فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و پنجم شماره 6 (پیاپی 186، بهمن و اسفند 1401)
 • سال شصت و پنجم شماره 6 (پیاپی 186، بهمن و اسفند 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/21
 • تعداد عناوین: 38
|
 • اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر بر دلزدگی زناشویی و تمایزیافتگی همسران جانبازان
  والیه مظفری، شهره قربان شیرودی *، عبدالله شفیع آبادی صفحه 0

   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر بر دلزدگی زناشویی و تمایزیافتگی همسران جانبازان انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همسران جانبازان اعصاب و روان شهر تهران در فاصله زمانی خردادماه تا مهرماه سال 1399 بود. در این پژوهش تعداد 30 همسر جانباز با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 زن). پس از ریزش تعداد 27 نفر در پژوهش باقی ماندند (13 نفر در گروه آزمایش و 14 نفر در گروه گواه). گروه آزمایش درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر (بارلو و همکاران، 2011) را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) و پرسشنامه تمایزیافتگی (دریک، 2011) بود. داده های جمع آوری شده به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر بر دلزدگی زناشویی و تمایزیافتگی همسران جانبازان تاثیر معنادار داشته (p<0/001) و توانسته منجر به بهبود دلزدگی زناشویی و تمایزیافتگی آنان شود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که درمان فراتشخیصی یکپارچه با بهره گیری از فنونی همانند شناسایی هیجان ها، آموزش آگاهی هیجانی، ارزیابی مجدد شناختی، شناسایی الگوهای اجتناب از هیجان و بررسی رفتارهای ناشی از هیجان می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود دلزدگی زناشویی و تمایزیافتگی همسران جانبازان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تمایزیافتگی، درمان فراتشخیصی یکپارچه نگر، دلزدگی زناشویی، همسران جانبازان
 • الهام رنجبری*، زهرا حسینی، محمدمهدی پیغمبری، وحید رنجبری صفحات 2236-2244
  مقدمه

  برقراری مجدد جریان جهت درمان تنگی عروق کرونری به دو روش؛ مداخله از راه پوست (PCI) و یا جراحی باز قابل انجام است.برای بیمارانی که قبلا به روش جراحی درمان شدند و اکنون مجدد علامت دار می باشند، با توجه به مورتالیتی و موربیدیتی بالاتر جراحی مجدد، روش درمانی ارجح PCI است.

  روش ها

  این مطالعه، یک بررسی کوهورت می باشد. جمعیت مورد مطالعه تمام بیماران فاقد معیارهای خروجی است که در بازه زمانی، از مهر 1396 تا مهر 1398 در بیمارستان شهید رجایی تحت PCI on SVG قرار گرفتند. در این بیماران نتایج بالینی کوتاه مدت (داخل بیمارستانی) و بلند مدت (6 ماهه و یکساله) از لحاظ میزان بروز MACE(حوادث قلبی عروقی بزرگ)بررسی شد.

  یافته ها

  216 بیمار در سن 39 تا 99 سال با میانگین سنی 16/9±95/65، وارد مطالعه شدند. MACE داخل بیمارستان،فقط یک مورد سکته مغزی، یک مورد MI و یک مورد هم عوارض عروقی داشتیم.طی6 ماه اول، 19 مورد مورتالیتی، 5 مورد MI ، 2 مورد نیاز به برقراری مجدد جریان بر روی همان SVG و 3 مورد نیاز به PCI بر روی سایر SVG های بیماران دیده شد.بعد از یک سال در مجموع 28 مورد مورتالیتی، 13 مورد MI، 7 مورد نیاز به برقراری مجدد جریان در همان SVG و 7 مورد نیاز به PCI بر روی سایر SVG های بیماران دیده شد. ارتباط بین میزان بروز MACE با فاکتورهای سن و بیماری مزمن کلیه دیده شد.

  نتیجه گیری

  MACE در بیماران مسن تر و بیماران دارای سابقه بیماری مزمن کلیه با GFR>30(نارسایی مزمن خفیف و متوسط کلیه) بیشتر اتفاق افتاد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی:برقراری مجدد جریان، مداخله از راه پوست، حوادث قلبی عروقی بزرگ
 • سعید قوی، حسین برنا، علیرضا داوری، اشرف سادات دهقانی، سمیه درخشان* صفحات 2245-2255
  مقدمه
  گازگرفتگی به وسیله حیوانات، تهدید بزرگی برای سلامتی مردم است چون متعاقب آن می تواند بیماری کشنده هاری را سبب شود. هاری درکشور ایران هنوز یکی از معضلات بهداشتی اقتصادی می باشد.لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت شیوع موارد حیوان گزیدگی درشهرستان قاینات طی 5 سال انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ،جامعه آماری شامل موارد حیوان گزیده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان قاینات طی سال های 1400-1396 می باشد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss ورژن 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از ازمون آماری کای اسکویر به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. به منظور تعیین معنا دار بودن آماری 0.05> P-Valueتعیین شد.
  نتایج
  1326 مورد حیوان گزیدگی با میانگین شیوع 2.27 در 1000 نفرگزارش شد که 77.34% از آن ها مرد بودند. 59.28% در مناطق روستایی ساکن بودند. میانگی سنی افراد 24.12± 44.74 سال بود و غالبا در گروه سنی 50 ساله و بالاتر (38.3٪) قرار داشتند. 77.8 % از موارد گازگرفتگی توسط سگ بود. اندام فوقانی(1/43 %) بیشترین اندام گزیده شده بود و بیشترین موارد در فروردین ماه با 9.4 درصد مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با افزایش حیوان گزیدگی در شهر قاینات و اهمیت عوارض ناشی ازآن به لحاظ بهداشتی و اقتصادی ، مسیولان باید به برنامه ریزی و مداخله برای کاهش موارد بواسطه افزایش سطح آگاهی ازطریق آموزش و مبارزه با سگ های ولگرد اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، شیوع، حیوان گزیدگی، هاری، ایران
 • نگار سنگ سفیدی، تکتم اکبری خلج*، حجت شفائی، علی یزدانی، حسین محزون، غزاله دوست خواه احمدی صفحات 2257-2267
  مقدمه
  هدف اصلی از این مطالعه، مقایسه تعداد ماموریت های اورژانسی (موارد قلبی، تنفسی، مسمومیت ها، حوادث ترافیکی، انواع تروما و...) تعداد تماس ها و زمان های عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی در شهر مشهد قبل و بعد از کرونا می باشد. همچنین سیاست های ما در اپیدمی ها و حوادث آینده بر اساس آن تعیین می شود تا در صورت بروز بحران های مشابه برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی و گذشته نگر است. اطلاعات به دو دوره قبل از کرونا از اسفند 1396 تا بهمن 1398 و دوره بعد از کرونا اسفند 1398 تا بهمن 1400 تقسیم شد. برای مقایسه میانگین داده های طبقه بندی شده از آزمون کای دو و برای محاسبه نسبت شانس بیماری در ماموریت های اورژانس در دو گروه از رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد پس از اپیدمی، 56.4 درصد مرد، 43.6 درصد زن و میانگین سنی 22.5 ± 45.20 درصد شد. تعداد ماموریت های مرتبط با مشکلات تنفسی حدود 40 درصد و تب و بیماریهای عفونی حدود 32 درصد پس از اپیدمی افزایش یافت. شانس ماموریت با بیماران با علایم و مشکلات تنفسی در دوران بعد از کوید 1.43 (OR=1.43 CI=1.41-1.45, p <0.000) برابر نسبت به دوران قبل از کوید شد.
  نتیجه گیری
  در طول همه گیری کووید-19، تعداد ماموریت ها و تماس های اورژانس افزایش یافت. اورژانس پیش بیمارستانی با تغییر برنامه ها و رویکردهای خود با افزایش ظرفیت پاسخگویی و تعداد پرسنل و آموزش های مرتبط، ظرفیت عملیاتی خود را افزایش داد.
  کلیدواژگان: خدمات فوریتهای پزشکی، کوید-19، آمبولانس ها، پیش بیمارستانی
 • زهرا رستمی، محمداسحاق روضه*، مریم رسولی صفحات 2268-2272
  مقدمه
  حساسیت به پروتیین شیرگاوی بدون درمان باعث ایجاد مشکلاتی از جمله عدم رشد کافی در قد و وزن کودکان شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه 4 نوع رژیم درمانی در حساسیت به پروتیین شیر گاو انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری تمام شماری از 50 شیرخوار مبتلا به تشخص حساسیت به پروتیین شیر گاوی که به درمانگاه اطفال مراجعه کرده اند بوده است .میزان پاسخ به رژیم های درمانی شامل حذف لبنیات از رژیم غذایی مادر فرمولای نیمه هیدرولیز شده،فرمولای کاملا هیدرولیز شده و فرمولا بر پایه آمینو اسید در کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار ردآوری یک چک لیست بر اساس بررسی متون و تحت نظر یک نفر فوق تخصص گوارش اطفال تهیه و تجزیه و تحلیل در نرم افزار spss19 انجام شد.
  نتایج
  در این بررسی شایعترین یافته های مراجعه به پزشک مربوط به خونریزی گوارشی 31(68 درصد)،درماتیت14 (28 درصد) بود. میزان پاسخ به درمان های مختلف به ترتیب برای حذف لبنیات از رژیم مادر6 (12درصد) ، فرمولای نیمه هیدرولیز شده2 (4درصد)،فرمولای کاملا هیدرولیز شده8(14درصد)و فرمولای برپایه آمینو اسید34 (68 درصد)بود.
  نتیجه گیری
  شایعترین یافته در شیرخواران مبتلا به آلرژی به پروتیین شیر گاو مراجعه کننده به درمانگاه فوق تخصصی گوارش کودکان خونریزی گوارشی بود و بهترین پاسخ های درمانی به فرمولا بر پایه اسید آمینه بوده است.
  کلیدواژگان: آلرژی، پروتئین شیر گاوی، درمان
 • محمد رعنایی، علی یعقوبی*، صادق چراغ بیرجندی صفحات 2273-2284
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات تناوبی شدید (HIIT) و مصرف عصاره خرفه بر سطح کمرین کبدی و مقاومت به انسولین موش های صحرایی مبتلا به NAFLD بود. تعداد 25 موش نر بالغ نژاد ویستار با سن شش هفته با وزن 160 تا 185 گرم در 5 گروه کنترل سالم، کنترل کبدچرب، تمرین، عصاره و تمرین+عصاره بطور تصادفی قرار داده شدند. با توجه به وزن موش ها مکمل خرفه با دوز mg/kg 400 به دو گروه مربوطه خورانده شد. تمرین های تناوبی شدید (نیز بمدت 8 هفته ، 5 جلسه در هفته و هر جلسه 7 تکرار یک دقیقه ای باشدت 90 درصد سرعت بیشینه انجام شد که تناوب های استراحت فعال نیز شامل 2 دقیقه دویدن با شدت 20 درصد بیشینه بود. سطح کمرین کبدی به روش الایزا و مقاومت به انسولین سرمی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقاومت به انسولین در گروه کنترل کبد چرب غیرالکلی به طور معنی داری نسبت به گروه سالم کنترل بالاتر بود (002/0=p). سطح این شاخص در گروه تمرین (01/0=p)، عصاره خرفه (037/0=p) و تمرین+عصاره (012/0=p) به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل کبد چرب بود. سطح کمرین کبدی در گروه تمرین تمرین (010/0=p)، مصرف عصاره خرفه (017/0=p) و تمرین+عصاره (001/0=p) به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل کبد چرب بود. احتمالا 8 هفته تمرین ورزشی HIIT و مصرف عصاره خرفه از طریق کاهش سطح کمرین و مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به NAFLD می تواند نقش مهمی را در کنترل پیشرفت این بیماری بر عهده داشته باشند.
  کلیدواژگان: بیماری کبد چرب غیر الکلی، کمرین، مقاومت به انسولین، تمرین تناوبی شدید، مکمل خرفه
 • سودابه اعتمادی*، مهدی زارعان، حسنیه حسینی، نجمه صادقی صفحات 2285-2292
  مقدمه
  توکسوکاریازیس انسانی یک بیماری انگلی است که توسط لارو توکسوکارا کنیس یا کتی ایجاد میشود و از نظر بالینی میتواند عوارض متعدد بالینی در کبد، ریه، چشم، مغز وکلیه ایجاد کند این انگل علیرغم تاثیر قابل توجه برای گروه های پرخطر(افراد با کاهش سیستم ایمنی) معمولا نادیده گرفته میشود مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع سرمی و عوامل خطر توکسوکاریازیس در بیماران دیابت و افراد تحت همودیالیز در زاهدان انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه در استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان و 400 بیمار دیابتی و همودیالیزی انجام شد. یک نمونه لخته جهت انجام تست الایزا و یک پرسشنامه حاوی اطلاعات دموگرافیک اخذ گردید، تمام نمونه های سرم برای حضور آنتی بادی های IgG علیه گونه های توکسوکارا با روش سرولوژی الیزا مورد آزمایش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده های با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار توصیفی و آزمون chi-square انجام شد
  نتایج
  شیوع سرمی توکسوکاریازیس در بیماران دیابتی و همودیالیزی به ترتیب 8/2% و 5/3% گزارش شد در بین متغییرهای مطالعه در گروه بیماران دیابتی تماس با سگ و گربه (06/48 - 80/295% CI: 60/11 OR) و درگروه بیماران همودیالیزی تماس با سگ و گربه (02/1 - 70/0 95% CI: 85/0 OR) و گروه خونی ارتباط معنی داری با شیوع سرمی توکسوکاریازیس بدست امد .P value≤0.05
  نتیجه گیری
  با توجه به مطالعات اندک در دنیا ،مطالعات اپیدمیولوژیک بیشتری برای درک این مطلب که دیابت و فرایند همودیالیز میتواند به عنوان فاکتور در توکسوکاریازیس معرفی شوند نیاز است
  کلیدواژگان: توکسوکاریازیس، همودیالیزی، دیابت
 • مهسا ناهیدی*، زهرا میرزا حسین زاده مقدم، حامد تابش، لحیا افشاری صالح صفحات 2293-2309
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی علایم اضطراب، افسردگی و استرس و همبسته های روانی-اجتماعی آن در دانشجویان پزشکی در دوره همه گیری COVID-19، انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که روی 347 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سال تحصیلی 1399-1400 انجام شد. داده ها با استفاده از یک پرسشنامه ساختاریافته آنلاین جمع آوری گردید. به منظور سنجش میزان افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) استفاده شد.
  نتایج
  بر اساس آزمون DASS، به ترتیب 59/7، 55/5 و 57/4 درصد از دانشجویان پزشکی دارای درجاتی از افسردگی، اضطراب و استرس بودند. میزان افسردگی در دانشجویان رشته پزشکی که فرزند نداشتند (0/006=P)، رضایت کمتری از رشته تحصیلی خود داشتند (0/005>P)، سوء مصرف مواد داشتند (0/01=P)، و به COVID-19 مبتلا شده بودند بیشتر بود (0/02=P). فراوانی اضطراب در دانشجویان رشته پزشکی که سوء مصرف مواد داشتند (0/01=P) و رضایت کمتری از رشته تحصیلی خود داشتند بیشتر بود (0/001=P). استرس در افرادی که سوء مصرف مواد داشتند (0/005>P)، رضایت کمتری از رشته تحصیلی خود داشتند (0/005>P) و واکسن COVID-19 دریافت نکرده بودند، بیشتر بود. (0/02=P).
  نتیجه گیری
  بیش از 50 درصد از دانشجویان پزشکی در دوره پاندمی COVID-19 درجاتی از افسردگی، اضطراب و استرس را گزارش کردند. عدم رضایت از رشته تحصیلی و سوء مصرف مواد با هر سه خرده مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان پزشکی مرتبط بود. میزان استرس در دانشجویانی که واکسن COVID-19 دریافت کرده بودند، کمتر از کسانی بود که واکسن دریافت نکرده بودند.
  کلیدواژگان: اضطراب، COVID-19، افسردگی، دانشجویان پزشکی، استرس
 • افسانه باقری کریمی، آنیتا باغداساریانس*، فربد فدائی صفحات 2310-2325
  مقدمه
  اختلال بی خوابی یکی از شایع ترین اختلالات خواب در کودکان می باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان چند مولفه ای شناختی- رفتاری با عنوان برنامهKiSS (Kinder mit Schafstörungen Programm) بر بی خوابی و خستگی کودکان صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و گواه انجام شده است. برای انجام مطالعه از بین کودکان 8 تا 10 ساله مبتلا به بی خوابی مراجعه کننده به کلینیک پزشکی و روانشناسی شکوفه از اوایل تیر تا اواخر آبان 1400، تعداد 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس با احتساب ملاک های ورود و خروج به پژوهش انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه هر گروه شامل 20 نفر گمارده شدند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه اطلاعات فردی، مقیاس اختلالات خواب کودکان، مقیاس چند بعدی خستگی و پرسشنامه علایم مرضی کودکان استفاده شد. در گروه آزمایش، درمان چند مولفه ای KiSS و در گروه گواه، تماشای کارتون به صورت گروهی اعمال گردید. به جهت افت آزمودنی ها در مرحله اجرا تعداد کودکان هرگروه، به 15 نفر تقلیل یافت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از تحلیل واریانس طرح آمیخته استفاده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج امیدوار کننده مبنی بر اثر بخش بودن درمان شناختی-رفتاری چند مولفه ای KiSS، این روش مداخله می تواند جهت بهبود اختلال بی خوابی و خستگی ناشی از آن در کودکان 8 تا 10 سال، مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: بی خوابی، خستگی، درمان
 • رکسانا دارابی، مینا اطمینان بخش*، ثمین صمدی صفحات 2326-2332
  دیسمنوره اولیه از علل شایع مراجعه به درمانگاه های زنان است که با ضایعه لگنی همراه نیست. به علت شیوع بالا و ناتوانی در تسکین ایده آل آن، باعث محدودیت فعالیت های روزانه و غیبت از محل کار و مدرسه می شود. درمان های مختلفی برای دیسمنوره وجود دارد که معمولا همراه با عارضه هستند. بسیاری جهت کم کردن عوارض دنبال روش های بی عارضه و اثربخش هستند. این مطالعه به بررسی اثر بی دردی Period Patch در دیسمنوره پرداخته است.
  روش بررسی
  این مطالعه مداخله ای روی 70 خانم مبتلا به دیسمنوره اولیه انجام شد. شرکت کنندگان دریکی از دو گروه دریافت کننده مفنامیک اسید و Period Patch حاوی پودر آهن، کربن فعال، آهن ربا، آب و نمک قرارگرفتند. دو روش درمانی برای یک چرخه قاعدگی استفاده شد. میزان بهبودی دردهای قاعدگی با گفتگو و بوسیله ی Numerical analogue pain scale که دارای نمره صفر تا ده بود تعیین شد. در انتها میزان اثربخشی روش ها در کاهش درد مقایسه گردید. در این بررسی کاهش درد حداقل به میزان 25 درصد به عنوان اثربخشی درمان در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  70 نفر در دو گروه 35 نفری بررسی را به پایان رساندند. دو گروه از نظر میانگین سن، میانگین شاخص توده بدنی، وضعیت تاهل، فراوانی انجام ورزش، مصرف سیگار و سن شروع قاعدگی همسان بودند. میزان اثربخشی در گروه مفنامیک اسید 22 مورد (9/62 %) و در گروه Period Patch 13 مورد (1/37 %) بود که اختلاف معنی داری را نشان داد (P=0.031).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه اثر بی دردی مفنامیک اسید نسبت به Period Patch در درمان دیسمنوره اولیه بیشتر است.
  کلیدواژگان: دیسمنوره اولیه، مفنامیک اسید، Period Patch
 • الهام احسانی، حیدر آقا بابا* صفحات 2333-2339
  زمینه و هدف

  لوسمی حاد میلوییدی (AML) نوعی سرطان است که با وجود سلول هایی با تمایز غیرطبیعی به خون، مغز استخوان و سایر بافت های بدن مشخص می شود. در AML، سلول های خونی در مغز استخوان تجمع می یابند و بیش از حد اکسیژن تولید می کنند که می تواند منجر به استرس اکسیداتیو شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم های A251G و درج/حذف 50 جفت باز در ژن SOD1 با خطر AML بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد-شاهدی، 200 بیمار مبتلا به سرطان AML به عنوان گروه بیمار و 200 فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ژنوتیپ های پلی مورفیسم تک نوکلیوتیدی A251G ژن SOD1 با روش PCR-RFLP و پلی مورفیسم درج/حذف 50 جفت باز ژن SOD1 با روش PCR معمولی تعیین شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های پلی مورفیسم A251G(AG + GG ،P<0.01) و پلی مورفیسم درج/حذف 50 جفت باز P<0.04,ID + DD)) بین گروه کنترل و بیمار تفاوت معنی داری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  در نتیجه مشخص شد که هر دو پلی مورفیسم انتخاب شده با کاهش خطر ابتلا به AML مرتبط هستند.

  کلیدواژگان: AML، استرس اکسیداتیو، ژن SOD1، پلی مورفیسم
 • محمدرضا تابع جماعت، محمد عسگری*، مالک میرهاشمی، نسرین باقری صفحات 2340-2353
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر تیوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی زوجین دارای تعارضات زناشویی انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه با بیش از یک گروه آزمایش انجام شد. بدین منظور از کلیه زوجین داوطلب دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه سه شهر تهران با تجربه حداقل یک سال زندگی مشترک با روش در دسترس، 60 نفر (30 زوج)  وارد مطالعه شدند و سپس به صورت گمارش تصادفی در سه گروه (واقعیت درمانی،  تحلیل ارتباط متقابل، و گواه) قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون بهزیستی ذهنی مولوی و همکاران (1389) و پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (1998) استفاده شد. گروه  آزمایش یک (واقعیت درمانی) گروه آزمایش دو (تحلیل ارتباط متقابل) هر گروه 8 جلسه آموزش دریافت کردند، اما گروه گواه  هیج مداخله ای دریافت نکرد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که واقعیت درمانی مبتنی بر تیوری انتخاب و تحلیل ارتباط متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی زوجین دارای تعارضات زناشویی موثر بود.

  نتیجه گیری

  یافته‎های این پژوهش نشان داد واقعیت درمانی مبتنی بر تیوری انتخاب و تحلیل رفتار متقابل بر بهزیستی ذهنی و اجتماعی زوجین دارای تعارضات زناشویی تاثیر معنی دار داشت.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، تحلیل ارتباط متقابل، بهزیستی ذهنی، اجتماعی، تعارضات زناشویی
 • سمیرا جمال نسب*، امیرحسین براتی، سید حسین میرکریم پور، یاسر گاراژیان صفحات 2354-2370
  مقدمه

  درد شانه یک اختلال مشترک اسکلتی- عضلانی در عموم افراد است.سندرم گیرافتادگی شانه از جمله گسترده ترین اختلالات شانه است. با توجه به نبود پرسشنامه ای مشابه در ایران وضرورت استفاده از ابزارهای استاندارد در حیطه ارزیابی بالینی، بومی سازی وبررسی روایی و پایایی نسخه فارسی این پرسشنامه به عنوان هدف این تحقیق در نظر گرفته شد.

  روش کار

  این مطالعه شامل 20 زن مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه در دامنه سنی (20-50) سال بود که توسط فیزیوتراپ موردارزیابی قرار گرفتند. با استفاده از روش ترجمه- بازترجمه، اصلاحات لازم انجام و فرم نهایی پرسشنامه تهیه شد. به منظور تعیین روایی محتوایی از دو روش CVI و CVR، برای تعیین میزان پایایی، از آزمون همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و به منظور ارزیابی پایایی، آزمون- آزمون مجدد استفاده شد.

  نتایج

  نتایج CVIحاکی ازآن بودکه تمامی سوالات دارای نمره CVIبالاتراز 79/0، بخش بیمار(درمقیاس ارتباط85/0 ، وضوح 1، سادگی 92/0، ابهام92/0) وبخش پزشک (درمقیاس ارتباط1، وضوح 1، سادگی1 ، ابهام88/0) شایان ذکر است متوسط شاخص روایی محتوایی بخش بیمار 92/0 وبخش پزشک 97/0بود. آنالیز آماری نشان داد که همسانی درونی سوالات پرسشنامه دارای آلفای کرونباخ برابربا74/0است. مقادیر ICC نشان داد که همبستگی درون گروهی بخش بیمار(89- 96 CI: 95%) وبخش پزشک (88- 96 CI: 95%) محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که پرسشنامه CMS ابزاری قابل اعتماد و معتبر، به عنوان "ابزار استاندارد طلایی" برای ارزیابی سندرم گیرافتادگی شانه است.

  کلیدواژگان: روایی، پایایی، پرسشنامه نمره ثابت مورلی، سندرم گیرافتادگی شانه
 • حجت ضیایی، حسن عبدی*، سید جواد ضیاءالحق صفحات 2371-2380
  مقدمه

  عدم تحرک جسمی و رژیم های غذایی با کالری بالا باعث چاقی و بیماری های متابولیکی مرتبط شده است، بنابراین؛ هدف از این پژوهش بررسی تاثیر القاء چاقی به همراه تمرین استقامتی و تغییر رژیم غذایی بر تغییرات وزن و نیمرخ لیپیدی موش های نر نژاد ویستار بود.

  روش کار

  روش تحقیق از نوع آزمایشگاهی بود. آزمودنی ها تحقیق شامل 25 سر موش صحرایی نژاد ویستار با دامنه سنی 8 تا 12 هفته بودند که به 5 گروه کنترل و تجربی تقسیم به روش نمونه گیری انتخابی هدفدار با توجه به شرایط وزنی و سنی شدند. در مرحله اول 4 روز بعد از دوره شیرخواری برنامه غذایی در جهت چاق شدن رت ها آغاز شد. از تردمیل 5 بانده جهت تمرینات استقامتی استفاده شد. برنامه تمرینی آزمودنی ها 30 دقیقه در هر روز، برای مدت 8 هفته با سرعت 8 متر بر دقیه بود. از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس یک راهه جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که که بین پیش آزمون و پس آزمون میانگین وزن گروه چاق + رژیم استاندارد + هوازی (135/0= p) و گروه چاق + رژیم استاندارد (06/0= p) تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین میانگین های HDL در هیچکدام از گروه ها، تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی بین میانگین های LDL در گروه کنترل با دیگر گروه ها، تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که ورزش استقامتی زمانی روی کنترل وزن اثرگذار می باشد که رژیم غذایی غیر پرچرب لحاظ شده باشد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، رژیم غذایی، نیمرخ لیپیدی، رت، چاقی
 • مهسا محبی آریا، سید علی آل یاسین* صفحات 2381-2396
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر ترس از ارزیابی منفی، سوگیری تعبیر و توجه متمرکز بر خود در زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر بود.
  روش کار
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر قم در سال 1400 بود که بر اساس مصاحبه تشخیصی و پرسشنامه مقیاس 7 سوالی اضطراب فراگیر، تعداد 24 زن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی، در دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت 9 جلسه 90-60 دقیقه ای درمان شناختی رفتاری بر اساس پروتکل گروهی (ویلدرموت، 2008) قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه های ترس از ارزیابی منفی(واتسون و فرند ؛1969)، سوگیری تعبیر نسخه ی تجدید نظر شده ی امیر و همکاران (1998) و کانون توجه وودی، چامبلس و گلاس (1997). داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و اجرای آزمون های توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که درمان شناختی رفتاری توانسته نشانه های اضطراب فراگیر را نسبت به گروه کنترل کاهش دهد.
  نتیجه گیری
  نتیجه، درمان شناختی رفتاری می تواند به عنوان یک مداخله موثر برای زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مورد توجه قرار داده شود.
  کلیدواژگان: درمان شناختی- رفتاری، اختلال اضطراب فراگیر، ترس از ارزیابی منفی، سوگیری تعبیر، توجه متمرکز برخود
 • بهلول قربانیان*، معرفت سیاه کوهیان، افشین رهبرقاضی، محمدهادی اصغری صفحات 2405-2429

  مقدمه آسم یک بیماری التهابی مزمن است که با علایم تنفسی، انسداد متغیر راه هوایی، واکنش بیش از حد راه هوایی و التهاب راه هوایی مشخص می‎شود. برای بهبود این بیماری از تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی می‎توان استفاده کرد. در تحقیق حاضر مروری به تاثیر تمرینات ورزشی و مکمل ‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم پرداخته شده است.روش کار با استفاده از چندین پایگاه اطلاعاتی مشتمل Google Scholar، Web of Science، Science Direct، Pupmed، Scopus  و با استفاده از عناوین بیماری آسم و نام انواع آنها و اسامی مرتبط برای کلید واژه‎های بیماری آسم تا سال 2022 جستجو صورت گرفت. در ابتدا با محدود کردن جستجو، مطالعات غیر مرتبط و تکراری حذف، و پس از بررسی عناوین، چکیده ها و متون کامل غربالگری و مطالعات مناسب به تحقیق حاضر وارد شدند. نتیجه گیریبا تمرکز بر مطالعاتی که به نقش تاثیرات تمرینات ورزشی و مکمل‎های آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به آسم پرداختند می‎توان گفت که ورزش در این بیماران از طریق مکانیسم‎ های پاتوفیزیولوژیکی توانسته است در کاهش اثرات مضر بیماری آسم ایفای نقش کنند. به طوری که تمرینات منظم هوازی و تنفسی  در بهبود این بیماری توصیه شده است. همچنین بافت ریه بیماران مبتلا به آسم به دلیل تولید گونه‎ های فعال اکسیژن و نیتروژن در معرض استرس اکسیداتیو قرار دارد. به همین دلیل با در نظر گرفتن کاهش آنزیم‎های آنتی اکسیدانی افزایش آپوپتوز، ریزش سلول‎های اپیتلیال راه هوایی و کاهش بازسازی راه هوایی را شاهد خواهیم بود. لذا مطالعات به نقش مثبت مصرف آنتی اکسیدان ها در بیماران مبتلا به آسم اشاره کرده اند.

  کلیدواژگان: تمرینات ورزشی، بیماران مبتلا به آسم، ویتامین ها، ملاتونین، سلنیم، گلوتاتیون، سیستئین، کوآنزیم Q10، چای سبز
 • گلی مهرعلیان، مهدیه صالحی*، نورعلی فرخی، فریبرز درتاج صفحات 2430-2440

  مقدمه: 

  مشکلات روان شناختی و رفتاری کودکان همانند اضطراب و پرخاشگری سبب شکل دهی دیگر آسیب های روان شناختی، هیجانی و ارتباطی برای کودکان می شود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب و پرخاشگری کودکان انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کودکان دختر 7-10 ساله حاضر در مراکز بهزیستی طاها، مهر ایرانیان و نرگس شهر تهران در سال 1399 بود. در این پژوهش تعداد 30 کودک با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 کودک). گروه آزمایش آموزش تحلیل رفتار کاربردی را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه سیاهه رفتاری کودکان و نوجوانان (CABI) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه کواریانس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج: 

  نتایج نشان داد که آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر اضطراب (0001>P؛ 55/0=Eta؛ 68/31=F) و پرخاشگری (0001>P؛ 68/0=Eta؛ 86/55=F) کودکان تاثیر معنادار داشته و توانسته منجر به کاهش اضطراب و پرخاشگری کودکان شود.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش تحلیل رفتار کاربردی با بهره گیری از فنونی همانند تحلیل مشکلات رفتاری رفتاری و ادراکی، برنامه ریزی، مهارت های آموزشی، مهارت های اجتماعی و مهارت های انطباقی می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش اضطراب و پرخاشگری کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اضطراب، پرخاشگری، تحلیل رفتار کاربردی، کودکان
 • الهام مهدیان فر، حسین مهدیان*، علی جهانگیری صفحات 2441-2455

  مقدمه: 

  این پژوهش با هدف  بررسی اثربخشی ذهن آگاهی بر مدیریت خشم، تعارض زناشویی و کیفیت زندگی انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است و از طرح گروه کنترل استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای شامل  40 نفر از زنان و مردانی است که به کلینیک های مشاوره شهر بجنورد مراجعه نمودند، انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش(20 نفر) و کنترل (20 نفر) به روش نمونه گیری در دسترس قرار گرفتند. جهت سنجش ذهن آگاهی، از بسته ی مدون شده توسط باون، چاولا و مارلات، (2011)، جهت سنجش مدیریت خشم از پرسشنامه کنترل خشم اسپیلبرگر، برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی  سازمان بهداشت جهانی و برای سنجش تعارض از پرسشنامه ذاکر و براتی (1387) استفاده شد.  جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss نسخه 23 استفاده شد.

  نتایج

  یافته های حاصل از آزمون کواریانس نشان داد که آموزش ذهن آگاهی نقش موثری در مدیریت خشم، کاهش تعارض زناشویی و افزایش کیفیت زندگی دارد.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش ذهن آگاهی با بهره گیری از فنونی همانند افکار، هیجانات و رفتار آگاهانه می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود کیفیت زندگی، کاهش خشم و تعارضات زناشویی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، مدیریت خشم، تعارض زناشویی، کیفیت زندگی
 • الهام خاکزاد، سید علی حسینی المدنی*، رحیم حمیدی پور صفحات 2456-2471

  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی مقابله روان شناختی با پیامدهای کووید-19 بر مبنای روان شناسی مثبت گرا و ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت زندگی و شادکامی افراد دارای اضطراب کووید-19 انجام شد. روش پژوهش حاضر در بخش کیفی، تحلیل مضمون به روش استقرایی و در قسمت کمی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای اضطراب کووید-19 شهر تهران در شش ماه اول سال 1400 بود. جهت اجرای پژوهش حاضر تعداد 35 نفر دارای اضطراب کووید-19 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. افراد حاضر در گروه آزمایش مداخله حاضر (10 جلسه) را طی یک و نیم ماه دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس اضطراب کرونا ویروس (علیپور و همکاران، 1398) (CDAS) و پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، 1994) (QLQ) و پرسشنامه شادکامی (آرگیل، مارتین و کراسلند، 1989) (HQ) بود. نتایج نشان داد که الگوی مقابله روان شناختی با پیامدهای کووید-19 بر مبنای روان شناسی مثبت گرا از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. همچنین این مداخله بر کیفیت زندگی و شادکامی افراد دارای اضطراب کووید-19 تاثیر داشته است (0001>P). بر اساس یافته های پژوهش حاضر، الگوی مقابله روان شناختی بر مبنای روان شناسی مثبت گرا با توجه به توانمندی ها و نقاط مثبت، ترویج نوع دوستی و مهرورزی به دیگران، ادای سپاسگزاری و شکرگزاری و شکل دهی امید و خوش بینی می تواند به عنوان روشی کارآمد در جهت بهبود کیفیت زندگی و شادکامی افراد دارای اضطراب کووید-19 مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روان شناسی مثبت گرا، کیفیت زندگی، شادکامی، اضطراب کووید-19
 • پوریا صوفی نژاد، محسن محمدنیا احمدی*، محمداسماعیل افضل پور، سیده فاطمه رضائیان صفحات 2472-2485

  مقدمه:

   با توجه به نقش فعالیت تناوبی سرعتی و مصرف مکمل های حاوی ترکیبات فعال زیستی در بهبود سوخت و ساز، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حاد مصرف مکمل های کافیین، ال کارنیتین، کافیین-ال کارنیتین (ترکیبی) بر روی هزینه سوخت وسازی و اکسایش سوبسترا هنگام و پس از فعالیت تناوبی سرعتی بود.

  روش کار

  10 دانشجوی پسر فعال در طرح متقاطع دو سوکور تصادفی در چهار حالت مصرف: - دارونما (3 میلی گرم/کیلوگرم گلوکز و فروکتوز)؛ - کافیین (6 میلی گرم/کیلوگرم)؛ - ال کارنیتین (13 میلی گرم/کیلوگرم)؛ و - ترکیبی (به ترتیب 6 و 13 میلی گرم/کیلوگرم) قرار گرفتند. در 4 حالت، آزمودنی ها یک ساعت پس از مصرف مکمل به فعالیت ورزشی (چهار آزمون وینگیت 30 ثانیه (بار کاری 75 گرم/کیلوگرم) با استراحت 5 دقیقه) پرداختند. گازهای تنفسی آزمودنی ها قبل، هنگام و 30 دقیقه بعد از فعالیت، جهت محاسبه هزینه سوخت و سازی (هزینه انرژی، اکسیژن مصرفی) و اکسایش سوبسترا (نسبت تبادل تنفسی (RER)، میزان مصرف چربی) تجزیه و تحلیل شد. تحلیل آماری با آزمون آنوای یک طرفه انجام شد.

  نتایج

  براساس نتایج، اختلاف میانگین پس آزمون-پیش آزمون فقط در RER (048/0=P)، میزان مصرف چربی (036/0=P) و ضربان قلب (04/0=P) تفاوت معنی داری را نشان داد. بعلاوه، مصرف کافیین در مقایسه با ال-کارنیتین (015/0P=) و دارونما (042/0P=) با کاهش معنی دار RER در دوره ریکاوری همراه بود. همچنین، مصرف کافیین در مقایسه با ال-کارنیتین (008/0P=)، مکمل ترکیبی (037/0P=) و دارونما  (032/0P=) باعث افزایش معنی دار مصرف چربی در دوره ریکاوری شد. بنابراین استفاده از این دوز مصرفی کافیین همراه با فعالیت تناوبی سرعتی به افرادی توصیه می شود که به دنبال کاهش یا مدیریت وزن می باشند.

  کلیدواژگان: مکمل کافئین، مکمل ال -کارنیتین، میزان مصرف چربی، نسبت تبادل تنفسی، هزینه انرژی
 • مریم رشیدی ظفر، فریبا بشردوست تجلی*، نسترن شریفی صفحات 2486-2497
  مقدمه

  ابتلا به چاقی به عنوان یک معضل بهداشتی جهانی و رو به رشد، زمینه بروز بسیاری از بیماری‎های ‎مزمن را فراهم می نماید و با مشکلات جسمانی- روانشناختی متعددی همراه است. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر بهبود شاخص توده بدنی مبتلایان به اضافه وزن انجام شد.

  روش کار

  روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. از جامعه آماری زنان دارای اضافه وزن(نمایه توده بدنی بین 25 و 9/29) در شهرستان ورامین تعداد 80 نفر زن به روش در دسترس و با در نظر گرفتن ملاک های ورود به مطالعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در چهار گروه جایگزین شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد.

  نتایج

  آزمون کواریانس نشان داد که بین گروه های پژوهش در شاخص شاخص توده بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد (005/>p). آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که هر سه مداخله بر بهبود شاخص شاخص توده بدنی نسبت به گروه کنترل موثر بود و نتیجه مقایسه مداخله ها نیز نشان داد که ذهن آگاهی بیشترین تاثیر را داشته، سپس پذیرش و تعهد و شناختی رفتاری موثر بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به موثرتر بودن مداخله ذهن آگاهی، پیشنهاد می شود از این مداخله برای بهبود شاخص توده بدنی مبتلایان به چاقی استفاده شود.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، درمان شناختی رفتاری، ذهن آگاهی، شاخص توده بدنی، اضافه وزن
 • نسیم السادات آقامیری، مهشید ایزدی *، افسانه قنبری پناه، مژگان مردانی راد صفحات 2498-2514
  مقدمه

  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه نقش واسطه‎ای خودناتوان سازی تحصیلی در رابطه بین فرسودگی تحصیلی با شایستگی هیجانی اجتماعی و حمایت تحصیلی در فرایند آموزش مجازی در جریان قرنطینه خانگی ناشی از پاندمی‎کرونا  بود.

  روش کار

  به این منظور نمونه‎ای ‎به حجم 343 نفر از جامعه آماری دختران نوجوانان مدارس متوسطه دوم شهر تهران که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند. برای نمونه گیری، از روش خوشه‎ای ‎چند مرحله‎ای ‎استفاده گردید. داده‎های پژوهش از طریق پرسشنامه‎های فرسودگی تحصیلی ماسلاش، خود ناتوان سازی تحصیلی، استاندارد شایستگی هیجانی- اجتماعی زو و جی و حمایت تحصیلی ساندز و پلانک جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت و جهت بررسی اثر نقش میانجی بین متغیرهای مورد مطالعه در مدل ساختاری از روش بوت استرپ استفاده شد.

  نتایج

   یافته‎های پژوهش حاکی از آن بود که اثر استاندارد مسیر مستقیم  شایستگی‎های هیجانی- اجتماعی (β= -.097, p> .05) و حمایت‎های تحصیلی (β= -.017, p> .05) بر فرسودگی تحصیلی معنادار نبود، اما اثر استاندارد مسیر غیر مستقیم شایستگی‎های هیجانی- اجتماعی (β=-.028, p<.05) و حمایت‎های تحصیلی (β=-.056, p<.05) با نقش میانجی خود ناتوان سازی تحصیلی بر فرسودگی تحصیلی معنادار بود. اثر کل متغیرهای شایستگی‎های هیجانی- اجتماعی (β=-.126, p>.05) و حمایت‎های تحصیلی  (β=-.073, p>.05)بر فرسودگی تحصیلی نیز معنادار نگردید.

  نتیجه گیری

   در نتیجه مدل آزمون شده، مدلی مطلوب برای تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس شایستگی‎های هیجانی- اجتماعی و حمایت‎های تحصیلی با میانجیگری خودناتوان سازی تحصیلی در دختران نوجوان می‎باشد. نتایج این پژوهش می‎تواند مورد استفاده مشاوران و روان شناسان تربیتی قرارگیرد.

  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، خودناتوان سازی تحصیلی، شایستگی هیجانی اجتماعی، حمایت تحصیلی، آموزش مجازی، قرنطینه خانگی، پاندمی‎کرونا
 • محمد زارع زاده، کبری حاج علیزاده *، آزیتا امیرفخرایی صفحات 2515-2530

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرمایه های روان شناختی بر اشتیاق شغلی و مسیولیت پذیری کارکنان دارای تعارض کار- خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم صورت پذیرفت. این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری سه ماهه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارمندان با تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم در فصل بهار سال 1400 بود. از بین جامعه آماری تعداد 27 کارمند به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. افراد حاضر در گروه آزمایش آموزش سرمایه های روان شناختی (10 جلسه) را طی دو و نیم ماه دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض کار- خانواده (کارلسون، کاکمار و ویلیامز، 2000)، پرسشنامه اشتیاق شغلی (شوفلی و سالانوا، 2002) و پرسشنامه مسیولیت پذیری (کارول، 2010) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته توسط نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش سرمایه های روان شناختی بر اشتیاق شغلی و مسیولیت پذیری کارکنان دارای تعارض کار- خانواده تاثیر داشته است. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، آموزش سرمایه های روان شناختی می تواند با بهره گیری از مفاهیمی همانند تاب آوری، خودکارآمدی، خوش بینی و امید به عنوانی روشی موثر در جهت بهبود اشتیاق شغلی و مسیولیت پذیری کارکنان دارای تعارض کار- خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، تعارض کار- خانواده، سرمایه های روان شناختی، مسیولیت پذیری
 • فرشته امینی، مرجان جعفری روشن *، لیدا لیل آبادی صفحات 2531-2540

  هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر افسردگی و سلامت اجتماعی زنان مبتلا به افسردگی است. مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دوماهه بود. جامعه مورد مطالعه شامل زنان مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی منطقه دو شهر تهران در شش ماهه دوم سال 1400 می باشد که در این مطالعه 27 زنان مبتلا به افسردگی به روش نمونه گیری داوطلبانه و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت دو ماه تحت آموزش مهارت های ذهن آگاهی (8 جلسه) قرار گرفت. پرسشنامه های مورد استفاده در این مطالعه شامل پرسشنامه افسردگی (بک و همکاران، 1996) و پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز، 2004) می باشد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های ذهن آگاهی بر افسردگی (0001>P؛ 47/0=Eta؛ 57/24=F) و سلامت اجتماعی (0001>P؛ 55/0=Eta؛ 23/34=F) زنان مبتلا به افسردگی تاثیر معناداری داشته است. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش حاضر، آموزش مهارت های ذهن آگاهی با تمرکز بر تکنیک های نگرش ذهن آگاهانه، فعالیت های ذهنآگاهانه، پرداختن به احساسات و هیجانات مشکل ساز و تمرینات تنفس برای مدیریت خشم می تواند، می تواند به عنوان روشی موثر در جهت کاهش افسردگی و بهبود سلامت اجتماعی زنان مبتلا به افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش مهارت های ذهن آگاهی، افسردگی، سلامت اجتماعی
 • اعظم نجاری مقدم، نسرین باقری *، خدیجه ابوالمعالی صفحات 2541-2552
  مقدمه و هدف

  در دنیای امروز، تفکر انتقادی مهارتی ضروری است و گرچه تاکید بر این نوع تفکر قدمتی به طول تاریخ معرفت بشری دارد، ولی امروز توجه به اهمیت آن بیش از پیش آشکار شده است. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر خلاقیت هیجانی و خود مدیریتی دانش اموزان دختردوره متوسطه اول می باشد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بود که دردبیرستان های(متوسطه اول) سبزوار انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دوره متوسطه اول بودند. حجم نمونه این پژوهش 66 نفر یعنی برای هر گروه 33 نفردرنظرگرفته شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های سنجش خلاقیت هیجانی و خودمدیریتی استفاده شد. نمونه گیری به روش دردسترس بود. تحلیل داده ها با آمار توصیفی(فراوانی ،درصد،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (MANCOVA) و نرم افزارمورداستفاده SPSS نسخه 26 بود.

  یافته ها

  مولفه آمادگی خلاقیت هیجانی در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و مولفه نوآوری خلاقیت هیجانی در گروه آزمایش در مرحله پیگیری معنادار بود. در این مطالعه شاخص آماره ام.باکس برای هیچ یک از مولفه های خلاقیت هیجانی و خود مدیریتی معنادار نبود. تفاوت میانگین نمرات مولفه ها و نمره کل خلاقیت هیجانی از یک سو و متغیر خود مدیریتی از سوی دیگر در مراحل پیش آزمون- پس آزمون و پیش آزمون - پیگیری به لحاظ آماری معنادار، اما تفاوت میانگین آن نمرات در مراحل پس آزمون – پیگیری غیر معنادار بود.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، خلاقیت هیجانی، خود مدیریتی، دانش آموزان
 • ندا ورقایی، قربان فتحی اقدم *، مجتبی امیری مجد، لقمان ابراهیمی صفحات 2554-2564

   هدف پژوهش حاضر میزان اثربخشی طرح واره درمانی بر تحریک پذیری هیجانی و عملکرد خانواده در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری زنان آسیب دیده از پیمان شکنی مراجعه کننده به کیلینک های مشاوره تحت نظر دادگستری در زنجان بود و از بین آن ها 30 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند بر اساس ملاک های ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جای گرفتند. پروتکل هشت جلسه ای طرح واره درمانی بر روی گروه آزمایش انجام گردید هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون مقیاس تحریک پذیری هیجانی (بری تویت، 1987) و مقیاس عملکرد خانواده (اپشتاین و همکاران.، 1983) را تکمیل کردند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد که طرح واره درمانی باعث کاهش معنادار میانگین نمرات پس آزمون تحریک پذیری هیجانی و عملکرد خانواده درگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است (p< 0/05). بر اساس یافته های پژوهش و با توجه به کارایی و اثربخشی طرح واره درمانی، این رویکرد می تواند درزمینه کاهش تحریک پذیری هیجانی و عملکرد خانواده در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی مورداستفاده مشاوران و درمانگران خانواده قرار گیرد

  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، تحریک پذیری هیجانی، عملکرد خانواده، پیمان شکنی
 • سمیه عربی، شکوه السادات بنی جمالی *، شیرین کوشکی، مهناز استکی صفحات 2565-2573
  هدف

  پژوهش ها نشان از این دارد که ادراک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتویید متاثر از برخی سازه های روانشناختی آنها است. این پژوهش به تعیین تاثیر سبک های دلبستگی و نگرش های ناکارآمد بر ادراک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتویید پرداخت.

  روش کار

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و طرح پژوهش همبستگی بود. از جامعه آماری تمامی زنان بیمار مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان البرز کرج به روش در دسترس 250 نفر نمونه انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های ادراک بیماری بردبنت و همکاران فرم بلند، سبک های دلبستگی بزرگسالان فرم تجدید نظر شده کالینز و رید و نگرش های ناکارآمد فرم بلند ویسمن و بک استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از مدل آزمون پیرسون و OLS استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که مسیر مستقیم سبک دلیستگی نزدیکی (664/0- T= ،074/0-= β) و اجتناب (047/0- T= ،005/0-= β) به متغیر ادراک بیماری معنی دار نیست. اما مسیر مستقیم سبک دلبستگی اضطرابی (662/3 T= ،241/0= β) و نگرش های ناکارامد (372/2 T= ،661/0= β) به متغیر ادراک بیماری معنی دار است.

  نتیجه گیری

  سبک دلبستگی اضطرابی و نگرش های ناکارآمد بر ادارک بیماری زنان مبتلا به آرتریت روماتویید تاثیر معنی دار دارد.

  کلیدواژگان: ادراک بیماری، سبک های دلبستگی، نگرش های ناکارآمد
 • اشکان عالی محمدی *، لیلا کردی بروجن، پروین اسکندری، نجمه مهری قرابی، پریا موزرمی لپری، فریده صادقی کیا صفحات 2574-2584
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر مدیریت استرس مادران دارای کودکان معلول جسمی بود. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها میدانی از نوع پژوهش های شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود.

  روش کار

  جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه مادران دارای کودکان معلول جسمی در شهرستان ایذه در سال 1400-1399 که تعداد 2000 نفر بود، بوده است. از جامعه آماری مذکور، مادرانی که دارای اختلالات استرس و اضطراب بودند، شناسایی شدند و 50 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی تعداد 25 نفر در گروه گواه و 25 نفر در گروه آزمایش گمارده شدند. در اجرای پیش آزمون و پس آزمون برای گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن(1997) استفاده شده است. از آزمودنی های هر دو گروه قبل از اجرای متغیر مستقل پیش آزمون بعمل آمد و سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه و در هر جلسه به مدت 45 تا 60 دقیقه تحت آموزش روایت درمانی قرار گرفت و پس از آن برای هر دو گروه پس آزمون اجرا و داده های گردآوری شده با روش آماری تحلیل کوواریانس بررسی گردید.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که رویکرد روایت درمانی بر مدیریت استرس مادران دارای کودکان معلول جسمی با سطح معنی داریp≤0/05 موثر است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که رویکرد روایت درمانی بر مدیریت استرس مادران دارای کودکان معلول جسمی اثربخش بوده است.

  کلیدواژگان: رویکرد روایت درمانی، مدیریت استرس، معلول جسمی
 • محمدمهدی مقدم نیا، نفیسه حاجی عبدالعلی، الهام مقدم نیا *، علیرضا صابری علی آباد، هدی السادات اقاسیداسمعیل معظم، سید علی میرجلیلی صفحات 2575-2584
  مقدمه

  تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش تاب آوری روانی و خوش بینی با واسطه گری حمایت اجتماعی بر اضطراب در دوره پاندمی کرونا بر روی کارمندان هسته های فناور انجام پذیرفته است.

  روش کار

  روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر رویکرد، کمی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارمندان هسته های فناور می شود. حجم نمونه تحقیق شامل 200 نفر می باشد. برای انتخاب نمونه آماری از شیوه تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد خوش بینی سازمانی گرین و همکاران ، و همچنین مقیاس اضطراب وجودی گود و پرسشنامه استاندارد تاب آوری کونر و داویدسون است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل ساختاری در دو حالت تخمین ضرایب غیر استاندارد و استاندارد برآورد شده است.

  نتایج

  مقدار آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای تحقیق بالاتر از 7/0 نشان دهنده پایایی متغیرها و متوسط واریانس استخراج شده یا AVE نیز برای همه متغیرها تحقیق بالاتر از 5/0 نشان دهنده روایی همگرای متغیرها است. همچنین تاثیر مستقیم تاب آوری و خوش بینی و حمایت اجتماعی بر اضطراب معنی دار است و تاثیر مستقیم خوش بینی و تاب آوری بر حمایت اجتماعی اثبات شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده می توان بیان داشت که با افزایش خوش بینی و تاب آوری و حمایت اجتماعی، اضطراب کاهش می یابد و همچنین می توان چنین بیان داشت که با افزایش خوش بینی و تاب آوری، حمایت اجتماعی نیز افزایش می یابد..

  کلیدواژگان: تاب آوری روانی، خوش بینی، حمایت اجتماعی، اضطراب، پاندمی کرونا
 • الناز بهمن زاد، حسن خوش اخلاق *، محمد زارع نیستانک، سید مصطفی نبی طبا صفحات 2585-2600

  اختلالات یادگیری یکی از مشکلات شایع در مدارس است که باعث ترک تحصیل بسیاری از دانش آموزان شده، هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه میزان اثربخشی روش های تیاتردرمانی، موسیقی درمانی و نقاشی درمانی بر احساس شایستگی و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری می باشد. این پژوهش با توجه به هدف، جز تحقیقات کاربردی محسوب می شود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی همراه با گروه آزمایش وکنترل و دوره پیگیری است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه جاودان (1394) و پرسشنامه مارتین و مارش (2006) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دوره دوم دبستان در منطقه 22 استان تهران هستند که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه 18 نفره جای گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده از روش های آماری در قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. بررسی اثر آموزش موسیقی درمانی، تیاتر درمانی و نقاشی درمانی بر احساس شایستگی در دانش آموزان دارای اختلال نشان داد که مقدار آماره بزرگ ترین ریشه روی 165/0 که در سطح معناداری (020/0P<) معنادار است، نشان داد که حداقل یکی از روش های درمانی توانسته است بر روی متغیر احساس شایستگی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری تاثیر بگذارد. همچنین با برآوردهای بدست آمده می توان گفت که روش تیاتر درمانی توانسته است نسبت به روش های موسیقی درمانی و نقاشی درمانی از عملکرد بهتری برخودار باشد و بعد از آن روش موسیقی درمانی و نقاشی درمانی نیز در رتبه بعدی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: تیاتردرمانی، موسیقی درمانی، نقاشی درمانی، اختلالات یادگیری
 • وجیهه سادات امام جمعه زاده، غلامرضا منشیی * صفحات 2586-2596
  مقدمه و هدف

  وجود اختلالات رفتاری، هیجانی و عصب- روان شناختی در کودکان می تواند والدین را فرسوده و آنان را با آسیب های روانی، اجتماعی و هیجانی مواجه سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر عزت نفس مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و روان پزشکی سطح شهر اصفهان درسال1400 بود. در این پژوهش تعداد 30 مادر دارای کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 15 مادر). گروه آزمایش درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را طی دو ماه در 8 جلسه 75 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس عزت نفس (کوپر اسمیت، 1967) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر عزت نفس مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی تاثیر معنادار داشته (p<0/001) و توانسته منجر به بهبود عزت نفس این مادران شود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی با بهره گیری از فنونی همانند آموزش خودآگاهی، نحوه کنترل خشم، مدیریت استرس، حل مسیله و تصمیم گیری بهنجار می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود عزت نفس مادران دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، عزت نفس، اختلال نقص توجه، بیش فعالی
 • مژگان عباسی آبرزگه، مجید ضرغام حاجبی *، علیرضا آقایوسفی صفحات 2587-2611
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در پیش بینی رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران بود.

  روش کار

   این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نوجوانان 14 تا 18 سال مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب (DIC) شهر تهران منطقه 12 (محله شوش-هرندی) در چهار ماهه اول سال 1401 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان نوجوانان مراجعه کننده به این مراکز تعداد 300 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه آسیب به خود (SHI) (سانسون و همکاران، 1998)، مقیاس تکانشگری (BIS-11) (بارت و همکاران،2004)، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) (گارنفسکی و همکاران، 2001)، مقیاس تحمل پریشانی هیجانی (DTS) (سیمونز و گاهر، 2005) و مقیاس  نشخوار فکری (RRS) (هوکسما و مارو ، 1991) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به روش همزمان استفاده شد.

  نتایج

   نتایج نشان داده است که بین کنترل تکانه و نشخوار فکری با رفتارهای آسیب به خود رابطه مثبت و معنادار و بین تنظیم شناختی هیجانی و تحمل پریشانی هیجانی با رفتارهای آسیب به خود رابطه منفی و معنادار است (01/0>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری در مجموع 83/0 رفتارهای آسیب به خود را تبیین می کنند.

  نتیجه گیری

   بین کنترل تکانه، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، تحمل پریشانی هیجانی و نشخوار فکری با  رفتارهای آسیب به خود در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز گذری کاهش آسیب شهر تهران ارتباط وجود دارد.

  کلیدواژگان: تحمل پریشانی هیجانی، راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، رفتارهای آسیب به خود، کنترل تکانه، نشخوار فکری
 • زهرا ابراهیمی هژیر، احمد سهرابی *، یحیی یاراحمدی، هوشنگ جدیدی صفحات 2601-2610

   هدف

  هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر امید به تحصیل بر سرسختی تحصیلی و هوش هیجانی دانش-آموزان پایه دوازدهم بود.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر روش شناسی جزء طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، همه دانش آموزان دختر پایه دوازدهم دبیرستان های سطح شهر همدان بودند که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 30 نفر از دانش آموزان با سرسختی تحصیلی پایین انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای برنامه مبتنی بر امید به تحصیل آموزش داده شد. اعضای هر دو گروه در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری پرسشنامه سرسختی تحصیلی بنیشک و لوپز را تکمیل کردند. داده ها نیز با روش تحلیل واریانس آمیخته بررسی شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میانگین نمرات متغیر سرسختی تحصیلی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش معناداری داشته است.

  نتیجه گیری

  بنابراین، برنامه آموزشی مبتنی بر امید به تحصیل بر افزایش سرسختی تحصیلی دانش آموزان اثربخش بوده است.

  کلیدواژگان: امید به تحصیل، برنامه آموزشی، سرسختی تحصیلی
 • رحیم ادیب نیا، سمانه عبیری، نوید کلانی *، اسماعیل رعیت دوست، مهدی چگین صفحات 2611-2624

   مقدمه:

  بیمارستان ها به عنوان مهمترین واحد های ارایه دهنده خدمات سلامت، همواره بخش عمده ای از منابع و بودجه بهداشت و درمان کشور را به خود اختصاص داده اند.

  روش کار

  مطالعه حاضر به روش کیفی با رویکرد پدیدار شناسی انجام شده است که مورد مطالعه بیمارستان پیمانیه جهرم می باشد، جامعه آماری پژوهش کارشناسان بیمه، کارشناس بیمه تامین اجتماعی و سلامت، مدیر بیمارستان، رییس بیمارستان و مسیول امور مالی بیمارستان می باشند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با سوالات باز انجام شد که با مشارکت 8 نفر به حد اشباع رسید و برای تحلیل داده ها از روش 7 مرحله ای کلایزی استفاده گردید.

  یافته ها

  بر اساس نظرات و تجارب شرکت کنندگان در مطالعه، دو درون مایه اصلی و هفت زیر تم برای علل بروز کسورات بیمه ای عنوان شد(خطاهای نیروی انسانی و ضعف ها و خطاهای ناشی از ساختار بیمارستان) و برای راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری و کاهش کسورات بیمه ای چهار درون مایه اصلی و ده زیر تم، استخراج شد که تامین نیروی انسانی، ارتقای سطح آگاهی های پزشکان، کارکنان، ناظران و مدیران، سامان بخشی به سیستم و اهتمام به امر نظارت و بازرسی به عنوان درون مایه های اصلی طبقه بندی گردید.

  نتیجه گیری

  از آنجا که کاهش کسورات بیمه سهم قابل توجهی در افزایش درآمد بیمارستان و به تبع آن پرداخت به موقع حقوق ها و نهایتا رضایت پزشکان و پرسنل کادر درمان دارد،می تواند ارایه باکیفیت تر خدمات را با انگیزه بیشتر تضمین کند.

  کلیدواژگان: کسورات، کسورات بیمه ای، پزشکان، بیمارستان پیمانیه
 • مریم سرمدی، مجید صفاری نیا *، طاهر تیزدست، حمید نجات صفحات 2626-2634
  مقدمه

  کنترل قندخون و بهبود شادکامی و اضطراب مرگ می تواند به بهزیستی سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو یاری رساند اما در این زمینه شکاف پژوهشی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی معنی درمانی بر قند خون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل به همراه یک دوره آزمون پیگیری بود. از بین سالمندان زن مبتلا به بیماری دیابت منطقه 1 شهر تهران در سال 1400 تعداد 29 نفر به عنوان نمونه های پژوهش به صورت در دسترس و با توجه به ملاک های ورود به مطالعه انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمایش خون، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و اضطراب مرگ تمپلر بود. داده ها با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که بین میانگین پیش آزمون و آزمون پیگیری گروه های آزمایش و کنترل از نظر قندخون، شادکامی و اضطراب مرگ تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر معنی درمانی باعث کاهش قندخون و اضطراب مرگ و افزایش شادکامی سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 شد (001/0>p).

  نتیجه گیری

  منطبق با یافته های پژوهش حاضر می توان معنیدرمانی را به عنوان یک روش کارا جهت بهبود قندخون، شادکامی و اضطراب مرگ سالمندان پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: معنی درمانی، سالمندی دیابت نوع 2، شادکامی، اضطراب مرگ
 • زهره پاشایی، سید احمد احمدی *، مریم السادات فاتحی زاده، فلور خیاطان صفحات 2687-2697

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر آسیب های تعاملی بین فردی زوجین انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان فریدونشهر در سال 1398 بودند که در پرسشنامه آسیب های تعاملی بین فردی به طور معناداری نمرات بالاتر از میانگین کسب کرده بودند. در این پژوهش تعداد 30 زوج با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 زوج). گروه آزمایش مداخله درمان شناختی- رفتاری را طی دو نیم ماه در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه آسیب های تعاملی بین فردی (محقق ساخته) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمان شناختی- رفتاری بر آسیب های تعاملی بین فردی زوجین تاثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش آسیب های تعاملی بین فردی زوجین شود. براساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که درمان شناختی- رفتاری با تکیه بر پیگیری افکار خودکار برای شناسایی باورهای بنیادی، آموزش شیوه های رفتاری و خطاهای شناختی و افکارناکارآمد می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش آسیب های تعاملی بین فردی زوجین مورد استفاده گیرد.

  کلیدواژگان: آسیب های تعاملی بین فردی، درمان شناختی- رفتاری، زوجین
 • اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم شناختی هیجان و تعهد شخصی زوجین با تعارضات زناشویی
  راضیه سوداگر، علیرضا ماردپور *، خسرو رمضانی صفحات 2697-2710
  مقدمه و هدف

  تعارضات زناشویی نظم روانی، هیجانی و شناختی زوجین را با آسیب مواجه می کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم شناختی هیجان و تعهد شخصی زوجین با تعارضات زناشویی انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین با تعارض زناشویی مراجعه کننده به 6 مرکز مشاوره منطقه 8 شیراز در شش ماهه دوم سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 35 زوج با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جایدهی شدند (17 زوج در گروه آزمایش و 18 زوج در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله آموزش غنی سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب (10 جلسه) را طی دو و نیم ماه دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی (براتی و ثنایی، 1375)؛ پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001) و پرسشنامه تعهد شخصی (آدامز و جونز، 1997) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته توسط نرم افزار آماری SPSS23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش غنی سازی روابط زوجین مبتنی بر نظریه انتخاب بر تنظیم هیجانی مثبت (0001>P؛ 56/0=Eta؛ 15/86=F)، تنظیم هیجانی منفی (0001>P؛ 61/0=Eta؛ 19/108=F) و تعهد شخصی (0001>P؛ 63/0=Eta؛ 94/118=F) زوجین با تعارضات زناشویی تاثیر معنادار دارد.

  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، تنظیم شناختی هیجان، تعهد شخصی، غنی سازی روابط، نظریه انتخاب
 • فرشته مباشری، غلامرضا ثناگوی محرر *، محمود شیرازی صفحات 2711-2725
  مقدمه

   تحقیقات نشان داده است که طلاق بر روی بسیاری از متغیرهای روان شناختی از جمله کیفیت زندگی اثرگذار است و عواملی که باعث می شود اثرات آن را تعدیل کند می تواند مفید باشد؛ بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان عقلانی هیجانی الیس بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان در آستانه طلاق شهر زاهدان می باشد.

  روش کار

    روش تحقیق نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مراجعه کننده به دادگستری شهر زاهدان جهت دادخواست طلاق می باشند. نمونه آماری تحقیق 30 نفر بودند که به صورت در دسترس انتخاب و به به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزارهای تحقیق پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. از آزمون های کولموگروف- اسمیرونوف، ام باکس، لوین، تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 انجام شد.

  نتایج

   نتایج نشان داد که درمان عقلانی هیجانی الیس بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان در استانه طلاق شهر زاهدان موثر است و نیز درمان عقلانی هیجانی الیس بیشترین تاثیر را بر روی تاب آوری و سپس بر روی متغیر کیفیت زندگی داشته است (001/0≥P).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد که درمان عقلانی هیجانی آلیس بر تمامی مولفه های تاب آوری و کیفیت زندگی زنان در آستانه طلاق شهر زاهدان اثرگذار می باشد.

  کلیدواژگان: طلاق، تاب عقلانی هیجانی الیس آوری، کیفیت زندگی، درمان
|
 • Efficacy of Unified Trans-Diagnostic Treatment on Marital Disaffection and Differentiation in the Veterans’ Wives
  valieh mozaffari, shohreh ghorban shiroudi *, abdoallah shafiabadi _ Page 0

  The present study was conducted to investigate the efficacy of unified trans-diagnostic treatment on marital disaffection and differentiation in the veterans’ wives. It was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design and two-month follow-up period. The statistical population of the present study included the wives of the veterans with neurological and psychological complications in the city of Tehran from May to July of 2020. 30 veterans’ wives were selected through voluntary sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 women). 27 women (13 in the experimental group and 14 in the control group) remained after the exclusion. The experimental group received ten ninety-minute sessions of unified trans-diagnostic treatment (Barlo et.al, 2011) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included marital disaffection questionnaire (Pines, 1996) differentiation questionnaire (Drake, 2011). The data were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software. The results showed that the unified trans-diagnostic treatment has had significant effect on the marital disaffection and differentiation of the veteran’s wives (p<0.001) and led to the improvement of their marital disaffection and differentiation. According to the present study it can be concluded that the unified trans-diagnostic treatment can be applied as an efficient therapy to improve marital disaffection and differentiation of the veterans’ wives

  Keywords: Differentiation, unified trans-diagnostic treatment, marital disaffection, veteran’s wives
 • Elham Ranjbari *, Zahra Hosseini, Mohammad Mehdi Peighambari, Vahid Ranjbari Pages 2236-2244
  Introduction

  Revascularization to treat coronary artery stenosis in two ways; Percutaneous intervention (PCI) and open surgery can be performed.For patients who were previously treated with open surgery and now have symptoms again, due to the higher mortality and morbidity of re-surgery, PCI is the preferred method of treatment.

  Methods

  This study is a cohort.The study population includes all patients without exit criteria who were subjected to PCI on SVG in Shahid Rajaei Hospital from October 2017 to 2019. In these patients, the short-term(in-hospital) and long-term(6 months and one year) clinical results were examined in terms of the incidence of MACE(major adverse cardiovascular events).

  Findings

  216 patients aged 39 to 99 years with an average of 65.95±9.16 were included in the study. In-hospital MACE, we had only one case of stroke, one case of MI, and one case of vascular complications. During the first 6 months, there were 19 cases of mortality, 5 cases of MI, 2 cases requiring reperfusion on the same SVG, and 3 cases requiring PCI, It was seen on other SVGs of the patients. After one year, a total of 28 cases of mortality, 13 cases of MI, 7 cases requiring re-establishment of flow in the same SVG and 7 cases requiring PCI were seen on other SVGs of the patients. The relationship between the incidence of MACE with the age and chronic kidney disease was seen.

  Conclusion

  MACE occurred more in older patients and patients with a history of chronic kidney disease with GFR>30 (mild and moderate CKD).

  Keywords: MACE, revascularization, SVG, PCI
 • Saeed Ghavi, Hossein Borna, Alireza Davari, Ashraf Sadat Dehghani, Somayeh Derakhshan * Pages 2245-2255
  Introduction
  Being bitten by animals is a great threat to people's health because it can cause the fatal disease of rabies. Rabies in Iran is still one of the health-economic problems. Therefore, the current study was conducted with the aim of investigating the prevalence situation of animal bite cases in Qaenat city over 5 years.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical study, the statistical population includes the cases of animal bites referred to the health centers of Qaenat city during the years 2016-1400.The collected data was analyzed with spss software version 23 and Chi-square statistical test was used to check the relationship between the variables. In order to determine statistical significance, P-Value>0.05 was determined.
  Results
  1326 cases of animal bites were reported with an average prevalence of 2.27 per 1000 people, of which 77.34% were men. 59.28% lived in rural areas. The average age of the subjects was 44.74 ± 24.12 years and they were mostly in the age group of 50 years and older (38.3%). 77.8% of the cases were bitten by dogs. The upper limb (43.1%) was the most bitten limb and the most cases were observed in April with 9.4%.
  Conclusion
  With the increase of animal bites in Qaenat city and the importance of the resulting complications in terms of health and economy, the authorities should plan and intervene to reduce the cases by increasing the level of awareness through training and fighting against stray dogs.
  Keywords: Epidemiology, Prevalence, Animal Bite, rabies, Iran
 • Negar Sangsefidi, Toktam Akbari Khalaj *, Hojjat Shafaei, Ali Yazdani, Hossein Mahzoun, Ghazaleh Doustkhah Ahmadi Pages 2257-2267
  The main purpose of this study is to compare the number of emergency missions (cardiac, respiratory, poisoning, traffic accidents, types of traumas, etc.), the number of calls and operating times of the prehospital emergency in Mashhad before and after covid-19. Also our policies in epidemics future incidents are determined based on it, and we can have better planning in case of similar crises.
  Methods
  This study is descriptive and retrospective. Information divided into two periods: before Covid-19 from February 2018 to January 2020 and after Covid-19 from February 2020 to January 2022 . Chi-square test was used to compare the mean of the classified data, and logistic regression was used to calculate the odds-ratio the disease in emergency missions in two groups.
  Results
  The results showed that after the epidemic, 56.4% of these were men, and 43.6% were women, and the mean age was 45.20 ± 21.5. The missions after the epidemic showed that the mean age of the patients was 30.5 ± 16.3. The number of missions related to respiratory problems increased by 40% and fever and infectious diseases by 32% after the epidemic. The odds ratio of mission with patients with symptoms and respiratory problems before covid-19 (OR=1.43 CI=1.41-1.45, p =0.000) was 1.43 times compared after covid-19.
  Conclusion
  During the Covid-19 epidemic the number of missions and emergency calls increased. The prehospital emergency department increased its operational capacity by changing its plans and approaches by increasing its response capacity and the number of staff and related training.
  Keywords: Emergency Medical Services, COVID-19, Ambulances, Prehospital
 • Zahra Rostami, Mohammad Esagh Rozeh *, MARYAM RASOLI Pages 2268-2272
  Background
  Allergy to cow's protein without treatment can cause problems such as insufficient growth in height and weight of children. The present study was conducted with the aim of comparing 4 types of treatment regimens in cow's milk protein sensitivity.
  Method
  In this cross-sectional study, a total number of 50 infants with cow's milk feeding syndrome who referred to the pediatric clinic were selected. The rate of response to therapeutic regimens, including the elimination of dairy from the mother's diet, semi-hydrolyzed formula, fully hydrolyzed formula, and the amino acid-based formula was evaluated in children. The tool for compiling a checklist was prepared based on the literature review and under the supervision of a specialist in pediatrics. The analysis was done in spss19 software.
  Results
  In this study, the most common findings of visiting a doctor were 31 (68 %) gastrointestinal bleeding, and 14 (28 %) dermatitis. The rate of response to different treatments was 6 (12%), semi-hydrolyzed formula 2 (4%), fully hydrolyzed formula 8 (14%), and formula based on amino acids 34 (68%), respectively, to remove dairy products from the mother's diet.
  Conclusion
  The most common finding in infants with cow's milk protein allergy referred to a pediatric gastroenterology clinic was gastrointestinal bleeding, and the best treatment responses were to the formula based on amino acids.
  Keywords: Allergy, cow`s milk protein, Treatment
 • Mohammad Ranaei, Ali Yaghoubi *, Sadegh Cheragh-Birjandi Pages 2273-2284
  the aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of high intensity interval training (HIIT) and Portulaca Oleracea extract on chemerin level and insulin resistance in rats with NAFLD.
  Materials and methods
  Twenty five male Wistar rats were randomly divided into five groups: healthy control, fatty liver control, HIIT, Portulaca Oleracea extract, and HIIT+Portulaca Oleracea extract. To induce NAFLD, the rats were fed a high-fat diet for 12 weeks. Portulaca Oleracea supplement at 400 mg/kg was given to the experimental groups. HIIT was performed for 8 weeks, 5 sessions per week with 7 repetitions of 1 minute at 90% maximum speed accompanied by active rest intervals including 2 minutes of running at 20% maximum speed. Hepatic chemerin level and insulin resistance were measured after 8 weeks of HIIT and consumption of purslane extract.
  Results
  Insulin resistance was significantly higher in fatty liver control group than healthy controls (P=0.002). But it was significantly lower in HIIT group (P=0.01), Portulaca Oleracea extract (P=0.037), and HIIT+Portulaca Oleracea extract group (P=0.012) than that in fatty liver control group. Chemerin levels in the HIIT group (p=0.01), Portulaca Oleracea extract (p=0.017) and HIIT+ Portulaca Oleracea extract (p=0.001) was significantly lower than the fatty liver control group.
  Conclusion
  It seems that HIIT and Portulaca Oleracea extract can play an important role in controlling the progression of this disease by reducing the level of chemerin and insulin resistance in patients with NAFLD.
  Keywords: High Intensity Interval Training, Portulaca Oleracea extract, chemerin, insulin resistance, Non-alcoholic fatty liver disease
 • Soudabeh Etemadi *, Mehdi Zarean, Hosnieh Hoseini, Najmeh Sadeghi Pages 2285-2292
  Introduction
  Human toxocariasis is a parasitic disease caused by the larvae of Toxocara canis (T. canis) and can cause many clinical complications in the liver, lungs, eyes, brain and kidney. Despite its significant effect on high-risk groups (people with reduced immune system), this parasite is usually ignored. The present study was conducted with the aim of investigating the serum prevalence and risk factors of toxocariasis in diabetic patients and hemodialysis patients in Zahedan (southeast of Iran).
  Methods
  This study was conducted in Sistan and Baluchistan province, Zahedan city with 400 diabetic and hemodialysis patients. A clot sample was taken to perform the ELISA test along with a questionnaire containing demographic information. All serum samples were tested for the presence of IgG antibodies against Toxocara species by ELISA serology method. Data analysis was done using SPSS version 22 software and descriptive statistics and chi-square test
  Results
  The prevalence of serum toxocariasis in diabetic and hemodialysis patients was reported as 2.8% and 3.5%, respectively. Among the variables of the study, contact with dogs and cats in the group of diabetic patients (OR=11.60 –% 95CI: 2.80-48.06). and in the group of hemodialysis patients contact with cats and dogs (OR=0.85- %95CI: 0.70-1.02) and blood group had a significant relationship with the prevalence of toxocariasis. P value ≤ 0.05.
  Conclusion
  Considering the few studies in the world, more epidemiological studies are needed to understand that diabetes and the hemodialysis process can be introduced as a factor in toxocariasis.
  Keywords: Toxocariasis, hemodialysis, Diabete
 • Mahsa Nahidi *, Zahra Mirza Hoseinzadeh Moghaddam, Hamed Tabesh, Lahya Afshari Saleh Pages 2293-2309
  Introduction
  The present study aimed to investigate the frequency of anxiety, depression, and stress, as well as their psychosocial correlates, in medical students during the COVID-19 pandemic.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 347 medical students at Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, during the academic year 2020-2021. Data were collected using a structured online questionnaire. Depression, anxiety, and stress scale (DASS-21) was used to measure students' depression, anxiety, and stress levels.
  Results
  The results of the DASS test showed that 59.7%, 55.5%, and 57.4% of medical students experienced degrees of depression, anxiety, and stress, respectively. The frequency of depression was higher in medical students who did not have children (P=0.006), were less satisfied with their field of study (P<0.005), had substance abuse (P=0.01), and had history of infection with COVID-19 (P=0.02). The frequency of anxiety was higher in medical students who were less satisfied with their field of study (P=0.001), and had substance abuse (P=0.01). The frequency of stress was higher in medical students who were less satisfied with their field of study (P<0.005), had substance abuse (P=0.01), and did not receive COVID-19 vaccine (P=0.02).
  Conclusion
  More than 50% of the medical students reported some degree of depression, anxiety, and stress during the COVID-19 pandemic. The level of satisfaction with the academic field and substance abuse were related to all three subscales of depression, anxiety, and stress in medical students. The stress level was lower in students who received the COVID-19 vaccine.
  Keywords: Anxiety, COVID-19, Depression, medical students, stress
 • Afsaneh Bagheri Karimi, Anita Baghdassarians *, Farbod Fadai Pages 2310-2325
  Introduction
  Insomnia is one of the most common sleep disorders in children. this study aimed to evaluate the effectiveness of cognitive-behavior multicomponent Therapy, named the KiSS program (Kinder mit Schafstörungen Programm) on insomnia and fatigue in children.
  Methods
  This research method was quasi-experimental with a pre-test -post-test, and follow-up design in experimental and control groups. In order to perform this study among children of 8 to 10 years with insomnia referring to Medical & Psychology Clinic of Shokoufeh in, Tehran, Iran, within July to October 2021, 40 children were selected by the convenience sampling method based on inclusion criteria and were assigned randomly into experimental and control groups (each group including 20 children).The personal information questionnaire, Sleep Disturbance Scale for children (SDSC), Multidimensional Fatigue Scale (MFS) and Child Symptoms Inventory-4 (CSI-4) were used to collect data. The KiSS treatment was applied in the experimental group and cartoon watching in the control group. Due to the decrease in the number of subjects in the implementation phase, the number of children in each group was reduced to 15. The data were analyzed with SPSS software (version 22) using descriptive statistical indicators including mean and standard deviation and inferential statistics indicators including mixed-design ANOVA method.
  Conclusion
  Considering to the promising results of KiSS multicomponent therapy, this treatment can be used as one of the intervention methods for improvement of insomnia and fatigue caused by it in children aged 8 to 10 years.
  Keywords: insomnia, Fatigue, Treatment
 • Roksana Darabi, Mina Etminan-Bakhsh *, Samin Samadi Pages 2326-2332
  Primary dysmenorrhea, is a common cause of referral to gynecological clinics. Due to its high prevalence and inability to provide ideal relief, it limits daily activities and absenteeism from work and school. There are several treatments for dysmenorrhea that are usually associated with complications. Many are looking for uncomplicated and effective methods to reduce complications. This study investigated the analgesic effect of Period Patch in dysmenorrhea.This interventional study was performed as a randomized clinical trial on 70 women with primary dysmenorrhea. Participants were randomly assigned to one of two groups receiving mefenamic acid and Period Patch containing iron powder, activated carbon, magnet, water and salt. Two treatments were used for one menstrual cycle. The rate of improvement in menstrual cramps was determined by dialogue and by a numerical analogue pain scale with a score of zero to ten. Finally, the effectiveness of methods in reducing pain was compared. In this study, reducing pain by at least 25% was considered as the effectiveness of treatment.70 people in two groups of 35 completed the study. The two groups were similar in terms of mean age, mean body mass index, marital status, frequency of exercise, smoking and age of onset of menstruation. The effectiveness rate was 22 cases (62.9%) in mefenamic acid group and 13 cases (37.1%) in Period Patch group, which showed a significant difference (P = 0.031).In this study, the effect of mefenamic acid analgesia was greater than Period Patch in the treatment of primary dysmenorrhea.
  Keywords: Primary dysmenorrhea, Mefenamic Acid, Period Patch
 • Elham Ehsani, Heidar Aqababa * Pages 2333-2339
  Backgrounds and aim

  Acute myeloid leukemia (AML) is a form of cancer characterized by the presence of cells with abnormal differentiation into blood, bone marrow and other body tissues. In AML, blood cells accumulate in the bone marrow, over-producing of oxygen, which can lead to oxidative stress. The aim of this study was to investigate the association of A251G and 50bp del polymorphisms in SOD1 gene with the risk of AML.

  Methods and Materials:

   In this case-control study, 200 patients with AML cancer were selected as the patient group and 200 healthy individuals as the control group. The genotypes of A251G single nucleotide polymorphism of SOD1 gene were determined by PCR-RFLP method and Ins / Del 50bp polymorphism of SOD1 gene was determined by conventional PCR method.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between A251G polymorphism AG + GG genotypes (P <0.001) and Ins / Del 50bp polymorphism ID + DD (P = 0. 04) between the control and patient groups.

  Conclusion

  In conclusion, it was found that both selected polymorphisms are associated with a reduced risk of AML.

  Keywords: AML, Oxidative stress, SOD1 gene, Polymorphism
 • Mohammad Reza Tabejamaat, Mohammad Asgari *, Malek Mirhashemi, Nasrin Bagheri Pages 2340-2353
  Introduction

  The present study was conducted to determine the effectiveness of reality therapy based on choice theory and mutual relationship analysis on the mental and social well-being of couples with marital conflicts.

  Material and Method

  This research was conducted using a semi-experimental method with a pre-test-post-test design with a control group and more than one experimental group. For this purpose, 60 people (30 couples) were included in the study from all volunteer couples with marital conflicts referring to counseling centers in district three of Tehran with at least one year of cohabitation experience using the available method, and then they were randomly assigned into three groups (reality therapy, correlation analysis, and evidence) were included. To collect data in the pre-test and post-test, Molvi mental well-being test (1389) and Keys' social welfare questionnaire (1998) were used. In experiment group one (reality therapy) and experiment group two (relationship analysis) each group received 8 sessions of training, but the control group did not receive any intervention.

  Results

  The findings revealed that reality therapy based on choice theory and mutual relationship analysis was effective in the mental and social well-being of couples with marital conflicts.

  Conclusion

  The findings of this research showed that reality therapy based on choice theory and mutual behavior analysis had a significant effect on the mental and social well-being of couples with marital conflicts.

  Keywords: Reality therapy, interaction analysis, Mental Well-being, Social, Marital conflicts
 • Samira Jamalnasab *, Amir Hossein Barati, Seyed Hossein Mirkarimpour, Yaser Garazhian Pages 2354-2370
  Introduction

  Shoulder pain is a common musculoskeletal disorder in the general public. Shoulder impingment syndrome is one of the most common shoulder disorders. Due to the lack of a similar questionnaire in Iran and the need to use standard tools in the field of clinical evaluation, localization and validity and reliability of the Persian version of this questionnaire was considered as the purpose of this study.

  Materials and Methods

  This study included 20 women with shoulder involvement syndrome in the age range (20-50) years who were evaluated by a physiotherapist.Using the translation-re-translation method, the necessary corrections were made and the final form of the questionnaire was prepared. In order to determine the content validity of CVI and CVR methods, to determine the degree of reliability, internal consistency test (Cronbach's alpha) was used and to evaluate the reliability, test-retest.

  Results

  The results of CVI showed that all questions with CVI score higher than 0.79, patient ward (0.85 on communication scale, resolution 1, simplicity 0.92, ambiguity 0.92) and physician ward (on communication scale 1, resolution 1, Simplicity 1, Ambiguity 0.88). average content validity index of the patient ward was 0.92 and the physician ward was 0.97. Statistical analysis showed that the internal consistency of the Cronbach's alpha questionnaire questions is equal to 0.74. ICC values showed that the intra-group correlation of the patient ward (% 95 CI: 96-89) and the physician ward (95% CI: 95 -88) were calculated.

  Conclusion

  CMS "gold standard tool" for assessing shoulder occlusion syndrome.

  Keywords: Shoulder impingement syndrome, Validity, Constant Morley score questionnaire, Reliability
 • Hojat Ziyae, Hassan Abdi *, Seyed Javad Ziaolhagh Pages 2371-2380
  Introduction

  Physical inactivity and high-calorie diets have caused obesity and related metabolic diseases, therefore; The aim of this study was to investigate the effect of obesity induction along with endurance training and diet change on weight changes and lipid profiles of male Wistar rats.

  Methods

  The research method was laboratory type. The research subjects included 25 Wistar rats with an age range of 8 to 12 weeks, which were divided into 5 control and experimental groups by targeted selective sampling according to weight and age conditions. In the first stage, 4 days after the weaning period, the food program was started to fatten the rats. A 5-band treadmill was used for endurance training. The training program of the subjects was 30 minutes per day for 8 weeks at a speed of 8 meters per minute. Dependent t-test and one-way analysis of variance were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that there is no significant difference between the pre-test and post-test of the average weight of the obese group + standard diet + aerobics (p = 0.135) and the obese group + standard diet (p = 0.06). Also, there is no significant difference between HDL averages in any of the groups, but there is a significant difference between LDL averages in the control group and other groups (p<0.001).

  Conclusion

  It seems that endurance exercise has an effect on weight control when a low-fat diet is included.

  Keywords: Endurance training, Diet, lipid profile, Rat, Obesity
 • Mahsa Mohebi Arya, Seyed Ali Aleyasin * Pages 2381-2396
  Introduction
  The aim of this study was the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on fear of negative evaluation, interpretation bias and self-focused attention in women with generalized anxiety disorder.
  Methods
  The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design and quarterly follow-up with the control group. The statistical population included women who referred to counseling centers in Qom in 1400. Based on a diagnostic interview and a 7-item scale scale of general anxiety, 24 women were selected by convenience sampling method and randomly divided into two groups of 12 experiments. And controls were divided. The experimental group underwent 9 sessions of 90-60 minutes of cognitive-behavioral therapy based on group protocol (Wildermott, 2008) and the control group did not receive any intervention. Research tools include: Fear of Negative Evaluation Questionnaires (Watson and Friend; 1969), Interpretation Bias of Amir et al. (1998) and Woody, Chambels, & Glass (1997). Data were analyzed using SPSS statistical software and descriptive and inferential tests including multivariate and univariate analysis of covariance.
  Results
  The findings showed that cognitive-behavioral therapy could reduce the symptoms of generalized anxiety compared to the control group.
  Conclusion
  Conclusion, cognitive-behavioral therapy can be considered as an effective intervention for women with generalized anxiety disorder.
  Keywords: Cognitive-behavioral therapy, Generalized anxiety disorder, fear of negative evaluation, Interpretation bias, self-focused attention
 • Bahloul Ghorbanian *, Marefat Siahkouhian, Afshin Rahbarghazi, Mohamadhadi Asghari Pages 2405-2429
  Introduction

   Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by respiratory symptoms, variable airway obstruction, airway hyperresponsiveness, and airway inflammation. In the present study, a review of the effect of exercise and antioxidant supplements in patients with asthma has been discussed.

  Materials and Methods

   Using several databases including Google Scholar, Web of Science, Science Direct, PubMed, and Scopus, and using the titles of asthma and the names of their types and related names for the keywords of asthma until 2022, a search was made. At first, by limiting the search, irrelevant and repeated studies were removed, and after reviewing the titles, abstracts, and full texts, suitable studies were included in the current research.

  Conclusion

   Focusing on studies that focused on the effects of exercise and antioxidant supplements in patients with asthma, it can be said that exercise in these patients through pathophysiological mechanisms has been able to play a role in reducing the harmful effects of asthma. So that regular aerobic and breathing exercises are recommended to improve this disease. Also, the lung tissue of asthmatic patients is exposed to oxidative stress due to the production of reactive oxygen and nitrogen species. For this reason, taking into account the reduction of antioxidant enzymes, we will see an increase in apoptosis, the loss of airway epithelial cells, and a decrease in airway regeneration. Therefore, studies have pointed to the positive role of antioxidants in patients with asthma.

  Keywords: Exercises, Patients with asthma, Vitamins, Melatonin, Selenium, Glutathione, Cysteine, Coenzyme Q10, green tea
 • Goli Mehralian, Mahdieh Salehi *, Nourali Farrokhi, Fariborz Dortaj Pages 2430-2440
  Introduction

  The children’s psychological and behavioral problems such as anxiety and aggression cause other psychological, emotional and communicational damages in the children. Therefore, the present study was conducted to investigate the efficacy of applied behavior analysis training on the children’s anxiety and aggression.

  Material and Method

  It was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design. The statistical population included thirty seven-to-ten-year-old children at Taha, Mehr-e-Iranian, and Narges wellbeing centers in Tehran in 2019. Thirty children were selected through convenient sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 children). The experimental group received ten seventy-five-minute sessions of applied behavior analysis training during two-and-half months. The applied questionnaires in this study included Children and Adolescents Behavioral Inventory (CABI). The data were analyzed through COVARIANCE method via SPSS23 statistical software.

  Results

  The results showed that applied behavior analysis training had significant effect on the anxiety (F=31.68; Eta=0.55; P<0001) and aggression (F=55.86; Eta= 0.68; P<0001) of the children and succeeded in decreasing their anxiety and aggression.

  Conclusion

  according to the findings of the present study it can be concluded that applied behavior analysis training can be used as an efficient method to decrease the children’s anxiety and aggression through applying techniques such as behavioral and perceptual problems analysis, planning, training skills, social skills, and adaptive skills.

  Keywords: Anxiety, Aggression, applied behavior analysis, Children
 • Elham Mahdianfar, Hossein Mahdian *, Ali Jahangiry Pages 2441-2455
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness on anger management, marital conflict and quality of life.

  Material and Method

  The method of this research is quasi-experimental and the design of the control group has been used. For this purpose, a sample of 40 men and women who referred to counseling clinics in Bojnourd were selected and randomly available in two experimental groups (20 people) and control (20 people) by sampling method. To measure mindfulness, from the package written by Bowen, Chaula and Marlat, (2011), to measure anger management from the Spielberger anger control questionnaire, to measure the quality of life from the World Health Organization quality of life questionnaire and to measure conflict from Zakir and Barati (2008) was used. SPSS software version 23 was used to analyze the data.

  Results

  Findings from covariance test showed that mindfulness training has an effective role in anger management, reducing marital conflict and increasing quality of life.

  Conclusion

  The findings of the present study indicated that mindfulness training using techniques such as conscious thoughts, emotions and behaviors can be used as an effective method to improve quality of life, reduce anger and marital conflicts.

  Keywords: Mindfulness, Anger management, Marital conflict, Quality of life
 • ELHAM KHAKZAD, Seyyed Ali Hoseini Almadani *, RAHIM HAMIDI POUR Pages 2456-2471

  The present study was conducted to codify a model of psychological coping with Covid-19 consequences based on positivist psychology and evaluate its effect on quality of life and happiness of the people with Covid-19 anxiety. The research method was theme analysis through inductive method in the qualitative part and quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period design in the quantitative part. The statistical population of the present study included the people with Covid-19 anxiety in Tehran in the spring and summer of 2021. 35 people with Covid-19 anxiety were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups. The people in the experimental group received the related interventions (10 sessions) during one-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included Corona Disease Anxiety Scale (Alipour, et.al, 2019) (CDAS) and quality of life questionnaire (World Health Organization, 1994) (QLQ) and happiness questionnaire (Arghil, Martin, Craslande, 1989). The results showed that the model of psychological coping with Covid-19 consequences based on positivist psychology enjoys enough content validity. Moreover, this intervention has been effective on the quality of life and happiness of the people with Covid-19 anxiety (P<0001). According to the present study, the model of psychological coping based on positive psychology can be attended to as an efficient method to improve the quality of life and happiness of the people with Covid-19 anxiety through paying attention to the capabilities and positive points, promoting altruism and devotion, being thankful and grateful and forming hope and optimism.

  Keywords: Positivist psychology, Quality of life, Happiness, Covid-19 anxiety
 • Pooriya Soofinezhad, Mohsen Mohammadnia Ahmadi *, Mohammad Esmaeil Afzalpour, Seyede Fatemeh Rezaeian Pages 2472-2485
  Introduction

  High-Intensity intermittent exercise upon taking supplements containing bioactive compounds result in improving metabolism and fat oxidation .Thus, the aim of this study was to investigate the acute effect of caffeine, L-carnitine, caffeine-L-carnitine (combined) supplements on metabolic rate and substrate oxidation during and after high-Intensity intermittent exercise.

  Material and Method

  For this purpose, 10 male active students in a randomized double-blind crossover design in four modes of use: - Placebo (3 mg/kg. BW glucose and fructose); Caffeine (6 mg1/kg.BW); - L-carnitine (13 mg/kg. BW); and - caffeine-L-carnitine (6 and 13 mg/kg. BW, respectively.) In each of the four conditions, the subjects engaged in exercise (performing four 30-second Wingate tests (75 g/kg.BW) with a 5-minute rest interval) one hour after supplementation. Respiratory gases were measured before, during and 30 minutes after exercise and were analyzed to calculate metabolic rate (energy expenditure and oxygen consumption) and substrate oxidation (Respiratory Exchange Ratio (RER) and Fat oxidation). One-way ANOVA test was used for statistical analysis.

  Results

  The delta between the post-pre-test show significant change only in RER (P=0.048), Substrate oxidation (P=0.036) and heart rate (P=0.04). In addition, caffeine consumption was associated with a significant decrease in RER during the recovery period compared to L-carnitine (P=0.015) and placebo (P=0.042). Also, caffeine consumption in comparison with L-carnitine (P=0.008), combined supplement (P=0.037) and placebo (P=0.032) significantly increased Substrate oxidation in the recovery period.

  Conclusion

  Therefore, it is recommended to participants who are looking to offer weight loss or management do high-intensity intermittent exercise upon taking caffeine.

  Keywords: Caffeine supplement, L-carnitine supplement, Fat oxidation, Respiratory Exchange Ratio, Energy Expenditure
 • Maryam Rashidizafar, Fariba Bashardoust Tajali *, Nastaran Sharifi Pages 2486-2497
  Introduction

  Obesity, as a global and growing health problem, provides the basis for the occurrence of chronic diseases and is associated with many physical-psychological problems. This research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of acceptance and commitment therapy, cognitive behavioral therapy and mindfulness on improving the body mass index of overweight patients.

  Material and Method

  The method of this research is a semi-experimental type with a pre-test and post-test design with a control group. From the statistical population of overweight women (body mass index between 25 and 29.9) in Varamin city, 80 women were selected according to the available method and considering the inclusion criteria and were randomly divided into four groups. became SPSS version 22 software and analysis of covariance and Ben Feroni's post hoc test were used to analyze the research data.

  Results

  The covariance test showed that there is a significant difference between the research groups in the body mass index (p/>005). Ben Feroni's post hoc test showed that all three interventions were effective in improving the body mass index compared to the control group, and the result of comparing the interventions also showed that mindfulness had the greatest effect, followed by ACT and CBT.

  Conclusion

  Considering the effectiveness of mindfulness intervention, it is suggested to use this intervention to improve the body mass index of obese patients.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Cognitive behavioral therapy, Mindfulness, Body mass index, Overweight
 • Nasim al-Sadat Aghamiri, Mahshid Izadi *, Afsaneh Ghanbari Panah, Mozhgan MardaniRad Pages 2498-2514
  Introduction

  Insomnia is one of the most common sleep disorders in children. Considering the role of this disorder in the formation of behavioral and mental disorders and its comorbid with chronic diseases and the need to pay attention to the treatment of insomnia and fatigue in order to maintain children's health, this study aimed to evaluate the effectiveness of cognitive-behavior multicomponent Therapy, named the KiSS program (Kinder mit Schafstörungen Programm) on insomnia and fatigue in children.

  Material and Method

  This research method was quasi-experimental with a pre-test -post-test, and follow-up design in experimental and control groups. In order to perform this study among children of 8 to 10 years with insomnia referring to Medical & Psychology Clinic of Shokoufeh in, Tehran, Iran, within July to October 2021, 40 children were selected by the convenience sampling method based on inclusion criteria and were assigned randomly into experimental and control groups (each group including 20 children).The personal information questionnaire, Sleep Disturbance Scale for children (SDSC), Multidimensional Fatigue Scale (MFS) and Child Symptoms Inventory-4 (CSI-4) were used to collect data. The KiSS treatment was applied in the experimental group and cartoon watching in the control group. Due to the decrease in the number of subjects in the implementation phase, the number of children in each group was reduced to 15. The data were analyzed with SPSS software (version 22) using descriptive statistical indicators including mean and standard deviation and inferential statistics indicators including mixed-design ANOVA method.

  Results

  The results of data analysis showed that the mean scores of insomnia the in the KiSS treatment experimental group in the post-test stage significantly decreased compared to the control group and the changes in the follow-up stage remained stable. The mean scores general, cognitive and sleep fatigue in the KiSS treatment group also increased significantly in the post-test stage compared to the control group and the changes in the follow-up stage remained stable.

  Conclusion

  Considering to the promising results of KiSS multicomponent therapy, this treatment can be used as one of the intervention methods for improvement of insomnia and fatigue caused by it in children aged 8 to 10 years.

  Keywords: Insomnia, Fatigue, KiSS Cognitive-Behavior Multicomponent Therapy
 • mohammad zarezadeh, kobra hajalizadeh *, azita amirfakhraei Pages 2515-2530

  The present study was conducted to investigate the efficacy of psychological capitals training on the job engagement and responsibility of the staff with work-family conflict in Sarkhoon and Qeshm gas Company. It was a quasi-experimental study with pretest, posttest, control group and tree-month follow-up period design. The statistical population included the staff with work-family conflict in Sarkhoon and Qeshm oil and Gas Company in the spring of 2021. 27 employees were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received psychological capitals training (10 sessions) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included work-family conflict questionnaire (Carlson, Kacmar, and Williams, 2000), job engagement and questionnaire (Schaufeli, Salanova, 2002) and responsibility questionnaire (Carroll, 2010). The data from the study were analyzed through Mixed ANOVA via SPSS23 software. The results showed that psychological capitals training has been effective on the job engagement and responsibility in the staff with work-family conflict. According to the findings of the present study, psychological capitals training can be used as the efficient method to improve job engagement and responsibility of the staff with work-family conflict using concepts such as resilience, self-efficacy, optimism and hope.

  Keywords: Job engagement, work-family conflict, psychological capitals, responsibility
 • FERESHTEH AMINI, marjan jafari roshan *, LIDA LEILABADI Pages 2531-2540

  The present study was conducted to investigate the effectiveness of mindfulness skills training on depression and social health of women with depression. The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two month follow-up period design. The statistical population included women women with depression who referred to counseling centers and psychological services in the two cities of Tehran in the second half of 2021. 27 women with depression were selected through purposive sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received mindfulness skills training sessions (eight sessions) during two months. The applied questionnaires included Depression Questionnaire (Beck, Epstein, Brown, Steer, 1996) and Social Health Questionnaire (Keyes, 2004). The data from the study were analyzed through mixed ANOVA and Bonferroni follow-up test. The results showed that mindfulness skills training has significant effect on the depression (F=24.57; Eta=0.47; P<0001) and social health (F=34.23; Eta=0.55; P<0001) in women with depression. According to the findings of the present study, mindfulness skills training can be used as an efficient method to decrease depression and improve social health in the women with depression through employing techniques such as mindful attitudes, mindful activities, addressing problem-making feelings and emotions and breathing exercises to manage anger.

  Keywords: Mindfulness skills training, depression, social health
 • Azam Najary moghadam, Nasrin Bagheri *, Khadijeh Abolmaali Pages 2541-2552
  Introduction and purpose

  In today's world, critical thinking is an essential skill, and although the emphasis on this type of thinking is as old as the history of human knowledge, today attention to its importance has become more apparent. The purpose of this research is to determine the effectiveness of critical thinking training on emotional creativity and self-management of female students of the first secondary school.

  Research method

  The current quasi-experimental research with a pre-test-post-test design with a control group and a one-month follow-up was conducted in Sabzevar high schools. The statistical population was all the students of the first secondary school. The sample size of this research was 66 people, that is, 33 people were considered for each group. Emotional creativity and self-management questionnaires were used to collect information. Sampling was available by method. Data analysis was done with descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and SPSS version 26 software.

  Findings

  The emotional creativity preparation component in the experimental group was significant in the post-test phase and the emotional creativity innovation component in the experimental group was significant in the follow-up phase. In this study, the M. Box statistic index was not significant for any of the components of emotional creativity and self-management.

  Keywords: Critical thinking, emotional creativity, self-management, students
 • Neda Varghaei, Ghorban Fathi Aghdam *, Mojtaba Amirimajd, Loghman Ebrahimi Pages 2554-2564

  The purpose of this study as to investigate the effectiveness of schema therapy on the emotional irritability, family functioning in women affected by infidelity. The method of this study was quasi-experimental with pretest-posttest and control group. The statistical population included women victims of infidelity referring to counseling centers Under the supervision of the judiciary in zanjan. Thirty couples were selected via purposeful and available sampling method based on the studys criteria and randomly assigned to experimental (n=15) and control groups (n=15). The eight-session schema therapy protocol was performed on the experimental group. In the pre-test and post-test stages, both groups completed the emotinal irritability scale of (Brithwaite, 1987) & family functioning scale of (Epstein et al.,1983). The result of One-way analysis of covariance in dicated that schema therapy group counseling significantly decreased the post-test average score of emotional irritability family fuctioning in experimental group. Thus, it could be concluded that schema therapy is an effective method in reducing emotinal irritability, family functioning in women suffering from the trauma of indifidelity and can be used by counselors and therapists in the field of family therapy.

  Keywords: emotinal irritability, schema therapy, affected by infideli
 • Somayeh Arabi, Shokooh Sadat Bani Jamali *, Shirin Koushki, Mahnaz Esteki Pages 2565-2573
  Objective

  Research shows that the perception of women with rheumatoid arthritis is affected by some of their psychological structures. This study determined the effect of attachment styles and dysfunctional attitudes on the perception of women with rheumatoid arthritis.

  Methods

  The present study was correlational in terms of applied purpose and research design. From the statistical population of all sick women referring to the clinic of Alborz Hospital in Karaj, 250 samples were selected by available method. To evaluate the research variables, Bradbent et al.'s Long Form et Perceptions questionnaire, Collins and Reed revised adult attachment styles, and Wissman and Beck long form dysfunctional attitudes were used. Data analysis was performed using Pearson and OLS test models.

  Results

  The results showed that the direct path of delicacy style (T = -0.664, β = -0.074)) and avoidance (β = -0.005- T = - 0.047) to the disease perception variable was significant. is not. But the direct path of anxiety attachment style (T = 3.662, β = 0.241) and dysfunctional attitudes (T = 2.372, β = 0.661) to the variable of disease perception is significant.

  Conclusion

  Anxious attachment style and dysfunctional attitudes have a significant effect on the perception of women with rheumatoid arthritis

  Keywords: Disease Perception, Attachment Styles, Dysfunctional Attitudes
 • Ashkan Aalimohammadi *, Leila Kurdi Borujen, Parvin Eskandari, Najmeh Mehri Qorabi, Parya Mouzarmi Leperi, Farideh Sadeghi Kia Pages 2574-2584
  Introduction

  The aim of this study was to determine the effectiveness of Narrative-therapy approach on stress management of mothers with physically disabled children. The research was applied in terms of purpose and in terms of data collection was field quasi-experimental research and pre-test and post-test with control group.

  Materials and Methods

  The statistical population in the present study was all mothers with children with physical disabilities in Izeh in 1399-1400, which was 2000 people. From the statistical population, mothers with stress management disorders, were identified and 50 people were selected as a sample by simple random sampling method and were randomly selected 25 people in control and 25 people in experimental group. The Bar-On (1997) Emotional Intelligence Questionnaire was used to perform the pre-test and post-test. The subjects of both groups underwent a pre-test before performing the independent variable and then the experimental group was trained in Narrative therapy for 8 sessions (each session for 45 to 60 minutes), after the post-test was performed for both groups and the collected data was analyzed by statistical method of Analysis of Covariance.

  Results

  Findings showed that the Narrative-therapy approach is effective on the stress management of mothers with physically disabled children with a significance level of p≤0.05.

  Conclusion

  According to the research findings, it can be concluded that the Narrative-therapy approach has been effective on the stress management of mothers with children with physical disabilities

  Keywords: Narrative-therapy approach, stress management, physical disability
 • Mohammadmahdi Moghadam nia, Nafiseh Hajiabdolali, Elham Moghadamnia *, Alireza Saberi Aliabad, Hoda Sadat Agha Seyyed esmail Moazzam, Seyedali Mirjalili Pages 2575-2584
  Introduction

  The current research was conducted with the aim of determining the role of mental resilience and optimism through the mediation of social support on anxiety during the corona pandemic period on the employees of the technology centers.

  method

  The research method is practical in terms of purpose and quantitative in terms of approach. The statistical population of the research includes the employees of technology centers. The sample size of the research includes 200 people. A simple random method was used to select the statistical sample. Data collection tools include Green et al.'s standard organizational optimism questionnaire, as well as Good's existential anxiety scale and Conner and Davidson's standard resilience questionnaire. In order to test the hypotheses of the research, the structural model has been estimated in two modes of non-standard and standard coefficients.

  Results

  The value of Cronbach's alpha and combined reliability index for all research variables is higher than 0.7, indicating the reliability of the variables, and the average extracted variance or AVE for all research variables is higher than 0.5, indicating the convergent validity of the variables. Also, the direct effect of resilience, optimism and social support on anxiety is significant, and the direct effect of optimism and resilience on social support was proved.

  Conclusion

  According to the obtained results, it can be said that with the increase of optimism and resilience and social support, anxiety decreases and it can also be said that with the increase of optimism and resilience, social support also increases

  Keywords: Mental resilience, optimism, social support, anxiety, corona pandemic
 • Elnaz bahmanzad, hasan khoshakhlagh *, Mohamad zarehneyestanak, Seyyed Mustafa banitaba Pages 2585-2600

  Learning disorders are one of the common problems in schools that cause many students drop out. The purpose of this research is compare the effectiveness of theater therapy, music therapy, and painting therapy methods on the sense of competence and academic vitality in students with learning disabilities. According to the purpose, this research is considered as an applied research. The current research is semi-experimental with experimental and control group and a follow-up period. Javadan questionnaire (2014) and Martin and Marsh questionnaire (2006) were used to collect information. The statistical population of the research is the students of the second year of primary school in the 22nd district of Tehran province, who were selected based on purposeful sampling and randomly placed in four groups of 18 people. Statistical methods in the form of descriptive statistics and inferential statistics have been used for data analysis. The study of the effect of music therapy, theater therapy and painting therapy on the sense of competence in students with disabilities showed The value of the largest root statistic is 0.165, which is significant at the significance level (P<0.020), which showed that at least one of the treatment methods was able to affect the variable of the sense of competence of students with learning disabilities. Also, with the estimates obtained, it can be said that the theater therapy method has been able to perform better than the music therapy and painting therapy methods, and after that, the music therapy and painting therapy methods are ranked next

  Keywords: theater therapy, music therapy, painting therapy, learning disorders
 • Vajiheh sadat Emam Jomezadeh, gholamreza manshaei * Pages 2586-2596
  Introduction and purpose

  Tendency to addiction in adolescents and not paying enough attention to it, can lead them to high-risk and addictive behaviors and leave irreparable harm. according to this the present study was conducted to investigate the effectiveness of mindfulness based therapy on the self-esteem in the Mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder.

  Methodology

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up stage design. The statistical population included secondary high school students with addiction tendency in the academic year 2019-20. 30 Mother of Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 13 mother). The experimental group received ten seventy-five-minute sessions of Mindfulness based therapy during two months. The applied questionnaires in this study included the self-esteem questionnaire (Coopersmith, 1967). The data were analyzed through repeated measurement ANOVA and Bonferroni follow-up test.

  Findings

  The results showed that the Mindfulness based therapy had significant effect on the Self-esteem of the Mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder (p<0.001) and succeeded in increasing self-esteem in these mothers.

  Conclusion

  According to the findings of the present study it can be concluded that the Mindfulness based therapy can be used as an efficient method to improve self-esteem in the Mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder through employing techniques such as teaching self-awareness, the manner of anger control, stress management, problem solving, and normal decision making.

  Keywords: Mindfulness based therapy, self-esteem, attention deficit, hyperactivity disorder
 • Mozhgan Abbasiabrazgah, Majiod Zargham Hajebi *, Alireza Aghayousefi Pages 2587-2611
  Introduction

  Self-injurious behaviors are related to psychological problems. The purpose of the present study was to investigate the role of impulse control, cognitive strategies of emotional regulation, tolerance of emotional distress and rumination in predicting self-harm behaviors in adolescents referred to temporary harm reduction centers in Tehran.

  Material and Method

  This research was descriptive and correlational. The statistical population of the present study included adolescents aged 14 to 18 years who referred to the Transitional Injury Reduction Centers (DIC) in Tehran, District 12 (Shosh-Harandi neighborhood) in the first four months of 2022, who were referred by a simple random sampling method. 300 people were selected to these centers. Research tools include Self-Injury Questionnaire (SHI) (Sansone et al., 1998), Impulsivity Scale (BIS-11) (Barrett et al., 2004), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) (Garnefski et al., 2001), Tolerance Scale Emotional Distress (DTS) (Simons & Gaher, 2005) and Rumination Scale (RRS) (Hoeksema & Morrow, 1991) Was. In order to analyze the data, Pearson's correlation test and multiple linear regression were used simultaneously.

  Results

  The results have shown that there is a positive and significant relationship between impulse control and rumination with self-harm behaviors and a negative and significant relationship between emotional cognitive regulation and emotional distress tolerance with self-harm behaviors (p<0.01).

  Conclusion

  Also, the results of the regression analysis showed that impulse control, emotional regulation cognitive strategies, emotional distress tolerance and rumination explain a total of 0.83 of self-harm behaviors.There is a relationship between impulse control, cognitive strategies of emotional regulation, tolerance of emotional distress and rumination with self-harm behaviors in adolescents referred to transitory harm reduction centers in Tehran

  Keywords: emotional distress tolerance, emotional regulation cognitive strategies, self-harm behaviors, impulse control, rumination
 • Zahra Ebrahimi, Ahmad Sohrabi *, Yahya Yarahmadi, Houshang Jadidi Pages 2601-2610
  Purpose

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of the educational program based on the hope of learning on the academic persistence and emotional intelligence of the twelfth grade students.

  Method

  In terms of methodology, the current research is part of the semi-experimental designs of pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population of the research was all 12th grade female high school students in Hamedan city who were studying in the academic year 2008-2019. 30 students with low academic tenacity were selected from this population using the purposeful sampling method and randomly replaced in two groups of 15 people, experimental and control. The experimental group was taught 10 90-minute sessions of the program based on hope for education. The members of both groups completed the pre-test, post-test and follow-up questionnaires of Benishek and Lopez's academic tenacity in all three stages. The data were also analyzed by mixed variance analysis.

  Findings

  The findings showed that the mean scores of the academic tenacity variable in the experimental group compared to the control group increased significantly in the post-test and follow-up phase.

  Conclusion

  Therefore, the educational program based on the hope of learning has been effective in increasing the academic tenacity of students.

  Keywords: Hope for education, educational program, academic tenacity
 • Rahim Adibnia, Samaneh Abiri, navid kalani *, Esmail Rayatdoost, Mahdi Chegin Pages 2611-2624
  Introduction

  Hospitals, as the most important units providing health services, have always allocated a major part of the country's healthcare resources and budget.

  Methodology

  The present study was conducted using a qualitative method with a phenomenological approach, which is the study of Peymaniyeh Hospital in Jahrom. The statistical population of the research is insurance experts, social security and health insurance experts, hospital managers, hospital presidents, and hospital finance officers. Data collection was done by semi-structured interview method with open questions, which reached the saturation point with the participation of 8 people, and the 7-step Claysey method was used for data analysis.

  Findings

  Based on the opinions and experiences of the participants in the study, two main themes and seven sub-themes were mentioned for the causes of insurance deductions (manpower errors and weaknesses and errors caused by the structure of the hospital) and for suggested solutions for prevention and Reduction of insurance deductions, four main topics and ten sub-themes were extracted, which are providing human resources, improving the level of awareness of doctors, employees, supervisors and managers, organizing the system and paying attention to the matter of supervision and inspection as the main topics of the class

  Conclusion

  Since the reduction of insurance deductions has a significant contribution in increasing the hospital's income and consequently the timely payment of salaries and finally the satisfaction of doctors and medical staff; It can ensure the provision of higher quality services with more motivation.

  Keywords: Deductions, Insurance deductions, Physician, Peymaniyeh Hospital
 • Maryam Sarmadi, Majid Saffarinia *, taher tizdast, Hamid Nejat Pages 2626-2634
  Introduction

  Controlling blood sugar and improving happiness and death anxiety can help the well-being of the elderly with type 2 diabetes, but there is a research gap in this field. The aim of this study was to determine the effectiveness of Logo therapy on blood sugar, happiness and death anxiety in the elderly with type 2 diabetes.

  Methods

  The research method was quasi-experimental with pretest-posttest design with a control group with a follow-up test period. Among the elderly women with diabetes in region 1 of Tehran in 1400, 29 people were selected as available research samples according to the inclusion criteria and were randomly assigned to experimental and control groups. The instruments used in this study included a blood test, the Oxford Happiness Questionnaire, and the Templer Death Anxiety. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance.

  Findings

  The results showed that there was a significant difference between the mean of pre-test and follow-up test of experimental and control groups in terms of blood sugar, happiness and death anxiety. In other words, treatment significantly reduced blood sugar and death anxiety and increased happiness in the elderly with type 2 diabetes (p <0.001).

  Conclusion

  Consistent with the findings of the present study, Logo therapy can be suggested as an effective method to improve blood sugar, happiness and death anxiety in the elderly.

  Keywords: Logo therapy, Aging type 2 diabetes, Happiness, Death anxiety
 • zohreh pashaei, seyyed ahmad ahmadi *, maryam alsadat fatehi zadeh, floor khayatan Pages 2687-2697

  The aim of this study was to effectiveness of cognitive- behavioral therapy on the couples’ interpersonal interactive damages. the present study was conducted to investigate the efficacy of intimate relationship skills combined package and training marriage enrichment on the couples’ interpersonal interactive damages. The current study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group and two-month follow-up period. The statistical population of the present study included the couples attending consultation centers in the town of Fereidounshahr in 2019 who got significantly higher-than-the-mean scores in the questionnaire of interpersonal interactive damages. 30 couples were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15 couples). The experimental group received twelve ninety-minute intervention sessions of cognitive-behavioral therapy during two and half months. The applied questionnaire in this study included interpersonal interactive damages questionnaire (researcher-made). The data taken from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA. The results revealed that the cognitive-behavioral therapy have significant effect on the couples’ interpersonal interactive damages (p<0.001) in a way that this type of training succeeded in decreasing the couples’ interpersonal interactive damages. The findings of the present study showed that cognitive- behavioral therapy can be used as an efficient method to decrease the couples’ interpersonal interactive damages through employing automatic thoughts to identify fundamental beliefs, teach behavioral methods and cognitive errors and negative thoughts.

  Keywords: Interpersonal interactive damages, cognitive- behavioral therapy, couples
 • Efficacy of the Couples’ Relationship Enrichment Training According to Selection Theory on the Cognitive Regulation of Emotion and Personal Commitment of the Couples with Marital Conflicts
  razieh sodagar, alireza maredpour *, khosro ramazani Pages 2697-2710
  Introduction and purpose

  Marital conflicts impair a couple's psychological, emotional, and cognitive order. according to this the present study was conducted to investigate the efficacy of the couples’ relationship enrichment training according to selection theory on the cognitive regulation of emotion and personal commitment of the couples with marital conflicts.

  Methodology

  The research method was quasi-experimental with pretest, posttest and two-month follow-up period design. The statistical population of the present study included the couples with marital conflicts who referred to six consultation centers in zone eight in autumn and winter of 2020 in Shiraz. 35 couples were selected through multi-stage sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (17 couples in the experimental and 18 in the control group). The experimental groups received couples’ relationship enrichment training based on selection theory (10 sessions) during two-and-a-half months. The applied questionnaires in this study included marital conflict questionnaire (Barati and Sanaei, 1997), cognitive regulation of emotion and questionnaire (Garnefski, Kraaij, Spinhoven, 2001) and personal commitment questionaire (Adamz, Jonz, 1997). The data were analyzed through mixed ANOVA via SPSS23 software.

  Findings

  The results showed that the couples’ relationship enrichment theory based on selection theory has significant effect on the positive emotional regulation (F=86.15; Eta=0.56; p<0001), negative emotional regulation (F=108.19; Eta=0.61; p<0001) and personal commitment (F=118.94; Eta=0.63; p<0001) of the couples with marital conflicts.

  Keywords: Marital conflicts, cognitive regulation of emotion, personal commitment, relationships enrichment, selection theory
 • Fereshteh Mobashery, Golamreza Sanagoue Moharer *, Mahmoud Shirazi Pages 2711-2725
  Introduction

   Research has shown that divorce affects many psychological variables, including quality of life, and factors that moderate its effects can be useful; Therefore, the purpose of this research is to investigate the effectiveness of Alice's rational-emotional therapy on the resilience and quality of life of women on the verge of divorce in Zahedan.

  Methods

   The statistical population of the research is all women referring to Zahedan city court for divorce petition. The statistical sample of the research was 30 people who were selected as available and randomly divided into two groups of 15 people, test and control. The research tools were Connor and Davidson's (2003) resilience questionnaires and the World Health Organization's quality of life. From Kolmogorov-Smironov, Mbox, Levin tests, multivariate covariance analysis was performed using SPSS version 25 software.

  Results

    The results showed that Alice's rational-emotional therapy is effective on the resilience and quality of life of women in the divorce center of Zahedan city, and Ellis's rational-emotional therapy had the greatest impact on resilience and then on the quality of life variable (P≥0.001).

  Conclusion

   . It seems that Alice's rational-emotional treatment has an effect on all components of resilience and quality of life of women on the verge of divorce in Zahedan city.

  Keywords: Divorce, Resilience, Quality Of Life, Rational Emotional Therapy Of Ellis