فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه هنر اصفهان

۳ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش هنر 2345-3834 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر اصفهان
مرمت و معماری ایران 2345-3850 تابستان 1398 دانشگاه هنر اصفهان
مطالعات تطبیقی هنر 2345-3842 بهار و تابستان 1398 دانشگاه هنر اصفهان
|
 • pISSN: 2345-3834 eISSN: 2538-2853
  دوفصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان
  مدیر مسئول: افسانه ناظری
  سردبیر: دکتر مهدی حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2345-3850 eISSN: 2538-2624
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه هنر اصفهان
  مدیر مسئول: دکتر فرهنگ مظفر
  سردبیر: دکتر احمد صالحی کاخکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال