفیلا و بکرایی افزایش و محتوی نسبی آب برگ در همه پایه ها، وزن تر برگ در نارنج، وزن تر ساقه در سیتروملو، وزن تر ریشه در ترویرسیترنج، نارنج، سیتروملو و ماکروفیلا، وزن تر شاخه در نارنج و سیتروملو، وزن تر کل در نارنج، سیتروملو و ماکروفیلا، نسبت وزن تر ریشه به شاخه در ترویرسیترنج، سیتروملو، ماکروفیلا و کلئوپاتراماندارین کاهش یافت. بنابراین ترویرسیترنج با نشت یونی کم تر، شانگشا با نگهداری بیش تر آب در برگ ها و پونسیروس با وزن خشک ریشه به شاخه بیش تر، تحمل بهتری به خشکی از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: تنش کم آبی، محتوی نسبی آب برگ، مرکبات، نشت یونی
 • عبدالستار دارابی*، حامد حسن زاده، علی رضا پرکاسی، احمد موسی پور گرجی صفحات 959-972
  پایداری عملکرد و سایر صفات مهم هشت ژنوتیپ پیاز روز کوتاه (پیاز اصلاح شده بهبهان، توده محلی بهبهان، توده محلی پادوک، توده محلی رامهرمز، توده محلی برازجان، توده محلی ایرانشهر و ارقام تگزاس ارلی گرانو و پریماورا) با استفاده ازطرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه های تحقیقات کشاورزی بهبهان، میناب و ایرانشهر به مدت دو سال زراعی (93-1391) مطالعه گردید. برای مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط از روش GGE biplotاستفاده گردید. ارزیابی عملکرد کل ژنوتیپ ها به روش نمودار چند ضلعی مشخص نمود که هر منطقه به منزله یک محیط بزرگ تلقی می شود. در منطقه ایرانشهر رقم پریماورا، در منطقه بهبهان رقم تگزاس ارلی گرانو و در منطقه میناب توده محلی برازجان برترین ژنوتیپ ها بودند. بر خلاف عملکرد کل، از نظر عملکرد قابل فروش دو منطقه ایرانشهر و میناب، به دلیل شباهت نتایج در یک محیط کلان قرار گرفتند. نتایج بهبهان با دو منطقه مزبور متفاوت بود و در یک محیط کلان دیگر قرار گرفت. براساس نمودار ایده آل، ایرانشهر منطقه ایده آل برای پدیده بولتینگ تلقی گردید. برای صفات عملکرد کل و قابل فروش، بهبهان ایده آل ترین محیط شناخته شد. میناب محیط ایده آلی برای دوقلویی بود. برای درصد ماده خشک سوخ، بهبهان و ایرانشهر مناطق ایده آلی تلقی گردیدند. نتایج ارزیابی ژنوتیپ ها با نمودار محیط متوسط مشخص نمود، بر اساس دو مقوله عملکرد کل و پایداری، رقم تگزاس ارلی گرانو برترین ژنوتیپ بود. از نظر عملکرد قابل فروش، مقاومت به بولتینگ و دوقلویی و پایداری این صفات رقم پریماورا بهترین ژنوتیپ بود.
  کلیدواژگان: بولتینگ، دوقلویی، محیط ایده آل، محیط بزرگ
 • نعیمه سلطانی* صفحات 973-979
  این پژوهش به منظور بررسی اثر تیمار های پس از برداشت پوترسین و لاکتات کلسیم بر کیفیت انبارمانی میوه فلفل دلمه ای در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار، در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل غوطه وری میوه های فلفل دلمه ای به مدت 5 دقیقه در محلول های پوترسین با غلظت های 1 و 2 میلی مولار و اسپری با محلول های لاکتات کلسیم 2 و 3 میلی گرم در لیتر بودند و از غوطه ور کردن میوه ها در آب مقطر، به عنوان شاهد استفاده شد. سپس میوه ها به انبار سرد با دما ی 8±1 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90±5 درصد منتقل شدند. پارامترهای درصد کاهش وزن، شدت پوسیدگی، میزان کلروفیل کل، میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز، میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز، میزان اسید آسکوربیک و نشت یونی در پایان 33 روز انبارمانی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد میوه های تیمار شده با پوترسین 2 میلی مولار درصد کاهش وزن، شدت پوسیدگی و نشت یونی کمتری داشتند و میزان کلروفیل کل، فعالیت آنزیم پراکسیداز، فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز و اسید آسکوربیک در آن ها بیشتر بود. به طور کلی تیمار پوترسین 2 میلی مولار بهترین تیمار به لحاظ حفظ خصوصیات کیفی و فیزیولوژیکی میوه ها بود. با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از این پوشش خوراکی برای افزایش عمر انبارمانی میوه فلفل دلمه ای قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: اسید آسکوربیک، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز، نشت یونی
 • عاطفه طبسی، محمدرضا حسندخت*، محمدرضا فتاحی مقدم صفحات 981-992
  به منظور برآورد وراثت پذیری، هتروزیس، ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در صفات تعداد برگ، میانگین تعداد روز تا نخستین گلدهی، میانگین وزن تر بوته، میانگین وزن تر ساقه و طول ساقه گل دهنده، هفت لاین کاهوی ایرانی (سیاه دزفول، گرگان، ورامین، جهرم، لاین های شماره 18 ، 21 و 27 مازندران) در یک طرح دای آلل کامل تلاقی داده شدند. در مجموع 49 ژنوتیپ شامل والدین و نتاج آنها برای ارزیابی صفات مورد نظر، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان دهنده تفاوت معنی دار در میان ژنوتیپ ها بود. برای برآورد ترکیب پذیری، از روش نخست گریفینگ مدل (1) استفاده شد. میزان ترکیب پذیری عمومی در همه صفات، از ترکیب پذیری خصوصی آنها بیشتر بود که نشان دهنده نقش بیشتر اثر افزایشی نسبت به اثر غالبیت در کنترل ژنتیکی این صفات بود. وراثت پذیری خصوصی برای صفات طول ساقه گل دهنده و وزن تر بوته به ترتیب 89/0و 74/0 بود. هتروزیس مطلوبی بر اساس میانگین والدین برای وزن تر بوته (9/11 درصد) و تعداد برگ در بوته (42/12 درصد) مشاهده شد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به اجرای فعالیت های به نژادی مدون و کاراتر در کاهو کمک کند.
  کلیدواژگان: ترکیب پذیری عمومی و خصوصی، عمل افزایشی ژن، گریفینگ، وراثت پذیری، هتروزیس
 • مریم بدوی، محمد محمودی سورستانی*، مریم ذوالفقاری، علی اشرف جعفری صفحات 993-1002
  به منظور ارزیابی ارقام و توده های مختلف کتان روغنی از نظر عملکرد کمی و کیفی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل 6 رقم (آراچ2، اولای اوزون، گلدا، لیرینا، لیویا و یوآندا) و 6 توده (همدان، کرج، اردبیل1، اردبیل2، اردبیل3 و اردبیل4) بودند. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه جانبی، سطح برگ، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول، عملکرد دانه، درصد و اجزای روغن بودند. نتایج نشان داد که بین توده های و ارقام از لحاظ کلیه صفات مورد بررسی، تفاوت معنی داری وجود دارد. توده های اردبیل4 و اردبیل3 بیشترین تعداد کپسول در گیاه و ارقام گلدا و لیویا کمترین تعداد داشتند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در توده های اردبیل4 و رقم لیویا مشاهده شد. توده های همدان، اردبیل3 و اردبیل4 بیشترین درصد روغن و رقم گلدا کمترین درصد روغن را داشتند. بیشترین و کمترین مقدار آلفا-لینولنیک اسید به ترتیب در رقم های لیرینا و آراچ2 مشاهده شد. رقم آراچ2 بیشترین میزان لینولئیک اسید، و توده کرج کمترین مقدار داشتند. در نهایت توده های اردبیل3 و اردبیل4 به دلیل عملکرد دانه و درصد روغن بالا و همچنین آلفا-لینولنیک اسید کافی، به عنوان توده های برتر در منطقه معرفی شدند؛ هر چند که تحقیقات بیشتر جهت توصیه کشت آنها ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: آلفا- لینولئیک اسید، روغن، کپسول، کتان، سطح برگ، لینولئیک اسید
 • مجید بصیرت*، امید قاسمی، مهرداد شهابیان، سید مجید موسوی صفحات 1003-1011
  به منظور مطالعه وضعیت تغذیه ای باغ های پرتقال تامسون ناول در شمال کشور (شرق مازندران) با روش تشخیص چندگانه، 133 باغ مورد بررسی قرار گرفت. پس از انتخاب و نشان گذاری 30 درخت در هر باغ، در فصل تابستان (ماه مرداد) جهت تعیین غلظت عناصر، از آنها نمونه برداری و در فصل برداشت میانگین عملکرد آنها اندازه گیری شد. در این تحقیق با استفاده از مدل تابع تجمعی نسبت واریانس عناصر غذایی روش تشخیص چندگانه و حل معادلات تابع تجمعی درجه سه مربوط به عناصر غذایی، عملکرد حدواسط (58 تن در هکتار) به عنوان جداکننده دو گروه عملکرد بالا و پایین تعیین شد. از میانگین اعداد به دست آمده عناصر غذایی برای جامعه با عملکرد بالا، غلظت عناصر مورد نظر شامل: نیتروژن 24/0± 32/2 درصد، فسفر 01/0± 17/0 درصد، پتاسیم 24/0± 74/1 درصد، کلسیم 94/0±38/3 درصد، منیزیم 8 0/0± 41/0 درصد، منگنز 18 ± 0/40 میلی گرم در کیلوگرم، روی 25 ± 8/45 میلی گرم در کیلوگرم، آهن 78± 4/199 میلی گرم در کیلوگرم، مس 70/6± 14 میلی گرم در کیلوگرم و بور 36± 80 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. در مقایسه با اعداد مرجع حاصله برای باغ های با عملکرد مطلوب، به ترتیب مقادیر پتاسیم، فسفر و منگنز گیاه در باغ های مورد بررسی کمبود بیشتری نشان دادند. وابستگی عملکرد مطلوب به تامین فسفر، پتاسیم و منگنز توسط تجزیه به مولفه های اصلی نیز نشان داده شد.
  کلیدواژگان: اعداد مرجع، پرتقال، مدیریت تغذیه ای
 • احمد ارشادی*، مهدی طاهری، حمید عبدالهی، داریوش آتش کار صفحات 1013-1024
  به منظور ارزیابی تحمل به خشکی برخی پایه های هیبرید سیب، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 ژنوتیپ حاصل از برنامه اصلاح پایه های سیب شامل AR1 تا AR11 به همراه پایه MM111 به عنوان شاهد متحمل در دو تیمار آبیاری 40 و 80 درصد ظرفیت زراعی اجرا شد. در این پژوهش فاکتورهای فیزیولوژیکی شامل: فتوسنتز، هدایت روزنه ای، تعرق،CO2 زیر روزنه، کارایی مصرف آب، هدایت مزوفیلی، محتوی نسبی آب برگ، دمای سطح برگ و دمای بخش درونی تاج اندازه گیری شد. به طورکلی ژنوتیپ پایه های موردمطالعه به لحاظ خصوصیات فیزیولوژیکی تفاوت معنی داری در سطح 1% از خود نشان دادند. تحت تاثیر تنش خشکی، پارامترهای فیزیولوژیکی کاهش یافت و میزان کاهش آن در ژنوتیپ پایه های مختلف متفاوت بود. اگرچه ژنوتیپ پایه های AR3، AR4، AR5 و AR7در شرایط آبیاری بدون تنش، دارای بیشترین تبادلات روزنه ای و فتوسنتز بودند؛ ولی کمترین کاهش در تبادلات روزنه ای و فتوسنتز تحت تنش خشکی در ژنوتیپ پایه های AR1، AR4، AR8 و AR11 و بیشترین عکس العمل منفی به تنش در ژنوتیپ پایه های AR3، AR6، AR7 و AR9 مشاهده شد که به عنوان دو گروه ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی، می توانند در بررسی های بعدی موردتوجه قرار گیرند. محتوی نسبی آب برگ در ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی، علی رغم داشتن تعرق بیشتر، به میزان کمتری کاهش یافت و همین امر میزان آماس برگ ها و شاخص های فتوسنتزی آن ها را بهبود داد. احتمالا این ژنوتیپ ها با سیستم ریشه ای ویژه، توانایی جذب بیشتر آب از خاک را داشته و یا با تجمع اسمولیت های درون سلولی، قدرت جذب و نگهداری آب بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: تبادل روزنه ای، تعرق، فتوسنتز، کارایی مصرف آب، کم آبی
 • محمدرضا اصغری*، هاشم زارعی، حبیب شیرزاد صفحات 1025-1033
  به منظور استفاده از ترکیبات سالم، حفظ کیفیت و افزایش عمر پس از برداشت میوه شلیل رقم "رد گلد"طی انبارمانی، تاثیر تیمار پس از برداشت نانو اکسید روی در سه غلظت (0، 01/0 و 03/0 درصد) و کربوکسی متیل سلولز در سه غلظت (0، 5/0 و 1 درصد) در دمای 1-0 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 90 تا 95 درصد و به مدت 40 روز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. میزان کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، pH میوه، مقدار ویتامین ث و شاخص قهوه ای شدن در دوره انبارمانی ارزیابی شدند. نانو اکسید روی به همراه کربوکسی متیل سلولز به طور معنی داری باعث کاهش شاخص قهوه ای شدن در همه تیمارها نسبت به شاهد شد. تیمارهای نانواکسید روی 01/0 درصد و کربوکسی متیل سلولز 1 درصد بیشترین تاثیر را بر افت کاهش وزن داشتند. تیمار ترکیبی نانو اکسید روی 01/0 درصد و کربوکسی متیل سلولز 1 درصد نیز تاثیر بیشتری در حفظ مواد جامد قابل حل داشت. همچنین نانواکسیدروی و کربوکسی متیل سلولز در مدت انبارمانی، باعث حفظ اسیدیته کل گردیدند. تاثیر تیمارهای نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر مقدار ویتامین ث معنی دار نشد. نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز می تواند به حفظ خواص کیفی میوه شلیل "رد گلد" کمک کند.
  کلیدواژگان: انبارمانی، پوشش های خوراکی، فناورری نانو، کیفیت میوه، مواد جامد قابل حل
 • فریال وارسته*، سحر زمانی صفحات 1035-1044
  بسته بندی صحیح و مدت زمان مناسب جهت انبارداری از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار در حفظ سلامت و کیفیت، کاهش ضایعات، صرفه جویی در هزینه ها و بازارپسندی عمومی محصولاتی نظیر قارچ دکمه ای هستند.تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر فیلم بسته بندی (بدون پوشش، پلی وینیل کلراید (سلفون)، پلی اتیلن با ضخامت 14، 20، 27 و 38 میکرون، پلاستیک جاذب اتیلن و پلاستیک معمولی) و زمان انبارداری (0، 7، 14 و 21 روز)، بر قابلیت نگهداری و خصوصیات کیفی قارچ دکمه ای در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال1394 انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر فیلم بسته بندی، زمان انبارداری و اثر متقابل فیلم و زمان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیوشیمیایی قارچ دکمه ای در سطح 1% معنی دار بود. به طورکلی فیلم پلی اتیلن با ضخامت 20 میکرون به دلیل حفظ رطوبت قارچ، مواد جامد محلول بالا، اسید قابل تیتراسیون کم، بالاترین شاخص طعم، بهترین کیفیت ظاهری و بازارپسندی، بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی و میزان قابل قبول ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و ویتامین ث تیمار مناسبی جهت بسته بندی قارچ دکمه ای بود. با توجه به نتایج به دست آمده، پوشش متداول پلی وینیل کلراید نتایج قابل قبولی ارائه نداد. به علاوه با در نظر گرفتن پارامترهای مهم کیفی، می توان قارچ را پس از برداشت، به مدت 7 تا 14روز با کیفیت مناسب نگهداری نمود. در کل با توجه به اثرات مثبت و موثر فیلم پلی اتیلنی، می توان این نوع پوشش را جایگزین بسیار مناسبی برای پوشش پلی وینیل کلراید دانست.
  کلیدواژگان: انبارداری، پلی اتیلن، پلی وینیل کلراید، فیزیکوشیمیایی
 • مژده یوسفی، فاطمه ناظوری*، سید حسین میردهقان، محمد حسین شمشیری صفحات 1045-1059
  میوه لیموترش به دلیل داشتن ارزش اقتصادی و ترکیبات مفید تغذیه ای حائز اهمیت می باشد. عدم وجود امکانات انبارداری و بسته بندی مناسب منجر به کاهش مصرف لیموی تازه نسبت به سایر روش های فرآوری می شود. این تحقیق به منظور بررسی اثر غلظت های 0، 1، 2 و 3 میلی مولار سالیسیلیک اسید بر انبارمانی (0، 20، 40 و 60 روز) میوه لیموترش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، طی دوره انبارمانی، روند افزایشی برخی از شاخص ها از جمله کروما (5/5درصد)، کاهش وزن (9 درصد) و ویتامین ث (66 درصد) نسبت به زمان برداشت مشاهده شد؛ ولی سفتی گوشت (52 درصد)، اسید کل (24 درصد) و تازگی پوست (37 درصد) کاهش یافتند. تیمارهای سالیسیلیک اسید قادر به حفظ وزن میوه نشد؛ ولی سالیسیلیک اسید 1 میلی مولار از نظر حفظ خواص پاداکسندگی و سالیسیلیک اسید 1 و 2 میلی مولار در حفظ سفتی پوست نسبت به تیمار شاهد موثر بودند. در پایان دوره انبار، بیشترین سفتی گوشت و ویتامین ث در تیمار سالیسیلیک اسید 2 میلی مولار و بیشترین میزان مواد جامد محلول و اسید در تیمار سالیسیلیک اسید 1 میلی مولار ثبت شد. به نظر می رسد نگه داری لیموترش در ظروف بسته بندی با استفاده از سالیسیلیک اسید 1 و 2 میلی مولار قادر به حفظ کیفیت لیموترش تا 60 روز باشد.
  کلیدواژگان: شاخص های رنگ، فعالیت پاداکسندگی، مرکبات، ویتامین ث، ویژگی های کمی و کیفی
 • هادی شهبازی نژاد، محمد فیضیان*، بهمن زاهدی، یحیی پرویزی صفحات 1061-1072
  به منظور بررسی اثرات کاربرد پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر عملکرد گل، جذب عناصر سدیم و پتاسیم و نیز مقادیر کلروفیل a، b و کل تحت شرایط تنش خشکی در بابونه آلمانی، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به صورت گلدانی در سال 1395 اجرا گردید. تیمار تنش خشکی در سه سطح (95، 65 و 45 درصد ظرفیت زراعی) به عنوان فاکتور اصلی و کود دامی در دو سطح عدم مصرف و مصرف کود دامی و سوپرجاذب در سه سطح (0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی خاک) به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار 45 درصد ظرفیت مزرعه در مقایسه با تیمار 95 درصد، تعداد گل در بوته و عملکرد گل خشک را به ترتیب 65/27 و 9/36 درصد کاهش داد. همچنین با افزایش تنش خشکی، از میزان پتاسیم برگ و گل کاسته شده و بر میزان سدیم برگ و گل افزوده شد. بیشترین و کمترین مقادیر کلروفیل a، b و کل به ترتیب در تیمار 95 و 45 درصد ظرفیت مزرعه مشاهده شد. استفاده از کود دامی در مقایسه با عدم مصرف، موجب افزایش 13 و 10 درصدی تعداد گل در بوته و عملکرد گل خشک شد. همچنین سطح 2/0 درصد وزنی سوپرجاذب در مقایسه با عدم مصرف، موجب افزایش 6 و 4 درصدی تعداد گل در بوته و عملکرد گل خشک گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد کود دامی و سوپرجاذب سبب کاهش اثرات تنش خشکی و بهبود شاخص های رشدی گیاه گردید.
  کلیدواژگان: بابونه آلمانی، خشکی، گل خشک، کلروفیل
|
 • Rahim Ebadi, Mohammadreza Bihamta *, Ramin Bahmani Pages 845-858
  In order to study of the genetic variation among some olive cultivars and of identification the best ones, 30 cultivars of Iranian and foreign olive genotypes that cultivated in olive research station of Tarom, Zanjan were evaluated and 36 quantitative and qualitative characters were assessed in this procedure. Variance analysis results illustrated that there was significant difference among examined cultivars for all characters and showed high genetic variation in all the studied cultivars. Results of simple correlation analysis showed the existence of significant positive and negative correlation among some important characters. Stepwise regression showed that yield more than other traits, depended on flower properties, percentage of complete flower and amount of oil in wet matter, while the percent of oil in wet matter depended on fruit phenological variables like the time of fruit color change and fruit maturity. Factors analysis represented that 10 component accounted over 90% of total variances. Pomologic and phenologic characteristics of fruit, characteristics of flower, yield, fruit moisture, amount of oil in dry matter, amount of oil in wet matter and leaf morphologic properties were constituted as main factors. Cluster analyses in the distance of 13 were divided cultivars into 11 clusters. According to high genetic variation among the cultivars, hybridization can be effective to improve yield, amount of oil in wet matter and production of new varieties.
  Keywords: Cluster analysis, Factor Analysis, genetic variation, olive, yield
 • Abozar Asadi, Alireza Zebarjadi *, Mohammad Reza Abdollahi Pages 859-868
  In order to investigate effects of plant regulators on callus and embryo induction in cucumber anther culture, 25 media for callus induction and 4 methods for embryo induction were tested. The experimental layout was conducted in factorial arrangement in randomized completely design with four and three replications for callus and embryo induction, respectively. Factors for callus induction were two cucumber genotypes (Esfahani and Beta Alfa) and different concentrations of BAP (0, 0.225, 0.45, 0.68 and 0.91 mg/l) and 2, 4-D (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 mg/l). Also factors for embryo induction were different concentration of BAP (2, 3 and 4 mg/l) and NAA (0.05 and 0.1 mg/l) and different solid and liquid media. Results indicated that there are statistical significant effect at 1% among PGR concentrations and 5% among interaction between genotype and PGR concentrations. The anthers, which were cultured on basal MS medium and media supplemented with individual concentration of plant regulators did not show any response and they became necrotic after 4 weeks of culture, but combination of plant regulators had different effect on callus induction. According to results of means comparison M24, M22 and M15 media with average of 98, 97.75 and 96.75 percent and M10 medium with average of 77.5 percent had highest and lowest callus induction for Esfahani genotype, respectively. The highest and lowest callus induction for Beta Alfa cultivar obtained in M13 (98.45%) and M1 (59.7%) media, respectively. There was no response for embryo induction in Solid-Solid, Solid-Liquid and Liquid-Liquid methods, but high rate of embryo induction obtained in Liquid-Solid method. Results indicated that there was statistical significant effect at 5% among media. Means comparison for tested media showed that M6 (60.58%) and M4 (20%) medium had highest and lowest embryo induction, respectively.
  Keywords: Androgenesis, BAP, cucumber, 2, 4-D
 • Hossein Mazari, Mojtaba Delshad *, Abdolkarim Kashi Pages 869-880
  Substrate is one of the most important factors in soilless cultures. Growers of horticultural crops usually select substrates based on physical and chemical characteristics. In order to evaluate the effects of some of the most important physical properties of media, on growth and irrigation water use efficiency of greenhouse tomato transplant, physical properties (water holding capacity, effective air filled pore space and effective pore space) of 50 mixed media were measured. Media which had the same physical properties among the mixed media were selected as experimental treatments to grow greenhouse tomato transplants. Randomized complete block design with 3 replications and 12 observations in each experimental unit was used for the experiment. Results showed that maximum and minimum plant total dry weight, leaf area and leaf number was recorded in sand-cocopeat and perlite-vermiculite media, respectively. Sand- cocopeat and perlite-cocopeat media had the same values of stem diameter, plant height and height of the first node especially during first 2 weeks. Maximum and minimum irrigation water use efficiency (1.17 g/l and 0.34 g/l) occurred in sand-cocopeat and perlite-vermiculite media, respectively. Results indicated that although studied media had the same water holding capacity, but the best growth and irrigation water use efficiency was obtained on sand-cocopeat medium which had a higher amount of easily available water. According to results, it can be concluded that the same water holding capacity of two media doesn’t necessarily guarantee similar results from them and other properties must be taken in account.
  Keywords: Asily available water, effective air-filled pore space, tomato transplant, water-holding capacity
 • Narges Shafiei, Esmaeil Khaleghi *, Noorollah Moallemi Pages 881-890
  An experimental was conducted in order to investigate the effect of different levels of salicylic acid (0, 0.5, 1 and 2 mM) and three levels of irrigation [100, 66 and 33 percent evapotranspiration] on some morphological and physiological characteristics of olive cv. ‘Konsevalia as factorial based on a randomized complete block design with three replications in greenhouse of Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz in 2015-2016. Results of ANOVA table showed that interaction of salicylic acid and irrigation had significan effect on fresh and dry root weight, stem and leaf, leaf area and plant height at P
  Keywords: Drought stress, evapotraspiration, relative water content, stomatal resistance, stem water potential
 • Solaleh Salahi Sadr, Hedayat Zakizadeh *, Mohammad Reza Naghavi, Jamal, Ali Olfati, Kian Hazrati Pages 891-901
  Fritillaria raddeana is one of the most fascinating flowers, belonging to Lilliaceae family, native to Iran, Turkmenistan, rarely found in Afghanistanand Pakistan. It is an important ornamental-medical bulbous plant, tolerant to arid conditions and stony slopes but facing extinction, so in vitro propagation of this plant will have a great importance for introduction and domestication of this wild and endangered plant. The present study was carried out to find an efficient system for in vitro callus induction and regeneration of F. raddeana via culturing of seeds and bulb scales. These explants were sterilized first and then cultured on media containing various concentrations of plant growth regulators. Different proportions of Auxins (6- indole-3-aceticacid (IAA), α-Naphthaleneacetic acid (NAA), Indole-3-butyric acid (IBA), Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D))  and Cytokinins (Benzylaminopurine (BAP), Thidiazuron (TDZ), Kinetin (KIN)),  and different MS basal mediawere tested. More survival percentage, less contamination and higher percentage of callus formation were the advantages of seed explants and heavier callus with higher regeneration percentage during the same period of time were the positive points of bulb scales explants. The best callus formation and regeneration medium was MS medium supplemented with 2 mgl-1 TDZ + 0.5 mgl-1 IBA.
  Keywords: Callus formation, endemic plant, indirect regeneration, plant growth regulators
 • Masoumeh Ghafouriyan, Zeynab Roein *, Mohammad Ali Shiri Pages 903-914
  A major problem associated with cut Gerbera flowers is short postharvest life that resulted in rapid stem bending. The main objective of the present study was to investigate the effect of lignin biosynthesis inhibitors as vase solutions on the vase life of Gerbera (Gerbera jamesonii cv. Danish). Gerbera cut flowers were treated with chemical inhibitors include EDTA (5, 10 and 15mM), NaF (0.06, 0.08 and 0.1mM) and NaN3 (0.05, 0.1 and 0.2mM). Cut stems were placed in these solutions for 20 h at 20°C (Pulse treatment). Results showed that sodium fluoride at 0.06 mM and sodium azide at 0.2mM were more effective in increasing vase life of cut flowers (14 days) than other treatments. Tip burning in ray florets was found at the highest concentration tested of sodium fluoride (0.1mM). Also, sodium azide at 0.2mM showed significant (P<0.01) positive effects on maintenance of fresh weight (51.8%), water uptake (49.81%), flower diameter (44.94%) and anthocyanin content (61.8%) compared to control. In contrast, longevity of cut gerbera was not increased with EDTA treatment. The data showed that EDTA caused high toxicity and hastened the time to bending of stem. Therefore, lignin biosynthesis inhibitors such as sodium azide and sodium fluoride probably extended vase life by controlling wound healing and delaying occlusions at the cut stem ends. Thereby, they facilitate the absorption of solution and reduce the rate of decline in relative fresh weight in the Gerbera cut flowers.
  Keywords: Gerbera jamesonii, Sodium azide, Sodium fluoride, Xylem occlusion, Water balance
 • Mohammad Zamani, Hossein Moradi *, Vida Chalavi, Seyyed Kamal Kazemitabar Pages 915-923
  Effects of salicylic acid and methyl Jasmonate on Hypericin production in callus culture of Hypericum perforatum L. cv Topas were investigated. This factorial experiment was carried out in a completely randomized design with two factors including the four levels of salicylic acid (225,150,75,0 µM) and methyl Jasmonate in three levels (150,75,0 µM) with three replications at the research lab Group of Sari University of Agricultural Sciences and natural resources, deprtment of Horticultural Science. Analysis of variance showed significant differences among treatments. Effect of treatments on total flavonoid Methyl Jasmonate effect was significant. Interaction effect was significant for Hypericin, flavonoids and anthocyanins. According to the results of this study in cell cultures of H. perforatum, low concentration (100 micromolar and lower) of both salicylic acid and methyl Jasmonate elicitors were effective for production of Hypericin. The results of this experiment showed that the highest amount of Hypericin produced from 150 μM salicylic acid (SA) and 225 μM salicylic acid in combination with 75 μM methyl Jasmonate (MJ) after 21 days.
  Keywords: Elicitor, Naphtodianthrones, Secondary metabolites, StJohn’s Wort
 • Farhad Akbari *, Reza Fotouhi Ghazvini, Mehdi Taheri, Arash Mohammadi Pages 925-937
  Olive oil is one of the oldest known vegetable oils and ranking sixth source in the world production. Many factors, particularly the cultivar and climate affect olive oil quality. Therefore, present study was conducted to evaluate the oil qulity of five olive cultivars in Tarom olive research station of Zanjan based on completely randomized design with three replications in 2016. Fruits of Zard, Kalamata, Kayssi, Koroneiki and Arbequina cultivars were harvested at 3- 4 maturity index and immediately after harvest oil extraction was performed and some qualitative characteristics of olive oil were evaluated. Results showed that among the studied cultivars, Kayssi had the lowest iodine and peroxide value, and at the same time had the highest K232, total carotenoid, total phenol, oleic acid and also oleic to linoleic acid ratio of olive oil. Moreover, in the evaluation of the fatty acid composition of olive oil, it was revealed that Koroneiki had the highest eicosenoic acid, arachidic acid and Linoleic acid. The highest amount of cholesterol and Δ7-avenasterol was observed in Zard cultivar, while Kalamata had the highest stigmasterol, β-sitosterol and Δ5-24-stigmastadienol. According to the obtained results, among the studied cultivars according to quality of olive oil Kayssi cultivar can introduce as a suitable cultivar for Tarom weather conditions.
  Keywords: Fatty acids, oleic acid, peroxide value, sterol compounds, total phenol
 • Hassan Bayat *, Mohammad Hossein Aminifard, Morteza Alirezaie Noghondar Pages 939-947
  This research was carried out with the aim of investigating the effect of different levels of chemical fertilizers on vegetative and ornamental characteristics of wild species of colchicum (Colchicum kotschyi Boiss). For this purpose, a pot factorial experiment was conducted based on completely randomized design with three replications including three levels of nitrogen (N= 0, 60, 120 kg ha-1) three levels of phosphorus (P= 0, 30 and 60 kg ha-1) and three levels of potassium (K= 0, 40 and 80 kg ha-1) at Ferdowsi University of Mashhad during 2015-2016. Studied traits was included leaf number and area, leaf fresh and dry weight, chlorophyll a, b and carotenoids, number of flowers and flower diameter, and length, diameter and fresh and dry weights of the corms. Results of interaction effects of nitrogen, phosphorus and potassium levels showed that the highest number of flowers, leaf number, fresh and dry weights and corrn diameter was obtained in 60:60:40 kg ha-1 of N×P×K, respectively. The highest flower diameter, chlorophylls and carotenoids were obtained in treatments of 60:60:80 kg ha-1 from N×P×K, respectively. Overall, results indicated that the application of moderate levels of N, K and P improved most vegetative and ornamental traits in C. kotschyi Boiss. More research on ornamental aspects and efforts to preserve, domestication and propagation of native species of colchicum, can lead to the sustainable use of this ornamental plant in landspace.
  Keywords: Domestication, green space, indigenous plants, ornamental aspects
 • Reza Fifaei *, Hormoz Ebadi Pages 949-958
  Water is a main factor in agriculture activities and almost 70 percent of world water resources are consumed in agriculture. The present research has been done to investige response of Citrus rootstocks to drought as factorial test based on randomized completely design with three replications. Factors included rootstocks in 10 levels [Poncirus (PT), Troyer citrange (TC),Citrumello (CR),Sour orange (SO),Cleopatra mandarin (CM), Rough Lemon (RF), Bakraii (B), Chang-sha (CH), Machrophylla (M) and Mexican Lime (ML)] and irrigation in two levels [optimum irrigation (fixed in field capacity) and withholding irrigation]. Results showed that drought induced increament of ion leackage percentage in all of the rootstocks and  the root to shoot dry weight ratio in PT, M and B and decrease of leaf water relative content in all of the rootstocks, leaf fresh weight in SO, stem fresh weight in CR, root fresh weight in TC, SO, CR and M, shoot fresh weight in SO and CR, total fresh weight in SO, CR and M, root to shoot fresh weight ratio in TC, CR, M and CM. Therefore, TC, CH and PT had good tolerance to drought because of lower ion leackage in TC, higher water storage in CH leaves and the higher root to shoot dry weight ratio in PT.
  Keywords: citrus, Ion leackage, Leaf water relative content, Water stress
 • Hamed Hassanzadeh, Ali Reza Parkasi, Ahmad Mousapour Gorji Pages 959-972
  Stability of yield and other important characters of eight short day onion genotypes (Behbahan, Padook, Ramhormoz, Iranshahr and Brazjan landraces, Primavera and Texas Early Grano cultivars and  Behbahan bred onion) were studied using a randomized complete block design with four replications at Behbahan, Minab and Iranshahr Agriculture Research Stations for two years (2012-14). Genotype × environment interaction (GEI) was evaluated through GGE biplot. Using polygones for grouping of environments based on total yield showed that each location was considered as a mega environment. In Behbahan, Minab and Iranshahr locations, Texas Early Grano, Brazjan landrace and Primavera cultivar produced the highest total yield respectively. In regard to marketable yield two mega environments were identified. The first mega environment contains Minab and Iranshahr, the second mega-environment only contained Behbahan. According to the GGE biplot analysis of the ideal environment, it was concluded that Iranshahr and Minab were closest to the ideal environment for bolting and bulb doubling, respectively. For total and marketable yield Behbahan was closest to the ideal environment. Iranshahr and Behbahan was nearest to ideal environment for bulb dry matter percentage. Evaluation of genotypes through average environment coordinate indicated that Texas Early Grano was the best genotype in term of total yield and performance stability. Based on marketable yield, bulb doubling and bolting and performance stability, Primavera was the best genotype.
  Keywords: Bolting, doubling bulb, ideal environment, Mega environment
 • Naeimeh Soltani * Pages 973-979
  This experiment was conducted to investigate the effects of calcium lactate and putrescine on postharvest quality of Capsicum annuum as randomized complete design with three replications in postharvest laboratory of Shahid Bahonar university of Kerman, Iran. Treatments consisted of fruits immersion in putrescine solutions (1 and 2 mM) and spraying with calcium lactate solutions (2 and 3 mg/L) and distilled water was applied as control for five minutes. Then, Fruit samples were transferred to cold storage with temperature of 8±1° C and RH 90±5%. The weight loss percentage, decay content, total chlorophyll content, peroxidase and polyphenol oxidase activities, ascorbic acid content and ion leakage were measured at the end of 33th days of storage. Results showed that treated fruit with putrescine 2mM had the lowest weight loss, decay content and percent ion leakage and the most total chlorophyll content, peroxidase and polyphenol oxidase activities and ascorbic acid content. According to results the use of this edible coating is recommended to increase the shelf life of pepper fruits.
  Keywords: Ascorbic acid, Ion leakage, Peroxidase, Polyphenol oxidase
 • Atefeh Tabasi, Mohammadreza Hassandokht *, Mohammadreza Fattahimoghaddam Pages 981-992
  In order to estimate heritability, heterosis, general and specific combinability for traits of leaves number per plant, number of days to first flowering, plant fresh weight, stem fresh weight and the length of the flowering stalk, seven local populations of Iranian lettuce (‘Siahe Dezful’, ‘Gorgan’, ‘Varamin’, Jahrom and ‘18’, ‘21’, ‘27 Mazandaran’) were crossed using a complete diallel crosses design. (These lines were obtained during several generations of selfing in their province). Overall, 49 genotypes including Parents and all possible hybrids were evaluated in a randomized complete block design with three replications. The first method of Griffing’s, Model I was used to estimate the combinability. Analysis of variance revealed high significant differences among F1 hybrids and their parentes for all the studied traits. Therefore analysis of combinabilities showed that general combining ability (GCA) in all the studied traits were greater than specific combining ability (SCA), indicating the importance of additive genes action in controlling these characters than non- additive effects.  High narrow sense heritability (h2ns) for the traits including the length of the flowering stalk and plant fresh weight (0.89 and 0.74, respectively) indicated low effects of environment on the expression of those traits and increased role of additive gene effects. High heterosis effect over the better parent was found for plant fresh weight (11.9 percent) and leaves number per plant (12.42). Results of this research can help to implement more effective and efficient activities in lettuce.
  Keywords: Additive gene action, general, specific combining ability, griffing, Heritability, heterosis
 • Maryam Badwi, Mohammad Mahmoodi Sourestani *, Maryam Zolfaghari, Ali Ashraf Jafari Pages 993-1002
  In order to evaluate quantitative and qualitative yield of some flax cultivars and accessions(Linum usitatissimum L.), an experiment was conducted at research farm of Shahid Chamran University of Ahvaz based on randomized complete block design with 12 treatments and 3 replications. Treatments were six cultivars (Golda, Oliozon, RH2, Lirina, Livia and Uanda) and six accessions (Ardebil1, Ardebil2, Ardebil3, Ardebil4, Karaj and Hamedan). The measured traits were plant height, branch number, leaf area, capsul number, seed number per capsul, seed yield, oil content and composition. There were significant differences between cultivars and accessions for all measured traits. Ardebil4 and Ardebil3 had the highest capsul number and the minimum value was recorded in Golda and Livia. The highest and the lowest seed yield were observed in Ardebil4 and Livia, respectively. The highest oil percent was recorded in Hamedan, Ardebil4 and Ardebil3 while the lowest amount was obtained in Golda. Lirina and RH2 had the highest and the lowest amounts of alpha-linolenic acid, respectively. The highest and the lowest amount of linoleic acid were recorded in RH2 and Karaj, respectively.Overall, Ardebil3 and Ardebil4 with higher seed yields, oil percentage and rich source of alpha-linolenic acid may be the best accessionsfor cultivation in Ahwaz conditions. However, more investigation is needed.
  Keywords: Alpha-linolenic acid, capsul, flax, leaf Area, linoleic acid, oil
 • Majid Basirat *, Omid Ghasemi, Mehrdad Shahabian, Seyed Majid Mousavi Pages 1003-1011
  In order to study the nutritional status of orange orchards, Thompson navel sweet orange in north of Iran (east of Mazandaran province) through CND method, 133 orchards were studied in summer (August). After selecting and as signing 30 trees in each orchard, plant samples were taken from the trees in a proper time to determine concentration of the elements and their average yield was measured in the harvest season. By using the cumulative distribution function (CDF) of nutrients variance ratio model in this work, 27 orchards were considered as the high yielding group and 106 orchards were considered as the low yielding group. By solving the third-degree cumulative function equations related to the elements, the related yields were calculated and the cut-off yield was determined 58 ton ha-1. The norms were calculated for 10 elements from average concentrations of high yield groups: N 2.32±0.24%; P 0.17±0.01%; K 1.74±0.24%; Ca 3.38±0.94%; Mg 0.41± 0.08%; Mn 40±18 mg kg-1; Zn 45.8±25 mg kg-1; Fe 199.4±78 mg kg-1; Cu 14±6.7 mg kg-1; B 80±36 mg kg-1.  Measured norms showed that K, P and Mn showed more deficiency in the orchards, respectively.
  Keywords: Nutritional management, orange, reference norms
 • Dariuds Atashkar, Ahmad Ershadi *, Mehdi Taheri, Hamid Abdollahi Pages 1013-1024
  In order to evaluate the drought tolerance of some hybrid apple rootstocks, an  experiment was conducted in a randomized complete block design with 11 genotypes from apple rootstock breeding program, AR1 to AR11, with MM111, as tolerant control, under two irrigation treatments of 40 and 80% field capacity. In this experiment, physiological parameters including photosynthesis, stomatal conductance, transpiration, sub-stomatal CO2, water use efficiency, mesophyll conductance, leaf relative water content (RWC), leaf surface temperature, and internal temperature of the crown were measured. Generally, the studied genotypes showed significant differences in physiological characteristics at 1% level. Drought stress reduced the physiological parameters and its reduction varied among different genotypes. Genotypes AR3, AR4, AR5 and AR7 had the highest stomatal conductance and photosynthesis rate under normal irrigation (control), however, AR1, AR4, AR8, AR11 showed the least and AR3, AR6, AR7, AR9 revealed the most decrease in stomatal conductance and photosynthesis rate under drought stress which may be considered as drought tolerant and drought suceptible groups of genotypes for further studies. Despite higher transpiration of drought tolerant genotypes, they maintained their leaf relative water content under drought stress which, in turn resulted in retaining their leaf turgor pressure and photosynthesis parameters. These genotypes had more ability to absorb or keep water probably due to their special root system or higher osmolites accumulation in their cells.
  Keywords: Stomatal conductance, transpiration, photosynthesis, water use efficiency, Water shortage
 • Mohammadreza Asghari *, Hashem Zarei, Habib Shirzad Pages 1025-1033
  In this study the effect of nano-ZnO (at 0, 0.01 and 0.03%) and carboxymethyl cellulose (at 0, 0.5 and 1%) were studied on the quality and shelf life of "Red Gold" nectarine fruit during storage (0-1, 90 to 95% relative humidity) for 40 days. A factorial experiment was conducted in a completely randomized design with four replications. After treatment weight loss, total soluble solids, titratable acidity, pH, the content of vitamin C and browning index were evaluated during storage. Nano-ZnO and carboxymethyl cellulose treatments significantly reduced browning index in comparison with untreated control. 0.01% nano-ZnO and 1% carboxymethyl cellulose treatments significantly delayed weight loss. Nano-ZnO and carboxymethyl cellulose treatments also maintained total acidity and total soluble solids in comparison with control. Results revealed that the use of nano-ZnO and carboxymethyl cellulose treatments can maintain quality of "Red Gold" nectarine fruit.
  Keywords: Edible coating, fruit quality, nano technology, shelf life, soluble solids
 • Feryal Varasteh *, Sahar Zamani Pages 1035-1044
  Proper packaging and appropriate storage period are important factors affecting safety and quality, reducing waste, saving costs and overall marketing of products such as button mushrooms. This research was conducted to evaluate the effect of packaging film (uncoated, poly vinyl chloride (cellophane), polyethylene 14, 20, 27 and 38 microns, ethylene-absorbing plastic and conventional plastic) and storage time (0, 7, 14 and 21 days) on the storability and qualitative properties of button mushrooms, in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, during 2015. The obtained results showed that the effect of packaging film, storage time and the interaction of film and time were significant at 1%. Generally, polyethylene 20 microns due to moisture protection of mushrooms (minimum weight loss), high total soluble solids, low titratable acidity, high flavor index and antioxidant capacity, good appearance and marketable quality, acceptable amount of phenolic compounds, flavonoids and vitamin C, was effective packaging technique. According to the obtained results, conventional coating film, polyvinyl chloride did not provide acceptable results. By considering the important qualitative parameters this product can be stored with good quality for 7 to 14 days after harvesting. Generally, regarding to the positive and efficient effects of polyethylene films, this type of coverage can be a great alternative for polyvinyl chloride film.
  Keywords: Physicochemical, polyethylene, poly vinyl chloride, storage
 • Mozhdeh Yousefi, Fatemeh Nazoori *, Seyed Hossein Mirdehghan, Mohammad Hossein Shamshiri Pages 1045-1059
  Lime fruit has significance important because of its economic value and beneficial nutritional composition. Fresh lime consumption compared to other processing methods is reduced for the lack of storage facilities and suitable packaging. This experiment was conducted to evaluate the effects of salicylic acid concentrations of 0, 1, 2 and 3 mM on the lime fruit shelf life (0, 20, 40 and 60 days) in a factorial arrangement based on a completely randomized design. According to the findings of this study, the index of chroma (5.5%), weight loss (9%) and vitamin C (66%) during storage were higher than harvest time, but pulp firmness (62%), total acidity (24%) and peel freshness (37%) decreased. Salicylic acid treatments were unable to maintain fruit weight, but salicylic acid 1 mM was effective in maintaining the antioxidant properties, and salicylic acid at 1 and 2 mM maintained peel firmness compared to control. At the end of the storage period, the highest pulp firmness and vitamin C related to application of salicylic acid at 2 mM. However, salicylic acid at 1 mM resulted in the highest soluble solids and acid contents. It seems that packaging lime with 1 and 2 mM salicylic acid was able to maintain the lime fruit quality up to 60 days.
  Keywords: Antioxidant activity, citrus, color index, quantitative, qualitative characteristics, vitamin C
 • Hadi Shahbazi Nejad, Mohammad Feizian *, Bahman Zahedi, Yahya Parvizi Pages 1061-1072
  To evaluate the effects of superabsorbent polymer and manure on dryflower yield, absorption of sodium and potassium, as well as chlorophyll a, b and total under drought stress conditions in German chamomile, split-factorial experiment in a randomized complete block design with four replications was conducted in 2016. Drought stress treatment in three levels of 95, 65 and 45% of field capacity as the main factor and manure in two levels of use and non-use and superabsorbent at three levels of 0, 0.1 and 0.2 percent of soil weight were considered as sub plots. Results showed that in treatment of 45% compared to the 95%, the number of flowers per plant and dry flower yield decreased by 27.65 and 36.9 percentages. Also, with increasing drought stress the amount of leaf and flowers potassium decreased, but leaf and flowers sodium were increased. Maximum and minimum amounts of chlorophyll a, b and total, were observed in 95 and 45% field capacity, respectively. The use of manure compared with the non-application increased increases the number of flowers per plant and dry flower yield by 13 and 10 percentage. The level of 0.2% weight superabsorbent compared with non-use increased number of flowers per plant and dry flower yield by 6% and 4%, respectively. In total, results showed that application of manure and superabsorbent reduced effects of drought stress and improved growth traits.
  Keywords: Chlorophyll, Drought, dry flower, German chamomile