فهرست مطالب

مجله مطالعات ناتوانی
سال هشتم شماره 1 (اسفند 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/01/12
 • تعداد عناوین: 118
|
 • بیتا توکلی*، تقی پورابراهیم صفحه 1
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش معنادرمانی گروهی بر کاهش باورهای وسواسی و افزایش تاب آوری در زنان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. بدین منظور آزمون های باورهای وسواسی 44-OBQ و مقیاس تاب آوری کانر-دیویدسون (CD-RISC) به صورت پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری بر دو گروه آزمایش و کنترل که هر کدام شامل 10 نفر بودند اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی زنان شهر تهران بود که از طریق روش نمونه گیری از جامعه در دسترس که شامل مادران دانش آموزان یک مجموعه آموزشی در منطقه 3 تهران بود انتخاب شدند. در فاصله بین پیش آزمون و پس آزمون، گروه آموزش تحت یک دوره معنا درمانی گروهی 10 جلسه ای قرار گرفتند. داده های پژوهش پس از استخراج با استفاده از تحلیل اندازه گیری های مکرر و با نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد معنادرمانی گروهی بر کاهش باورهای وسواسی و افزایش تاب آوری موثر است (0٫001‍>p).
  نتیجه گیری
  نتایج پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش نشان دهنده ماندن اثر معنادرمانی با گذشت زمان بود همچنین می توان نتیجه گرفت معنادرمانی بر کاهش باورهای وسواسی و افزایش تاب آوری با ایجاد معنا در زندگی موثر است و می توان این روش را برای درمان وسواس فکری در زنان توصیه کرد.
  کلیدواژگان: معنادرمانی، معنادرمانی گروهی، باورهای وسواسی، تاب آوری، زنان
 • مریم قاسمی سیچانی*، شیرین قاسمی سیچانی صفحه 2
  هدف
  این مقاله به تحلیل وضعیت معماری سه دبستان کودکان ناشنوا و کم شنوا در شهر اصفهان، پرداخته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بررسی مطالعات انجام شده پیرامون خصوصیات معمارانه فضاهای آموزشی افراد ناشنوا و کم شنوا در کشورهای مختلف جهان و به کمک چک لیست محقق ساخته و ابزار مشاهده، صورت گرفته است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش، حاکی از آن است که معماری دبستان های افراد ناشنوا و کم شنوای موجود در شهر اصفهان، مناسب با نیازهای این افراد، نیست؛ به طوری که هیچ یک از این سه دبستان، برای دسترسی آسان افراد یادشده در موقعیت مکانی مناسبی قرار نگرفته، شرایط اکوستیک مناسبی نداشته و از مواد و مصالح مناسب با توجه به شرایط کودکان ناشنوا و کم شنوا، در معماری آن ها استفاده نشده است.
  نتیجه گیری
  علیرغم اینکه در بسیاری از کشورها کلیساها، مراکز فرهنگی، مدارس، خانه ها، مغازه ها و...، برای ناشنوایان و کم شنوایان، مناسب و طراحی شده هستند؛ لیکن هنوز در ایران، فضاهای مناسب سازی شده برای این دسته افراد وجود ندارد. ارائه سطوح مناسبی از نورپردازی و انتخاب رنگ ها و مواد و مصالح، منجر به بهبود یادگیری افراد ناشنوا و کم شنوا در فضاهای آموزشی، می شود. جنس مصالح می تواند در مدیریت لرزش ها، بهبود جهت یابی و شناسایی مخاطرات تهدیدکننده افراد ناشنوا و کم شنوا، بسیار کمک کننده باشد.​
  کلیدواژگان: تحلیل معماری مراکز آموزشی، ناشنوا و کم شنوا، دبستان، شهر اصفهان
 • ماندانا عبدالکریمی، شهره قربان شیرودی*، جواد خلعتبری، محمدرضا زربخش صفحه 3
  هدف
  چاقی و اضافه وزن به عنوان مشکلی جدی و جهانی به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بسته آموزشی فراتشخیصی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی بر رفتار خوردن و خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه شامل زنان مراجعه کننده به کلینیک تغذیه شهر تنکابن در سال 96- 1395 بود که از بین آن ها 20 زن مبتلا به اضافه وزن و چاقی (هر گروه ده نفر) از طریق انتساب تصادفی ساده به روش قرعه کشی، در دوگروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. این افراد پرسشنامه های خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن (کلارک، 1991) و رفتار خوردن هلندی (فورمن، 2009) را پیش از شروع جلسات و دوهفته بعد از پایان جلسه دوازدهم و سه ماه پس از آموزش تکمیل کردند. داده ها ازطریق روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی تحلیل کواریانس چند متغیره (MANCOVA) و با استفاده از نرم افزار SPSS20 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره پیش آزمون خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن گروه آزمایش برابربا 85٫10 و 118٫80 است. درحالی که میانگین پس آزمون و پیگیری خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن به ترتیب برابر با (145٫30 و 151٫20) و (84 و 78٫60) است. همچنین میانگین پیش آزمون خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن گروه گواه برابر با 70٫80 و 128٫60 است و میانگین پس آزمون و پیگیری خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و رفتار خوردن گروه گواه به ترتیب برابر با (66٫90 و66٫20) و (119٫90 و 125٫50) است. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیره نشان می دهد بسته فراتشخیصی مبتنی بر شفقت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتاردرمانی دیالیکتیکی در افزایش خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن و کاهش رفتار خوردن موثر بوده است (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های پژوهش، کاربرد بسته آموزشی فراتشخیصی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی می تواند در ارتقای بهزیستی جامعه موثر باشد.
  کلیدواژگان: بسته فراتشخیصی مبتنی بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت و رفتاردرمانی دیالیکتیکی، خودکارآمدی سبک زندگی مربوط به وزن، رفتارخوردن
 • یونس حسینعلی زاده، مهناز علی اکبری دهکردی*، احمد علیپور صفحه 4
  زمینه و هدف
  دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در معرض مشکلات زیادی در حوزه های کارکردی از جمله وضعیت تحصیلی هستند؛ لذا این پژوهش به منظور بررسی اثر درمانی مبتنی بر مداخلات رفتاری هماهنگ درمان گر، خانه و مدرسه بر تغییر رفتار روزانه مدرسه ای و کاهش تکلیف گریزی کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی صورت گرفت.
  روش بررسی
  جامعه آماری شامل تمامی کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی بود که به یکی از مراکز مشاوره تهران در سال 97-1396 مراجعه کرده بودند. از بین کودکان واجد شرایط با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 30 دانش آموز پسر 8 تا 9 ساله به همراه والدین و معلم شان انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش جای دهی شدند. به گروه آزمایش روش درمانی هماهنگ درمان گر، خانه و مدرسه در طول سه ماه آموزش داده شد. از مقیاس مشکلات رفتاری کانرز فرم والدین (1978) و مقیاس مشکلات رفتاری کانرز فرم معلم (1998) در این پژوهش استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که روش درمانی رفتاری هماهنگ درمان گر، خانه و مدرسه بر تغییر رفتار روزانه مدرسه ای (0٫001
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخشی درمان هماهنگ درمان گر، خانه و مدرسه پیشنهاد می شود از این روش آموزشی به منظور بهبود وضعیت کودکان با اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی استفاده شود.
  کلیدواژگان: برنامه درمانی مبتنی بر مداخلات رفتاری هماهنگ درمان گر-خانه-مدرسه، رفتار روزانه مدرسه ای، تکلیف گریزی، اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی
 • عبدالحمید زیتونلی* صفحه 5
  هدف
  مشارکت معلولان در فعالیت های ورزشی باعث شادابی، اجتماعی شدن، افزایش اعتمادبه نفس و امید به زندگی آن ها می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه حقوقی و وضعیت و موانع مشارکت معلولان در فعالیت های ورزشی در استان گلستان است.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از جهت جمع آوری اطلاعات توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی معلولان جسمی و حرکتی ورزشکار در استان گلستان تشکیل دادند که 173 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که استادان، روایی صوری آن را تایید کردند. همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای کل پرسشنامه، 0٫87 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و آزمون تی با نمونه ای مستقل در سطح خطای 5درصد در همه آزمون ها٬ با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 به کار گرفته شد.
  یافته ها
  بررسی میانگین رتبه ها در میان فعالیت های معلولان نشان داد که شرکت در فعالیت های ورزشی جزو کمترین رتبه هاست. از بین 18 شاخص وضعیت حقوقی معلولان، تنها 3 شاخص «حق آموزش و فرصت برابر، احترام به منزلت ذاتی، برخورداری از حق آزادی و امنیت فردی» در سطح مطلوب (بیشتر از 3) قرار داشتند. بین موانع و میزان فعالیت معلولان در سطح خطای 0٫01درصد، رابطه منفی و معنادار وجود داشت (0٫001>p و 0٫393-=r) که مهمترین مانع مشارکت معلولان در ورزش، موانع اقتصادی بود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش حمایت اقتصادی و اجتماعی معلولان از عوامل موثر بر افزایش مشارکت این افراد در فعالیت های ورزشی است.
  کلیدواژگان: جایگاه حقوقی، وضعیت، موانع، مشارکت، فعالیت های ورزشی، معلولان
 • فاطمه اصغری ملامحمود، پرویز شریفی درآمدی*، نورعلی فرخی، علیرضا مقدس صفحه 6
  هدف
  نابینایی وضعیت جسمانی آسیب دیده با عوارض شدید هیجانی است؛ بنابراین این پژوهش به منظور تدوین و تعیین اثربخشی برنامه آموزش جسمی، شناختی و هیجانی بلوغ بر خود پنداره دانش آموزان دختر نابینا صورت گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح (پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری را تمامی دانش آموزان دختر ابتدایی که در مدارس نابینای دخترانه شهر تهران مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. نمونه پژوهش عبارت بود از 30 نفر از دانش آموزان پایه های مذکور که به شیوه تصادفی انتخاب شده و در گروه های آزمایش و کنترل به صورت تصادفی گمارده شدند. برنامه آموزشی مسائل جسمانی، شناختی و هیجانی بلوغ طی 10 جلسه 90 دقیقه ای (دوبار در هفته) در مدرسه نابینایان بر گروه آزمایش اجرا گردید. به منظور ارزیابی خودپنداره دانش آموزان نابینا از پرسشنامه خودپنداره پیرزهریس (1969) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه آموزش جسمی، شناختی و هیجانی بلوغ در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری افزایش خودپنداره و ابعاد آن به جز اضطراب در مرحله پس آزمون را در پی داشته است (0٫001˂P).
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر این بود که برنامه آموزش جسمی، شناختی و هیجانی بلوغ روشی موثر برای رشد خودپنداره در جهت افزایش رفتار، وضعیت شناختی و ذهنی، ظاهر و ویژگی جسمانی، محبوبیت، شادی و رضایت مندی در دانش آموزان دختر نابینا است.
  کلیدواژگان: برنامه آموزش جسمی، شناختی و هیجانی بلوغ، خودپنداره، دانش آموزان دختر نابینا
 • لیدا لیل آبادی، محمد ابراهیم مداحی*، افسانه خواجه وند، سیر میرمصطفی سادات صفحه 7
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر درد و تاب آوری در بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا بود. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود.
  روش بررسی
  جامعه مطالعه شده، بیماران مبتلا به به سندرم فیبرومیالژیا در شهر تهران بودند. به طور کلی تعداد 20 نفر برای گروه آزمایشی بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا و 20 نفر به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. سپس گروه آزمایش، درمان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی دریافت و گواه هیچ درمانی دریافت نکرد. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسشنامه درد مک گیل فرم کوتاه و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود. روش آماری، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (0٫05p<) بود و از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22استفاده شد.
  یافته ها
  باتوجه به نمرات کل متغیرها، میانگین (انحراف معیار) نمره کل درد در پیش، پس آزمون و دوره پیگیری در گروه آزمایش به ترتیب 3٫97±23٫85، 5٫19±12٫95 و 5٫15±13٫10بود، همچنین میانگین (انحراف معیار) پیش، پس آزمون و دوره پیگیری نمره کل درد در گروه گواه به ترتیب 7٫79±18٫65، 7٫10±16٫70 و 4٫31± 25٫15 بود. میانگین (انحراف معیار) تاب آوری در پیش، پس آزمون و دوره پیگیری در گروه آزمایش به ترتیب 10٫54±35٫50 (41٫95±7٫00 و 10٫88 ±39٫20) بود، همچنین میانگین (انحراف معیار) پیش، پس آزمون و دوره پیگیری تاب آوری در گروه گواه به ترتیب 35٫85±7٫56، 37٫90±7٫59و7٫80± 36٫30 بود. تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد، رفتاردرمانی دیالکتیکی می تواند تاثیر معناداری را بر بعد حسی درد، بعد عاطفی درد، نمره کل درد، بعد ارزیابی درد، بعد دردهای متنوع و گوناگون و تاب آوری بگذارد (0٫05>p).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش می توان گفت که رفتاردرمانی دیالکتیکی باتوجه به مهارت آموزی هایی که دارد باعث افزایش تاب آوری و کاهش حس درد در بیماران مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا می شود.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکیتیکی، درد، تاب آوری، فیبرومیالژیا
 • مهران سلیمانی*، رامین رحیمی، سمیرا وکیلی صفحه 8
  هدف
  اختلال های رفتاری اختلالات ناتوان کننده ای هستند که برای کودک و خانواده و جامعه مشکلات بسیاری ایجاد می کنند. براساس پژوهش ها برخی از ابعاد هوش هیجانی در افراد دارای اختلالات رفتاری کاستی هایی دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر ارتقای هوش هیجانی دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمامی دانش آموزان پسر دارای اختلالات رفتاری در مدارس شهر ارومیه تشکیل دادند. از بین آن ها ازطریق نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس 30 دانش آموز پسر 13تا15ساله انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90دقیقه ای، درمان شناختی رفتاری صورت گرفت. هر دو گروه با استفاده از مقیاس هوش هیجانی شوت سال 1998، برای پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شدند. جهت مقایسه پس آزمون هر دو گروه، از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد با کنترل پیش آزمون، بین گروه های آزمایش و کنترل در متغیر هوش هیجانی کل و مولفه های خوش بینی/تنظیم هیجان، ارزیابی از هیجانات، مهارت های اجتماعی و کاربرد هیجانات تفاوت معناداری وجود داشت (0٫05<p).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت درمان شناختی رفتاری بر ارتقای هوش هیجانی و مولفه های آن در دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری موثر است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، اختلالات رفتاری، هوش هیجانی
 • فریده نرگسی، علی فتحی آشتیانی*، ایران داودی، عماد اشرفی صفحه 9
  هدف
  به دلیل تنوع در فنوتیپ های رفتاری اختلال وسواسی اجباری، استخراج الگوی روان شناختی از این اختلال که ویژگی های پدیدار شناختی آن را توضیح دهد، بسیار دشوار است. در تلاش برای درک عوامل موثر بر OCD، تحقیقات، نقش هیجان و تجربه های درونی را مهم می دانند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ناگویی خلقی، حساسیت اضطرابی و تحمل پریشانی با علائم وسواسی-اجباری و با میانجیگری بد کارکردی راهبردهای تنظیم هیجان بود.
  روش بررسی
  تعداد 445 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر سنندج (269 دختر و 160 پسر) در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا نسخه فارسی پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20)، مقیاس حساسیت اضطرابی (ASI-R)، پرسشنامه تحمل پریشانی (DTS) و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) را تکمیل کنند. طرح پژوهشی در این مطالعه، طرح توصیفی- همبستگی بود. به منظور تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های آمار توصیفی، از همبستگی پیرسون با نرم افزارSPSS 18 و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که ناگویی خلقی با حساسیت اضطرابی (0٫55R=، 0٫001P=)، بد کارکردی راهبردهای تنظیم هیجان (0٫64R=، 0٫001P=) و علائم وسواسی اجباری (0٫70R=، 0٫001P=) رابطه مستقیم و معنادار و با تحمل پریشانی (0٫55R=، 0٫001P=) رابطه منفی معناداری دارد. همچنین حساسیت اضطرابی با بد کارکردی راهبردهای تنظیم هیجان (0٫60R=، 0٫001P=) و علائم وسواسی اجباری (0٫62R=، 0٫001P=) رابطه مستقیم معنادار و با تحمل پریشانی (0٫68R=، 0٫001P=) رابطه منفی معناداری داشت. متغیر تحمل پریشانی با بد کارکردی راهبردهای تنظیم هیجان (0٫59R=، 0٫001P=) و علائم وسواسی اجباری (0٫55R=، 0٫001P=) رابطه منفی معناداری دارد. از طرفی بد کارکردی راهبردهای تنظیم هیجان با علائم وسواسی اجباری (0٫60R=، 0٫001P=) رابطه مثبت معنادار داشت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بد کارکردی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین ناگویی خلقی، حساسیت اضطرابی و تحمل پریشانی با علائم وسواسی- اجباری نقش واسطه ای معناداری ایفا نمی کرد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که بد کارکردی راهبردهای تنظیم هیجان در رابطه بین ناگویی خلقی، حساسیت اضطرابی و تحمل پریشانی با علائم وسواسی- اجباری نقش میانجیگری ندارد.
  کلیدواژگان: ناگویی خلقی، حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی، بد کارکردی راهبردهای تنظیم هیجان، علائم وسواسی- اجباری، دانشجویان
 • سیدمحمود موسوی نژاد، غلامرضا ثناگوی محرر*، اصغر زربان صفحه 10
  هدف
  دیابت نوع دو یکی از عوامل تنش زا و استرس زا در زندگی است که نقش عمده ای را در انعطاف پذیری شناختی ایفا می کند. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و استرس ادراک شده بیماران دیابتی نوع دو بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مرکز دیابت شهر بیرجند در سال 1396، تعداد 40 بیمار دیابتی (20 نفر گروه آزمایش، 20 نفر در گروه گواه) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال (2010)، خرده مقیاس استرس لاویبوند و لاویبوند (1995) و هشت جلسه 60 دقیقه ای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی سیگال و همکاران (2003) بود. جهت تحلیل داده، از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار انعطاف پذیری شناختی گروه آزمایش قبل از مداخله برابر با 11٫60± 94٫05 و پس از مداخله 12٫30± 103٫76؛ میانگین و انحراف معیار نمرات استرس ادراک شده گروه آزمایش قبل از مداخله برابر با 57/7± 42٫24 و پس از مداخله 10٫68± 33٫65 به دست آمد. همچنین اندازه اثر نمره انعطاف پذیری شناختی 0٫120 (0٫044=p) و اندازه اثر نمره استرس ادراک شده 0٫179 (0٫013=p) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان روشی موثر در بهبود وضعیت روان شناختی بیماران دیابتی دو به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، انعطاف پذیری شناختی، استرس ادراک شده، دیابت نوع دو
 • معصومه ظهیری سروری*، فریده صمدی بهرامی، زهرا ظهیری سروری صفحه 11
  زمینه و هدف
  افراد وابسته به مواد ممکن است با فشارهای روانی مختلفی روبه رو شوند و اضطراب یکی از اختلال هایی است که در بین مبتلایان به سوء مصرف مواد دیده می شود. پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان بازسازی شناختی بر میزان اضطراب در سوء مصرف کنندگان مواد صورت گرفت.
  روش بررسی
  روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماری پژوهش، شامل همه مراجعان مردی بود که به مرکز بازپروری شبانه روزی ارجاع داده شدند. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت دردسترس انجام شد. پس از مصاحبه توسط پزشک دوره دیده درمان نگهدارنده با متادون و غربال بیماران برای اضطراب درمجموع 38 نفر انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل به صورت همتاسازی قرار گرفتند. از آزمودنی ها خواسته شد تا پرسشنامه اضطراب پیدا و نهان اسپیل برگر را تکمیل کنند.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنا دار بین میزان اضطراب افراد گروه شاهد و آزمایش در نمرات پس آزمون مشاهده شد (0٫001>p). به منظور بررسی تفاوت گروه ها در هریک از متغیرهای اضطراب حالت و اضطراب صفت و اضطراب کلی، آزمون اثرات بین آزمودنی استفاده شد. براساس اطلاعات به دست آمده تفاوت بین گروه ها در تمامی متغیرها معنا دار است (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج مطالعه حاضر می توان از روش بازسازی شناختی برای کاهش اضطراب افراد سوء مصرف کننده مواد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بازسازی شناختی، اضطراب صفت، اضطراب حالت، سوء مصرف کنندگان مواد
 • منیژه زارعی محمودآبادی، فریبا یادگاری* صفحه 12
  زمینه و هدف
  فرآیند ارزیابی بلع سابقه ای طولانی دارد. مقیاس های ارزیابی بلع به ما توانایی مشاهدات نظام یافته را می دهند که به ارزیابی جامع نزدیک ترند. پژوهش حاضر با هدف انتخاب و ترجمه و اعتبارسنجی مقیاس ارزیابی دهانی حرکتی کودکان انجام شد.
  روش بررسی
  ابتدا با جست و جو در پایگاه داده ها به مطالعات مرور منظم درزمینه ارزیابی غیرابزاری بلع و خوردن در کودکان دسترسی حاصل شد. باتوجه به اموری مثل دربرداشتن حوزه های عملکرد بلع و نمره برش، مقیاس ارزیابی دهانی حرکتی کودکان از ریلی و همکارانش سال 1995، انتخاب شد. این مقیاس طبق پروتکل سازمان بهداشت جهانی به فارسی برگردانده شده که شامل مراحل ترجمه، پانل کارشناسی، ترجمه معکوس، اجرای پیش آزمون روی 10 کودک دچار اختلال بلع و تهیه نسخه نهایی مقیاس بود. سپس این نسخه به منظور بررسی توانایی ارزیابی درقالب پرسشنامه در اختیار 10 گفتاردرمانگر حاذق در حیطه بلع قرار گرفت.
  یافته ها
  در تحقیق حاضر، مقیاس ارزیابی دهانی حرکتی کودکان به زبان فارسی با 65 گویه به دست آمد. اجرای پیش آزمون نشان داد این مقیاس باید به صورت گویه به گویه و مشاهده مستقیم کودک نمره گذاری شود. گفتاردرمانگران ارزیاب، تمام گویه های این مقیاس را دارای توانایی ارزیابی برآورد کردند و بررسی اعتبار بین ارزیاب مشخص کرد تفاوتی بین نتایج ارزیاب ها وجود ندارد (0٫238=p و 0٫112=kendall's w).
  نتیجه گیری
  مقیاس ارزیابی دهانی حرکتی کودکان به عنوان مقیاس ارزیابی غیرابزاری مبتنی بر مشاهده برای آسیب شناسان گفتار و زبان ایرانی امکان استفاده دارد و پیشنهاد می شود مقیاس در مطالعات بعدی از نظر پایایی تحت بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی دهانی حرکتی، کودکان، اختلال بلع
 • معصومه حسینی کیا، شعله امیری*، محمد علی نادی، غلامرضا منشئی صفحه 13
  زمینه و هدف
  پرخاشگری از مسائل مهم دوره نوجوانی بوده که به عنوان عاملی تهدیدکننده برای سلامت نوجوانان مطرح شده است؛ به طوری که همه ابعاد رشد و سلامت نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر باهدف مقایسه میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و مهارت های اجتماعی بر کاهش نشانه های پرخاشگری نوجوانان انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را همه نوجوانان دختر مشغول به تحصیل در سال 1394 شهرستان نوشهر تشکیل دادند. بدین منظور 75 نفر از نوجوانان دارای نشانه های پرخاشگری، انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (25 نفر در گروه آموزش مهارت های اجتماعی و 25 نفر در گروه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و 25 نفر در گروه کنترل) قرار گرفتند. آموزش ها به مدت ده جلسه در گروه های آزمایش انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود. همچنین داده های جمع آوری شده ازطریق تحلیل کواریانس تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد تفاوت میانگین گروه های آزمایش (آموزش مبتنی بر پذیرش/تعهد و مهارت های اجتماعی) درمقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشت (0٫001<p)؛ اما بین دو گروه آزمایش تفاوتی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  هر دو شیوه آموزش مبتنی بر پذیرش/تعهد و مهارت های اجتماعی بر کاهش نشانه های پرخاشگری نوجوانان موثرند؛ بنابراین می توان از هر دو شیوه جهت افزایش عملکرد فردی و اجتماعی و آموزشی این نوجوانان بهره برد.
  کلیدواژگان: آموزش پذیرش و تعهد، مهارت های اجتماعی، پرخاشگری، نوجوانان
 • سمیه رجب پور*، مسعود غلامعلی لواسانی، غلامعلی افروز صفحه 14
  زمینه و هدف
  کم وزنی هنگام تولد، از شاخص های مهم بهداشتی هر کشور است. این پژوهش باهدف بررسی تحلیلی ویژگی های زیستی محیطی مادران در دوران بارداری بر کم وزنی هنگام تولد نوزادان انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر کاربردی و از نوع علی مقایسه ای بود. در این پژوهش جامعه آماری مطالعه شده را تمامی مادران نوزادان کم وزن و وزن مطلوب متولد شده در فاصله زمانی اول مهرماه1393 الی اول مهرماه1394 شهرستان قوچان (3311نفر) مادر تشکیل دادند. سپس، باتوجه به مشخص بودن فهرست نوزادان و پرونده های زایمانی موجود، پرونده 70 نوزاد به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و مادرانشان برای بررسی ویژگی های زیستی محیطی (سابقه سقط جنین، فشارخون غیرطبیعی، ضربه به شکم در دوران بارداری) به پرسشنامه ویژگی های زیستی و روانی و اجتماعی والدین افروز پاسخ دادند. سپس داده ها با نرم افزار SPSSنسخه 20 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون دقیق فیشر نشان داد سابقه سقط جنینی تاثیر معنا داری بر وزن نوزاد هنگام زایمان دارد (0٫001>p). نتایج آزمون کای دو مشخص کرد داشتن سابقه فشارخون مادر در دوران بارداری دارای تاثیر معنا دار بر کاهش وزن نوزادان به هنگام زایمان است (0٫001>p). همچنین نتایج آزمون کای دو برای این داده ها نیز بیان کرد رابطه معناداری بین ضربه به شکم مادر در دوران بارداری با وزن نوزاد در هنگام تولد وجود دارد (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر بیانگر ارتباط وزن کم نوزادان به هنگام تولد با سابقه فشارخون و ضربه به شکم مادران در دوران بارداری است.
  کلیدواژگان: کم وزنی هنگام تولد، ویژگی های زیستی محیطی، مادران باردار
 • اعظم گلستانی فرد*، صدیقه رضایی دهنوی صفحه 15
  هدف
  اختلال اضطراب اجتماعی براساس ترس شدید و پایدار از عملکرد یا موقعیت های اجتماعی تشخیص داده می شود (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2013). تحقیقات نشان داده است این اختلال شایع، پیچیده و ناتوان کننده بوده و درصورت درمان نشدن تداوم می یابد. نوجوانان بااختلال اضطراب اجتماعی در عملکرد تحصیلی و سلامت روان آسیب می بینند. پیامدهای منفی این اختلال در نوجوانان درمقایسه با کودکان و بزرگسالان بیشتر و شایع تر است؛ به طوری که تعداد زیادی از روان درمانی ها برای درک و درمان این اختلال باتوجه به شیوع و آسیب مربوط به آن و اختلال های روانی شدید دیگر، به وجود آمده است. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از درمان های موج سوم شناختی رفتاری و بر بافت و عملکرد روان شناختی پدیده ها مبتنی بر کارهای تجربی درزمینه تاثیر زبان بر رفتار است که قسمتی از نظریه چهارچوب ارتباطی را تشکیل می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان کاشان است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود. جامعه آماری را دانش آموزانی تشکیل دادند که به علت اختلال اضطراب اجتماعی در مدارس شهر کاشان به مراکز مشاور مدرسه مراجعه کردند. از بین آن ها تعداد 30 دانش آموز مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی ها در هر گروه قبل از مداخله و در پایان مداخله با پرسشنامه اضطراب اجتماعی جرابک تحت آزمون قرار گرفتند. هشت جلسه درمان به صورت گروهی بر گروه آزمایش انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کواریانس در مرحله پس آزمون، بهبودی معناداری را در نمرات اضطراب اجتماعی گروه آزمایش نشان داد (0٫001p<).
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های این پژوهش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر بااختلال اضطراب اجتماعی مقطع دبیرستان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اختلال اضطراب اجتماعی، دانش آموزان دختر
 • فاطمه جعفری*، احمد عابدی، فاطمه کارگر، زهرا محمدی خوزانی، سالار فرامرزی صفحه 16
  هدف
  باتوجه به اینکه حرکت و توجه دو جزء مکمل هم است و توجه مبنای پایه ریزی رفتار حرکتی و روانی بوده و حرکت نیز سبب بهبود تمرکز و توجه می شود، پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی بازی های ادراکی حرکتی بر میزان ابعاد مختلف توجه (فراخنای توجه، توجه انتخابی، توجه پایدار، توجه تقسیم شده، جابه جایی توجه) کودکان دارای اختلال هماهنگی رشد انجام گرفت.
  روش بررسی
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون بود. جامعه آماری را تمامی کودکان دختر پایه اول ابتدایی مبتلا به اختلال هماهنگی رشد شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل دادند. به منظور انجام این پژوهش 30 کودک دختر دارای اختلال هماهنگی رشد به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده و با روش تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرارگرفتند (15 کودک در گروه آزمایش و 15 کودک در گروه کنترل). ابزار استفاده شده پژوهش پرسشنامه کانرز و پرسشنامه 7-Q DCD و مصاحبه بالینی بود. مداخلات مبتنی بر بازی های ادراکی حرکتی به مدت 16 جلسه روی گروه آزمایش صورت گرفت. داده های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی های ادراکی حرکتی بر میزان ابعاد مختلف توجه (فراخنای توجه، توجه انتخابی، توجه پایدار، توجه تقسیم شده، جابه جایی توجه) کودکان دارای اختلال هماهنگی رشد موثر است (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی های ادراکی حرکتی بر میزان ابعاد مختلف توجه (فراخنای توجه، توجه انتخابی، توجه پایدار، توجه تقسیم شده، جابه جایی توجه) کودکان دارای اختلال هماهنگی رشد موثر است (0٫001>p).
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشد، بازی های ادراکی حرکتی، نقص توجه
 • مهدیه سرحدی، شهریار درگاهی* صفحه 17
  هدف
  توجه به زندگی فردی و زناشویی خانواده های دارای کودکان استثنایی و بهبود زندگی آنان اهمیت زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر فشار مراقبت و استرس زناشویی مادران کودکان استثنایی است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه مطالعه شده را تمام مادران دارای کودکان استثنایی شهر زاهدان تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 30 زن (گروه آزمایش=15 نفر و گروه کنترل=15 نفر) بود. آزمودنی ها با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های پژوهش، پرسشنامه فشار مراقبت (FBIS) و استرس زناشویی (SMSS) به کار گرفته شد. برای آموزش آزمودنی ها از پروتکل آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در ده جلسه 45دقیقه ای استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر معناداری بر فشار مراقبت و استرس زناشویی دارد (0٫01≥p).
  نتیجه گیری
  با آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می توان از مشکلات فردی و زناشویی خانواده های با کودکان استثنایی کاست و به بهبود زندگی آنان کمک کرد.
  کلیدواژگان: آموزش پذیرش و تعهد، فشار مراقبت، استرس زناشویی، کودکان استثنایی
 • احسان گراوند*، محمدعلی اصلانخانی، علیرضا فارسی صفحه 18
  هدف
  کودکان باناتوانی هوشی، درزمینه رشد حرکتی دچار مشکل هستند؛ ازاین رو هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر برنامه های حرکتی منتخب و اسپارک بر مهارت های جابه جایی این کودکان و نیز مقایسه تاثیر این برنامه ها بر مهارت های جابه جایی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، از بین 58 دانش آموز پسر باناتوانی هوشی آموزش پذیر که زیرنظر مدارس استثنایی شهرستان خرم آباد مشغول به تحصیل بودند، تعداد 24 کودک با دامنه سنی بین 7تا12سال به صورت هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. گروه های آزمایش به مدت ده هفته و هر هفته پنج جلسه به اجرای برنامه های تمرینی منتخب و اسپارک پرداختند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ویژگی های فردی و آزمون مهارت های بنیادی (TGMD-2) بود. برای آزمون فرض ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد دو گروه برنامه تمرینی منتخب و برنامه حرکتی اسپارک در مهارت های جابه جایی درمقایسه با گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند (0٫001>p) و تفاوت بین دو گروه آزمایش با یکدیگر معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  برنامه های تمرینی منتخب و اسپارک، می توانند موجب بهبود مهارت های حرکتی کودکان کم توان ذهنی شوند.
  کلیدواژگان: برنامه حرکتی اسپارک، مهارت های بنیادی، مهارت های جابه جایی، کودکان باناتوانی هوشی آموزش پذیر
 • محمداسماعیل ابراهیمی، نرگس زمانی*، مجتبی انصاری شهیدی صفحه 19
  زمینه و هدف
  داشتن فرزند به مادر احساس لذت و غرور و رشد شخصی می بخشد؛ اما دغدغه هایی را نیز به وجود می آورد که می توانند عوارض منفی به همراه داشته باشند؛ به طوری که این والدین درمقایسه با افراد بدون فرزند، دارای سطح بیشتری از رنج های هیجانی هستند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی رابطه تحمل پریشانی و درماندگی و شناخت بنیادین در مادران فرزندان دچار اختلال های روانی و مادران فرزندان بامعلولیت جسمانی است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی و از نوع علی مقایسه ای بود که در بین همه مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال های روانی و بامعلولیت جسمی همدان انجام شد. نمونه آماری شامل 62 نفر از مادران کودکان مبتلا به اختلال های روانی بود که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و با 62 نفر از مادران کودکان معلول جسمی پذیرش شده از میان مراجعان به مراکز و کلینیک های توان بخشی همدان، همتاسازی شدند. دو گروه شرکت کننده پرسشنامه های نظم جویی شناختی هیجان و پرسشنامه طرحواره های هیجانی را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل چندمتغیری واریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نمرات در راهبردهای سازش نایافته نظم جویی شناختی ملامت خویش، فاجعه سازی، ملامت دیگران و در راهبردهای سازش یافته نظم جویی شناختی، دیدگاه گیری و در طرحواره های هیجانی خودآگاهی هیجانی، ابراز احساس ها، کنترل نشدنی بودن، درک شدنی بودن، دیدگاه ساده انگارانه به هیجانات و پذیرش هیجانات مادران کودکان مبتلا به اختلالات روانی درمقایسه با مادران کودکان بامعلولیت جسمی بیشتر بود (0٫001≥p).
  نتیجه گیری
  مادران کودکان مبتلا به اختلالات روانی و فرزند بامعلولیت جسمی، برای مدیریت هیجان های برخاسته از موقعیت های تنش زا از طرحواره های هیجانی و راهبردهای نظم جویی شناختی نامناسبی استفاده می کنند. استفاده از این راهبردهای نامناسب می تواند آن ها را درمعرض مشکلات روانی و اختلالات نیمه بالینی و بیماری سطح زیرآستانه ای قرار دهد.
  کلیدواژگان: هیجان، اختلالات روانی، تحمل پریشانی، درماندگی، معلولیت
 • مهدی نجفیان رضوی، میثم رضایی*، مهدی نمازی زاده، عبدالله قاسمی صفحه 20
  هدف
  چاقی و اضافه وزن به عنوان عامل اثرگذار مهمی در حرکات افراد در دنیای مدرن تبدیل شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر اضافه وزن بر عوامل کینماتیکی راه رفتن در کودکان انجام شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بوده که از تعداد 90 نفر از دانش آموزان داوطلب هفت مدرسه منتخب شهر مشهد، تعداد 20 دانش آموز پسر هفت تا نه ساله واجد شرایط انتخاب شدند و به دو گروه عادی و دارای اضافه وزن تقسیم گردیدند. از دستگاه آنالیز حرکت برای اندازه گیری متغیرهای کینماتیکی راه رفتن از قبیل سرعت گام، طول گام، عرض گام، مدت زمان مرحله ایستایش، مدت زمان مرحله نوسان و حمایت دوگانه استفاده شد. از آزمون t برای تحلیل داده ها و از نرم افزار SPSS برای تحلیل آماری استفاده شد و سطح معنا داری 0٫05در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج، تفاوت معناداری در سرعت گام، طول گام و عرض گام بین کودکان با و بدون اضافه وزن را نشان نداد، اما تفاوت معناداری در مدت زمان مرحله نوسان (0٫004=p)، ایستایش (0٫003=p) و حمایت دوگانه (0٫036=p) بین کودکان با و بدون اضافه وزن وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ارزیابی های اولیه مهارت های پایه کودکان دارای اضافه وزن بتواند یافته های مناسبی را برای تعیین استراتژی های بعدی در زمینه کنترل و تعیین اثرات نامناسب اضافه وزن بر الگوهای حرکتی ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: آنالیز حرکت، اضافه وزن، راه رفتن، کودکان
 • قربان همتی علمدارلو*، حانیه محمد اسمعیل بیگی، محمد رئوف انجم شعاع صفحه 21
  هدف
  هدف پژوهش حاضر پیش‏بینی مهارت‏های فراشناختی (برنامه‏ریزی، مرور ذهنی، کنترل و نظارت، ارزشیابی و سازمان دهی) براساس الگوهای ارتباطی خانواده در دانش آموزان بااختلال یادگیری ویژه است.
  روش بررسی
  روش پژوهش از نوع همبستگی بود. شرکت‏کنندگان پژوهش 83 نفر از دانش‎آموزان بااختلال یادگیری ویژه شهر شیراز بودند که به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده و پرسشنامه مهارت‏های فراشناختی برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. برای تحلیل داده‏ها روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به روش هم زمان به کار گرفته شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد بین جهت‎گیری گفت‎وشنود با مهارت برنامه‏ریزی همبستگی منفی و معنادار وجود داشته (0٫05>p) و بین جهت‎گیری گفت‏وشنود با مهارت‏های مرور ذهنی و کنترل و نظارت و ارزشیابی ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد (0٫01>p). همچنین، مشخص شد جهت‏گیری همنوایی فقط با مهارت سازمان دهی ارتباط مثبت و معناداری دارد (0٫01>p). یافته ها نشان داد مهارت‏های مرورذهنی و کنترل و نظارت و ارزشیابی ازطریق جهت‏گیری گفت‎وشنود به صورت مثبت و معنادار (0٫001>p) و درمقابل، برنامه‏ریزی به صورت منفی و معنادار براساس جهت‏گیری گفت‎وشنود پیش‏بینی شد (0٫01>p). همچنین مشخص شد جهت‎گیری همنوایی نیز فقط قادر است مهارت‎ سازمان دهی را به طور مثبت و معنادار پیش‏بینی کند (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت خانواده‏های دانش آموزان بااختلال یادگیری ویژه در بسیاری از زمینه‏ها باید به کودکان دارای اختلال شان آزادی داده و با گفت وگو به حل مشکلات و تعارض ها بپردازند. در مواقع محدودی نیز ازطریق جهت‎گیری همنوایی، کودکان بااختلال یادگیری ویژه شان را مدیریت کنند.
  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی خانواده، مهارت های فراشناختی، دانش آموزان، اختلال یادگیری ویژه
 • مهرناز آزادیکتا* صفحه 22
  هدف
  سلامت روانی، امروزه، یکی از ملاک های اصلی ارزیابی سلامت جامعه است و بی شک نقش چشمگیری در کارآمدی و پیشرفت آن بازی می کند. باتوجه به اهمیت این مسئله، هدف از این تحقیق بررسی نقش جهت گیری دینی و سخت رویی با سلامت روان بوده است.
  روش بررسی
  در این بررسی 365 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های دیدگاه شخصی، سلامت روان و جهت گیری دینی آلپورت بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات علاوه بر روش های آمار توصیفی از روش های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی به روش گام به گام و آزمون تی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که رابطه معناداری بین جهت گیری درونی و سلامت روان وجود دارد (0٫001>p). رابطه معناداری بین سخت رویی و سلامت روان وجود دارد (0٫001>p). بین جهت گیری دینی بیرونی و سلامت روان رابطه وجود ندارد. درمجموع دو متغیر جهت گیری دینی درونی و سخت رویی24درصد از تغییرات مربوط به سلامت روان را پیش بینی می کنند. همچنین نتایج یافته های جانبی تحقیق نشان داد بین دانشجویان متاهل و مجرد و نیز دختر و پسر از نظر سلامت روان تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که دانشجویان مجرد در مقایسه با دانشجویان متاهل (0٫001>p) و مذکرها در مقایسه با دانشجویان مونث (0٫050>p) از سلامت روان بیشتری برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  جهت گیری دینی درونی و سخت رویی می توانند به عنوان متغیرهای پیش بین سلامت روان مطرح باشند.
  کلیدواژگان: جهت گیری دینی، سخت رویی، سلامت روان، دانشجویان
 • پریسا فروتن، جواد کاووسیان*، حسن پاشا شریفی صفحه 23
  هدف
  خودناتوان سازی و عدم درگیری تحصیلی با اهمال کاری مرتبط بوده و از مشکلات دانشجویان دارای افت تحصیلی است. این مشکل می تواند نتایج منفی و غیرقابل جبرانی را برای این دانشجویان به همراه بیاورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بسته آموزشی کاهش اهمال کاری بر کاهش خودناتوان سازی تحصیلی و درگیری تحصیلی دانشجویان بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون و گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه های آزاد استان همدان در سال تحصیلی 1397-1396 که افت تحصیلی داشتند، تشکیل داد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین دانشگاه های آزاد استان، دانشگاه آزاد واحد اسدآباد انتخاب شد و شرکت کنندگان به صورت داوطلبانه به پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی پاسخ دادند، تعداد 40 دانشجو که بیشترین نمره اهمال کاری را داشتند انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس پرسشنامه های خودناتوان سازی جونز و رودوالت و درگیری تحصیلی ریو و تسنگ به عنوان پیش آزمون در هر دو گروه اجرا شد. آموزش بسته کاهش اهمال کاری در گروه آزمایش طی 6 جلسه اعمال گردید. در پایان این دوره، هر دو گروه پرسشنامه های فوق را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش بسته کاهش اهمال کاری به طور معناداری موجب کاهش خودناتوان سازی تحصیلی و افزایش درگیری تحصیلی می شود (0٫001≥p).
  نتیجه گیری
  باتوجه به اثربخشی این بسته آموزشی، پیشنهاد می شود در جهت بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان اهمال کار استفاده گردد.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، خودناتوان سازی تحصیلی و درگیری تحصیلی
 • محسن سعید منش*، مهدی قربانی صفحه 24
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر افزایش میزان سازگاری اجتماعی و شغلی مبتلایان به میگرن بود.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود؛ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی بودند که در نیمه اول سال 1396 به کلینیک های شهر یزد مراجعه داشتند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس و براساس معیارهای ورود به پژوهش، 60 نفر از این افراد انتخاب و بررسی شدند. از میان این افراد تعداد 30 نفر که نمره کنترل خشم آن ها در پرسشنامه کنترل خشم بالاتر از نمره برش بود، بعد از ارزیابی توسط پرسشنامه سازگاری بل (1961) به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. در ادامه 8 جلسه دو ساعته آموزش مهارت های مدیریت خشم برای گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. نهایتا داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون نشان داد که بین دو گروه در افزایش سازگاری اجتماعی و سازگاری شغلی در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (0٫001>p) و این بدین معناست که آموزش مدیریت خشم بر ارتقای سازگاری اجتماعی و شغلی اثربخش بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها می توان گفت آموزش گروهی مدیریت خشم باعث بهبود سازگاری اجتماعی و شغلی بیماران مبتلا به میگرن می شود و بر این اساس به روان شناسان و مشاوران توصیه می شود در کار با این افراد از مداخله مدیریت خشم بهره جویند.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های مدیریت خشم، سازگاری اجتماعی، سازگاری شغلی، میگرن
 • فرنگیس دمهری*، محسن سعیدمنش، نرگس جلا صفحه 25
  هدف
  اختلال اضطراب فراگیر نوعی اختلال اضطرابی است که به صورت نگرانی بیش از اندازه درباره اتفاقات روزمره تعریف می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و نشخوارفکری در نوجوانان مبتلا به اضطراب فراگیر بود.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی نوجوانان دختر 13 تا 15 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 بود. نمونه مطالعه به شیوه غربالگری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به این صورت که از بین دانش آموزان، آن هایی که در پرسشنامه اضطراب فراگیر (اسپیتزر، 2006) دارای نمره بالاتر از میانگین (بالاتر از 10) بودند، 40 نفر به طور تصادفی انتخاب گردیده و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 12 جلسه آموزش دیدند. با استفاده از پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی (ریف، 1980) و نشخوارفکری (نالن و هوکسما، 1991) پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. داده ها در سطح آمارتوصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) توسط نرم افزار SPSS-21 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از داده ها نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش نشخوارفکری (پس آزمون گروه آزمایش: 17٫15±41٫15 و گواه:8٫61±47٫55 و 0٫003p=) می شود و همچنین میزان بهزیستی روان شناختی را در نوجوانان مبتلا به اضطراب فراگیر افزایش می دهد (پس آزمون گروه آزمایش15٫51±348 و گواه 13٫97±318٫35 و 0٫001p<).
  نتیجه گیری
  باتوجه به اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشخوار فکری و افزایش بهزیستی روان شناختی استفاده از این درمان به متخصصین در این حوزه توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بهزیستی روان شناختی، نشخوارفکری، اضطراب فراگیر
 • فاطمه کارگر*، امیر قمرانی، احمد یار محمدیان، محسن هادی طحان صفحه 26
  هدف
  باتوجه به اینکه عمده مشکلات افراد دارای اختلال یادگیری به ویژه کودکان نارساخوان درزمینه حافظه است وهمچنین حافظه و نحوه کارکرد و افزایش آن همیشه مدنظر بوده، هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه کاذب هیجانی در کودکان نارساخوان و عادی است.
  روش بررسی
  این پژوهش با روش علی مقایسه ای انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل دو گروه 15نفری دانش آموز (15 دانش‎آموز عادی و 15 دانش‎آموز نارساخوان) شهر قم بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار استفاده شده، تکلیف حافظه کاذب DRM و تست تشخیص اختلال خواندن و آزمون هوش ریون بود. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون tمستقل تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین یادآوری کاذب لغات هیجانی و بازشناسی کاذب لغات هیجانی در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش حاضر کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری در حافظه نقص دارند؛ اما بار هیجانی می تواند باعث ایجاد ارتباط معنایی بین کلمات شده و خطای بازشناسی را افزایش دهد و درواقع می توان از آن به عنوان راهی برای افزایش و بهبود حافظه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: حافظه کاذب، نارساخوانی، تکلیف حافظه کاذب
 • مجید امام قلی زاده بابلی، داود معنوی پور*، علیرضا پیرخائفی صفحه 27
  هدف
  اختلال وسواس خواندن و نوشتن نوعی وسواس عملی است که مشخصه عمده آن بازخوانی و بازنویسی است. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان شیوع علائم وسواس خواندن و نوشتن و رابطه آن با متغیرهای جمعیت شناختی دانش آموزان دبیرستانی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بابل در سال تحصیلی 97-1396 بودند، از این تعداد 398 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این مطالعه مقیاس وسواس خواندن و نوشتن (امام قلی زاده، 1396) و پرسشنامه جمعیت شناختی بود. داده های پژوهش، با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون کای دو در نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه وتحلیل شد. همچنین سطح معناداری 0٫05>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  شیوع علائم وسواس خواندن و نوشتن در بین دانش آموزان 21٫60٪ (فاصله اطمینان 95٪: 25٫73- 17٫48٪) بود. میزان شیوع در بین پسران 20٫52٪ (فاصله اطمینان 95٪: 25٫86- 15٫18٪) و دختران 23٫08٪ (فاصله اطمینان 95٪: 29٫56- 16٫59٪) به دست آمد. بین تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، جنس، ترتیب تولد، محل سکونت با وسواس خواندن و نوشتن رابطه معناداری به دست نیامد؛ اما رابطه بین پایه تحصیلی (0٫024=p) و سن (0٫024=p) با وسواس خواندن و نوشتن دانش آموزان معنادار بود.
  نتیجه گیری
  شیوع علائم وسواس خواندن و نوشتن در بین دانش آموزان بالا بوده (21٫60 ٪) و لزوم توجه مسئولین برای طراحی فعالیت های پیشگیرانه و درمانی در سطح مدارس را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: علائم وسواس خواندن و نوشتن، شیوع، دانش آموزان
 • یوسف دهقانی*، صادق حکمتیان فرد، لیلا کامران صفحه 28
  هدف
  نقص شایستگی اجتماعی و عزت نفس خصیصه دانش آموزان با ناتوانی یادگیری محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر شایستگی اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد.
  روش بررسی
  روش این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز ناتوانی های یادگیری شهر بوشهر تشکیل دادند. نمونه شامل 34 دانش آموز که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه (آزمایش 17 نفر) و (کنترل 17 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967)، مقیاس شایستگی اجتماعی فلنر و همکاران (1990)، مقیاس هوش کودکان وکسلر، مصاحبه بالینی و برنامه آموزشی تنظیم تاب آوری شوان کر و همکاران (1991) بود که طی 9 جلسه 1٫5 ساعته، دوبار در هفته در گروه آزمایش اجرا شد. در حالی که برای گروه گواه چنین مداخله ای صورت نگرفت. داده های حاصل از اجرای پرسشنامه ها در دو گروه در سه مرحله اندازه گیری شد و با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار آماری SPSSنسخه 22 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش تاب آوری بر شایستگی اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان با ناتوانی یادگیری اثر داشته (0٫001>p) و این تاثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار ماند (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش، می توان از روش آموزش تاب آوری به عنوان روش مداخله ای برای بهبود شایستگی اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان با ناتوانی یادگیری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش تاب آوری، شایستگی اجتماعی، عزت نفس دانش آموزان، ناتوانی یادگیری
 • رکسانا میرزایی رنجبر، قاسم نوروزی، احمد عابدی، محمد عاشوری* صفحه 29
  هدف
  بازی یکی از روش های مهم آموزشی و درمانی برای کودکان دارای نارسایی های تحولی و ذهنی است، چراکه اغلب این کودکان با مشکلات رفتاری عمده ای مواجه هستند. این پژوهش فراتحلیلی با هدف بررسی اثربخشی مداخلات مبتنی بر بازی درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان دارای نارسایی های تحولی و ذهنی در ایران انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است. قبل از تحلیل اندازه اثر اختلاف میانگین ها، از روش پریزما برای مشخص کردن درخت تصمیم گیری استفاده شد. سپس با استفاده از تکنیک فراتحلیل، اندازه اثر مداخلات مبتنی بر بازی درمانی مشخص گردید. یازده مطالعه از 18 مطالعه انجام شده در ایران که در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران، پژوهشگاه اطلاعات، گوگل اسکالر و مدارک علمی ایران و بانک اطلاعات نشریات کشور در سال های 1381 تا 1396نمایه شده بودند و با توجه به ملاک های ورود و خروج و همچنین از نظر روش شناسی مورد قبول بودند، گردآوری و فراتحلیل شدند. ابزار پژوهش فهرست وارسی فراتحلیل بود و برای تحلیل داده های توصیفی و محاسبه اندازه اثر پژوهش ها از نرم افزار جامع فراتحلیل استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر اختلاف میانگین ها مداخلات مبتنی بر بازی درمانی بر مشکلات رفتاری 0٫61 (0٫001p≤) بود که بر اساس جدول کوهن، بالا است.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش فراتحلیلی از تاثیر مداخلات مبتنی بر بازی درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان دارای نارسایی های تحولی و ذهنی حمایت می کند؛ بنابراین به نظر می رسد که برنامه های آموزشی مبتنی بر بازی درمانی می تواند به عنوان روشی مناسب برای کاهش مشکلات رفتاری در مراکز آموزشی کشور نظیر مدارس استفاده شود.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، بازی درمانی، مشکلات رفتاری، نارسایی های تحولی و ذهنی
 • اکرم احمدی براتی، رضا رجبی*، شهناز شهربانیان، مصطفی صدیقی صفحه 30
  زمینه و هدف
  فلج مغزی از اختلال های حسی حرکتی بسیار شایع است که می تواند منجربه ناتوانی های عملکردی دست و کاهش در میزان مشارکت شود؛ بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات حسی حرکتی بر توانایی حرکتی دست دانش آموزان فلج مغزی اسپاستیک نیمه بدن بود.
  روش بررسی
  در مطالعه نیمه تجربی حاضر، جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان فلج مغزی مراکز توان بخشی کرمانشاه بود که 30 دانش آموز همی پلژی دختر و پسر اسپاستیک 8 تا 12ساله به صورت نمونه دردسترس انتخاب و به شکل تصادفی به دو گروه 15نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. برای اندازه گیری توانایی حرکتی درشت دست از آزمون جعبه و مکعب استفاده شد. برنامه تمرین شامل بخش حسی و حرکتی بود که طی هشت هفته و هرهفته 3 جلسه و هرجلسه 60 دقیقه انجام شد. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS صورت گرفت. همچنین از آزمون های تی مستقل و زوجی در سطح معناداری 0٫05 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد بعد از اعمال تمرینات هم زمان حسی حرکتی عملکرد حرکتی اندام فوقانی به صورت معناداری بهبود یافت (0٫047=p). تغییر میانگین در گروه تجربی از 8٫3±11٫53 به 7٫58±15٫80 و در گروه کنترل از 5٫63±10٫73 به 5٫72±10٫93 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به کارگیری تمرینات هم زمان حسی حرکتی می تواند منجربه بهبود توانایی حرکتی دست در صورت ایجاد تجربیات حسی حرکتی شود. ازاین رو می توان از این نوع تمرینات باتوجه به نیازهای کودکان فلج مغزی، در برنامه توان بخشی دست آن ها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تمرینات حسی حرکتی، توانایی حرکتی، فلج مغزی، همی پلژی اسپاستیک
 • محمود شیخ*، انسیه فنایی، ناصر نقدی، رخساره بادامی صفحه 31
  هدف
  اضافه وزن و چاقی زندگی کودکان را به مخاطره می اندازد و بسیاری از فرصت ها را از آن ها می گیرد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه انجام مهارت های حرکتی بنیادی کودکان لاغر، وزن طبیعی و اضافه وزن و چاق و همچنین مقایسه ادراک والدین و کودکان از شایستگی حرکتی در اجرای مهارت های حرکتی در این سه گروه بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش 460 دانش آموز 10 ساله شهر اصفهان بوده که از این میان 34نفر در گروه لاغر، 42 نفر وزن طبیعی و 20 نفر اضافه وزن و چاق، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. برای ارزیابی مهارت های حرکتی از آزمون الریخ -2 و از نسخه والدین و کودکان ادراک شایستگی هارتر به منظور مقایسه ادراک شایستگی توسط والدین و کودکان از اجرای حرکات، استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز آزمون آنالیز واریانس به کار رفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کودکان دارای اضافه وزن و چاقی در انجام مهارت های حرکتی کمتر از کودکان لاغر و وزن طبیعی بودند (0٫01>p)؛ اما تفاوتی در ادراک والدین و کودکان از شایستگی اجرای مهارت های حرکتی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مهارت های حرکتی کودکان دارای اضافه وزن و چاقی کمتر از کودکان لاغر و وزن طبیعی بود؛ اما والدین آن ها و خود کودکان تفاوتی در اجرای مهارت های حرکتی خود با دیگر کودکان ادراک نکردند. بر این اساس، به نظر می رسد یکی از راه های کنترل وزن، دادن درک صحیح به والدین و کودکان دارای اضافه وزن و چاقی درباره وضعیت وزنی و شایستگی آن ها در اجرای مهارت های حرکتی باشد.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدن، مهارت های حرکتی بنیادی، ادراک شایستگی حرکتی
 • مهدی رسولی، عسگر چوبداری*، حمید کارگر، صدیقه رستمی صفحه 32
  هدف
  عملکرد خواندن از موضوع های مهم یادگیری در دانش آموزان است که می تواند در سایر جنبه ها و موضوع ها تاثیرگذار باشد. درواقع عملکرد خواندن در توانایی سلیس و روان خوانی و درک مطالب کتاب اهمیت ویژه ای در دانش آموزان دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی در بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان بااختلال خواندن است.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر بااختلال خواندن پایه های سوم و چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 شهر تهران تشکیل دادند.از بین آن ها، 40 دانش آموز بااختلال خواندن به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای، انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از چک لیست اختلال خواندن عزیزیان و عابدی و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی بندورا 2002 و آزمون عملکرد خواندن یارمحمدیان، قمرانی، سیفی و ارفع 1394استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 45دقیقه ای جلسات مداخله را دریافت کرد؛ ولی در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) به کار گرفته شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی به دانش آموزان بااختلال خواندن در بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی آنان موثر است (0٫001>p). همچنین آموزش با این روش موجب کاهش خطاهای خواندن در پسران بااختلال خواندن شده است (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  باتوجه با یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که آموزش راهبردهای شناختی فراشناختی در بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان بااختلال خواندن تاثیر دارد و می توان از این آموزش به عنوان روش مداخله ای موثر سود جست.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی فراشناختی، عملکرد خواندن، خودکارآمدی تحصیلی، اختلال خواندن
 • فریده صمدی بهرامی، سعیده زنوزیان*، محمدرضا بلیاد صفحه 33
  هدف
  در بین افرادی که به علت مشکلات روان شناختی نیاز به کمک و درمان دارند، اختلال های خلقی مشکل شایعی است و اختلال دوقطبی (BD) و اختلال افسردگی اساسی (MDD) از اختلال های خلقی بسیار رایج با شیوعی به ترتیب حدود 1 درصد و 6٫7درصد هستند. این دو اختلال به دلیل شیوع زیاد و ماهیت بازگشتی و عودکنندگی سالانه هزینه های گزافی به جامعه تحمیل می کنند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر شناخت ویژگی های شخصیتی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی و افراد بهنجار و مقایسه آن ها است.
  روش بررسی
  به منظور انجام این پژوهش که مطالعه ای علی مقایسه ای بود، 90 آزمودنی ازطریق نمونه گیری دردسترس از بین بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده در شش ماهه اول سال 1394 و کارمندان شاغل در بیمارستان روان پزشکی ایران، انتخاب شده و در سه گروه اختلال دوقطبی نوع یک (30=N) و اختلال افسردگی اساسی (30=N) و گروه بهنجار (30=N) قرار گرفتند. سپس آزمون میلون 2(MCMI-2) به صورت انفرادی اجرا شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. جهت مقایسه میانگین ویژگی های شخصیتی سه گروه مطالعه شده، آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیره و برای مقایسه دوبه دو گروه ها در هریک از ویژگی های شخصیتی، آزمون تعقیبی توکی به کار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و افراد بهنجار در تمامی ویژگی های شخصیتی به استثنای ویژگی های اسکیزوئید و وسواسی تفاوت معنا دار مشاهده می شود (0٫05>p). همچنین در آزمون میلون، بین افراد بهنجار و مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در ویژگی های شخصیتی اسکیزوئید، اجتنابی، ضداجتماعی، منفعل/پرخاشگر، خود تخریب گر، اسکیزوتایپال، مرزی و پارانوئید تفاوت معنادار وجود دارد (0٫05>p). همچنین در این پژوهش بین افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال افسردگی اساسی در ویژگی های اسکیزوئید و نمایشی و خودشیفته، تفاوت معنا دار یافت می شود (0٫05>p).
  نتیجه گیری
  براساس تفاوت معنادار در ویژگی های شخصیتی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و دوقطبی نوع یک درمقایسه با افراد سالم، توجه به این امور در طرح ریزی درمانی موثر ضروری است.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، اختلال دوقطبی نوع یک، اختلال افسردگی اساسی
 • فرناز کشاورزی ارشدی*، فریبا حسنی، الهام محمدنژاد صفحه 34
  هدف
  اختلال وسواس فکری عملی یکی از اختلالات رفتاری ناتوان کننده ای است که با افکار مزاحم تکراری و ناخواسته، فرد را به انجام اعمال اجباری و بیهوده و همچنین فروبردن در اعماق افکار ناراحت کننده وادار می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی درمان رویارویی و جلوگیری از پاسخ بر نشانگان افسردگی و اجتناب تجربه ای در زنان مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی به روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی زنان در گروه سنی 45- 20 ساله مراجعه کننده به مرکز مشاوره آمنه (زیر نظر سازمان بهزیستی) و مرکز مشاوره و روان شناختی رایین (زیر نظر سازمان نظام مشاوره و روان شناسی) بودند که شکایت اصلی آنان علائم وسواس فکری عملی بود. تعداد 24 نفر از دواطلبین به صورت بلوک های دوتایی و همتاشده سنی، به تصادف به دو گروه آزمایش با روش رویارویی و جلوگیری از پاسخ (12 نفر) و گروه گواه (12 نفر) تخصیص یافتند. پیش آزمون در هر دو گروه به عمل آمد. در انتها پس از اتمام دوره درمان در گروه آزمایش، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل داده ها باتوجه به نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون تی مستقل و زوجی، به علاوه تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نرم افزار SPSS نسخه 20 برای تحلیل داده ها به کار رفت.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از این بود که تفاوت میانگین نمرات اجتناب تجربه ای در پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و گواه، از نظر آماری معنادار نیست. نمرات پس آزمون افسردگی دو گروه، پس از تعدیل بر روی نمرات پیش آزمون، به روش تحلیل کوواریانس مقایسه شده و اختلاف آماری معناداری بین نمرات این دو گروه مشاهده شد (0٫010=p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که روش درمان رویارویی و جلوگیری از پاسخ، بر کاهش اجتناب تجربه ای زنان مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی موثر نیست؛ اما موجب کاهش نمرات افسردگی در زنان مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی شده است.
  کلیدواژگان: وسواس فکری عملی، درمان رویارویی و جلوگیری از پاسخ، اجتناب تجربه ای، نشانگان افسردگی
 • رضا میرمهدی*، فرشته پیروزنیا صفحه 35
  هدف
  اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی یک اختلال عصب روان شناختی است که تاثیرات عمیقی بر روابط فرد با سایر اعضای خانواده و فضای کلی حاکم بر این محیط می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی و مهارت حل مسئله اجتماعی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی انجام شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. در این پژوهش از مادران دارای فرزند با نارسایی توجه/فزون کنشی مراجع به کلینیک های مشاوره شهر گلپایگان 20 نفر از مادران داوطلب واجد شرایط به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جای گماری شدند. مداخله در 10 جلسه در گروه آزمایش صورت گرفت. از پرسشنامه های حل مسئله اجتماعی (دزوریلا و همکاران، 2002) و سلامت عمومی (گلدبرگ وهیلیر، 1972) در مرحله قبل و بعد از آموزش استفاده شد. برای تحلیل نتایج از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره با سطح معناداری (0٫01>P) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی (0٫01>P) و مهارت های حل مسئله اجتماعی (0٫01>P) مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی موثر بود.
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج این پژوهش به درمانگران در حیطه کار با خانواده های دارای فرزند اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی توصیه می شود آموزش مهارت های زندگی را جهت ارتقای سلامت عمومی و مهارت های حل مسئله اجتماعی این خانواده ها مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، سلامت عمومی، حل مسئله اجتماعی، اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی
 • حمید علیزاده*، لیلا همیوند، نورعلی فرخی، فرنگیس کاظمی صفحه 36
  هدف
  ضرب آهنگ شناختی کند، برای توصیف نوع خاصی از اختلال توجه، تمرکز حواس و کندی در پردازش اطلاعات به کار می رود. پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه توان بخشی روانی اجتماعی برای دانش آموزان دارای ضرب آهنگ شناختی کند و بررسی تاثیر آن بر مشکلات اجتماعی هیجانی انجام شد.
  روش بررسی
  از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دارای نشانه های ضرب آهنگ شناختی کند سنین 9 تا 12سال مدارس عادی شهر تهران بود. نمونه پژوهش 60 شرکت کننده واجد شرایط بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گماری شدند. به منظور شناسایی و تشخیص دانش آموزان دارای ضرب آهنگ شناختی کند از چک لیست نشانه های ضرب آهنگ شناختی کند (بکر و همکاران، 2015) و پرسشنامه SCT فرم والدین (برنز، 2017) و برای ارزیابی مشکلات اجتماعی هیجانی، از پرسشنامه FTF (کادسجو و همکاران، 2004) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین مشکلات اجتماعی هیجانی گروه آزمایش درمقایسه با گروه گواه بهبود یافت. بر این اساس بین میانگین نمره های گروه آزمایش و گواه در مشکلات اجتماعی هیجانی تفاوت معناداری با احتمال (0٫001>p) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش برنامه توان بخشی روانی اجتماعی باعث کاهش مشکلات اجتماعی هیجانی در دانش آموزان دارای ضرب آهنگ شناختی کند شده است. نتایج ارزیابی در مرحله پیگیری ماندگاری اثر مداخله روانی اجتماعی را تایید کرد.
  کلیدواژگان: مداخله روانی اجتماعی، ضرب آهنگ شناختی کند، مشکلات اجتماعی هیجانی
 • بهناز بوذری*، اعظم فتاحی صفحه 37
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش گروه درمانی با رویکرد رفتاری بر کاهش ترس از زایمان و اضطراب زنان باردار در منطقه 5 شهر تهران بود.
  روش بررسی
  این مطالعه از انواع مطالعات کاربردی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این مطالعه را تمامی زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان سینا در منطقه 5 شهر تهران تشکیل دادند. حجم نمونه شامل 30 نفر از زنان با اضطراب و ترس از زایمان بالا بود که به تصادف در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تخصیص یافتند. برای این افراد پرسشنامه ترس از زایمان و پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل شد. گروه آزمایشی در 8 جلسه مشاوره گروهی شرکت کردند. در این تحقیق از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون آزمون تی مقایسه دو گروه مستقل، تی زوجی و تحلیل واریانس چندمتغیره به منظور مقایسه میانگین پاسخ در دو گروه استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده گردیده و سطح معناداری برای تمامی آزمون ها برابر با 0٫05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر آموزش گروه درمانی با رویکرد رفتاری بر کاهش ناتوانی ترس از زایمان بوده و همچنین باعث کاهش اضطراب زنان باردار در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شد (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  آموزش مشاوره گروهی پیشنهادی با رویکرد رفتاری می تواند بر کاهش ترس از زایمان و کاهش اضطراب در زنان باردار موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: آموزش گروه درمانی رفتاری، ترس اززایمان، اضطراب زنان باردار
 • لاله جاویدان*، جلیل اصلانی صفحه 38
  هدف

  بیماری تصلب چندگانه یکی از بیماری های سیستم عصبی مرکزی بسیار مهم و شایع است که در اثر التهاب و تخریب غلاف عصبی میلین ایجاد می شود. تصلب چندگانه علاوه بر سلامت جسمانی، سلامت و بهزیستی روان شناختی افراد را نیز با مشکل مواجه می کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان درمانی مثبت گرا بر کاهش نشانه های اختلالات روانی و افزایش بهزیستی بیماران مبتلا به تصلب چندگانه بود.

  روش بررسی

  پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر از بیماران مبتلا به تصلب چندگانه (ام.اس.) بیمارستان سینا (فرشچیان) در شهر همدان بود که به صورت هدفمند انتخاب گردیده و در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت روان درمانی مثبت نگر قرار گرفتند. پس از اتمام جلسات پس آزمون و یک ماه بعد از اتمام جلسات آزمون پیگیری اجرا شد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی دراگوتیس و همکاران (1973) و مقیاس نشانه های سلامت روانی کیز (2005- 2002) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که روان درمانی مثبت نگر به صورت معناداری نشانه های اختلالات روانی را کاهش و سطح بهزیستی گروه آزمایش را افزایش داده است (0٫01≥P).

  نتیجه گیری

  یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که روان درمانی مثبت گرا به عنوان درمان کوتاه مدت موثر، نه تنها باعث کاهش علائم و نشانه های اختلالات روانی می شود، بلکه می تواند باعث افزایش بهزیستی روان شناختی گردد. همچنین یافته های این پژوهش از این باور که روان درمانی مثبت گرا می تواند به طور موثری از طریق افزایش احساس لذت، تقویت توانمندی ها و افزایش معنا باعث افزایش بهزیستی شود، حمایت می کند.

 • یوسف یاراحمدی*، ملیحه حدادنژاد صفحه 39
  هدف
  مفصل شانه یکی از مفاصل بسیار آسیب پذیر بدن در ورزشکاران بسکتبال است. تکرار زیاد حرکات پرتابی می تواند باعث تغییر تعادل قدرت عضلانی، دامنه حرکتی و بازسازی وضعیت شود. با توجه به اینکه قدرت، دامنه حرکتی و دقت بازسازی در پیشگیری از آسیب های شانه اهمیت دارد؛ بنابراین، هدف از انجام این تحقیق مقایسه قدرت ایزومتریک، دامنه حرکتی و خطای بازسازی وضعیت شانه بین معلولین بسکتبالیست با معلولین غیرورزشکار بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. برای انجام این پژوهش، 16 مرد معلول بسکتبالیست (با میانگین 24٫64 سال) و 16 مرد معلول غیرورزشکار ویلچری (با میانگین 25٫26سال) به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای ارزیابی قدرت ایزومتریک عضلات از دینامومتر دستی و برای ارزیابی دامنه حرکتی و خطای بازسازی از گونیامتر استفاده شد. همچنین داده ها با استفاده از آزمون t مستقل در سطح معناداری (0٫05 <p). تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج آزمون t مستقل نشان داد که افزایش معناداری در قدرت ایزومتریک چرخاننده داخلی، دامنه حرکتی و خطای بازسازی معلولان بسکتبالیست و معلولان غیرورزشکار وجود دارد (0٫001 <p). در حالی که هیچ گونه تفاوت معناداری در قدرت عضلات ایزومتریک چرخاننده خارجی بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  انجام حرکات تکراری پرتاب از بالای سر در طولانی مدت باعث تغییر در تعادل قدرت عضلات، دامنه حرکتی و بازسازی وضعیت مفصل می شود؛ بنابراین برنامه ریزی برای کنترل و محدودکردن این ریسک فاکتور باید در دستور کار مربیان و عوامل پزشکی تیم قرار گیرد.
  واژه های کلیدی: قدرت عضلانی، دامنه حرکتی، بازسازی وضعیت، بسکتبال.
  کلیدواژگان: قدرت عضلانی، دامنه حرکتی، بازسازی وضعیت، بسکتبال
 • مصطفی بلقان آبادی، سید احمد احمدی علون آبادی*، فاطمه بهرامی خوندابی، مریم فاتحی زاده، رضوان سادات جزایری صفحه 40
  هدف
  زودانزالی از مشکلات جنسی بسیار شایع در مردان است. مردان زودانزال به لحاظ خودپنداره جنسی دچار مشکل هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی مشاوره زوجی یکپارچه بر خودپنداره جنسی و زودانزالی مردان بود.
  روش بررسی
  روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. برای دستیابی به هدف تحقیق از میان مردان مراجعه کننده با شکایت زودانزالی به پزشکان مراکز درمانی شهر نیشابور، تعداد 30 نفر به شیوه هدفمند انتخاب شدند. افزاد انتخاب شده در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر در هر گروه) به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. گروه آزمایش مداخله زوج درمانی یکپارچه را دریافت کردند و گروه کنترل نیز در لیست انتظار قرار داشتند. ابزار پژوهش عبارت بودند از مقیاس خودپنداره جنسی فرم کوتاه (MSSQ-short form) و مقیاس سنجش زودانزالی (PEDT) سیموندز، روبلین، هارت، و آلثوف (2003). روش تجزیه وتحلیل داده ها در سطح توصیفی با استفاده از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین مردانی که مداخله زوج درمانی یکپارچه را دریافت کرده بودند و مردان گروه کنترل تفاوت معناداری در میزان خودپنداره جنسی (0٫001>p) و زودانزالی (0٫001>p) آنان وجود دارد. نمرات خودپنداره جنسی و زودانزالی مردانی که مداخله زوج درمانی یکپارچه را دریافت کرده بودند، در مرحله پس آزمون و پیگیری درمقایسه با گروه کنترل افزایش یافته بود.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های می توان نتیجه گرفت که زوج درمانی یکپارچه می تواند در بهبود خودپنداره جنسی مردان زودانزال اثربخش باشد. خودپنداره جنسی درواقع می تواند یکی از عوامل روان شناختی بروز زودانزالی و نگهدارنده آن باشد. لذا بهبود خودپنداره جنسی در بهبود زودانزالی نیز می تواند اثربخش باشد.
  کلیدواژگان: مشاوره زوجی، یکپارچه، خودپنداره جنسی، مردان، زودانزالی
 • زهرا ترابی، مهناز استکی*، رویا کوچک انتظار، نسترن شریفی صفحه 41
  هدف
  فقدان فراگیری مهارت های خواندن می تواند مانع پیشرفت کودکان در سال های تحصیل شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روش تربیت مخچه به همراه ویبریشن بر مهارت های خواندن دانش آموزان با مشکلات خواندن بود.
  روش بررسی
  این پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه پژوهش تمامی دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی بودند. جهت انجام پژوهش، 20 دانش آموز پایه دوم و سوم به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند (هر گروه 10 نفر). داده های پژوهش از طریق آزمون خواندن کرمی نوری و مرادی (1381) و آزمون حساسیت شنیداری وپمن (1987) جمع آوری شدند. ابتدا در هردو گروه پیش آزمون اجرا شد و سپس گروه آزمایشی 20 جلسه یک ساعت ونیمی (یک ساعت تربیت مخچه و نیم ساعت اصلاح شنیداری) تحت آموزش با این روش قرار گرفتند. گروه گواه، مداخله ای دریافت نکرد. سپس برای آزمودنی ها پس آزمون اجرا شد. در نهایت نیز نتایج با نرم افزار SPSS و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری 0٫05 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که مداخله مذبور باعث تغییر معناداری در مشکلات خواندن دانش آموزان می گردد (0٫001>p) و این تفاوت تنها برای خرده آزمون های خواندن کلمات (0٫448=p)، نامیدن تصاویر (0٫320= p) و حذف آوا ها (0٫616 =p) معنادار نبود .همچنین مداخله مذبور باعث تغییرات معناداری نیز در حساسیت شنیداری (0٫014 =p) دانش آموزان شده بود.
  نتیجه گیری
  روش تربیت مخچه به همراه ویبریشن بر بهبود مشکلات خواندن و حساسیت شنیداری دانش آموزان با مشکلات خواندن موثر است؛ بنابراین این روش می تواند در کنار آموزش های لازم برای این دانش آموزان به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: تربیت مخچه، ویبریشن، حساسیت شنیداری، مشکلات خواندن، دانش آموزان
 • رویاسادات خاتون آبادی، محمد عاشوری* صفحه 42
  هدف
  دانش آموزان ناشنوا یکی از گروه های کودکان با نیازهای ویژه هستند و ناشنوایی به نحو گسترده ای به عنوان یکی از ناتوانی های بسیار شایع به رسمیت شناخته شده است. به نظر می رسد دانش آموزان ناشنوا درمقایسه با دانش آموزان شنوا درزمینه حافظه فعال و کفایت اجتماعی با مشکلات عمده ای مواجه باشند؛ بنابراین، پژوهش حاضر به منظور مقایسه حافظه فعال و کفایت اجتماعی در دانش آموزان شنوا و ناشنوا صورت گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، مطالعه ای علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان شنوا و ناشنوای دختر 10 تا 13 ساله شهر گرگان در سال 1397-1396 تشکیل دادند. دانش آموزان شنوا و ناشنوا به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ به نحوی که اعضای هر گروه 40 نفر بود. ابزارهای این پژوهش آزمون حافظه فعال دانیمن و کارپنتر و پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر، لیس و فیلیپس بود. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنوف، ام.باکس، لوین، t مستقل و تحلیل واریانس چندمتغیری در سطح معناداری 0٫05 و با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات حافظه فعال دانش آموزان ناشنوا (3٫27±62٫46) به طور معناداری کمتر از دانش آموزان شنوا (3٫11±73٫85) بود (0٫05<p). همچنین میانگین و انحراف معیار نمرات مهارت های شناختی (1٫63±15٫76)، مهارت های رفتاری (5٫28±151٫28)، کفایت هیجانی (1٫47±14٫93) و آمایه انگیزشی (2٫38±31٫19) دانش آموزان ناشنوا به طور معناداری کمتر از مهارت های شناختی (1٫87±10٫31)، مهارت های رفتاری (5٫74±126٫09)، کفایت هیجانی (1٫40±9٫78) و آمایه انگیزشی (2٫12± 25٫34) دانش آموزان شنوا بود (0٫05<p).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، حافظه فعال و کفایت اجتماعی در دانش آموزان ناشنوا از دانش آموزان شنوا کمتر بود؛ بنابراین در این حوزه به برنامه توانبخشی ویژه ای نیاز است تا حافظه فعال و کفایت اجتماعی دانش آموزان ناشنوا افزایش یابد.
  کلیدواژگان: حافظه فعال، کفایت اجتماعی، کودکان ناشنوا
 • نفیسه مجیدی یایچی، رمضان حسن زاده*، محبوبه فرامرزی، علیرضا همایونی صفحه 43
  هدف
  سلامت روانی متغیر مهمی است که تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی مدل یابی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت با سلامت روانی دانش آموزان انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر ساری بود که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل مقیاس طرحواره های ناسازگار اولیه (یانگ، 1994)، مقیاس سلامت روان (گلدبرگ، 1979) و مقیاس رفتارهای ارتقادهنده سلامت (والکر، 1987) بود. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده، از مدل یابی معادلات رگرسیونی ساختاری استفاده شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های نسخه 24، SPSS و نسخه 23، Amos انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد همبستگی مستقیم معناداری بین متغیرهای طرحواره های ناسازگار اولیه با سلامت روانی و همبستگی معکوس معنا داری بین رفتارهای ارتقادهنده سلامت با سلامت روانی وجود داشت (0٫001>p). طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت با سلامت روانی دارای واریانس تبیین شده 0٫13 بوده و بیانگر برازش مناسب مدل است.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه طرحواره های ناسازگار اولیه با میانجی گری رفتارهای ارتقادهنده سلامت نقش پیش بینی کنندگی را در سلامت روان دارد، پیشنهاد می شود از آموزش رفتارهای ارتقادهنده سلامت در مدارس استفاده گردد و برنامه های طرحواره درمانی جهت بهبود سلامت روان، آمیخته با آموزش ابعاد ارتقادهنده سلامت باشد.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، رفتارهای ارتقادهنده سلامت، سلامت روان
 • پگاه آزادی منش*، عباسعلی حسین خانزاده، منصور حکیم جوادی صفحه 44
  هدف
  بازی درمانی عروسکی به دلیل ایجاد سهولت در گسترش ارتباط بین کودک و درمانگر، افزایش صمیمیت، خودآشکارسازی و بی پرده گویی در یک رابطه مبتنی بر بازی درمانی موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بازی درمانی عروسکی بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به روش شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون برای گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری، کلیه کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در رده سنی 12-8 شهر کرمانشاه بود که براساس شرایط ورود به پژوهش، تعداد 24 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه «آزمایش» و «کنترل» جای دهی شدند. برنامه مداخله ای بازی درمانی عروسکی، برای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه اعمال شد؛ درحالی که گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکردند. هر دو گروه به وسیله تست مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که بازی درمانی عروسکی بر مهارت های اجتماعی و زیرمقیاس های آن در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی تاثیر معناداری گذاشته است (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، بازی درمانی عروسکی به عنوان روشی مناسب، جهت ارتقای مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بازی درمانی عروسکی، مهارت اجتماعی، بیش فعالی، نارسایی توجه
 • افسانه توحیدی*، ارسلان کریمی بحرآسمانی صفحه 45
  هدف
  هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش توجه بر پیشرفت تحصیلی ریاضی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان با بهره هوشی مرزی بود.
  روش بررسی
  این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین تمامی دانش آموزان دختر دیرآموز در پایه چهارم دبستان و ناحیه یک کرمان، به صورت نمونه گیری خوشه ایساده، 24 دانش آموز مرزی انتخاب شدند. سپس در هرگروه آزمایش و کنترل، هر یک، 12 دانش آموز جایگزین گردید. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 45 دقیقه ای آموزش توجه را دریافت کردند، در حالی که گروه کنترل آموزشی را دریافت نکرد. برای گردآوری داده ها از مقیاس هوش وکسلر به عنوان ابزار شناسایی بهره هوشی مرزی و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی، به عنوان ابزارهای اندازه گیری استفاده شد. داده ها با تحلیل کواریانس چندمتغیری (MANCOVA) به کمک SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که اثر آموزش توجه بر افزایش پیشرفت تحصیلی ریاضی (0٫001>p) و بر خودکارآمدی در مقیاس های استعداد (0٫001>p)، بافت (0٫001>p) معنادار است، ولی بر مقیاس تلاش معنادار نیست.
  نتیجه گیری
  درمجموع، براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که آموزش توجه، نقش اساسی در بهبود پیشرفت تحصیلی ریاضی تحصیلی دانش آموزان دختر با هوش مرزی دارد و با درنظرگرفتن استعداد و بافت در خودکارآمدی آنان موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: آموزش توجه، پیشرفت تحصیلی ریاضی، خودکارآمدی تحصیلی، بهره هوشی مرزی
 • فاطمه حیدری، پرویز عسگری*، علیرضا حیدری، رضا پاشا، بهنام مکوندی صفحه 46
  زمینه و هدف
  علل متنوعی می تواند موجب بروز درد قفسه سینه شود؛ که معمولا علل روانی کمتر مورد توجه قرار می گیرند، از این رو واجد اهمیت بیشتری در تشخیص و درمان هستند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانی و نشخوار فکری در بیماران با درد غیرقلبی قفسه سینه انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماه بعد با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش به صورت در دسترس و شامل تعداد 40 بیمار مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های شهر تهران بود که پس از ورود به طرح، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها به دو پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی و نشخوار فکری (هوکسما و مارو) پاسخ دادند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. سپس نتایج با آزمون های آماری تی دو گروه مستقل، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 بررسی شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که پس از مداخله، میانگین نمرات مقیاس نشخوار فکری کاهش (0٫001<p) و انعطاف پذیری روان شناختی در گروه درمانی افزایش داشت (0٫001<p). این برتری در پیگیری دو ماه بعد نیز حفظ شده بود (0٫001<p).
  نتیجه گیری
  آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و نشخوار فکری در بیماران با درد غیرقلبی قفسه سینه که دچار ناتوانی های جسمی شده اند، موثر است و نیز نتایج درمان پایدار می باشد. بنابراین تشخیص و درمان مناسب موجب ایجاد نتایج مطلوب و رضایتمندی در بیمار می گردد.
  کلیدواژگان: درد غیرقلبی قفسه سینه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روان شناختی، نشخوار فکری
 • روح الله گهواره، رضا رجبی*، شهناز شهربانیان، حسن غرایاق زندی، سید مجتبی حسینی صفحه 47
  هدف
  پژوهش حاضر باتوجه به نرخ بروز آسیب ورزشی در ورزشکاران و همچنین توسعه ابزارهای اندازه گیری روان شناختی که مختص آسیب ورزشی باشد، انجام شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب آسیب ورزشی در ورزشکاران است.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از لحاظ هدف جمع آوری داده ها کاربردی و از نوع توسعه ابزار و از نظر زمان جمع آوری داده ها حال نگر، ولی در بخش معادله ساختاری از نوع آینده نگر است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی ورزشکاران شهر تهران با سطوح مختلف مهارتی و در دامنه سنی 17 تا 31 سال بودند. 256 پرسشنامه به وسیله ورزشکاران 17 تا 31 ساله (56٫3 درصد مرد و 43٫7 درصد زن با میانگین سنی 3٫22±22٫12 سال) که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت داشتند، تکمیل گردید. جهت جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی از فرم ثبت مشخصات فردی استفاده شد. برای برآورد روایی سازه مقیاس از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. پایایی مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده و برای بررسی پایایی زمانی از روش آزمون- آزمون مجدد به کار رفت (0٫05<p).
  یافته ها
  نتیجه محاسبات انجام شده برای برآورد پایایی عامل های پرسشنامه نشان داد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های اضطراب آسیب در دامنه ای از 0٫73 تا 0٫79 بود. با توجه به اینکه ضرایب همسانی درونی مولفه های تشکیل دهنده بالا و مناسب بود (بیشتر از نقطه برش 0٫7)، بنابراین پایایی این پرسشنامه تایید شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که نسخه فارسی تجدیدنظرشده مقیاس، از ساختار اصلی حمایت کرده و روایی نسخه فارسی مقیاس اضطراب آسیب با 21 سوال تایید گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده اضطراب آسیب برای سنجش اضطراب آسیب ورزشی ورزشکاران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، تحلیل عاملی، اضطراب آسیب ورزشی
 • محمد خالدیان*، فاطمه نعمتی سوگلی تپه، رویا ارجمند کرمانی صفحه 48
  هدف
  اعتیاد به مواد مخدر از مسائل و معضلات اجتماعی عصر حاضر، خصوصا در کشورهایی مانند ایران با شرایط اجتماعی جوان و شرایط جغرافیایی خاص خود بوده که زمینه ساز مشکل سلامتی جدی برای کشور است؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی کارآمدی آموزش هوش هیجانی بر احساس تنهایی، تاب آوری و سلامت روان افراد معتاد است.
  روش بررسی
  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است. جامعه مطالعه شامل 100 نفر افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز متادون درمانی ترک اعتیاد نیکو سلامت شهرستان قروه در سال 1392 بود. حجم نمونه 24 نفر از افراد معتاد متاهل بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (12=n) و گواه (12=n) جای گماری شدند. گروه آزمایش تحت نه جلسه 90 دقیقه ای آموزش هوش هیجانی قرار گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 20 سوالی احساس تنهایی کالیفرنیا UCLA (راسل، پپلا و فرگوسن، 1978)، پرسشنامه 25 سوالی تاب آوری CD-RISC (کانر و دیویدسون، 2003)، و پرسشنامه 28 سوالی سلامت روانGHQ-28 (گلدبرگ، 1972) استفاده شد و جهت تحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نمرات تاب آوری در پس آزمون گروه آزمایش، به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه گواه بیشتر است. همچنین میانگین نمرات سلامت روان و احساس تنهایی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه گواه کمتر است (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های پژوهش نتیجه گیری می شود که آموزش هوش هیجانی بر احساس تنهایی و تاب آوری و سلامت روان افراد معتاد موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش هوش هیجانی، احساس تنهایی، تاب آوری، سلامت روان، اعتیاد
 • سعید شهابی، محمد کمالی*، حسین مبارکی، نرگس شفارودی، حسن سعیدی صفحه 49
  هدف
  در دوره های کارآموزی، دانشجو در تعامل با مربی و محیط آموزش بالینی، مفاهیم آموخته شده نظری و عملی قبلی را در موقعیت های واقعی و روی بیماران واقعی به کار می بندد؛ لذا هرگونه ضعف در فرآیند آموزش بالینی، موجبات ضعف و کاهش کارآیی کارآموزان را در محیط کار واقعی فراهم خواهد کرد. به نظر می رسد شکاف نسبتا عمیقی در روند آموزش علمی رشته ارتوز و پروتز و عملکرد بالینی دانشجویان وجود دارد و آموزش های بالینی موجود، توانایی لازم را برای ابراز مهارت بالینی به دانشجو نمی دهد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی دیدگاه ها و شناخت تجارب دانشجویان رشته ارتوز و پروتز از دوره های کارآموزی است.
  روش بررسی
  تحقیق کیفی حاضر با رویکرد تجزیه وتحلیل محتوایی قراردادی بر دانشجویان سال آخر رشته ارتوز و پروتز دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم بهزیستی و توان بخشی و موسسه آموزش عالی هلال ایران انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع بوده و از مصاحبه در قالب بحث گروهی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. فرآیند جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع ادامه داشت. جهت انجام فرآیند تحلیل داده از نظریه شی یه و شانون بهره گرفته شد. درستی و صحت و دقت تحقیق بر اساس معیارهای Guba&Lincoln صورت گرفت.
  یافته ها
  پس از تجزیه وتحلیل داده ها و طبقه بندی کدها، هفت مضمون «وجود برنامه مدون آموزشی»، «شیوه های یاددهی و ارزشیابی»، «خصوصیات فردی»، «شیوه های ارتباطی دانشجو در محیط بالین»، «فضا و امکانات آموزشی»، «سیاست های سازمانی» و «رویکردها و رویه های آموزشی» ایجاد شد. این هفت مضمون شامل 19 زیرمضمون بود. مشارکت کنندگان در طی این مطالعه به اموری نظیر جمعیت زیاد گروه های کارآموزی، تعداد و تنوع کم بیماران مراجعه کننده، بی توجهی گروه آموزشی به دوره های کارآموزی، بی توجهی به سرفصل های آموزشی، تجربی کاربودن استادان و استفاده نکردن از وسایل و تجهیزات مدرن در ساخت وسایل تاکید کردند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج پژوهش چنین به نظر می رسد که خصوصیات انسانی اهمیت ویژه ای در آموزش بالینی دارند. مداخله درحیطه عناصر انسانی در توان گروه های آموزشی نیست؛ اما شناخت آن ها می تواند موجبات بهبودی دوره های کارآموزی را فراهم آورد. بازنگری در برنامه های کارآموزی بالینی با استفاده از نتایج این مطالعه می تواند مسیر دست یابی به اصلاح وضعیت مذکور را به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: کارآموزی، آموزش بالینی، دانشجویان، رشته ارتوز و پروتز، تجربه زیسته
 • محمد نریمانی، عباس ابوالقاسمی، رضا ایل بیگی قلعه نی* صفحه 50
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نقاشی درمانی بر کارکردهای اجرایی و هماهنگی دیداری-حرکتی دانش آموزان نارساخوان بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون دو گروهی است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کودکان مبتلا به اختلال خواندن تشکیل دادند که به مراکز درمانی شهرستان مشهد در سال 1394 مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش 40 کودک مبتلا به اختلال خواندن بود که به صورت در دسترس انتخاب گردیده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون های برج لندن، استروپ و عملکرد پیوسته و هم چنین آزمون مداد کاغذی هماهنگی دیداری-حرکتی بندر گشتالت، جمع آوری و با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره و با استفاده از نرم افزارSPSS-19 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که نقاشی درمانی بر کارکردهای اجرایی در ابعاد کاهش زمان کل و افزایش امتیاز در آزمون برج لندن، کاهش خطای ارتکاب، حذف و زمان در آزمون عملکرد پیوسته؛ کاهش میزان زمان همخوان، زمان ناهمخوان و خطای ناهمخوان در آزمون استروپ (0٫05 ˂p) و هماهنگی دیداری حرکتی در ابعاد تحریف، چرخش، عدم یکپارچگی و تکرار (0٫01>p) افراد نارساخوان موثر است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها استنباط می شود که نقاشی درمانی، روشی موثر جهت بهبود دانش آموزان نارساخوان است.
  کلیدواژگان: نقاشی درمانی، کارکردهای اجرایی، هماهنگی دیداری-حرکتی، نارساخوانی
 • اکبر زارع شاه آبادی*، محمد مبارکی، سامانه سلطانی صفحه 51
  هدف
  اشتغال نقش مهم و تاثیرگذاری بر جنبه های روانی، فردی، اجتماعی و اقتصادی زندگی انسان می گذارد. یکی از عوامل اثرگذار در دست یابی به اشتغال، سلامت جسمی ازجمله داشتن حس شنوایی سالم است. هنگامی که این حس آسیب دیده باشد، باعث اختلال شنوایی یا کم شنوایی می شود که می تواند منجر به ناشنوایی در فرد گردد. ناشنوایی بار اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر خانواده و جامعه دارد. اغلب باعث ایجاد مشکلات در یافتن و حفظ شغل، در افراد دارای این مشکل، می شود. باتوجه به اهمیت این مسئله، هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر اشتغال ناشنوایان بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر پیمایشی بوده و جامعه آماری نیز ناشنوایان شهر یزد بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شد و تعداد 309 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری استفاده شده تصادفی ساده و ابزار پژوهش جهت جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود. داده های به دست آمده با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه (در نرم افزارSPSS) و مدل معادلات ساختاری (در نرم افزم Amos) با سطح معناداری 0٫05 (95 درصد اطمینان) در دو بخش مجزا تجزیه وتحلیل گردیدند.
  یافته ها
  براساس نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و با توجه به مقدار احتمال، برآورد اثرات ضمانت های اجرایی کار (020/0p=) و تعهدات کار (0٫001>p) و مهارت کاری (0٫001>p) و احساس مسئولیت کاری (0٫001>p)، می توان گفت که این چهار متغیر به صورت معناداری اشتغال ناشنوایان را پیش بینی می کنند. نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد که متغیرهای هویت کاری (0٫20) و احساس مسئولیت کاری (0٫38)، بیشترین مقدار واریانس اشتغال ناشنوایان را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، می توان گفت که عوامل اجتماعی فرهنگی می توانند بر روی اشتغال ناشنوایان تاثیر گذاشته و اشتغال ناشنوایان را جهت دهند.
  کلیدواژگان: ناشنوایان، اشتغال، ضمانت های اجرایی، مهارت های کاری، هویت کاری و احساس مسئولیت کاری
 • قاسم نوروزی، محمد عاشوری*، شیما قلمزن، علی اصغر کلانتری صفحه 52
  هدف
  آسیب بینایی نقش مهمی در زندگی دارد. پژوهش های بسیاری به شناسایی عوامل موثر در آسیب بینایی پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت و توزیع فراوانی علل آسیب بینایی در افراد زیر 14 سال تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان اصفهان بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، مطالعه ای از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مقطعی بود. جامعه آماری را افراد با آسیب بینایی زیر 14 سال در استان اصفهان تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 527 فرد با آسیب بینایی می شد که با روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جامع علل آسیب بینایی عاشوری و همکاران (1397) استفاده گردید. داده ها از طریق آزمون t، توزیع فراوانی و درصد، در سطح معناداری 0٫05 با استفاده از نسخه 24 نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی های پسر (1٫73 ± 8٫96) و دختر (1٫84 ± 9٫27) بود و نتایج آزمون آماری t مستقل نشان داد که دو گروه از نظر سنی تفاوت معناداری نداشته اند (0٫11=p) و به ترتیب علل ژنتیکی (38٪) و مادرزادی (30٪) از علل شایع تر آسیب بینایی بودند. علل آسیب بینایی براساس محل آسیب به ترتیب به اختلالات ماهیچه ای (40٪)، اختلالات شبکیه (24٪)، اختلالات عصب بینایی (8٪)، اختلالات عدسی (6٪)، خطاهای انکساری (6٪) و اختلالات زلالیه (5٪) مربوط می شد. علل آسیب بینایی بر اساس نام مشکل به ترتیب به علت استرابیسم (23٪)، نیستاگموس (10٪)، آتروفی و هایپوپلازی عصب بینایی (8٪)، آمبلیوپیا (7٪)، آب مروارید (6٪)، آستیگماتیسم (6٪)، گلوکوم (5٪)، التهاب رنگدانه شبکیه (4٪)، آسیب دیدگی شبکیه ناشی از زودرسی (3٪)، جداشدگی شبکیه (3٪)، پارگی شبکیه (3٪) و آلبنیسم (3٪) بود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، فراوانی علل اصلی آسیب بینایی به ترتیب شامل علل ژنتیکی و مادرزادی می شد و براساس محل آسیب نیز بیشترین آسیب های بینایی به اختلالات ماهیچه ای و اختلالات شبکیه مربوط است.
  کلیدواژگان: آسیب بینایی، نابینا، کودکان، سازمان بهزیستی
 • مژده نورمحمدیان تاج آبادی*، منیره کریمی، هنگامه میرزایی شمس آباد، وحید منظری صفحه 53
  زمینه و هدف
  سالمندی دوران حساسی از زندگی است که افراد را در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر تنهایی، از دست دادن حمایت اجتماعی و استقلال فردی قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر امیدبه زندگی و احساس تنهایی زنان سالمند شهر کرمان انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی زنان سالمندی بود که در سال 1397 در آسایشگاه های سالمندان شهر کرمان اقامت داشتند. نمونه شامل 24 زن سالمند بود که به طور تصادفی از میان دو مرکز انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جای گذاری شدند. در گروه آزمایش گشتالت درمانی گروهی در 8 جلسه آموزش داده شد. گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای آزمایش به پرسشنامه امیدبه زندگی میلر (1997) و مقیاس احساس تنهایی راسل و همکاران (1980) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و روش های آماری میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس در سطح معناداری (0٫01= α) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گشتالت درمانی گروهی بر امیدبه زندگی و احساس تنهایی زنان سالمند تاثیر معناداری داشت (0٫001>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش گشتالت درمانی گروهی با تاکیدی که بر زمان حال، آگاهی و احساس کامل بودن دارد به زنان سالمند کمک می کند تا بر احساس تنهایی خود فائق آمده و امیدبه زندگی خود را بهبود ببخشند.
  کلیدواژگان: گشتالت درمانی گروهی، امیدبه زندگی، احساس تنهایی، زنان سالمند
 • مجید امام قلی زاده بابلی، داود معنوی پور*، علیرضا پیرخائفی صفحه 54
  هدف
  اختلال وسواس خواندن و نوشتن نوعی وسواس عملی است که مشخصه عمده آن بازخوانی و بازنویسی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی (تحلیل عاملی تاییدی، روایی افتراقی، پایایی و تعیین نقطه برش) مقیاس وسواس خواندن و نوشتن در بین دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بابل انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مطالعات روان سنجی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بابل در سال تحصیلی 97- 1396 بوده، از این تعداد 410 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل ساختار عاملی مقیاس وسواس خواندن و نوشتن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، روایی افتراقی با استفاده از آزمون t مستقل، پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و تعیین نقطه برش به وسیله منحنی راک انجام شد. نرم افزار Lisrel نسخه 8٫50 و نرم افزار MedCalc نسخه 18٫5 جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده گردیدند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از عدم برازش مطلوب مدل اصلی مقیاس وسواس خواندن و نوشتن (21 گویه ای) بود، اما بعد از حذف 3 گویه، مدل دوم با 18 گویه از شاخص های نیکویی برازش مطلوبی برخوردار شد. همچنین تفاوت معنادار بین نمره های دانش آموزان دچار اختلال وسواس خواندن و نوشتن و سالم نشان از روایی افتراقی مقیاس در سنجش وسواس خواندن و نوشتن داشت (0٫001=p). سطح زیر منحنی راک معادل 0٫80 بود، با استفاده از شاخص یودن، نقطه برش 82 به عنوان بهترین نقطه برش مقیاس در نظر گرفته شد، در این نقطه حساسیت و ویژگی مقیاس به ترتیب 66٫67 و 83٫33 بود.
  نتیجه گیری
  با درنظر گرفتن نتایج شاخص های روان سنجی مطلوب می توان از نسخه تعدیل شده مقیاس وسواس خواندن و نوشتن جهت غربالگری و سنجش وسواس خواندن و نوشتن دانش آموزان دبیرستانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، دانش آموزان، وسواس خواندن و نوشتن
 • امین عسگری، کورش گودرزی* صفحه 55
  هدف
  دلزدگی زناشویی به مرور زمان، عشق و علاقه بین زوجین را کم رنگ و گاهی به طور کامل محو می کند. این دلزدگی موجب مشکلات روحی و روانی، ادامه روابطی سرد و بی تفاوتی (طلاق عاطفی) و طلاق رسمی زوجین می گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر طرحواره درمانی هیجانی بر دلزدگی زناشویی زوجین در آستانه طلاق انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. از بین زوجین در آستانه طلاق مراجعه کننده به دادگستری شاهین شهر و میمه، 90 زوج به صورت در دسترس، انتخاب و توسط مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز پیش آزمون شدند. 54 زوج با نمرات یک انحراف معیار بیشتر از میانگین، انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش، مشاوره نما و گواه تخصیص یافتند. سپس زوجین گروه آزمایش در دوره طرحواره درمانی هیجانی و زوجین گروه مشاوره نما در دوره مکالمه عمومی شرکت کردند. یک ماه بعد از اتمام مداخلات، گروه ها توسط مقیاس مذکور پس آزمون و سه ماه بعد، مجددا مقیاس را تکمیل نمودند. داده ها با تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی، توسط SPSS-22 تجزیه وتحلیل شدند. مقادیر احتمال کمتر از 0٫05 از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی موجب کاهش نمرات دلزدگی زناشویی و مولفه های آن در زوجین گروه آزمایش در مقایسه با گروه های مشاوره نما و گواه، در مراحل پس آزمون و پیگیری شد (0٫001>p). همچنین بین کاهش نمرات زوجین گروه مشاوره نما در مقایسه با گروه گواه، در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (0٫001>p)، اما در مرحله پیگیری، تفاوت معنادار نبود (0٫081=p).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش نتیجه گرفته می شود، طرحواره درمانی هیجانی موجب کاهش دلزدگی زناشویی زوجین در آستانه طلاق می گردد.
  کلیدواژگان: دلزدگی زناشویی، زوجین در آستانه طلاق، طرحواره درمانی هیجانی
 • سوگند قاسم زاده*، منور یزدی، زینب غزنوی کاشانی صفحه 56
  هدف
  یکی از مشکلات عمده کودکان با سندرم داون، ضعف در آگاهی واج شناختی است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی طراحی شده بازی محور بر بهبود آگاهی واج شناختی در کودکان با سندرم داون انجام شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان پسر دبستانی با سندرم داون شهر تهران بود که 20 نفر از آنان به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. سپس افراد به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. شایان ذکر است که 2 نفر از هر گروه براساس ملاک های خروج در پژوهش حاضر حذف شدند و در نهایت 16 نفر در پژوهش شرکت کردند. گروه آزمایش در طی 18 جلسه، برنامه طراحی شده بازی محور را دریافت نمودند ولی در گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت. داده های پژوهش حاضر به وسیله آزمون خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی (1384) جمع آوری شد و با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره در نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمرات اصلاح شده پس آزمون متغیرهای زنجیره کلمات، قافیه ها، حذف آواها، خواندن ناکلمات و شبه کلمات پس از حذف نمرات پیش آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل با یکدیگر تفاوت معنادار دارند (0٫001>p)؛ میانگین نمرات گروه آزمایش به صورت معناداری بیشتر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی مبتنی بر بازی تاثیر مثبت بر بهبود آگاهی واج شناختی در کودکان با سندرم داون دارد و می توان از این برنامه جهت ارتقای وضعیت خواندن و آموزش کودکان سندرم داون استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آگاهی واج شناختی، برنامه آموزشی، بازی محور، سندرم داون
 • افسانه توحیدی*، مرضیه قربی، جعفر پویامنش صفحه 57
  هدف
  کلاژدرمانی نوعی هنردرمانی است که با چسباندن اشیای مختلف در کنار هم، روشی جهت درمان و پیشگیری اختلال های روانی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی کلاژدرمانی بر ابعاد سلامت روان نوجوانان پسر و دختر بدسرپرست و بی سرپرست بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون به همراه دو گروه آزمایش و گروه گواه بود. نمونه آماری را 40 نوجوان بدسرپرست و بی سرپرست، تحت پوشش بهزیستی شهر کرمان، تشکیل می دادند. این افراد به صورت تصادفی ساده در چهار گروه 10 نفری پسر و دختر، به تساوی در دو گروه آزمایش و دو گروه گواه جایگزین شدند. گروه های آزمایش در معرض کلاژدرمانی بسته پژوهشگرساخته قرار گرفتند. همه گروه ها پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با استفاده از کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA)، تحلیل واریانس دوراهه و آزمون t و به کمک نرم افزارSPSS نسخه 19 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کلاژدرمانی بر افسردگی (0٫001˂p)، اضطراب (0٫001>p)، اختلال در عملکرد اجتماعی (0٫001>p) و علائم جسمانی (0٫001>p) اثر معنادار داشته و اثر مداخله (کلاژدرمانی) بر حسب جنسیت متفاوت است. نتایج مقایسه بر حسب جنسیت نشان داد که در افسردگی (0٫042=p) و علائم جسمانی (0٫042=p) بین پسر و دختر، پس از آموزش تفاوت وجود دارد؛ ولی در اضطراب (0٫539=p) و عملکرد اجتماعی (0٫437=p) تفاوتی دیده نمی شود.
  نتیجه گیری
  کلاژدرمانی به عنوان شیوه ای از هنردرمانی بر بهبود ابعاد سلامت روان (افسردگی، اضطراب، عملکرد اجتماعی، علائم جسمانی) در نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اثربخشی مثبت داشت. کلاژدرمانی قابلیت توان بخشی دارد. این درمان در مواردی تحت تاثیر عامل جنسیت بود. بیشتر تفاوت ها در افسردگی و علائم جسمانی پسران نهفته است.
  کلیدواژگان: کلاژدرمانی، هنردرمانی، سلامت روان، بی سرپرست، بدسرپرست، جنسیت
 • محمد عاشوری*، حوریه فرجی، احمد صابری راد، الهام ضرغامی صفحه 58
  هدف
  والدین کودکان با اختلال رفتاری در واکنش های هیجانی با چالش های زیادی مواجه می شوند. واکنش های هیجانی نامناسب منجر به امیدبه زندگی و بهزیستی روان شناختی کمتر می شود؛ بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی برنامه شناختی افق زمانی بر واکنش های هیجانی، امیدواری و بهزیستی مادران کودکان با اختلال رفتاری صورت گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را مادران کودکان با اختلال رفتاری در شهرستان ورامین تشکیل دادند. آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، به نحوی که اعضای هر گروه 15 نفر بود. گروه آزمایش، در 10 جلسه، آموزش برنامه شناختی افق زمانی را دریافت کردند؛ درحالی که گروه کنترل در این جلسات شرکت نکرد. ابزارهای این پژوهش مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس؛ پرسشنامه امید میلر و مقیاس بهزیستی روان شناختی بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری در سطح معناداری 0٫05 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که گروه آزمایش و کنترل در واکنش های هیجانی، امیدواری و بهزیستی در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری داشتند (0٫001<p). نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش برنامه شناختی افق زمانی بر واکنش های هیجانی، امیدواری و بهزیستی مادران دارای کودک با اختلال رفتاری، اثر معناداری داشته است (0٫001<p). در واقع، آموزش برنامه شناختی افق زمانی سبب بهبود واکنش های هیجانی، امیدواری و بهزیستی در مادران دارای کودک با اختلال رفتاری شد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، برنامه ریزی برای آموزش برنامه شناختی افق زمانی نقش مهمی در واکنش های هیجانی، امیدواری و بهزیستی روان شناختی مادران کودکان با اختلال رفتاری دارد.
  کلیدواژگان: اختلال رفتاری، افق زمانی، امیدواری، بهزیستی، واکنش های هیجانی
 • حمید ذوالفقاری*، سیدایمان سیدزاده دلویی، حسین فرخی، وحید مصطفی پور، عارفه علیشاهی، سپیده مافی اصل صفحه 59
  هدف
  نابسامانی های ساختار و کارکرد خانواده از عوامل اصلی تقویت انگاره های اختلال خوردوخوراک است. هدف مطالعه حاضر بررسی کارکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلال خوردوخوراک بر اساس نظریه مدل خانوادگی مک مستر و مقایسه آن با کارکرد خانواده افراد سالم بود.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع توصیفی و علی مقایسه ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را بیماران دارای اختلال پرخوری عصبی و کم اشتهایی عصبی مراجعه کننده در تاریخ اول اسفند 1394تا اول اردیبهشت 1395 به کلینیک روان پزشکی بیمارستان ابن سینای مشهد تشکیل دادند. بدین منظور 40 نفر از این بیماران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. 20 نفر گروه گواه نیز از بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. از مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن (استیک و همکاران، 2001) و آزمون سنجش خانواده (اپستین و همکاران، 1983) در این پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تفاوت میانگین برای گروه های مستقل و نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 تجزیه وتحلیل شد. در این مطالعه مقدار P کمتر از 0٫05 ازلحاظ آماری معنادار تلقی گردید.
  یافته ها
  نتایج آزمون نشان داد که در بعد عملکرد عمومی و کنترل رفتاری گروه سالم بهتر از کم اشتهایی عصبی و گروه کم اشتهایی عصبی بهتر از بیماران پرخوری عصبی عمل کرده اند (0٫001> p). در بعد ارتباط، گروه بیماران کارکرد خانوادگی ضعیف تری درمقایسه با گروه سالم داشتند (0٫001> p). در بعد درگیری عاطفی، گروه کم اشتهایی عصبی از هر دو گروه سالم و پرخوری عصبی ضعیف تر عمل کرده بودند (0٫001> p). در بعد پاسخ گویی عاطفی، تنها بین دو گروه کم اشتهایی عصبی و سالم تفاوت معناداری وجود داشت (0٫001> p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد افراد گروه اختلال خوردوخوراک ضعیف تر از افراد بهنجار است.
  کلیدواژگان: کارکرد خانواده، اختلالات خوردن، پرخوری عصبی، کم اشتهایی عصبی، نظریه مک مستر
 • مهناز علی مرادی، شهره قربان شیرودی*، جواد خلعتبری، محمد علی رحمانی صفحه 60
  هدف
  بسیاری از روان شناسان و متخصصان سلامت در زمینه کاهش آثار روان شناختی در دانش آموزان با اختلال خاص یادگیری ازجمله ناگویی هیجانی و افزایش توانمندسازی اجتماعی آنان تلاش جدی دارند، بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی بر خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری خاص بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری، تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم مبتلابه اختلال یادگیری خاص شهر بهارستان در سال تحصیلی 1397-1396 بودند که 30 نفر (15 نفر آزمایش، 15 نفر گواه) به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گماشته شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودتوانمندسازی اجتماعی پرندین (1385)، پرسشنامه ناگویی خلقی بگبی و همکاران (1994) و ده جلسه 60 دقیقه ای آموزش گروهی بازی درمانی شناختی-رفتاری اسدی و اسدبیگی (1396) بود. جهت تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت معنا داری در میانگین نمرات خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی پیش آزمون و پس آزمون در افراد گروه آزمایش وجود دارد (0٫001>p)، اما این تغییرات در گروه گواه معنا دار نبود.
  نتیجه گیری
  استفاده از آموزش گروهی بازی درمانی شناختی-رفتاری، به عنوان مداخله آموزشی اثربخش، خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانش آموزان دختر با اختلال یادگیری خاص را ارتقا می دهد.
  کلیدواژگان: بازی درمانی، خودتوانمندسازی اجتماعی، ناگویی هیجانی، اختلال یادگیری خاص
 • سهراب یعقوبی نمین*، حسن احدی، فرهاد جمهری، سهیلا خداوردیان صفحه 61
  هدف
  در راستای بهبود اختلالات پیش رونده شناختی در بیماری نورودژنراتیو آلزایمر، یک پروتکل توان بخشی شناختی با عنوان برنامه ریزی درمان دمانس مبتنی بر روش مونتسوری طراحی شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی این روش در بهبود کارکردهای شناختی افراد مبتلا به آلزایمر اجرا گردید.
  روش بررسی
  طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. تعداد 58 نفر از مبتلایان به بیماری آلزایمر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در گروه آزمایش (روش مداخله: برنامه ریزی درمان دمانس مبتنی بر روش مونتسوری) و گروه گواه قرار گرفتند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه معاینه مختصر وضعیت روانی یا MMSE (فولستین و همکاران، 1975)، آزمون درجه بندی بالینی زوال عقل یا CDR (موریس و همکاران، 1993)، آزمون غربالگری اختلال شناختی یا Mini-Cog (بورسون و همکاران، 2000) بود. داده ها توسط آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری و در نرم افزار آماری SPSS 24 در سطح معناداری 0٫05>P تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه گواه از نظر عملکرد شناختی (نمرات معاینه مختصر وضعیت روانی، آزمون درجه بندی بالینی زوال عقل و آزمون غربالگری اختلال شناختی) تفاوت معنا دار وجود داشت (0٫001=P).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که برنامه ریزی درمان دمانس مبتنی بر روش مونتسوری به عنوان مداخله غیردارویی موثر می تواند جهت بهبود کارکردهای شناختی مبتلایان به آلزایمر به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، برنامه ریزی درمان دمانس مبتنی بر روش مونتسوری، توان بخشی شناختی، کارکردهای شناختی
 • ویدا هرندی*، امان الله سلطانی، علیرضا منظری توکلی، زهرا زین الدینی صفحه 62
  هدف
  ناتوانی های یادگیری، گستره ای وسیع تر از مشکلات تحصیلی را شامل می شود و نیازمند توجه به حوزه های اجتماعی، خانوادگی، عاطفی و رفتاری زندگی کودک در بافت خانواده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سبک فرزندپروری و رضایت زناشویی در عملکرد خواندن کودکان دارای اختلال یادگیری ویژه از نوع خواندن بود.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بودند از تمامی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ویژه از نوع خواندن که از بین آنان تعداد 95 دانش آموز به شیوه نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و برای آنان آزمون عملکردن خواندن (کرمی نوری) به عمل آمد. سپس والدین این دانش آموزان به پرسشنامه های رضایت زناشویی (انریچ، 1998) و سبک فرزندپروری (بامریند، 1973) پاسخ دادند. داده های حاصل از انجام این پژوهش در دوسطح توصیفی (همبستگی پیرسون) و استنباطی (تحلیل رگرسیون) با استفاده از نرم افزار SPSS21 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه و عملکرد خواندن رابطه منفی وجود دارد (0٫05<p) و همچنین بین رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری مقتدرانه با عملکرد خواندن رابطه مثبت دیده می شود (0٫001<p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش سبک های فرزندپروری و رضایت زناشویی در عملکرد خواندن کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع خواندن، توجه به این موارد به متخصصین در این زمینه توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، سبک فرزندپروری، عملکرد خواندن، اختلال یادگیری ویژه
 • رمینا روحی*، امان الله سلطانی، زهرا زین الدینی، ویدا سادات رضوی نعمت الهی صفحه 63
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش «شفقت به خود» و تحمل آشفتگی در دانش آموزان با «اختلال اضطراب اجتماعی» (SAD) در دوره متوسطه دوم انجام شد. این مداخله به جای تمرکز مستقیم بر تغییر رویدادهای روان شناختی، به دنبال تغییر کارکرد این رویدادها و رابطه فرد با آن ها از طریق راهبردهایی مانند پذیرش یا گسلش شناختی است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، دانش آموزان دختر متوسطه در شهر تهران بودند که از بین آن ها 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از سه پرسش نامه استاندارد اضطراب اجتماعی، شفقت به خود و تحمل آشفتگی برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. همه مراحل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام و داده ها نیز با تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت به خود کلی (142٫19=F و 0٫72=η و 0٫05>p) و تحمل آشفتگی کلی (325٫88=F و 0٫86=η و 0٫05>p) در دانش آموزان با اختلال اضطراب اجتماعی در دوره متوسطه دوم موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها نتیجه می گیریم که از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (Act) می توان به مثابه رویکردی موثر در افزایش سلامت روانی دانش آموزان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تعهد و پذیرش، شفقت به خود، تحمل آشفتگی
 • سولماز وحیدی، علیرضا منظری توکلی*، حمد الله منظری، امان الله سلطانی نژاد صفحه 64
  هدف
  تعداد زیادی از دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در یادگیری دروس ریاضی مشکل دارند. در این پژوهش اندازه اثر کارکردهای اجرایی و سطوح یادگیری خودتنظیمی در پیش بینی اضطراب ریاضی تعیین و بررسی شد.
  روش بررسی
  طرح پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانش آموزان ابتدایی با اختلال یادگیری از شهر کرمان در سال تحصیلی 1397 بودند که 120 نفر از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب گردیدند. ابزارهای استفاده شده شامل: خرده آزمون تشابهات وکسلر (2001)، پرسشنامه زمینه کلی یادگیری زیمرمان (1986) و اضطراب ریاضی بلیک و پارکر (1997) بود. داده ها با استفاده از روش های آماری رگرسیون خطی چندگانه و معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارهای SPSS-21 و AMOS-18 تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از برازش قابل قبولی برخوردار است. ضرایب رگرسیونی مدل نشان داد متغیرها به خوبی رابطه بین کارکردهای اجرایی و سطوح یادگیری خودتنظیمی با اضطراب ریاضی را در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی تبیین می کنند. بین کارکردهای اجرایی و اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان رابطه معکوس و معناداری وجود داشت (0٫012=p). بین خودتنظیمی و اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان نیز رابطه معکوس و معناداری وجود داشت (0٫007=p).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش کارکردهای اجرایی و سطوح یادگیری خودتنظمیی نقش تعیین کننده ای در اضطراب ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضی دارند.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، یادگیری خودتنظیمی، اضطراب ریاضی، اختلال ریاضی
 • اعظم حشمتی، شعله امیری*، علی مظاهری، سعید قنبری صفحه 65
  هدف
  برای تشخیص افتراقی کودکانی که علائم وسیع رفتاری و ارتباطی داشته و مورد غفلت قرار گرفته اند نیاز به ابزار دقیق وجود دارد تا اختلال دلبستگی واکنشی را از سایر اختلالات مشابه تشخیص دهد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه مشکلات ارتباطی جهت تشخیص اختلال دلبستگی واکنشی در کودکان 2 تا 5 ساله بود.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع توصیفی و مقطعی و روش شناختی بود. پس از ترجمه و معادل سازی پرسشنامه به زبان فارسی روایی محتوا و صوری آزمون بر اساس نظر صاحب نظران مشخص شد. سپس پرسشنامه مزبور برروی 180 زوج مادر با کودکان دارای اختلال دلبستگی واکنشی، اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار Lisrel تجزیه و تحلیل شد. پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی سازه با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی در سطح معناداری 0٫01 انجام شد.
  یافته ها
  تحلیل داده های موجود نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه مشکلات ارتباطی دارای روایی مقبول است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 0٫79 معین شده و ضریب همبستگی پیرسون برای روایی سازه، بالای 0٫50 تعیین شد. همچنین نتایج تحلیل عاملی دو عامل مجزا در سوال های مقیاس را باعنوان رفتارهای دلبستگی بازداری شده و رفتار های دلبستگی بازداری نشده تایید نمود.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه مشکلات ارتباطی RPQ از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می تواند به عنوان ابزاری مناسب در موقعیت های غربالگری، بالینی و پژوهشی در تشخیص اختلال دلبستگی واکنشی در کودکان 2 تا 5 سال استفاده گردد.
  کلیدواژگان: ویژگی های روان سنجی، پرسشنامه مشکلات ارتباطی، اختلال دلبستگی واکنشی
 • کیوان کاکابرایی*، جبار صالح، غلامعلی افروز، مسعود غلامعلی لواسانی صفحه 66
  زمینه و هدف
  اختلال طیف درخودمانده در طبقه بندی اختلال های فراگیر رشد قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رضامندی زوجیت براساس سبک فرزندپروری، در بین والدین کودکان طیف درخودمانده و عادی انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه پژوهش حاضر را تمامی والدین کودکان دارای اختلال طیف درخودمانده، مشغول به تحصیل در مراکز آموزش و درمانی شهر کرمانشاه و والدین کودکان عادی مشغول به تحصیل در مدارس ابتدایی در سال 1395، تشکیل دادند. والدین دارای فرزند اختلال طیف درخودمانده (50 پدر و 50 مادر) به صورت نمونه گیری دردسترس و والدین دارای کودک عادی (50 پدر و 50 مادر) به صورت نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. به منظور پاسخ به پرسش های تحقیق از پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز و الگوی ارتباط والد-فرزند باقری استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر «گروه» اولین متغیر معنا دار پیش بینی کننده رضامندی زوجیت بود. در مراتب دوم و سوم به ترتیب متغیرهای درهم تنیدگی (0٫001<p) و انعطاف ناپذیری (0٫05<p) پیش بینی معنادار برای رضامندی زوجیت بودند و. نتایج مشخص کرد بین متغیرهای پیش بین هم خطی چندگانه وجود ندارد و هریک نقش مستقلی در تبیین پراکندگی نمرات رضامندی زوجیت داشتند. دیگر مولفه های فرزندپروری نتوانستند در پیش بینی رضامندی زوجیت نقشی داشته باشد.
  نتیجه گیری
  از یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که در پیش بینی رضامندی زوجیت از میان متغیرهای بررسی شده، سه متغیر «گروه»، درهم تنیدگی و انعطاف ناپذیری دارای اهمیت بودند.
  کلیدواژگان: والدین، سبک فرزندپروری، رضامندی زوجیت، کودک عادی، کودک درخودمانده، اوتیسم
 • سمیه اینانلو گنجی، نادر منیرپور*، مجید ضرغام حاجبی صفحه 67
  هدف
  سازگاری زناشویی به معنای ظرفیت سازگاری با مشکلات و توانایی حل آن هاست. پژوهشگران امروزه به دنبال یافتن عوامل مرتبط با سازگاری زناشویی هستند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سازگاری زناشویی براساس سبک های فرزندپروری با نقش میانجی طرح واره حوزه طرد/بریدگی و راهبردهای مقابله ای بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی استان البرز در سال 1396 بودند. باتوجه به برآورد های انجام شده، 570 نفر (50درصد مونث و 50درصد مذکر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، پرسشنامه سازگاری زناشویی (اسپینر، 1976)، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای یانگ-رای (1994)، پرسشنامه سبک های فرزندپروری ادراک شده (یانگ، 1994) و پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ-فرم کوتاه (یانگ، 1988) بود. داده ها با روش همبستگی پیرسون و مدل یابی ساختاری تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS22 و AMOS23 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، سبک های فرزندپروری با نقش میانجی راهبردهای مقابله ای جبران، اجتناب و طرح واره حوزه طرد/بریدگی می تواند سازگاری زناشویی را تبیین کند (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  به طورکلی یافته ها نشان دهنده نقش راهبردهای مقابله ای جبران، اجتناب و طرح واره حوزه طرد/بریدگی در تبیین سازگاری زناشویی بود.
  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، راهبردهای مقابله ای، سبک فرزندپروری، طرح واره حوزه طرد، بریدگی
 • محمد قادری رمازی، فرشته باعزت، حمیدرضا دهقان* صفحه 68
  زمینه و هدف
  پژوهشگران اذعان دارند رشد مهارت های ارتباطی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص درمقایسه با دانش آموزان عادی در بسیاری از جهات با مشکل روبه رو است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های شوخ طبعی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص در مقطع متوسطه انجام شد.
  روش بررسی
  روش این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر دارای اختلال یادگیری خاص و دانش آموزان عادی دوره متوسطه شهر کرمان تشکیل دادند. 80 آزمودنی (40 دانش آموزبااختلال یادگیری خاص و 40 دانش آموز عادی) به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون هوش ریون و پرسشنامه های مهارت های اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) و پرسشنامه سبک های شوخ طبعی مارتین و همکاران (2003) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز، تحلیل واریانس چندمتغیری به کار رفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمرات مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص کمتر از دانش آموزان عادی بود (0٫001>p). همچنین میانگین نمرات دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در مولفه سبک شوخ طبعی خودافزاینده کمتر از دانش آموزان عادی به دست آمد (0٫043=p) و دانش آموزان اختلال یادگیری خاص در مولفه های سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه (0٫025=p) و خودکاهنده (0٫046=p) نمرات بیشتری را کسب کردند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه داشتن ارتباط موثر با همسالان (مهارت های اجتماعی صحیح) و پذیرش ازسوی آنان برای تمامی دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص پیش بینی کننده خوبی از شایستگی تحصیلی و اجتماعی آتی آنان محسوب می شود و همچنین دانش آموزان بااختلال یادگیری خاص در کاربرد سبک شوخ طبعی سالم و مهارت های اجتماعی مطلوب با مشکل مواجه هستند، لزوم توجه به متغیرهای مذکور امری بسیار مهم و حیاتی است.
  کلیدواژگان: سبک های شوخ طبعی، مهارت های اجتماعی، اختلال یادگیری خاص
 • اصغر حق جو، زهرا سلیمانی*، هوشنگ دادگر صفحه 69
  زمینه و هدف
  تحقیقات مختلف نشان می دهد کودکان کم شنوا در خواندن با مشکلاتی روبه رو هستند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی وسایل کمک شنیداری شامل پروتز کاشت حلزون و سمعک بر توانایی خواندن این کودکان بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر تحلیلی و به شیوه مورد شاهدی بود. در این مطالعه 63 کودک فارسی زبان پایه اول دبستان (21 کودک کاشت حلزون و 21 کودک کاربر سمعک و 21 کودک شنوای طبیعی) در شهر تهران شرکت کردند. برای ابزار سنجش، ده خرده آزمون از آزمون خواندن نما استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات خواندن در کودکان شنوای طبیعی درمقایسه با کودکان کم شنوای شدید تا عمیق دارای کاشت حلزون و کاربر سمعک به طور معناداری بیشتر بود (0٫01<p)؛ اما تفاوت معناداری در میانگین نمرات خواندن بین کودکان کم شنوای شدید تا عمیق دارای کاشت حلزون و کاربر سمعک دیده نشد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته ها، پروتز کاشت حلزون درمقایسه با سمعک برای کسب مهارت در خواندن موثرتر نیست. برای بررسی تاثیر وسایل کمک شنیداری بر مهارت خواندن نیاز است فاکتورهای مهم دیگر درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: خواندن، کم شنوایی، کاشت حلزون، سمعک
 • رضا عبدی*، احد نریمانی صفحه 70
  زمینه و هدف
  اختلال طیف اتیسم (ASD) و اختلال کم توجهی/بیش فعالی (ADHD) جزو اختلالات عصبی رشدی هستند که بر توانایی های شناختی و اجتماعی تاثیر می گذارند. هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد شخصیتی و تاب آوری در مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم، اختلال کمبود توجه/بیش فعالی با مادران دارای کودک عادی بود.
  روش بررسی
  جامعه آماری عبارت از مادران دارای کودکان مبتلا به ASD و ADHD در مراکز توان بخشی شهر تبریز بود. از این افراد به شیوه نمونه گیری هدفمند، 50 مادر از هر گروه به عنوان نمونه انتخاب شدند. 50 مادر گروه عادی نیز از بین کارمندان بهزیستی شهرستان تبریز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری کانر دیویدسون (CD-RISC) و پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو فرم کوتاه (NEO-FFI) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده گردید.
  یافته ها
  در عوامل شخصیتی، بین سه گروه فقط در متغیر روان رنجورخویی تفاوت معنادار آماری وجود داشت (0٫001>p)؛ اما در بقیه متغیر ها این تفاوت مشاهده نشد. در این مولفه بین گروه ADHD و سالم (0٫001=p) و گروه اتیسم با گروه سالم (0٫03=p) تفاوت معنادار وجود داشت؛ اما بین گروه اتیسم با گروه اختلال کم توجهی/بیش فعالی تفاوتی معنادار مشاهده نشد (0٫20=p). همچنین در متغیر تاب آوری بین گروه اتیسم و گروه سالم تفاوت معنادار وجود داشت (0٫01=p)؛ اما تفاوت بین بقیه گروه ها معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  داشتن کودک مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی (ADHD) و اختلال طیف اتیسم (ASD) می تواند بر توانایی مقابله یا تاب آوری و ثبات هیجانی والدین در مقایسه با مادران کودکان نرمال تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: پنج عامل شخصیت، اختلال کمبود توجه، بیش فعالی، اختلال طیف اتیسم
 • مائده عنایتی قادیکلایی، مجید سلطانی *، محمد جعفر شاطرزاده یزدی، نگین مرادی، نسترن مجدی نسب، مریم دستورپور صفحه 71
  زمینه و هدف
  مالتیپل اسکلروزیس و اختلالات ارتباطی ناشی از آن منجربه محدودیت های متعدد در زندگی روزمره می شود. هدف از این پژوهش بررسی مشخصه های گفتاری آسیب دیده در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس همراه با گفتار فلجی شهر اهواز و میزان استفاده آن ها از خدمات گفتاردرمانی است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی روی 102 نفر از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس تک زبانه شهر اهواز با استفاده از ارزیابی های ادارکی توسط آسیب شناس گفتار و زبان انجام شد. همچنین اطلاعات مربوط به میزان استفاده از خدمات گفتاردرمانی با مراجعه به کیلینک های گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و پرسش از بیماران ثبت شد. تحلیل اطلاعات در این پژوهش از طریق آمار توصیفی تحلیلی ازجمله آزمون کای اسکوئر، تی دو نمونه مستقل، جداول میانگین و انحراف معیار با استفاد از نرم افزار SPSS نسخه 22 صورت گرفت.
  یافته ها
  باتوجه به نتایج، خشونت صدا (94٫6درصد)، لرزش صوتی (75درصد)، صوت همراه با تلاش و تقلا (73٫2درصد)، حرکات متناوب کند و نامنظم (69٫9درصد)، یک نواختی بلندی (60٫7درصد) و تولید نادقیق هم خوان ها (51٫8درصد) بیشترین علائم گفتاری مشاهده شده در این افراد بوده است. از تعداد 102 نفر بیمار بررسی شده 3٫9درصد از آن ها از خدمات گفتاردرمانی استفاده می کردند.
  نتیجه گیری
  طبق مشخصه های گفتاری که در این بیماران آسیب دیده وجود داشت، بروز مشکلات گفتاری به ترتیب بیشتر درحوزه آواسازی، تولید، ویژگی های زبر زنجیری و تشدید به دلیل بدعملکردی حنجره، فقدان حرکات ظریف حنجره ای، حرکات آهسته و نادقیق زبان، اختلال در عملکرد مخچه و نقص در کنترل تنفسی بوده است. همچنین نتایج نشان داد میزان درخورتوجهی از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (96٫1درصد) از خدمات مناسب برای مشکلات ارتباطی خود بهره مند نمی شوند.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، گفتارفلجی، فراوانی، گفتاردرمانی
 • شیوا زارع زاده خیبری، سید امیر امین یزدی *، شهربانو عالی، حسین کارشکی صفحه 72
  هدف
  تحول دیداری فضایی، یکی از بنیان های بسیار مهم تحول، بازنمایی های ذهنی راجع به دنیای بیرون را شکل می دهد. این تحول می تواند بر ارتباط کودک با محیط، اطرافیان و نهایتا تحول هیجانی کارکردی اثر بگذارد. پژوهش حاضر باهدف بررسی برازش مدل رابطه تحول حرکتی و دیداری فضایی بر تحول هیجانی کارکردی با واسطه گری تعامل مادر-کودک انجام شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان بهنجار پیش دبستانی شهر مشهد در سال 1396 بودند. نمونه مطالعه شامل 356 نفر بود که به روش نمونه گیری طبقه ای با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیر پژوهش از مقیاس های اختلال هماهنگی رشد (ویلسون، 2009)، تحول دیداری فضایی (واچس، 2014)، رابطه والد-کودک (پیانتا، 1994) و تحول هیجانی کارکردی (گرینسپن، 2002) استفاده شد. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل مسیر در معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 9٫30 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تحول حرکتی و تحول دیداری فضایی با میانجی گری تعامل مادر-کودک با تحول هیجانی کارکردی بود (1٫000=AGFI، 0٫000RSMEA=). ازطرفی رابطه مستقیم معناداری بین تعامل مادر-کودک با تحول حرکتی (0٫001>p و 0٫287=r) و دیداری فضایی (0٫001>p و 0٫259=r)مشاهده شد. همچنین تحول هیجانی کارکردی با تحول حرکتی (0٫001>p و 0٫413=r) و تحول دیداری فضایی (0٫001p<، 0٫344r=) همبستگی مستقیم معناداری داشتند.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش، تحول حرکتی و دیداری فضایی می توانند بر تحول هیجانی کارکردی کودک نقش به سزایی داشته باشند. این اثرگذاری در بستری از رابطه مادر-کودک اتفاق می افتد؛ بنابراین برگزاری دوره های روان شناسی جهت توانمندسازی مادران در زمینه تحول دیداری فضایی و ارتباط موثر با کودک، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تحول حرکتی، تحول دیداری فضایی، تعامل مادر-کودک، تحول هیجانی کارکردی، تحلیل مسیر
 • علی فراهانی، احمد یارمحمدیان، مختار ملک پور *، احمد عابدی صفحه 73
  زمینه و هدف
  از بارزترین گروه های دارای ناتوانی، افراد نابینا هستند که وجود معلولیت و نقص بینایی کیفیت زندگی آن ها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه خودناتوان سازی و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی افراد نابیناست.
  روش بررسی
  طرح پژوهش از نوع هم بستگی است. شرکت کنندگان پژوهش 135 نفر از افراد نابینای بالای پانزده سال شهرهای شیراز و اصفهان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه کیفیت زندگی نابینایان، مقیاس خودناتوان سازیو پرسش نامه حمایت اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب هم بستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی افراد نابینا، رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد و هرچه حمایت بیشتر باشد، بر میزان کیفیت زندگی افراد نمونه افزوده می شود (0٫01>p). از سوی دیگر، بین خودناتوان سازی رفتاری و کیفیت زندگی افراد نابینا رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد (0٫01>p). همچنین بین خودناتوان سازی ادعایی و کیفیت زندگی این افراد رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد (0٫05>p). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از این بود که حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی افراد نابینا، نقش معناداری دارد (0٫001>p) و خودناتوان سازی ادعایی و رفتاری چون نقش معناداری ندارد، از مدل خارج شد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج، گسترش خدمات توان بخشی برای افزایش حمایت اجتماعی و ایجاد مداخلات به منظور کاهش خودناتوان سازی در افراد نابینا پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی، خودناتوان سازی، نابینا
 • صفورا فروتن، علیرضا حیدری *، پرویز عسگری، فرح نادری، حسین ابراهیمی مقدم صفحه 74
  زمینه و هدف
  اخیرا مداخله های رفتاری و شناختی «موج سوم»، توجه زیادی از پژوهشگران را به خودش جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روان درمانی تحلیلی- کارکردی (FAP) و درمان پذیرش و تعهد (ACT)، دو شیوه از مداخله های رفتاری و شناختی موج سوم در کاهش اضطرب، افسردگی و افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و مهارت ارتباطی در اختلال اضطراب فراگیر انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه با طرح پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری بود. 36 نفر به صورت تصادفی به سه گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (12=n)، روان درمانی تحلیلی- کارکردی (12=n) و گروه کنترل (12=n) تقسیم شدند. همه آزمودنی ها با استفاده از پرسش نامه های Gad-7، افسردگی «بک» (ویرایش-II)، پذیرش و عمل و مهارت ارتباطی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس برای اندازه گیری های مکرر تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر، بیانگر اثربخشی هر دو مدل درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و مهارت ارتباطی بود (0٫001>p). همچنین، طبق نتایج آزمون تعقیبی، بین دو گروه درمانی در پس آزمون فقط در متغیر افسردگی تفاوت معنادار مشاهده شد (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش، حمایتی تجربی برای روان درمانی تحلیلی-کارکردی در درمان اختلال اضطراب فراگیر فراهم کرد.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، روان درمانی تحلیلی- کارکردی، اختلال اضطراب فراگیر، افسردگی، انعطاف پذیری روان شناختی، مهارت ارتباطی
 • یحیی معروفی *، اکبر مومنی راد، مریم زارع احتشامی صفحه 75
  زمینه و هدف
  اختلال یادگیری از اختلال های روان پزشکی بسیار مهم در کودکان است که به دلیل آثار عمیق آن بر فعالیت های تحصیلی دانش آموزان، به آن بسیار توجه شده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر روش چندرسانه ای آموزشی در کاهش اختلال یادگیری ریاضی دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به شیوه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش انجام شد. جامعه آماری شامل صد دانش آموز با اختلال یادگیری ریاضی در پایه سوم ابتدایی شهر همدان و سال تحصیلی 1393-1394 بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 30 دانش آموز انتخاب شدند. پانزده نفر در گروه آزمایش و پانزده نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون ایران کی مت ارزیابی شدند. گروه آزمایش با استفاده از روش چندرسانه ای آموزشی میشا و کوشا به مدت دوازده جلسه تحت آموزش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین پس آزمون گروه آزمایش در شمارش اعداد به 0٫40 در مقابل 1٫40 گروه کنترل (0٫010=p)، در جمع اعداد میانگین گروه آزمایش به 0٫67 در مقابل 1٫97 گروه کنترل (0٫013= p)، در تفریق اعداد میانگین گروه آزمایش به 0٫67 در مقابل 2٫73 گروه کنترل (0٫001<p) و در ضرب اعداد میانگین گروه آزمایش به 1٫20 در مقابل 1٫32 گروه کنترل، (0٫004=p)، کاهش پیدا کرده است.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش چندرسانه ای آموزشی میشا و کوشا در کاهش اختلال یادگیری ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال ریاضی تاثیر مثبتی داشته است.
  کلیدواژگان: چندرسانه ای آموزشی، نرم افزار میشا و کوشا، اختلال یادگیری، مفاهیم ریاضی، پایه سوم
 • آزاده چوب فروش زاده، محسن سعیدمنش، محدثه سادات رشیدی * صفحه 76
  زمینه و هدف
  نوجوانان بدسرپرست با اختلالات رفتاری هیجانی بیشتری در مقایسه با سایر افراد عادی مواجه اند و به دلیل زندگی در محیطی نامناسب، فاقد مهارت های لازم برای زندگی در جامعه هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی روایت درمانی گروهی بر انعطاف پذیری شناختی دختران بدسرپرست مراکز بهزیستی مشهد بود.
  روش بررسی
  طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری تمام نوجوانان دختر بدسرپرست مراکز بهزیستی مشهد بودند که بیست نفر با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند و با گروه آزمایش، هشت جلسه روایت درمانی نود دقیقه ای کار شد. ابزار سنجش شامل پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال بود. از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t و تحلیل کوواریانس) در نرم افزار SPSS نسخه 22 به منظور تحلیل نتایج استفاده شد. سطح معناداری در آزمون ها برابر با 0٫05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در پیش آزمون، میانگین انعطاف پذیری شناختی گروه آزمایش از 13٫47±69٫4 به 93٫8±13٫75 در پس آزمون افزایش معناداری یافت (0٫001>p). نمرات زیرمقیاس های «جایگزین هایی برای رفتارهای انسانی» و «کنترل» در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در پس آزمون به طور معناداری افزایش یافت (0٫001>p)؛ اما در زیرمقیاس جایگزین ها تفاوت و افزایش معناداری یافت نشد (0٫068=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های به دست آمده، روایت درمانی گروهی بر انعطاف پذیری شناختی دختران موثر است و پیشنهاد می شود که از این روش برای نوجوانان بدسرپرست استفاده شود.
  کلیدواژگان: روایت درمانی، انعطاف پذیری شناختی، نوجوانان، دختران بدسرپرست
 • فاطمه رهبر کرباسدهی *، عباسعلی حسین خانزاده، عباس ابوالقاسمی صفحه 77
  زمینه و هدف
  اختلال یادگیری ویژه با نوع خواندن، نشانگانی نامتجانس همراه با نقص آواشناسی است و بدیهی است که مشکلات زیادی را برای فرد دارای اختلال ایجاد می کند. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر ارتقای مهارت خواندن دانش آموزان پسر دارای اختلال یادگیری ویژه با نوع خواندن بود.
  روش بررسی
  طرح تحقیق، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش 27 دانش آموز پسر مقطع ابتدایی دارای اختلال یادگیری ویژه با نوع خواندن شهرستان رشت در سال تحصیلی 1396-1395 بود که به صورت در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون خواندن و نارساخوانی در مراحل قبل و بعد از آموزش استفاده شد. مداخله آموزشی به صورت گروهی در 10 جلسه برای گروه آزمایش ارائه شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس) با نرم افزار SPSS نسخه 23 تحلیل شد.
  یافته ها
  در گروه آزمایش، میانگین و انحراف معیار نمره های پس آزمون مهارت خواندن در مقایسه با پیش آزمون افزایش یافته بود؛ ولی در گروه گواه، با مقایسه نمره های پیش آزمون و پس آزمون، تفاوت معناداری در مهارت خواندن ایجاد نشد و نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر ارتقای مهارت خواندن به صورت معناداری تاثیر داشته است (0٫05>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، از آموزش راهبردهای خودتنظیمی می توان به منزله برنامه آموزشی کارآمد برای حل مسائل این دانش آموزان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: خودتنظیمی، مهارت خواندن، اختلال یادگیری ویژه
 • نیره نقدی، سوگند قاسم زاده *، غلامعلی افروز صفحه 78
  زمینه و هدف
  هوش هیجانی توانایی است که پیامدهای مثبت بسیاری را برای فرد به همراه داشته و بررسی و ارزیابی آن در دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به منظور مقایسه مولفه های هوش هیجانی در دانش آموزان دبیرستانی دارای اختلال بینایی، اختلال شنوایی، تیزهوش و عادی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این پژوهش علی مقایسه ای، جامعه آماری را تمامی دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر با اختلال بینایی، اختلال شنوایی، تیزهوش و عادی در شهر اصفهان تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 120 دانش آموز بود که به صورت دردسترس انتخاب شدند. پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن به عنوان ابزار جمع آوری داده ها به شکل انفرادی و در محل مدارس توسط آن ها تکمیل شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد.
  یافته ها
  بین متغیرهای حل مسئله (0٫001˂p)، شادمانی (0٫001˂p)، استقلال (0٫001˂p)، خودشکوفایی (0٫003=p)، خودآگاهی هیجانی (0٫004=p)، واقع گرایی (0٫044=p)، خوش بینی (0٫003=p)، انعطاف پذیری (0٫003=p)، مسئولیت پذیری (0٫001˂p) و همدلی (0٫030=p) در بین چهار گروه دانش آموز تفاوت معنا داری وجود داشت. همچنین، بین متغیرهای تحمل فشار روانی (0٫362=p)، روابط بین فردی (0٫105=p)، عزت نفس (0٫548=p)، کنترل تکانش (0٫156=p) و خودابرازی (0٫073=p) در بین گروه ها تفاوت معنا داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج پژوهش حاضر، می توان با تدارک برنامه های آموزشی برای افزایش هوش هیجانی و به دنبال آن، کاهش مشکل های عاطفی روانی اجتماعی این گروه ها پیشگیری کرد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، اختلال بینایی، اختلال شنوایی، تیزهوش
 • مهدی ابراهیمی نژاد *، احمد سپهرنیا، محبوبه عسکری باقرآبادی صفحه 79
  زمینه و هدف
  در عصر حاضر توجه به موضوع اشتغال کامل و بهره مندی از نیروی کار موجود، از دغدغه های اصلی تمام دولت هاست که در این راستا، برطرف کردن موانع اشتغال نه تنها برای افراد سالم، بلکه برای معلولان نیز اهمیت دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی از دیدگاه کارآفرینان و معلولان است.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است که بر روی 67 نفر از معلولان حرکتی شهرستان گناوه و 25 نفر از کارآفرینان این شهرستان صورت گرفت. روش نمونه گیری به کاربرده شده در این تحقیق، گلوله برفی است. برای یافتن راهی مناسب برای شناسایی موانع اشتغال معلولان حرکتی، مصاحبه هایی انجام شد و برای رتبه بندی این موانع، از روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و نرم افزار سوپردسیژن استفاده شده است.
  یافته ها
  21 ماده به عنوان موانع اشتغال معلولان حرکتی در بخش خصوصی شناسایی شد. تحلیل عوامل تاییدی نشان داد که این 21 ماده، از پنج عامل توانایی های فردی، راهبردی، محیطی، هزینه و نگرشی تشکیل شده و همه مواد بر عامل مربوط به خود اثر معنی داری گذاشته است. همچنین مشخص شد که موانع توانایی های فردی، کم اهمیت ترین و موانع راهبردی مهم ترین موانع بر سر راه اشتغال آن هاست. از میان این 21 ماده، نداشتن مکان اولیه برای شروع فعالیت با وزن 0٫0046 کم اهمیت ترین مانع و نداشتن پشتکار با وزن 0٫322 مهم ترین مانع بر سر راه اشتغال افراد دارای معلولیت به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های به دست آمده، مشخص شد که معلولان حرکتی در زمینه اشتغال در بخش خصوصی، با پنج دسته مانع اصلی توانایی های فردی، راهبردی، محیطی، هزینه و نگرشی روبه رو هستند که باید به آن ها توجهی جدی شود. از این رو در پایان این گزارش، راهکارهایی برای ازمیان برداشتن این موانع ارائه شده و درباره اقداماتی که کارآفرینان در بخش خصوصی می توانند برای این افراد انجام دهند، بحث شده است.
  کلیدواژگان: اشتغال، معلولان، کارآفرینی، توانایی، بخش خصوصی
 • اسماعیل سعدی پور *، امید میرزایی فندخت، مجتبی سلم آبادی، مریم صف آراء صفحه 80
  زمینه و هدف
  خانواده یکی از گروه های بسیار طبیعی است که نیازهای انسان را ارضا می کند. تولد کودکی با ناتوانی یادگیری در خانواده رویدادی نامطلوب و چالش زا است. این امر باعث ایجاد برخی ذهنیت ها و باورهایی نامناسب در این دسته از کودکان می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرسختی روان شناختی و نشاط ذهنی در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص و عادی انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی دارای اختلال یادگیری خاص و عادی شهر خوسف استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 1395-1394 بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان با ناتوانی یادگیری که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مرکز آموزشی مشکلات یادگیری پویای شهر خوسف و 30 نفر از دانش آموزان عادی شهر خوسف نیز به شیوه همتاسازی (براساس هوشبهر، سن، جنس و پایه تحصیلی) انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس سرسختی روان شناختی-فرم کوتاه اهواز و مقیاس نشاط ذهنی موقعیتی بود. داده ها به کمک شاخص های توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیری مانوا تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین و انحراف استاندارد سرسختی روان شناختی در گروه اختلال یادگیری خاص 3٫56±10٫89 در مقایسه با گروه عادی 3٫2±15٫66 کمتر بود؛ همچنین میانگین نشاط ذهنی در گروه اختلال یادگیری خاص4٫73±19٫56 در مقایسه با گروه عادی5٫02±26٫18 کمتر بود. لذا بین دو گروه از دانش آموزان در سرسختی روان شناختی و نشاط ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد (0٫05<p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در قیاس با دانش‎آموزان عادی سرسختی روان شناختی و نشاط ذهنی کمتری دارند و نیازمند توجه و خدمات روان شناختی بیشتری هستند؛ بنابراین توجه به برنامه های آموزشی و خدمات مشاوره ای برای این دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: سرسختی روان شناختی، نشاط ذهنی، اختلال یادگیری خاص
 • شیدا سیمایی، سید رضاتسبیح سازان * صفحه 81
  هدف
  دانش آموزان معلول به دلیل ناهنجاری های آشکار بدنی، دارای محدویت ها و فعالیت های حرکتی بوده و نیازمند روش های خاص تعلیم و تربیتی هستند. از این رو در این تحقیق به پیش بینی خودبازداری براساس مهارت های اجتماعی و تنظیم هیجانی دانش آموزان معلول جسمی حرکتی مقطع متوسطه دوره دوم شهر ارومیه پرداخته شد.
  روش بررسی
  روش تحقیق، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان معلول پسر و دختر دوره دوم مقطع دبیرستان شهر ارومیه در سال تحصیلی 97-1396 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 108 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای اندازهگیری مقیاس درجه بندی مهارت اجتماعی ماتسون (1983)، پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون (2001)، مقیاس خودبازداری وینبرگر و شوارتز (1990) بود. بهمنظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معنا داری 0٫05 استفاده شد..
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که مولفه های مهارت های اجتماعی شامل رابطه با همسالان (0٫040= p و 0٫18=β)، پرخاشگری (0٫001= p و 0٫33-=β)، مهارت های اجتماعی مناسب (0٫010=p و 0٫22=β) و رفتارهای غیراجتماعی (0٫040=p و 0٫19-=β) قادر به پیش بینی خودبازداری بودند. همچنین مولفه نشخوار فکری (0٫001=p و 0٫38-=β) از تنظیم هبجانی نیز قادر به پیش بینی تغییرات خودبازداری دانش آموزان معلول جسمی حرکتی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور افزایش کارایی دانش آموزان معلول جسمی حرکتی، می توان از مداخله هایی که باعث افزایش مهارت های اجتماعی و تنظیم هیجانی آن ها می شوند، استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، تنظیم هیجانی، خودبازداری، دانش آموزان معلول جسمی حرکتی
 • زهرا شایگان منش، ناصر صبحی قراملکی *، محمد نریمانی صفحه 82
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری لیهی و طرحواره درمانی یانگ بر بهبود روابط چندبعدی بدن خود در مبتلایان به اضطراب اجتماعی طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی تک عاملی با پیش آزمون و پس آزمون گسترش یافته بود که با گروه کنترل انجام شد. نمونه های پژوهش را 60 نفر از افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی تشکیل دادند که برطبق مصاحبه ساختاریافته بالینی براساس DSM5 ملاک های اختلال اضطراب اجتماعی را کسب کرده و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. در گروه های آزمایش، 20 نفر تحت آموزش درمان شناختی رفتاری مطابق پکیج لیهی و 20 نفر تحت طرحواره درمانی طبق پکیج یانگ قرار گرفتند. همچنین برای 20 نفر گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی اجرا نشد. ابزار پژوهش پرسشنامه روابط چندبعدی بدن خود MBSRQ بود و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس برای اندازه های تکراری و با به کارگیری نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد در گروه های آزمایشی، در روابط چندبعدی بدن خود، به هنگام ورود به پژوهش و بعد از درمان و شش هفته بعد از درمان اختلاف معنا داری وجود داشت (0٫004=p)؛ درحالی که در گروه کنترل از این نظر، تفاوت معنا داری مشاهده نشد. بدین معنا که درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی در بهبود روابط چندبعدی بدن خود موثر واقع شده است. همچنین بین گروه های درمانی از لحاظ اثربخشی بر مولفه های روابط چندبعدی بدن خود در پس آزمون و پیگیری، در مولفه های ارزیابی تناسب و جهت گیری تناسب و رضایت از بدن، پروتکل لیهی بهبودی بیشتری را درمقایسه با طرحواره درمانی فراهم آورده است (0٫003=p).
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج یادشده و همسو با دیگر پژوهش ها امکان بهره گیری از مداخله های شناختی رفتاری و طرحواره درمانی در بهبود مولفه های روابط چندبعدی بدن خود در بیماران مبتلا به اضطراب اجتماعی وجود دارد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، طرحواره درمانی، اضطراب اجتماعی، روابط چندبعدی بدن خود
 • فرناز فرشباف *، طیبه دنیاگرد صفحه 83
  زمینه و هدف
  وجود کودک استثنایی، سلامت جسمی و روانی مادر را تهدید میکند. این امر ممکن است کیفیت زندگی مادر و کودک را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین هدف تحقیق حاضر که در شهرستان ارومیه انجام شد، پیش بینی استرس والدگری بر اساس معنای زندگی و تاب آوری مادرانی بود که کودکانی با ناتوانی هوشی دارند.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع هم بستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مادران همه کودکان مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی شهر ارومیه در سال تحصیلی 1395-1394 به تعداد 645 نفر بود که 208 مادر به شیوه نمونه گیری دردسترس از چهار مدرسه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه های معنای زندگی کرامباف و ماهولیک، تنش والدینی آبیدین و تاب آوری کانر و دیویدسون بود. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  ضرایب معنای زندگی (0٫001>p) و تاب آوری (0٫004=p) هر دو معنادار بود؛ بنابراین این دو متغیر توانستند متغیرهای پیش بین برای استرس والدگری باشند. همچنین مقدار ضریب تعیین برابر 0٫714 به دست آمده است که نشان می دهد حدود 72درصد از تغییرات استرس والدگری به وسیله دو متغیر معنای زندگی و تاب آوری تبیین می شود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده نتیجه گرفته شد که هرقدر معنای زندگی و تاب آوری مادران کودکان با ناتوانی های ذهنی بیشتر باشد، میزان استرس والدگری آن ها کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: استرس والدگری، تاب آوری، کودکان با ناتوانی های ذهنی، معنای زندگی
 • زهرا شایگان منش، ناصر صبحی قراملکی *، محمد نریمانی صفحه 84
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری لیهی و طرحواره درمانی یانگ بر اختلال اضطراب اجتماعی و علائم اختصاصی وابسته به آن انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع شبه آزمایشی تک عاملی (پیش آزمون، پس آزمون گسترش یافته) بود که با گروه کنترل انجام شد. نمونه های پژوهش را 60 نفر از افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی تشکیل دادند که در آزمون اضطراب اجتماعی SPIN بیشترین نمره را کسب کردند. نقطه برش این پرسشنامه 19 است و ملاک اولیه در پژوهش حاضر این بود که نمره فرد بیشتر از نقطه برش باشد. در ادامه افراد با نمرات 25 و بیشتر، ازطریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. در گروه های آزمایش، 20 نفر تحت آموزش درمان شناختی رفتاری طبق بسته لیهی و 20 نفر تحت طرحواره درمانی طبق بسته یانگ قرار گرفتند. برای 20 نفر در گروه کنترل هیچ برنامه آموزشی اجرا نشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه اضطراب اجتماعی SPIN بود. داده ها ازطریق تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر و نرم افزار SPSSنسخه 22 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد در گروه های آزمایشی، علائم اختصاصی اضطراب اجتماعی، به هنگام ورود به پژوهش و بعد از درمان و شش هفته بعد از درمان اختلاف معنا داری داشتند (0٫004=p)؛ درحالی که در گروه کنترل از این نظر، تفاوت معنا داری مشاهده نشد؛ بدین معنا که درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی در کاهش اضطراب اجتماعی موثر واقع شده است. همچنین بین گروه های درمانی ازلحاظ اثربخشی بر مولفه های اضطراب اجتماعی در پس آزمون و پیگیری در بیشتر مولفه ها تفاوت معناداری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این مطالعه امکان بهره گیری از مداخله های شناختی رفتاری و طرحواره درمانی در کاهش علائم بیماران اضطراب اجتماعی وجود دارد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، طرحواره درمانی، اضطراب اجتماعی
 • مریم رحیمیان، پریسا حجازی، حدیثه نظری، شعله فرهمند * صفحه 85
  زمینه و هدف
  هدف تحقیق حاضر بررسی اثر فعالیت های یکپارچگی حسی حرکتی بر توانایی ادراکی حرکتی و رشد اجتماعی کودکان اتیسم با عملکرد بالای هشت تا چهارده ساله شهر شیراز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه، شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمام کودکان دارای اختلال اوتیسم مدرسه استثنایی شهر شیراز در سال تحصیلی 1393-1394 و نمونه 22 کودک اوتیسمی با عملکرد بالا بودند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. سپس والدین پرسش نامه رشد اجتماعی کودک خود را تکمیل کردند. برای ارزیابی توانایی حرکتی کودکان، از آزمون برونینکز-ازرتسکی استفاده شد. گروه های آزمایشی طی دوازده جلسه تمرین کردند. سپس از کودکان پس آزمون رشد اجتماعی و توانایی حرکتی به عمل آمد. داده ها با استفاده از روش های توصیفی و تحلیل کوواریانس بررسی شدند. مقدار α در این مطالعه 0٫05 بود.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد برنامه فعالیت های یکپارچگی گروهی (0٫002=p) و انفرادی (0٫006=p) در مقایسه با گروه کنترل بر توانایی ادراکی حرکتی کودکان موثر بود؛ اما از نظر میزان تاثیرگذاری تفاوت معناداری بین روش گروهی و انفرادی وجود نداشت (0٫327=p). همچنین مقایسه دو به دوی گروه ها در متغیر رشد اجتماعی نشان داد که تفاوت در مرحله پس آزمون بین گروه کنترل و گروه فعالیت های گروهی معنادار بود (0٫007=p) ؛ ولی بین گروه کنترل و انفرادی معنادار نبود (0٫064=p) و بین میانگین رشد اجتماعی دو روش گروهی و انفرادی تفاوت معناداری وجود داشت (0٫005=p) که نشان می دهد روش گروهی باعث بهبود رشد اجتماعی شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه اهمیت فعالیت های بدنی در ابعاد گسترده رشد کودک و اثر آن بر شکل گیری شخصیت کودک، توجه به این مرحله ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اوتیسم، توانایی ادراکی حرکتی، تمرین فردی و گروهی
 • زیبا سعیدی، اکبر دارویی *، بهروز دولتشاهی صفحه 86
  زمینه و هدف
  تعریف واژه، تکلیفی است که با استفاده از آن می توان مختصه های عمده هر واژه یا همان اطلاعات اصلی درباره هر واژه را به دست آورد. نقص در تشخیص مختصه های معنایی تعریفی واژه ها، یکی از مشکلاتی است که در کودکان اوتیستیک مشاهده می شود؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر آموزش مختصه های معنایی در بهبود مهارت تعریف واژه چهار کودک اوتیستیک با عملکرد بالا انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر جزو پژوهش های شبه تجربی از نوع مطالعات تک موردی و در قالب طرح ABA بود. برای اجرای پژوهش چهار کودک دارای اوتیسم با عملکرد بالا به روش غیرتصادفی ساده و در دسترس انتخاب شدند و برنامه درمانی مبتنی بر آموزش مختصه های معنایی به مدت سیزده جلسه بر روی آن ها اجرا شد. نتایج حاصل از اجرای برنامه با استفاده از ترسیم نمودار، تحلیل چشمی، محاسبه اندازه اثر دی کوهن و درصد بهبودی بررسی شد.
  یافته ها
  نمودار تغییرات امتیاز جنبه محتوایی هر چهار کودک در مرحله درمان، روند صعودی داشته است و در مرحله پیگیری افت امتیاز کودکان ناچیز بوده است. اندازه اثر در هر چهار کودک بیشتر از 0٫8 بود و همه بیماران درصد بالای بهبودی بالینی به دنبال دریافت برنامه درمان را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده، برنامه درمانی مبتنی بر آموزش مختصه های معنایی، باعث بهترشدن مهارت تعریف واژه در هر چهار کودک شده و نتایج درمانی در مرحله پیگیری نسبتا پایدار بوده است.
  کلیدواژگان: اوتیسم، تعریف واژه، مختصه های معنایی
 • مجید امیدی، سوگند قاسم زاده، حمیدرضا دهقان * صفحه 87
  زمینه و هدف
  اختلال اضطراب اجتماعی، ترسی بارز و مستمر از شرمنده شدن در موقعیت های اجتماعی یا هنگام انجام فعالیت در حضور دیگران است. این اختلال یکی از اختلال های اضطرابی بسیار شایع است که با ترس بارز و مستمر از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی منجر به ارزیابی فرد، مشخص می شود. هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد بر باورهای فراشناختی و نقص پردازش های شناختی-هیجانی دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود.
  روش بررسی
  روش این پژوهش، نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، همه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور چابهار بودند. نمونه گیری این پژوهش دربردارنده 36 نفر (18 نفر گروه آزمایش و 18 نفر گروه کنترل) بود که به صورت خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس اضطراب اجتماعی، مقیاس پردازش هیجانی و پرسش نامه نارسایی های شناختی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با روش آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (MANCOVA) تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش پذیرش و تعهد در افراد گروه آزمایش، با کاهش نقص پردازش های شناختی (0٫001>p) و افزایش مولفه های پردازش های هیجانی همراه بوده است (0٫001>p)؛ درحالی که در هیچ کدام از مولفه های فراشناخت، تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد وقتی افراد مضطرب اجتماعی تلاش می کنند تا از مهارت های شناختی و هیجانی خود استفاده کنند یا با دیگران به شیوه مناسبی تعامل داشته باشند، سطوح بالای اضطراب، عملکرد آنان را تضعیف یا حتی تخریب می کند.
  کلیدواژگان: آموزش پذیرش و تعهد، باورهای فراشناختی، نقص پردازش های شناختی-هیجانی، اختلال اضطراب اجتماعی
 • معصومه اسماعیل پور، مهدی رضایی *، زهرا پاشازاده آذری، نوید میرزاخانی، سید مهدی طباطبایی صفحه 88
  زمینه و هدف
  مشارکت در عادت های زندگی دوران کودکی برای رشد سلامت، اعتمادبه نفس، مهارت ها و ارتباطات همه کودکان، بدون توجه به توانایی یا ناتوانی، امری اساسی است. نقص مشارکت می تواند منجر به انزوا و گوشه گیری شده و تاثیر عمیقی بر کودکان بگذارد. هدف از این پژوهش، مقایسه مشارکت کودکان نشانگان داون هفت تا 13 ساله در عادت های زندگی با گروه همسالان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی است. جامعه آماری پژوهش، 36 کودک مبتلا به نشانگان داون هفت تا 13 سال در حال تحصیل در مدارس استثنایی شهر اسلام شهر (18 دختر و 18 پسر) و همتایان هفت تا 13 سال عادی آن ها بود. از پرسش نامه LIFE-H به منظور ارزیابی مشارکت کودکان استفاده شد.
  یافته ها
  در یافته های این مطالعه، تفاوت آماری معناداری در میانگین رتبه مشارکت در کودکان نشانگان داون و عادی در عادت های تغذیه (0٫64=p) مشاهده نشد. همچنین، در هر دو گروه، بیشترین امتیاز پرسش نامه مربوط به حیطه روابط بین فردی (میانگین داون=4٫7 و میانگین عادی=4٫9) و کمترین امتیاز مربوط به حیطه کار (میانگین داون=2٫72 و میانگین عادی=2٫97) بود. در میانگین نمره کل عادت های زندگی دختران و پسران نشانگان داون و عادی تفاوت آماری معناداری مشاهده شد (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  با استناد به یافته های این پژوهش، نتیجه می گیریم که نمره کل مشارکت در عادت های زندگی در کودکان نشانگان داون در مقایسه با کودکان عادی، کمتر است؛ ولی نمره مشارکت در بعضی از حیطه های عادت های زندگی (مثل مشارکت در عادت های تغذیه) با کودکان عادی همسال خودشان یکسان است.
  کلیدواژگان: مشارکت، نشانگان داون، عادت های زندگی
 • بهمن اکبری *، فهیمه رحیمی صفحه 89
  زمینه و هدف
  سوء مصرف مواد جزو آسیب های روانی اجتماعی محسوب می شود که با پیامدهای منفی فردی و اجتماعی همراه است. هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت تاب آوری روانی، کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی و عادی شهر رشت بود.
  روش بررسی
  در این بررسی علی- مقایسه ای، 200نفر (100 مرد مبتلا به مصرف مواد و 100 مرد عادی) به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند، سپس گروه ها از نظر ویژگی های جمعیت شناختی همتاسازی شده و به پرسشنامه های تاب آوری روانی، کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به شیوه تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین افراد معتاد و افراد عادی، از نظر نمرات تاب آوری، کیفیت زندگی و بهزیستی تفاوت وجود دارد و نمرات متغیرهای مذکور در مردان مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی کمتر از افراد عادی بود (0٫001>p)
  نتیجه گیری
  سطح پایین تاب آوری، کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی عواملی هستند که می توانند منجر به گرایش بیشتر افراد به مصرف مواد شود.
  کلیدواژگان: تاب آوری روانی، کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی، مصرف مواد
 • محمد بخشی مشهدلو، توکل موسی زاده*، محمد نریمانی صفحه 90
  هدف
  خانواده اساسی ترین و در عین حال بادوام ترین واحد عاطفی-اجتماعی است که در تمامی مراحل رشد فرد نقش مهمی ایفا می کند. در این بین مفهوم سازگاری زناشویی جایگاه برجسته ای را در مطالعه ارتباطات خانوادگی و زناشویی به خود اختصاص داده است. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر افزایش انطباق پذیری و رضایت زناشویی در زوجین ناسازگار بود.
  روش بررسی
  جامعه آماری پژوهش شامل 12 زوجی بود که جهت حل مشکلات و تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره شهر اردبیل تحت نظارت نظام روان شناسی در سال 97-96 مراجعه کرده بودند. زوجین واجد شرایط به روش تصادفی در دو گروه آزمایش مهارت حل مسئله اجتماعی (6 زوج) و گروه گواه (6 زوج) جای دهی شدند. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) و نرم افزار SPSS-22 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه مداخله حل مسئله اجتماعی و گروه گواه در تفاضل نمره های پیش آزمون- پس آزمون، انطباق پذیری و رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد (0٫001<p). همچنین آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی در افزایش میزان انطباق پذیری و رضایت زناشویی زوجین ناسازگار موثر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه روشن نمود که روش مهارت حل مسئله اجتماعی بر روی افزایش میزان انطباق پذیری و رضایت زناشویی در زوجین ناسازگار تاثیر مثبتی دارد و این برنامه مداخله آموزشی در بهبود و افزایش صمیمیت زناشویی موثر است.
  کلیدواژگان: مهارت حل مسئله اجتماعی، انطباق پذیری، رضایت زناشویی، زوجین ناسازگار
 • محمد خدایاری فرد، احمد منصوری*، محمدعلی بشارت، مسعود غلامعلی لواسانی صفحه 91
  هدف
  اختلال اضطراب فراگیر اختلالی جدی، شایع و ناتوان کننده است که منجر به پریشانی و اختلال بسیاری در کارکرد افراد می شود و هزینه زیادی به جامعه تحمیل می کند. مکانیسم ها و عوامل متعددی در ایجاد و تداوم آن دخیل اند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مقابله های معنوی و نشانه های اختلال اضطراب فراگیر در بین دانشجویان انجام گردید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- همبستگی بود. نمونه بررسی شامل 700نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم در شهر تهران در سال 1395 بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های مقابله معنوی (خارژنیسکا، 2015)، نگرانی ایالت پنسیلوانیا (مه یر و همکاران، 1990) و مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر (اسپیتزر و همکاران، 2006) استفاده گردید. داده های پژوهش حاضر به کمک نرم افزارهای آماری SPSSنسخه 24 و لیزرل و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین مقابله های معنوی و همچنین خرده مقیاس های مثبت و منفی مقابله معنوی با نشانه های اختلال اضطراب فراگیر و نگرانی (به استثنای مقابله اجتماعی مثبت) رابطه معناداری وجود دارد (0٫01>p). همچنین، مقابله های معنوی مثبت و منفی پیش بینی کننده نشانه های این اختلال هستند (0٫01>p). به علاوه، مدل مربوط به رابطه بین مقابله های معنوی و نشانه های اختلال اضطراب فراگیر، برازش قابل قبولی با داده ها دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت مقابله های معنوی در تجربه نشانه های اختلال اضطراب فراگیر تاکید دارد. همچنین، این یافته ها بیانگر اهمیت ترکیب عوامل معنوی در طراحی بسته های آموزشی یا مداخله های درمانی برای اختلال اضطراب فراگیر است.
  کلیدواژگان: مقابله معنوی منفی، مقابله معنوی مثبت، مدل یابی معادلات ساختاری، نگرانی
 • حمید کریمی، محمد کریمی*، بیژن شفیعی صفحه 92
  زمینه و هدف
  عملکرد حافظه فعال واج شناختی در افراد دارای لکنت و افراد بدون لکنت متفاوت است. تکلیف تکرار ناکلمه، یک آزمون رایج و مناسب برای بررسی مدار واج شناختی حافظه فعال است. پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر مداخله تکرار ناکلمه بر کاهش شدت لکنت کودکان دبستانی انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مداخله ای و یک مطالعه مورد منفرد بود که بر روی پنج کودک دارای لکنت انجام شد. نمونه ها از مراکز گفتاردرمانی و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. پس از تعیین موقعیت خط پایه و ارزیابی های اولیه، کودکان وارد برنامه مداخله شدند و طی هجده جلسه مداخله، برنامه آموزشی تکرار ناکلمه را به صورت انفرادی دریافت کردند و هم زمان ارزیابی های مستمر در طول مطالعه انجام شد و در پایان مطالعه، مجددا ارزیابی ها و اندازه گیری شدت لکنت تکرار شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل دیداری و اندازه اثر Cohen's d استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که به دنبال مداخله، تغییرات قابل ملاحظه ای به صورت کاهش درصد هجاهای لکنت شده و کاهش شدت لکنت در شرکت کنندگان مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده تاثیر مداخله تکرار ناکلمه از نظر آماری بر کاهش میزان شدت لکنت در کودکان موردمطالعه است و شواهد اولیه ای را به منظور استفاده از مداخله تکرار ناکلمه به عنوان یک روش درمانی مکمل در کنار سایر روش های درمانی برای درمان کودکان مبتلا به لکنت فراهم می آورد .با این حال معناداری این کاهش شدت لکنت از نظر بالینی شایسته بحث است.
  کلیدواژگان: تکلیف تکرار ناکلمه، لکنت، کودک دبستانی
 • ساحل گرامی*، محمد ابراهیم زاده موسوی، وحید قدری، نادره نادرجاه صفحه 93
  زمینه و هدف
  بسیاری از بیماران با اختلال وسواسی جبری، رفتارهای تکراری شبیه آنچه در اوتیسم توصیف شده است، نشان می دهند. والدین افراد دارای اختلالات طیف اوتیسم نیز علائم وسواس را دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تفاوت علائم وسواس بین والدین کودکان اوتیستیک و والدین کودکان غیراوتیستیک بود. همچنین، وسواس والدین به عنوان متغیر پیش بین در اوتیسم کودکان بررسی شد.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. برای انتخاب والدین دارای کودکان غیراوتسیتیک از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. به این ترتیب که 12 مهد کودک به صورت خوشه انتخاب گردید و از هر مهد کودک 12 نفر و نهایتا در مجموع 50زوج پدرومادر ازمهد کودک ها انتخاب شدند. از سوی دیگر، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از بین همه والدین دارای فرزند اوتیستیک عضو انجمن اوتیسم ایران، 50 زوج پدرومادر انتخاب شدند. به طورکلی، براساس فرمول «کوکران» حجم نمونه 200 نفر را دربرمی گرفت. پرسش نامه «وسواس فکری-عملی مادزلی» بین والدین کودکان اوتیستیک و والدین کودکان غیراوتیستیک توزیع و داده ها با استفاده از SPSS نسخه 21 تحلیل گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده شد. همچنین، برای بررسی قدرت پیش بینی وسواس در اوتیسم کودکان، روش تابع تشخیص نیز به کار رفت.
  یافته ها
  آزمون تی دو گروه مستقل، مشخص کرد میانگین نمره های کل وسواس والدین کودکان اوتیستیک از میانگین نمره های کل وسواس کودکان غیراوتیستیک بیشتر است و بین دو گروه تفاوت وجود دارد (0٫001<p). همچنین، میزان ارزش ویژه 0٫64 بود که براساس آن می توان گفت واریانس بالایی از متغیر وابسته دو گروه به وسیله تابع تشخیص تبیین می شود. لامبدای ویلکز نیز معناداری تابع را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  علائم وسواس در والدین کودکان اوتیستیک در مقایسه با والدین کودکان غیراوتیستیک بیشتر بود. همچنین، باید گفت وسواس والدین می تواند به منزله پیش بین در اوتیسم کودکان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طیف اوتیسم، وسواس، والدین، کودکان اوتیستیک
 • مهشید موقر، حسن میرزا حسینی*، مجید ضرغام حاجبی صفحه 94
  هدف
  افسردگی یکی از اختلالات شایع دوران کودکی است. پژوهشگران بر شناسایی عوامل مرتبط با افسردگی در دوره کودکی تاکید کرده اند. هدف پژوهش حاضر تبیین افسردگی بر اساس نقش مستقیم حمایت اجتماعی و نقش میانجی سبک های اسنادی در کودکان بود.
  روش بررسی طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کودکان مراکز بهزیستی تهران به تعداد 1120 کودک 7 تا 12 سال در 79 مرکز در سال 1396 تشکیل دادند. 545 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل، پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس (1992)، پرسشنامه سبک اسنادی کودکان پترسون و سلیگمن (1984) و پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر (1983) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-22 و AMOS 23 تحلیل شدند. آزمون های همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری با سطح معناداری 0٫05 به کار گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، سبک اسنادی درونی و پایدار منفی با افسردگی ارتباط معکوس و معناداری داشت (0٫001>p) و سبک اسنادی درونی منفی، پایداری، کلی با افسردگی ارتباط مستقیم و معناداری داشت (0٫001>p). همچنین، حمایت اجتماعی با افسردگی ارتباط منفی و معناداری داشت (0٫001>p). بین نمره کل سبک اسنادی، حمایت اجتماعی و افسردگی نیز ارتباط معناداری وجود داشت (0٫001>p). همچنین در سطح معادلات ساختاری نتایج نشان داد، حمایت اجتماعی با نقش میانجی سبک های اسنادی می تواند پیش بینی کننده افسردگی در کودکان باشند (0٫001>p).
  نتیجه گیری
  به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد، حمایت اجتماعی با نقش میانجی سبک های اسنادی می تواند مدل مطلوبی جهت پیش بینی افسردگی در کودکان باشد.

   
  کلیدواژگان: افسردگی، حمایت اجتماعی، سبک های اسنادی، کودکان
 • پیمان مرادی*، حسین داوودی، حسن حیدری، سیدعلی آل یاسین صفحه 95
  هدف
  اختلال نقص توجه- بیش فعالی یکی از اختلالات بسیار شایع در دوران کودکی است که همواره مورد توجه متخصصان سلامت روان بوده است. این اختلال می تواند پیامدهای منفی در تمامی جوانب زندگی فرد داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی برنامه ورزش مغزی و فرزنددرمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک بر نشانگان این اختلال بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی کودکان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود که به مراکز مشاوره شهرستان گرگان مراجعه کرده بودند. از بین کودکان واجد شرایط با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 30 نفر از دانش آموزان پسر 7 تا 11 ساله به همراه والدین شان انتخاب شدند. این افراد در دو گروه آزمایش (10 نفر در گروه ورزش مغزی و 10 نفر در گروه فرزنددرمانی) و یک گروه گواه (10 نفر) به صورت تصادفی گمارده شدند. پیش از شروع مداخله با استفاده از پرسشنامه کانرز از گروه ها پیش آزمون گرفته شد. سپس گروه های آزمایش تحت روش های درمانی قرار گرفتند. پس از آن از هر سه گروه پس آزمون و بعد از گذشت دو ماه، از گروه ها آزمون پیگیری به عمل آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس مکرر در سطح معناداری (0٫05=α) با بسته نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی (0٫001< p) در کاهش نشانگان نقص توجه-بیش فعالی اثربخش بودند، با این وجود اثربخشی روش ورزش مغزی از فرزنددرمانی بیشتر بود (0٫001‏p<‎‏). ‏
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخشی هر دو روش، پیشنهاد می شود از این روش های آموزشی به منظور بهبود وضعیت کودکان با اختلال نقص توجه/بیش فعالی در خانه و مدرسه استفاده شود.
  کلیدواژگان: ورزش مغزی، فرزنددرمانی، رابطه والد- کودک، نقص توجه، بیش فعالی
 • فهیمه روزبهانی، نرجس سوزنیان کاشانی، نفیسه افتخاری* صفحه 96
  هدف
  اختلال اضطراب فراگیر یکی از اختلالات شایع روان پزشکی است که باعث ناراحتی فرد و نقص در عملکرد رفتاری و شناختی او می گردد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روان درمانی بین فردی بر اضطراب و ناگویی هیجانی زنان دارای اضطراب فراگیر بود. روش بررسی طرح پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با انتخاب گروه گواه انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان دارای اضطراب فراگیر شهر تهران در سال 1397 تشکیل دادند که از میان آن ها با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس 30 نفر انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی و همکاران، 1994) و اضطراب (بک و همکاران، 1998) بود. ابتدا پیش آزمون اضطراب و ناگویی هیجانی انجام شد، سپس گروه آزمایشی طی 8 جلسه تحت روان درمانی بین فردی قرار گرفتند و گروه گواه، هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. بلافاصله بعد از اتمام مداخله، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با اجرای آنالیز کواریانس در سطح 0٫05 تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین اضطراب از 8٫63±49٫37 به 10٫98±27٫74 و ناگویی هیجانی نمره گروه آزمایش به ترتیب از 8٫15 ± 60٫11 به 10٫11±43٫43 کاهش پیدا کرد و نتایج کواریانس نشان داد که روان درمانی بین فردی به طور معناداری اضطراب و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب فراگیر را کاهش می دهد (0٫001p<). نتیجه گیری نتایج حاکی از اثربخشی روان درمانی بین فردی در کاهش اضطراب و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب فراگیر بود.
  کلیدواژگان: روان درمانی بین فردی، اضطراب، ناگویی هیجانی، اضطراب فراگیر
 • فهیمه روزبهانی، حسین اخلاقی کوهپایه* صفحه 97
  هدف
  امروزه بحران مواد مخدر از بحران های عمده جهانی است و محققان حیطه روان شناسی را بر آن داشته تا به علل و درمان افراد وابسته به مواد مخدر بپردازند؛ هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک های دلبستگی و طرح واره های ناسازگار اولیه با مطلوبیت اجتماعی معتادین در حال ترک ساکن شهرستان ملایر بود.
  روش بررسی
  روش تحقیق همبستگی-پیش بینی بود. جامعه آماری در این پژوهش را تمامی افراد معتاد در حال ترک شهرستان ملایر در سال 1397-1396 تشکیل داده بودند که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری در دسترس، 210 معتاد در حال ترک انتخاب شدند. بعد از هماهنگی های لازم با کلینیک های ترک اعتیاد شهرستان ملایر، پرسشنامه های پژوهش شامل مطلوبیت اجتماعی کراون و مارلو (1964)، سبک های دلبستگی هزن و شیور (1987) و طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (2003) در اختیار بیماران قرار گرفت. در نهایت نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های همبستگی پیرسون نشان داد که بین مطلوبیت اجتماعی با سبک دلبستگی ایمن همبستگی مستقیم و معناداری (0٫001p= و 0٫543r=) با دلبستگی ناایمن اجتنابی (0٫001p= و 0٫43-r=) و ناایمن دوسوگرا (0٫001p= و 0٫339-r=) همبستگی معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین بین ابعاد معیارهای سرسختانه، خویشتن داری و اطاعت با مطلوبیت اجتماعی همبستگی مستقیم و بین بقیه ابعاد طرح واره های ناسازگار اولیه و مطلوبیت اجتماعی همبستگی معکوسی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی دوسوگرا و طرح واره های محرومیت هیجانی، رهاشدگی، نقص، وابستگی، گرفتاری و بازداری هیجانی به پیش بینی معکوس و معنی دار مطلوبیت اجتماعی و سبک دلبستگی ایمن و طرح واره های انزوای اجتماعی، ایثار، معیارهای سرسختانه و خویشتن داری به طور مثبت توانستند به پیش بینی مطلوبیت اجتماعی بپردازند.
  کلیدواژگان: مطلوبیت اجتماعی، طرح واره های ناسازگار اولیه، سبک های دلبستگی، معتادین در حال ترک
 • ماندانا امینی، اکرم رضوانی زاده، رفعت جلوخانی نیارکی* صفحه 98
  زمینه و هدف
  وضعیت بهداشت روحی و روانی زنان باردار، تاثیر مستقیمی بر بهزیستی مادر و نوزاد دارد؛ بااین حال در تحقیقات گذشته از دیدگاه مشاوران خانواده، به موضوع رضایت زناشویی و افسردگی در دوران بارداری کمتر پرداخته شده است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان باردار بود.
  روش بررسی
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان باردار مراجعه کننده به خانه سلامت منطقه دو شهر تهران در نیمه دوم سال 1394 تشکیل داده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس سی نفر انتخاب شدند و در دو گروه به صورت تصادفی جایگزین گردیدند که یک گروه (پانزده نفر)، گروه آزمایشی و گروه دیگر (پانزده نفر) گروه گواه بود. جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در هشت جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد؛ اما برای گروه گواه، هیچ گونه مداخله ای اعمال نگردید. داده های لازم جمع آوری و با استفاده از روش آماری تجزیه وتحلیل کوواریانس یافته ها تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمرات پس آزمون گروه آزمایشی در میزان افسردگی، درمقایسه با پیش آزمون کاهش یافته (میانگین پیش آزمون 9٫657±29٫936، پس آزمون 10٫526±20٫036) و در میزان رضایت زناشویی افزایش یافته است (میانگین پیش آزمون 25٫490±111٫426 و پس آزمون 33٫526±145٫869)؛ اما در گروه گواه تغییر محسوسی ایجاد نشده است. نتیجه تحلیل کوواریانس نیز نشان داد که اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی (0٫001>p) و رضایت زناشویی (0٫001>p) معنا دار است.
  نتیجه گیری
  در مجموع، درمان پذیرش و تعهد که یکی از روش های درمانی غیردارویی مبتنی بر کاهش استرس و روان درمانی است، با استفاده از تکنیک های تغییر رفتار و ذهن آگاهی، شفاف سازی ارزش ها و اهداف، گسستگی و عمل متعهدانه، توانست افسردگی زنان باردار را بهبود بخشیده و باعث افزایش رضایت زناشویی زنان باردار شود.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ACT، افسردگی، رضایت زناشویی، زنان باردار
 • صدیقه سامانی*، سید ابوالقاسم مهری نژاد صفحه 99
  هدف
  سرمایه روان شناختی از مفاهیم روان شناختی مثبت نگر بوده که توجه زیادی به آن شده است و موجب انعطاف پذیری می شود. زمانی که افراد در مشاغل سخت مشغول به کار هستند، اهمیت سرمایه روان شناختی افزایش می یابد. هدف این پژوهش پیش بینی وضعیت رضایت و فرسودگی شغلی قضات جنایی کشور براساس سرمایه روان شناختی بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به روش زمینه یابی و همبستگی بود. نمونه های این پژوهش را 210 قاضی تشکیل دادند که به صورت دردسترس از تمام استان های کشور، انتخاب شدند. پرسشنامه های 23 قاضی جنایی به دلیل ناقص بودن حذف و 187 پرسشنامه به عنوان نمونه پژوهش تجزیه وتحلیل شد. از پرسشنامه های لوتانز (2007) برای سنجش سرمایه روان شناختی و اسپکتور (1985) جهت ارزیابی رضایت شغلی و مسلچ (1981) برای سنجش فرسودگی شغلی استفاده گردید. همچنین شاخص های آمار توصیفی و روش های آمار تحلیلی همچون آزمون کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و رگرسیون خطی چندگانه به کار رفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. سطح معناداری (α) برای تمامی آزمون ها برابر با 0٫05 بود.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل همبستگی با استفاده از ضرایب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد تمام ابعاد سرمایه روان شناختی خودکارآمدی (0٫336=r و 0٫001>p)، امیدواری (0٫358=r و 0٫001>p)، تاب آوری (0٫307=r و 0٫001>p) و خوش بینی (0٫178=r و 0٫015=p) دارای همبستگی مستقیم با رضایت شغلی قضات بودند. در این میان بعد امیدواری بیشترین و بعد خوش بینی کمترین همبستگی را با رضایت شغلی داشتند. همچنین تمام ابعاد سرمایه روان شناختی خودکارآمدی (0٫187-=r و 0٫011=p)، امیدواری (0٫326-=r و 0٫001>p)، تاب آوری (0٫252-=r و 0٫001>p) و خوش بینی (0٫192-=r و 0٫008=p) دارای همبستگی معکوس معنا دار با متغیر فرسودگی شغلی قضات بودند. در بررسی هم زمان ابعاد سرمایه روان شناختی خودکارآمدی (0٫001>p) و امیدواری (0٫030=p) با رضایت شغلی قضات جنایی، رابطه مستقیم و معنادار وجود داشت و در سایر ابعاد رابطه معناداری مشاهده نشد و از مدل حذف شدند. در ارزیابی هم زمان ابعاد سرمایه روان شناختی در میان قضات جنایی نیز امیدواری (0٫001>p) دارای توان پیش بینی فرسودگی شغلی در قضات جنایی بود و سایر ابعاد رابطه معناداری نشان ندادند و از مدل حذف شدند.
  نتیجه گیری
  توجه و ارتقای ابعاد سرمایه روان شناختی در میان قضات جنایی راهکاری موثر در کاهش فرسودگی و افزایش رضایت شغلی امر قضاوت بوده و افزایش امیدواری و تاب آوری در آن ها درمقایسه با دیگر ابعاد موثرتر است؛ بنابراین در گزینش قضات بهتر است از آزمون های سرمایه روان شناختی استفاده شود و پذیرش براساس نمرات دریافتی باشد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، خوش بینی، خودکارآمدی، امید، رضایت شغلی، فرسودگی شغلی
 • مهران سلیمانی*، سمیرا وکیلی، شهریار سلیمانی، سمیه قلی پور صفحه 100
  زمینه و هدف
  تاثیر کودک مبتلا به طیف اوتیسم بر خانواده به عواملی مانند ویژگی های شناختی و هیجانی و شخصیتی والدین، ارزیابی آن ها از مسئله، مهارت حل مسئله، راهبردهای منفی یا ناکارآمد و مهارت های اجتماعی آنان بستگی دارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی والدین کودکان طیف اوتیسم و والدین کودکان عادی انجام شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری را تمامی والدین دارای فرزند اختلال طیف اوتیسم و والدین دارای فرزند عادی شهرستان ارومیه تشکیل دادند. انتخاب گروه نمونه بدین صورت بود که 50 زوج دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم، با روش نمونه گیری دردسترس، از خانواده هایی با کودک طیف اوتیسم که در شهرستان ارومیه زندگی و به مرکز نگهداری و آموزش کودکان طیف اوتیسم در این شهر مراجعه کردند، همراه با 50 زوج دارای فرزند عادی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین والدین کودکان شاغل به تحصیل در مدارس ابتدایی شهر ارومیه، انتخاب شدند. ابزار پژوهش جهت بررسی هوش هیجانی، پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل آماری تی دو گروه مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد در متغیرهای هوش هیجانی کل (0٫020=p) و برخی از مولفه های آن ازجمله حل مسئله (0٫040=p)، شادمانی (0٫001<p)، روابط بین فردی (0٫030=p)، خوش بینی (0٫001<p)، عزت نفس (0٫050=p) و انعطاف پذیری (0٫010=p)، در بین والدین کودکان عادی و والدین کودکان طیف اوتیسم تفاوت معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش مبنی بر کم بودن هوش هیجانی و برخی از مولفه های آن در والدین کودکان طیف اوتیسم، آموزش های لازم در این زمینه به آن ها، باید در مداخلات به هنگام درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: والدین کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم، هوش هیجانی
 • الناز پیش قدم*، الهه آقایی، کمال پرهون صفحه 101
  زمینه و هدف

  اختلال هماهنگی رشدی یکی از اختلال های حرکتی شایع دوران کودکی است که تاثیرات مخربی بر عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی کودکان می گذارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی های ادراکی حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت.

  روش بررسی

  در قالب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، سی نفر از کودکان دختر دارای اختلال رشد هماهنگی ساکن شهر اصفهان در سال تحصیلی 1393-1392 انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش شانزده جلسه مداخله مبتنی بر بازی های ادراکی حرکتی دریافت کردند و نمرات پرسش نامه کانرز والدین و سیاهه اختلال هماهنگی رشدی ویژه والدین (DCD-Q7) قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بازی های ادراکی حرکتی تاثیرات معناداری بر حل مسئله و برنامه ریزی و سازمان دهی رفتاری هیجانی کودکان داشت (0٫001>p). افزون بر این یافته های پژوهش نشان داد که مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی های ادراکی حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی موثر است (0٫001>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی بازی های ادراکی حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، طراحی مداخلات مناسب برای درمان مشکلات شناختی این کودکان می تواند موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، بازی های ادراکی حرکتی، کارکردهای اجرایی
 • غلامرضا رجبی*، زهره کسایی نجفی، منوچهر تقی پور صفحه 102
  زمینه و هدف

  اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی سندرم بالینی است که توسط اختلال نقص توجه و فزون کنشی پایدار با رفتار تکانشی مشخص می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی آموزش شناختی رفتاری گروهی مادران بر کاهش اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی کودکان انجام گرفت. 

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از طرح های نیمه‎آزمایشی با پیش‎آزمون و پس‎آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. سی نفر از مادران کودکان 6تا12ساله بااختلال نارسایی توجه/فزون کنشی براساس فراخوان عمومی و مصاحبه بالینی ساختاریافته و ملاک های تشخیصی DSM-5، به صورت داوطلب انتخاب شدند. به طور تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. برای مادران گروه آزمایش، آموزش شناختی رفتاری گروهی برطبق الگوی ده جلسه ای بارکلی (1990)، هفته ای دو جلسه 90دقیقه ای اجرا شد. در تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری) و نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل واریانس با اندازه‎های تکراری نشان داد آموزش شناختی رفتاری گروهی مادران منجربه کاهش اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی کودکان گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل در مراحل پس‎آزمون و پیگیری شده است (0٫001>p). 

  نتیجه گیری

  به نظر می‎رسد آموزش شناختی رفتاری گروهی مادران، روشی مناسب برای کاهش نارسایی توجه/بیش فعالی کودکان با این اختلال باشد.

  کلیدواژگان: آموزش شناختی رفتاری، گروهی، اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی، کودکان
 • ساحره مستوفی، عزت دیره*، لیلا مقتدر صفحه 103
  زمینه و هدف

  از اختلال های شایع رفتاری کودک باآسیب شنوایی پرخاشگری است. طرحواره های هیجانی مادران می توانند عامل تشدیدکننده پرخاشگری باشند. هدف از این پژوهش پیش بینی پرخاشگری کودکان باآسیب شنوایی برمبنای طرحواره های هیجانی ناسازگار مادران بود.

  روش بررسی

  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را تمامی والدین دارای کودک باآسیب شنوایی مراجعه کننده به کلینیک ناشنوایی پژواک شهرستان رشت در سال 1396 تشکیل دادند. از تعداد 230 نفر والدین، 140 نفر براساس جدول مورگان با نمونه گیری دردسترس انتخاب شده و به پرسشنامه های پرخاشگری باس و پری و طرحواره های ناسازگار یانگ پاسخ دادند. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه و نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین طرحواره های ناسازگار مادر و پرخاشگری در کودکان ناشنوا رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت (0٫001>p، 0٫46=r). همچنین طرحواره های خودگردانی، بریدگی و «عملکرد مختل» در مادران توانستند پرخاشگری کودک را پیش بینی کنند و طرحواره بریدگی (0٫001>p، 0٫667=B) بیش از طرحواره های دیگر عامل پیش بینی کننده برای پرخاشگری بود.

  نتیجه گیری

  طرحواره های ناسازگار مادران پیش بینی کننده رفتار پرخاشگری در کودکان ناشنوا بود. این نشان می دهد برای کاهش رفتارهای پرخاشگری در کودکان ناشنوا می توان از اصلاح طرحواره های ناسازگار مادران با استفاده از درمان های روان شناختی مدد جست.

  کلیدواژگان: طرحواره هیجانی ناسازگار، پرخاشگری، آسیب شنوایی
 • آذر سراج خرمی، رضا پاشا*، فریبا حافظی، سعید بختیارپور، زهرا افتخار صفحه 104
  زمینه و هدف

  عوامل مختلفی در بروز و پیشرفت اختلال های خلقی و اضطرابی تاثیر دارند که از عوامل مهم تر، نشخوار فکری است. پژوهش حاضر با هدف  تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان نشخوار فکری افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی-جبری انجام گرفت. 

  روش بررسی

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. حجم نمونه را 80 نفر بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی-جبری تشکیل دادند که طبق تشخیص روان پزشک و برحسب  DSM-5 تشخیص داده شده بودند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش 40 نفر (20 افسرده، 20 وسواسی) و کنترل 40نفر(20 افسرده، 20 وسواسی) قرار گرفتند. برای اجرا، ابتدا از هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه نشخوار فکری پیش آزمون گرفته شد. سپس، گروه آزمایش طی هشت جلسه با روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، آموزش دیدند. بعد از اتمام جلسات پس آزمون در هر دو گروه اجرا و دو ماه بعد آزمون پیگیری انجام شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش نشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواسی-جبری در مرحله پس آزمون و پیگیری شد (0٫001<p).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش پیش بینی می شود که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان اختلالات روانی و پیشگیری از بروز و پیشرفت این اختلالات موثر است.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، نشخوار فکری، اختلال افسردگی اساسی، اختلال وسواسی- جبری
 • حسن باغنده*، فواد نیک نسب، ناجی قهرمانی، شهاب قهرمانی صفحه 105
  زمینه و هدف

   ناتوان هوشی یکی از ناهنجاری های ادراکی-حرکتی دوران رشد است؛ کودکان دارای ناتوانی هوشی علاوه بر بهره هوشی در مهارت های حرکتی نیز نمره کمتری از هم سن و سال های خود کسب می کنند. پژوهش های متعددی تاثیر تمرینات بدنی مختلف بر بهبود مهارت های حرکتی سایر کودکان را نشان داده اند؛ بنابراین هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر رشد مهارت های حرکتی پسران ناتوان هوشی تربیت پذیر بود.

  روش بررسی

  براساس هدف پژوهش، 20 پسر ناتوان هوشی تربیت پذیر از مرکز بهزیستی شهرستان مریوان با میانگین سنی 8٫1±3٫11 سال و ضریب هوشی 6٫84±39٫14 با روش نمونه گیری هدفمند مطالعه شدند. از همه کودکان پیش آزمون گرفته شد، سپس نمونه ها به صورت هدفمند به دو گروه 10 نفری کنترل و آزمایش تقسیم شدند. در این پژوهش برای سنجش مهارت های حرکتی درشت و ظریف از آزمون تبحر حرکتی برونینکس- اوزرتسکی استفاده شد. گروه آزمایش، تمرینات ادراکی- حرکتی را طی 24 جلسه و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه و سه روز در هفته انجام دادند. پس از 24 جلسه تمرین از هر دو گروه، پس آزمون به عمل آمد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون-های ناپارامتریک ویلکاکسون و یومن ویتنی (نرم افزار SPSS16) تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که این دوره تمرینی تاثیر معناداری روی مهارت های حرکتی سرعت دویدن و چابکی (0٫008=p)، تعادل (0٫015=p)، هماهنگی دوسویه (0٫015=p) و قدرت (0٫011=p) در گروه آزمایش داشته است. درحالی که تاثیر این دوره تمرینی روی مهارت های حرکتی سرعت پاسخ، کنترل بینایی- حرکتی و سرعت و چالاکی اندام فوقانی ازنظر آماری معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  از نتایج به دست آمده چنین برداشت می شود که برنامه تمرینی به کاررفته در پژوهش حاضر برای بهبود مهارت های حرکتی درشت در پسران ناتوان هوشی تربیت پذیر مناسب بوده و می تواند به عنوان برنامه تمرینی توسط مراکز مربوطه به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: ادراکی-حرکتی، کودکان ناتوان هوشی، مهارت حرکتی
 • آذر سراج خرمی، رضا پاشا*، فریبا حافظی، سعید بختیارپور، زهرا افتخار صفحه 106
  زمینه و هدف

  عوامل مختلفی در بروز و عود اختلال های خلقی و اضطرابی تاثیر دارد که از جمله عوامل مهم تر، نشخوار فکری است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر میزان استفاده از مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود.

  روش بررسی

  طرح پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. حجم نمونه شامل چهل نفر بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود که طبق نظر روان پزشک و برحسب DSM-5 تشخیص داده شده بودند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (بیست نفر) و کنترل (بیست نفر) قرار گرفتند. پروتکل به کارگرفته شده شامل پروتکل شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی سگال، ویلیامز و تیزدیل بود. برای اجرا، ابتدا از هر دو گروه با استفاده از پرسش نامه مکانیسم های دفاعی پیش آزمون گرفته شد. سپس گروه آزمایش طی هشت جلسه نوددقیقه ای با روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش دیدند و بعد از اتمام جلسات از هر دو گروه پس آزمون گرفته و دو ماه بعد آزمون پیگیری انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش استفاده از مکانیسم های رشدنایافته و روان آزرده در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در مرحله پس آزمون و پیگیری می شود (0٫001<p). همچنین میزان استفاده از مکانیسم های رشدیافته پس از اجرای روش درمانی به میزان زیادی افزایش یافت (0٫001<p).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش پیش بینی می شود که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با کاهش استفاده از مکانیسم های رشدنایافته و روان آزرده در درمان اختلالات روانی و پیشگیری از بروز و عود این اختلالات موثر خواهد بود.

  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، مکانیسم های دفاعی، اختلال افسردگی اساسی
 • حبیب الله نادری*، مریم رستمیان، فاطمه مومنی صفحه 107
  زمینه و هدف

  دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص، گروهی از دانش آموزان را تشکیل می دهند که باوجود برخورداری از توان ذهنی عادی، در کارکرد عصبی، پردازش اطلاعات در مغز و یادگیری برخی مطالب درسی مشکلاتی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اثربخشی آموزش مهارت های ادراکی-حرکتی بر عملکرد خواندن، نوشتن و ریاضی این دسته از دانش آموزان بود. 

  روش بررسی

  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص دوره ابتدایی شهرستان ساری (217=N) در سال تحصیلی 1391-1392 بود و نمونه پژوهش شامل 50 دانش آموز دختر و پسر دارای اختلال یادگیری خاص (25 نفر به عنوان گروه آزمایش و 25 نفر به عنوان گروه کنترل) بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از بین جامعه آماری ذکرشده انتخاب شدند. از مصاحبه تشخیصی و آزمون هوش ریون برای شناسایی و همتاسازی آزمودنی ها و از آزمون محقق ساخته برای جمع آوری داده های موردنیاز به منظور مقایسه آزمودنی ها استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیره صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد آموزش مهارت های ادارکی حرکتی بر مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص تاثیر داشته است (0٫001≥p).

  نتیجه گیری

  ارائه آموزش مهارت های ادراکی حرکتی به دانش آموزانی که از اختلال یادگیری خاص رنج می برند، می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را در مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضی بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: مهارت های ادراکی حرکتی، اختلال یادگیری، عملکرد تحصیلی
 • علی اکبر اصغری راد*، وحید شهریاری صفحه 108
  زمینه و هدف

  مطالعات درباره مثبت نگری نشان می دهد که افراد دارای سبک تبیینی خوش بینانه و به عبارت دیگر، افراد مثبت نگر، در مقایسه با افراد دارای سبک تبیینی بدبینانه، به هنگام رویارویی با رویداد های استرس زای عمده زندگی، کمتر به ضعف سلامت جسمانی یا افسردگی و ناامیدی دچار می شوند یا به خودکشی دست می زنند. بنابراین هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه پیشرفت و شادکامی معلولان است.

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی (مداخله ای) پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری شامل همه معلولان جسمی حرکتی مذکر، در رده سنی20 تا 24 سال شهر جاجرم (50 نفر) بود که با روش نمونه گیری در دسترس چهل نفر که نمرات پایینی از نظر میزان انگیزه پیشرفت و شادکامی کسب کرده بودند، انتخاب و به دو گروه آزمایش (بیست نفر) و کنترل (بیست نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی به مدت هشت جلسه یک ونیم ساعته قرار گرفتند. میزان انگیزه پیشرفت نمونه با پرسش نامه انگیزه پیشرفت ACMT و میزان شادکامی با پرسش نامه شادکامی آکسفورد (1989) اندازه گیری شد. یک هفته پس از پایان آموزش ، مجددا پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شد. با بررسی نمونه ها نتایج نشان داد، آموزش مهارت های مثبت اندیشی در افزایش انگیزه پیشرفت و شادکامی به طور معناداری موثر بوده است (0٫001>p).

  نتیجه گیری

  یافته ها بیانگر تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش انگیزه پیشرفت و شادکامی معلولان جسمی حرکتی است. لازم است مراکز بهزیستی درباره افزایش مهارت های زندگی و نگاه مثبت این عزیزان گام های بیشتری بردارند و برنامه ریزی های دقیق تری ارائه دهند.

  کلیدواژگان: آموزش مهارت های مثبت اندیشی، انگیزه پیشرفت، شادکامی، معلولان جسمی حرکتی
 • علی صادقی سیاح، غلامعلی افروز*، علی اکبر ارجمندنیا، مسعود غلامعلی لواسانی صفحه 109
  زمینه و هدف

  هدف اصلی در آموزش دانش آموزان آهسته گام (ناتوانی هوشی) با نشانگان داون این است که به آن ها کمک شود تا توانایی های بالقوه خود را تا بالاترین درجه پرورش دهند و در جهت تامین نیازهای خود و انتظارات معقول جامعه به کفایت لازم برسند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثربخشی آموزش متون خواندن کاربردی بر مهارت خواندن دانش آموزان آهسته گام (ناتوانی هوشی) با نشانگان داون با رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور بود. 

  روش بررسی

  روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمام دانش آموزان دبستانی آهسته گام (ناتوانی هوشی) با نشانگان داون شهرستان همدان بودند که در سال تحصیلی 96- 1395در مدارس استثنایی شهرستان همدان مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 20 نفر دانش آموز آهسته گام (ناتوانی هوشی) دبستانی بانشانگان داون بود که به صورت در دسترس انتخاب گردیدند. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم، از دو آزمون جداگانه پیشرفت تحصیلی خواندن (پیش آزمون و پس آزمون) محقق ساخته استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق انجام آزمون تحلیل کوواریانس و با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش متون خواندن کاربردی با رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور بر عملکرد خواندن دانش آموزان آهسته گام (ناتوانی هوشی) با نشانگان داون، تاثیر معناداری دارد (0٫001p<). 

  نتیجه گیری

  از نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر استنباط می شود هرچه قدر متون خواندنی که به دانش آموزان آهسته گام (ناتوانی هوشی) با نشانگان داون آموزش داده می شود، کاربردی تر باشد، یعنی دانش آموزان توانایی خواندن، فهمیدن و کاربست آن متون را در زندگی روزانه و موقعیت های اجتماعی داشته باشند، عملکردشان در خواندن بهبود می یابد.

  کلیدواژگان: متون خواندن کاربردی، برنامه آموزش انفرادی، دانش آموزان آهسته گام (ناتوانی هوشی) با نشانگان داون، رویکرد خانواده محور، عملکرد خواندن
 • احمد کربلایی محمد میگونی* صفحه 110
  زمینه و هدف

  فرایندهای شناختی درگیر که به افزایش آسیب پذیری در رفتارهای خودکشی گرا منجر می شود، به خوبی بررسی نشده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش میانجی گر افسردگی و اضطراب در رابطه بین راهبردهای تنظیم هیجانی نشخوار ذهنی و سرکوب فکر و افکار خودکشی بود.

  روش بررسی

  پژوهش توصیفی از نوع هم بستگی و جامعه آماری شامل تمام ساکنان شهر کرج در بهار سال 1395 به تعداد یک میلیون و 614هزار و 626 نفر بود که از میان آن ها 351 نفر به روش نمونه برداری خوشه ایچندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل مقیاس افکار خودکشی بک (1979)، پرسش نامه افسردگی بک (1996)، پرسش نامه اضطراب بک (1988)، مقیاس سبک های پاسخ نشخواری نولن-هوکسیما و مارو (1991) و پرسش نامه سرکوب خرس سفید وگنر و زاناکاس (1994) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آموس، روش الگویابی معادله های ساختاری و برآورد بیشینه احتمال و در سطوح معناداری 0٫01 و 0٫05 تحلیل شدند. 

  یافته ها

  ضریب مسیر مستقیم بین راهبرد تنظیم هیجانی نشخوار ذهنی با افکار خودکشی (0٫042=p و 0٫132=β) مثبت و در سطح 0٫05 و ضرایب مسیر مستقیم بین راهبرد تنظیم هیجانی نشخوار ذهنی با افسردگی (0٫001=p و 0٫702=β)، راهبرد تنظیم هیجانی نشخوار ذهنی با اضطراب (0٫001=p و 0٫596=β)، راهبرد تنظیم هیجانی سرکوبی فکر با اضطراب (0٫007=p و 0٫124=β) و افسردگی با افکار خودکشی (0٫001=p و 0٫305=β) مثبت و در سطح 0٫01 معنادار بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد افسردگی، رابطه بین راهبرد تنظیم هیجانی نشخوار ذهنی و افکار خودکشی را میانجی گری کرد (0٫001= pو 0٫214= β). 

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش، نشخوار ذهنی با مانع شدن از به کارگیری گزینه های سازگارانه تر از جمله حل مسئله، خطر افسردگی و در نهایت، افکار و رفتارهای خودکشی گرا را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، افکار خودکشی، سرکوبی فکر، نشخوار ذهنی
 • مجید اوجاری، الهه عرب عامری، عبدالله قاسمی*، علی کاشی صفحه 111
  زمینه و هدف

  در کشور ما، اطلاعات کمی درباره کاربردی بودن هنجار آزمون های حرکتی کشورهای غربی، که فرهنگ و جغرافیای متفاوتی دارند، فراهم است. هدف از انجام دادن این پژوهش، مقایسه عملکرد حرکتی کودکان هفت تا ده ساله شهر اراک با هنجار کودکان بریتانیایی مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان 2 (MABC2) بود. 

  روش بررسی

  این پژوهش از انواع پژوهش های توصیفی بود که با مشارکت 503 کودک با رشد طبیعی که به صورت تصادفی خوشه ایاز مدارس شهر اراک در سال 1395 انتخاب شده بودند، انجام گرفت. همه کودکان با استفاده از مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان 2 (MABC2) (هندرسون، ساگدن و بارنت، 2007) ارزیابی و با جدول های هنجاری کودکان بریتانیایی مقایسه شدند. مقایسه های آماری با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای، t مستقل و مانوا یک راهه انجام گرفت.

  یافته ها

  اختلافات بین فرهنگی بسیاری در تکالیف آزمون به دست آمد. برتری در خرده مقیاس چالاکی دستی به نفع کودکان ایرانی (0٫004=p) و در تعادل (0٫001>p) و نمره کلی آزمون (0٫001>p) به نفع هم سالان بریتانیایی بود. تفاوت در خرده مقیاس هدف گیری و دریافت معنادار نبود. در صورت استفاده از هنجار بریتانیایی شیوع اختلال هماهنگی رشدی در جامعه حاضر 9٫5درصد بود که نشان می دهد می تواند احتمال ایجاد مثبت کاذب را افزایش دهد. متغیر جنس به طور معناداری بر نمرات خرده مقیاس ها و نمره کلی آزمون اثر گذاشت؛ اما اندازه آثار یافت شده ناچیز بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به تفاوت های معنادار در عملکرد آزمون MABC2 در بین کودکان دو جامعه، تدوین هنجار جامعه، به ویژه در کشور ما، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر را می توان گامی به منظور استانداردسازی آزمون MABC2 در جامعه کودکان ایرانی تلقی کرد. 

  کلیدواژگان: اختلال رشد هماهنگی حرکتی (DCD)، مجموعه آزمون ارزیابی حرکت برای کودکان 2 (MABC2)، شایستگی حرکتی، ارزیابی حرکتی، روایی هنجار، کودکان
 • حسن عبدی، عبدالله قاسمی*، الهه عرب عامری، فرشاد غزالیان صفحه 112
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرینات استقامتی و مصرف متیل فنیدیت بر سلول های پورکینژ موش های صحرایی مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی (AD/HD) بود.

  روش بررسی

  روش تحقیق از نوع تجربی بود. آزمودنی ها را در ابتدا 40 سر موش صحرایی نژاد ویستار با دامنه سنی 4تا6 هفته تشکیل دادند که به دو گروه کنترل هفت سر و گروه تزریق L-NAME 33 سر به طور تصادفی ساده تقسیم شدند. گروه تزریق L-NAME در سن 8تا12هفتگی با میانگین و انحراف استاندارد وزنی 8٫379±181٫70 گرم، در یک گروه پنج تایی نمونه برداری خونی و چهار گروه هفت تایی شامل گروه AD/HD، گروه AD/HD+ تمرین استقامتی، گروه AD/HD+ مصرف متیل فنیدیت و گروه AD/HD+ تمرین استقامتی+ مصرف متیل فنیدیت بودند. از آزمون Open Field جهت تشخیص بیش فعالی و از تردمیل پنج بانده جهت تمرینات استقامتی استفاده شد. موش های صحرایی پنج روز در هفته و روزی 30 دقیقه، برای مدت 28 روز به تمرین دویدن پرداختند. آزمون های کلوموگروف اسمیرنوف و تی همبسته و واریانس یک طرفه جهت تجزیه وتحلیل داده ها به کار گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین تعداد سلول های پورکینژ گروه کنترل درمقایسه با دیگر گروه ها (AD/HD بدون تمرین و بدون مصرف متیل فنیدیت، AD/HD+ تمرین استقامتی، AD/HD+ مصرف متیل فنیدیت، AD/HD+ مصرف متیل فنیدیت+ تمرین استقامتی) تفاوت معنا داری وجود داشت (0٫001≥p). همچنین بین تعداد سلول های پورکینژ گروه AD/HD بدون تمرین استقامتی و بدون مصرف متیل فنیدیت درمقایسه با دیگر گروه ها (کنترل، AD/HD+ تمرین استقامتی، AD/HD+ مصرف متیل فنیدیت، AD/HD+ مصرف متیل فنیدیت+ تمرین استقامتی) تفاوت معنا داری مشاهده شد (0٫001≥p)؛ اما بین تعداد سلول های پورکینژ گروه+AD/HD  تمرینات استقامتی با گروه+AD/HD  مصرف متیل فنیدیت و همچنین با گروه+AD/HD  مصرف متیل فنیدیت+ تمرینات استقامتی تفاوت معنا داری یافت نشد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد 30 دقیقه تمرینات استقامتی در روز می تواند جایگزین مصرف داروی متیل فنیدیت در ارتباط با تغییرات سلول های پورکینژ مخچه برای الگوی حیوانی AD/HD باشد.

  کلیدواژگان: اختلال کم توجهی، بیش فعالی، سلول های پورکینژ، تمرین استقامتی، متیل فنیدیت
 • معصومه حسینی کیا، شعله امیری*، غلامرضا منشئی، محمدعلی نادی صفحه 114
  زمینه و هدف

  بسیاری از عوامل تهدیدکننده سلامت و رفتارهای پرخطر از سن نوجوانی شروع می شود. اختلال اضطراب اجتماعی یکی از رایج ترین بیماری های روان شناختی است که از خصوصیات عمده آن می توان به ترس افراطی و پایدار و اجتناب از موقعیت های اجتماعی و همچنین ترس از ارزیابی منفی اشاره کرد. مهارت های اجتماعی، محور اصلی رشد اجتماعی، شکل گیری روابط اجتماعی، سازگاری اجتماعی و حتی سلامت روان فرد است که در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در مقایسه با همسالان شان ضعیف تر است. از سویی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به عنوان یکی از الگوهای درمانی بسط یافته اخیر، در کاهش نشانه های اضطرابی بسیاری از اختلالات اضطرابی موثر است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و مهارت های اجتماعی بر کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی نوجوانان انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع شبه آزمایشی و پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل بوده و جامعه آماری پژوهش شامل همه نوجوانان دختر مشغول به تحصیل در سال 1394 شهرستان نوشهر بود. بدین منظور 75 نفر از نوجوانانی که تشخیص اضطراب اجتماعی داشتند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (25 نفر در گروه آموزش مهارت های اجتماعی، 25 نفر در گروه آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد و 25 نفر در گروه کنترل) تقسیم شدند. آموزش به مدت 10 جلسه بر روی گروه های آزمایش انجام شد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش، پرسش نامه هراس اجتماعی «کانور» بود و همه آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل در ابتدای جلسه ها، انتهای آن و سه ماه پس از اتمام آموزش (مرحله پیگیری) به سوال های آن پاسخ دادند. به منظور تجزیه وتحلیل یافته ها در این پژوهش، از شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس برای اندازه گیری مکرر و آزمون های تعقیبی با نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مکرر نشان داد که تفاوت میانگین گروه های آزمایش (آموزش مبتنی بر پذیرش، تعهد و مهارت های اجتماعی) با گروه کنترل معنادار است (0٫001>p). همچنین، نتایج آزمون های تعقیبی نشان داد که بین سه گروه آزمایش مهارت های اجتماعی، پذیرش و تعهد و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (0٫001>p). اما بین گروه های آزمایش آموزش مهارت های اجتماعی و آموزش پذیرش و تعهد تفاوت معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت های اجتماعی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش علائم اضطراب اجتماعی نوجوانان موثر است؛ بنابراین، می توان از هر دو شیوه برای افزایش عملکرد فردی، خانوادگی، اجتماعی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان مضطرب اجتماعی بهره برد. این توانایی به نوجوانان انتقال می یابد تا بدون ترس از قضاوت دیگران در موقعیت های اجتماعی قرار بگیرند و با تکیه بر توانمندی های خود در مسیر پیشرفت قدم بگذارند.

  کلیدواژگان: آموزش پذیرش و تعهد، مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی، نوجوانان
 • آرزو مرادی، علی خادمی* صفحه 115
  زمینه و هدف

  به طور معمول، تولد فرزند سازگاری های جدیدی را در خانواده می طلبد. آمدن نوزاد، علاوه بر مشکل های ویژه ای چون تغذیه، نگهداری، پرستاری و مانند آن، فشارهای روانی بسیاری را بر والدین تحمیل می کند. در این بین همدلی و ادراک از خدا می تواند تاثیرات مثبتی در کاهش فشارها برای مادران داشته باشد؛ لذا این پژوهش با هدف مقایسه مولفه های ادراک از خدا و همدلی در بین مادران کودکان استثنایی شهرستان ارومیه انجام شد.

  روش بررسی

  نوع روش تحقیق علی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را مادران کودکان کم توان ذهنی و نابینا و ناشنوا تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس، تعداد 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری، پرسشنامه 72سوالی لارنس و پرسشنامه داویس بود. برای انجام تجزیه وتحلیل داده های آماری از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و همچنین از تحلیل واریانس، آزمون کلموگروف اسمیرنف، آزمون لوین، آزمون باکس و آزمون کرویت بارتلت با نرم افزار SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد بین میانگین حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تاثیر، مشیت (مولفه های ادراک از خدا)، دیدگاه گرایی و آشفتگی شخصی (مولفه های همدلی) در سه گروه مادران کودکان استثنایی تفاوت معنا داری وجود نداشت؛ اما میانگین دغدغه همدلانه (مولفه همدلی) برای سه گروه جامعه متفاوت به دست آمد (0٫012=p). براساس آزمون تعقیبی LSD مشخص شد میانگین دغدغه همدلانه در دو گروه مادران کودکان کم توان ذهنی و نابینا (0٫014=p) و همچنین مادران کودکان کم توان ذهنی و ناشنوا از لحاظ آماری متفاوت است (0٫007=p).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش حاضر، دغدغه همدلانه مادران کودکان ناشنوا بیشتر از مادران کودکان نابینا و مادران کودکان کم توان ذهنی است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت مادران کودکان ناشنوا بیشتر از دو گروه دیگر نیازمند کمک و راهنمایی و مداخله های درمانی درزمینه همدلی هستند. 

  کلیدواژگان: مولفه های ادراک از خدا، همدلی، مادر، کودکان کم توان ذهنی، نابینا، ناشنوا
 • فرید سعیدی* صفحه 116

  در یک دهه اخیر، شاهد ظهور رویه ای فکری بوده ایم که بر پایه قواعد حقوق شهروندی شکل گرفته است. فرایند شکل گیری، قانون گذاری و نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه ها و الزامات حمایتی تلقی می شود. برای نخستین بار، گامی که در جهت انطباق پذیری کارکرد و توانایی معلولان با اجتماع برداشته شد همان بررسی مفاد قانون جامع در پرتو کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان بود. گفتنی است این امر در چهارچوب طرح مفهوم «معلول شهروندی موثر» با استفاده از ایده بستر سازی قاعده مند در فضای مجازی برای معلولان محسوب می شود. ایجاد قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت، به همراه اتخاذ شیوه های هدایتی و نظارتی و حمایتی، زمینه ساز حضور اجتماعی قشر مذکور خواهد بود. تدوین و تنظیم سند قانون جامع حمایت از معلولان در مورخ 16اردیبهشت1383 که در قالب قوانین بین المللی از قبیل اعلامیه جهانی معلولان در سال 1975 و کنوانسیون بین المللی حقوق معلولان مصوب 13دسامبر2006 بوده، نقطه عطفی در جریان شناسی ناتوانی در ایران به شمار می رود. اهم اهداف نوشتار حاضر تحلیل ابعاد قانون گذاری و برطرف کردن نقاط ابهام موجود در قانون مذکور بود که می توان آن را موجبات ارتقای سازوکار سیاست گذاری ها، مناسب سازی، دسترسی پذیری، تردد، تحرک، خدمات بهداشتی، درمانی، توان بخشی، امور ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی، کارآفرینی و اشتغال، فرهنگ سازی، ارتقای آگاهی های عمومی، ایجاد فضایی برای تحصیل حقوق مدنی و شهروندی برشمرد. این موضوع بر سه عرصه پیشگیری و توان بخشی و فرصت های برابر، متمرکز است و از طریق ارائه سازوکار مطروحه، موجبات ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب افراد دارای ناتوانی را در جامعه فراهم می سازد.

  کلیدواژگان: سیاست‎گذاری، مشارکت معلولان، توان‎بخشی، معلول شهروندی موثر، حمایت از معلولین
 • حسین پیری زاده، سیده مریم خدامی*، زهرا سلیمانی، محمدحسین ضرغامی صفحه 117
  زمینه و هدف

  نوای گفتار ناظر بر کاربرد مختصه های آوایی و صوتی به شیوه ای نظام مند است که نقشی مهم و اساسی در تعاملات ارتباطی انسان و رشد زبان دارد. با توجه به نقش حائز اهمیت مهارت های نوای گفتار، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مهارت های صورت نوای گفتار و بررسی اثر سن و جنسیت بر مهارت های نوای گفتار در کودکان بهنجار پنج تا یازده ساله فارسی زبان انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی بر روی 105 کودک دختر و 105 کودک پسر بهنجار در گروه های سنی پنج تا شش ساله، هفت تا هشت ساله و نه تا ده ساله اجرا شد. مهارت های تمییز و تقلید واحدهای کوتاه و بلند کودکان با استفاده از نسخه فارسی-رایانه ای «نیمرخ عناصر نوایی در ارتباط کلامی» ارزیابی گردید که در آن امتیاز دوازده یا بیشتر در هر خرده آزمون به معنای مهارت کودک در آن خرده آزمون است. به منظور مقایسه عملکرد کودکان به تفکیک گروه های سنی و جنسی، از آزمون های ناپارامتری کروسکالوالیس و یومن ویتنی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد در گروه سنی پنج تا شش ساله، کودکان تنها در تکلیف «تمییز واحدهای بلند» امتیاز کمتر از سطح توانش (<12) کسب کردند؛ درحالی که در گروه های سنی هفت تا هشت ساله و نه تا ده ساله، کودکان در تمامی خرده آزمون ها امتیازی بیشتر از سطح توانش (>12) کسب نمودند. بررسی نتایج مطالعه به تفکیک جنسیت نشان داد که دختران و پسران در تمامی تکالیف بخش صورت، نمراتی بیشتر از سطح توانش کسب کردند. بررسی امتیاز کودکان به تفکیک گروه های سنی نشان داد که بین عملکرد کودکان در گروه های سنی، تفاوت معناداری در تمامی تکالیف بخش صورت وجود دارد (0٫05>p)؛ در حالی که تفاوت امتیازها به تفکیک جنسیت تنها در تکالیف «تقلید واحدهای کوتاه» و «تمییز واحدهای بلند» معنادار شد (0٫05>p).

  نتیجه گیری

  توانایی تمییز و تقلید نوای گفتار در کودکان بهنجار فارسی در محدوده سنی پنج تا یازده سال با افزایش سن پیشرفت می کند. همچنین این طور پیش بینی می شود که در زبان فارسی، کودکان از هفت سالگی به بعد در تمییز و تقلید مهارت های نوای گفتار به مهارت می رسند.

  کلیدواژگان: نوا، تمییز، تقلید، صورت، روان شناسی زبان، کودکان، فارسی
 • وجیهه خزیمه، محمدرضا صفاریان طوسی* صفحه 118
  زمینه و هدف

  ناتوانی یادگیری کودکان، مشکلاتی برای والدین و به ویژه مادران ایجاد می کند. هدف از این پژوهش، مطالعه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب و امید به زندگی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور به روش نمونه گیری در دسترس، سی نفر از مادران کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری از شهر نیشابور در سال 1395 انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (در هر گروه پانزده نفر). گروه آزمایش، آموزش شناختی رفتاری را در ده جلسه نوددقیقه ای به صورت هفتگی دریافت کردند. گروه کنترل نیز هیچ مداخله ای دریافت نکرده و در لیست انتظار بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991)، اضطراب بکو اپستین (1993)، پرسش نامه اختلالات یادگیری کلورادو (2011) استفاده شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل گردید. در سطح توصیفی از آماره های میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در سطح استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب مادران کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری تاثیر دارد (0٫001>p). همچنین آموزش شناختی رفتاری بر افزایش امید به زندگی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری نیز تاثیر دارد (0٫001>p).

  نتیجه گیری

  می توان گفت که برنامه ریزی برای آموزش شناختی رفتاری بر اضطراب و امید به زندگی مادران کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری اهمیت ویژه ای دارد.

  کلیدواژگان: شناختی رفتاری، اضطراب، امید به زندگی، ناتوانی های یادگیری
 • حسام الدین احمدی سرتختی، غلامعلی افروز*، مژگان سپاه منصور، مسعود لواسانی، رویا کوچک انتظار صفحه 119
  زمینه و هدف

  نوجوانی دوره ای با مخاطره بالا، برای دچارشدن به بسیاری از انواع رفتارهای مشکل آفرین ازقبیل سوءمصرف مواد و بزهکاری و غیره است. مطالعات متعددی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان را بررسی کرده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل فردی و خانوادگی و اجتماعی در نگرش به بزهکاری نوجوانان انجام شد.

  روش بررسی

  روش اجرای پژوهش، توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل چندسطحی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بابل تشکیل دادند که 689 نفر (334 پسر و 355 دختر) از آنان به روش نمونه گیری خوشه ایمرحله ای برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های بزهکاری، هوش هیجانی، خودارزشمندی، مقیاس ادراک والدین، سنجش خانواده، حمایت اجتماعی و پرسشنامه پاسکال و همکاران بود. جهت توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و شاخص هایی همچون میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای کمی و تعداد و درصد برای متغیرهای کیفی استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه و مدل سازی خطی سلسله مراتبی با بهره گیری از نرم افزار STATA ویرایش 14 انجام شد. مقدار آلفا در تمامی آزمون ها برابر با 0٫05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در هر دو روش مدل سازی خطی چندگانه و سلسله مراتبی نشان داده شد که متغیرهای جنسیت، سن، خودارزشمندی و گرمی اثر آماری معناداری بر نگرش به بزهکاری ندارند؛ درحالی که متغیرهای هوش هیجانی (0٫001>p)، عملکرد خانواده (0٫001>p)، حمایت از خودمختاری (0٫001=p)، درگیری (0٫010=p)، ارتباط با همسالان بزهکار (0٫001>p)و حمایت اجتماعی (0٫001>p) اثر آماری معناداری بر نگرش به بزهکاری نشان دادند.

  نتیجه گیری

  عوامل فردی و خانوادگی و اجتماعی در نگرش به بزهکاری نوجوانان تاثیر معناداری دارند؛ بنابراین در برنامه ریزی های صورت گرفته برای نوجوانان که سرمایه عظیم کشور و جوانان آینده هستند باید به نقش این عوامل توجه شود. پیامدهای نامناسب بزهکاری برای خود نوجوانان و خانواده ها و به خصوص جامعه بسیار است. برای رسیدن به چنین هدفی باید آگاهی از علل و عوامل موثر در بزهکاری نوجوانان را کسب کرد.

  کلیدواژگان: عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی، بزهکاری نوجوانان
|
 • Bita Tavakkoli*, Taghi Poorebrahim Page 1
  Background&Objective
  Obsessive beliefs as disturbing thoughts in the mind have a destructive effect on psychological and behavioral balance. Of the major problems that obsessive individuals face, it is a low resilience; psychologically, resilient or invulnerable, that is, the ability of some individuals to overcome what is severely threatening their growth. On the other hand, in this research, we try to reduce obsession and increase the resilience with the use of psychometric approach. Although there is evidence of the effect of allegory on resonance, in Iran, however, there has not yet been a study titled "The Effect of Logical Therapy on the Reduction of Obsessive Beliefs and Increasing Perseverance." Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effect of group therapy on reduction of obsessive-compulsive beliefs and increased resiliency in women.
  Methods
  This was a quasi-experimental pre-test, post-test, and follow-up with control and experimental group. The ISAR of the Obsessive-Verbal Beliefs-OBQ 44 tests and the Conner-Davidson Consolidation Scale (CD-RISC). The statistical population consisted of all women in Tehran who were selected through a population sampling method of twenty women who scored higher scores on this scale of obsessive beliefs. To obtain information from a community of mothers of the students, an educational complex was used in Tehran's 3rd District. The questionnaire of obsessive-compulsive beliefs was given to one hundred people aged between 30 and 45 years old. Twenty people who scored higher scores on this scale were selected as samples. The criterion for entering the community was only the scale of obsessive beliefs. After selecting the sample, the resilience scale was also performed as a second variable (another pre-test) on the sample. Then, 10 people in the experimental group and 10 in the control group were randomly assigned. In the interval between pre-test and post-test, the training group underwent a group of 10 sessions of semantic therapy. Post-extraction research data were analyzed by repeated measurements analysis using SPSS software.
  Results
  To analyze the variance for repeated measures, we examined the assumptions of this test. Shapiro Wilk test was used to check the normal scores. The results showed that the distribution of data is normal. Levin's findings also showed that the homogeneous assumption of covariance of data and the slope of regression is established. The results of Mocheli's test also showed that there is no spheroidal assumption, and therefore we can use the result of in-group tests with moderate degrees of freedom and the Hove-Felt correction. The mean of the irradiation variables for the control group in the pretest was 67.33, in the post-test, 66.22 and in the follow-up period, was 67.66, and for the experimental group in the pretest, 68.22, in the post-test, 82.77,and the follow up was 78.22. The mean of obsessive-compulsive beliefs in the control group was 198.00 in the pretest, 184.44 in the post test and 193.11 in the follow-up phase, and for the experimental group in the pretest 213.22, in the post-test 122.55 and in the stage the follow up was 124.22. Also, the results showed that the f value in the obsessive-compulsive belief variable was significant at α=0.05, and considering that the mean of the experimental group in the obsessive-compulsive belief variable was lower than that of the control group in the post-test and follow-up stages, then the group's Logotherapy The reduction of obsessive-compulsive beliefs and its components, which included accountability from risk assessment, perfectionism versus the need for assurance, and the importance of thinking toward control of behavior, was effective (p<0.01). Also, the findings showed that the value of f in the resiliency variable was significant at the level of α=0.05, and considering that the mean of the experimental group in the resiliency variable was increased in comparison with the control group in the post-test and follow-up stages; therefore, A group is effective in increasing the resiliency (p<0.01).
  Conclusion
  This research investigated effect of logotherapy on obsessive beliefs and resilience in women. The result suggested improvement on component of resilience in the experimental group, namely perfectionism/certainty (PC), responsibility and the overestimation of threat (RT) and importance/thought control (ICT). Thus the treatment method is suggested to increase resilience.
  Keywords: Logotherapy, Group Logotherapy, Obsessive beliefs, Resilience, Women
 • Maryam Ghasemi Sichani*, Shirin Ghasemi Sichani Page 2
  Background & Objective
  This article deals with analyzing the architectural situation of three Deaf & Hard-of-Hearing primary schools. Regarding the importance of the educational space in Learning and the Deaf relationship, this research is necessary to do. Moreover, no similar research is done, so far, which makes this study unique. 
  Methods
  This study is carried out by an analytical-descriptive method. In the first step, based on studies done at Gallaudet University and American with Disability Acts (ADA) and Building Bulletin 93 related to suggested standards of British. Association for Deaf teachers, effective factors on designing proper educational space for Deaf & Hard-of-Hearing primary and components of each factor were extracted. Then the research checklist was prepared and the educational situation of three Deaf & Hard-of-Hearing primary schools in Isfahan.
  Results
  By analyzing the data for this study, which is, in facts, comparing the architectural situation of the three primary schools for? In Isfahan with the gained standards out of the studies on other countries (in the form of a researcher'’ checklist), it is found out that the architectures of primary schools for of Deaf & Hard of Hearing in Isfahan is not suitable for them. Furthermore, despite the fact that the educational space is so effective in learning the quality of Deaf & Hard-of-Hearing students, these three are not designed and built the same as schools for normal school children, and they are not easy to access for them in on the appropriate location. They are not acoustically designed and suitable building materials not used either. Regarding colors, in all the above-mentioned primary schools. Beige is used, which is closely similar to the skin color which is not good for Deaf students’ educational spaces. Moreover, 66% of those school's fire is not equipped with fire alarms. Just one school in one class had a fire alarm and only one school had two emergency exits. One hundred percent of these schools had to suitable glass protection for heaters. None of the schools had no suitable equipment and furniture like armchairs’ bells with lights, video telephones, etc. By analyzing the situation of these schools in terms of safety in yards and halls; no sharp barriers such as poles did not exist and there were ramps in just two schools. In two schools, doors opened outward. In no schools, round angles were used. In 66% of schools, there were double-edged windows. In just one school glass of windows was safer by sticking mat covers on them. All Halls and paths were 2.5 meters wide, which is quite suitable. 
  Conclusion
  Although in many countries, churches, cultural centers, schools, houses, shops & etc.; are suitable for the above-mentioned people, they are not appropriate for them in Iran. Suitable lighting and choosing colors, as well as building materials, can be helpful for learning improvement. Type of building materials is of great help in shaking management, finding directions and identifying dangers. Since Deaf & Hard-of-Hearing student is mostly dependent on touching, smelling and seeing senses, designing on open space in an educational center plays an important role in learning better. These spaces should create a signification relationship between the interior and outside space. The outside yard can be a good place for children to play, talk, interact, learn and search. Using central yards and mixing the space and outdoors with classrooms can be very useful.
  Keywords: Analyzing educational centers_Deaf & Hard of Hearing_primary school_Isfahan.
 • Mandana Abdolkarimi, Shohreh Ghorban Shirudi*, Javad Khalatbari, Mohammadreza Zarbakhsh Page 3
  Background & Objective
  One of the most serious worldwide health problems is overweight and obesity, especially is associated with significantly different somatic and psychological problems (such as heart attack, blood pressure, arthritis, type 2 diabetes, heart failure, stroke, increased all-cause mortality, higher rates of depression, anxiety, reduced quality of interpersonal relationships), Additionally overweight and obesity reflecting negative self-evaluations of one´s weight and physical appearance and perceived discrimination, so it causes to impair of quality of life and self-efficacy. Also when the most common obesity interventions have focused primarily on weight loss like low-calorie diet and physical activity prescription, without full consideration of psychological factors, not surprisingly weight gain following these interventions is common; however, by 3–5 years post-treatment, most patients have returned to or exceeded their pretreatment weight. Due to the important role of psychological factors in overweight and obesity, the aim of this research was to study the effect of diagnostic's educational package based on acceptance and commitment therapy, Compassion Focused Therapy and dialectical behavior therapy on the eating behavior and the Weight- Efficacy of lifestyle in overweight and obese women.
  Methods
  This study was experimental with pretest, posttest and control group that was conducted on 20 women suffering from overweight and obesity (Body Mass Index more than 25) referring to the nutrition clinic in Tonkabon in 2016-2017. The women were selected by random sampling and were randomly classified into the experimental group (n=10) and the control group (n=10). The overweight and obsess women into two groups were matched in some demographic variables and completing two scales Dutch Eating behavior questionnaire and weight efficacy lifestyle questionnaire as a pretest, posttest and follow up to assessment after three months. The intervention consisting of twelve sessions of training diagnostic's educational package based on acceptance and commitment therapy, Compassion Focused Therapy and dialectical behavior therapy was given to the experimental group at three months. The obtained data were analyzed statistical tests of MANCOVA by SPPSS20.
  Results
  The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the ratio of pre-test and post-test differences in the rates of eating behavior in the test and control groups was equal to (34.140) , F ratio obtained between the two groups GD related test and followed the equal rates of eating behavior (F=67.331) analysis of variance and differences related to pretesting scores and Weight- Efficacy of lifestyle in the test groups and control test was F=53. 639 and analysis of variance related to differences steps after the step follow-up test related to Weight- Efficacy of lifestyle test and control groups was equal to (F=73.353). Data analysis showed that diagnostic's educational package caused the increase of Weight- Efficacy of lifestyle (p<0.001). And the decrease of eating behavior of the experimental group of women in comparison with the control groups (p<0.001).
  Conclusion
  According to the finding from this study, use of diagnostic's educational package based on acceptance and commitment therapy, Compassion Focused Therapy and dialectical behavior therapy allow overweight and obsess women to step out of the trap of stigma, self-critical, negative affect and emotional eating by basic and advanced mindfulness skills, emotion regulation, acceptance, self-compassion strategies and helps them to clarify their personal values and fallowing meaningfulness behavior and becoming the self-compassion with yourself. Also, Participants learn to tolerate aversive states related to eating (cravings, boredom, discomfort) while continuing to engage in the desired behaviors such as removal, or ‘experiential avoidance’ of aversive urges or feelings by overeating or eating unhealthful foods. Additionally, the intervention helps overweight and obsessed women to increase awareness of the perceptual, cognitive and affective experiences and being more present-centered and aware, thereby reducing “mindless” eating. These skills interrupt automatic, non-conscious influences on eating behavior that can lead to overeating and/or sedentary so improving the quality of lifestyle of overweight and obsessed women. Due to the increasing overweight and obesity, the use of diagnostic's educational package based on acceptance and commitment therapy, Compassion Focused Therapy and dialectical behavior therapy improves the well-being of society.
  Keywords: Diagnostic's Educational Package Based on Acceptance, Commitment Therapy, Dialectical Behavior Therapy, Compassion Focused Therapy, Eating Behavior, Weight- Efficacy of Lifestyle.
 • Yones Hoseinali Zadeh, Mahnaz Aliakbari Dehkordi*, Ahmad Alipour Page 4
  Background & Objective
  Students with attention deficit-hyperactivity disorder may have many problems in functional areas including education status. Although these children have normal intelligence they display weak performance in school, and their relationship with parents, teachers, peers, and friends is frequently problematic. For solving the child behavioral problems, the teacher must have active cooperation with parents. Making behavioral contract between home and school is one of these methods. So, this research investigated the effect of a therapeutic plan based on the coordinated behavioral intervention of therapist, home, and school on changing daily school behavior and reducing task avoidance in children with attention deficit-hyperactivity disorder.
  Methods
  This research was kind of experimental design (pretest-post-test with a control group and follow-up). The statistical population included all 8-9 years old boys with ADHD who had referred to Tehran psychological services and counseling centers. Among children that despite of ADHD had not comorbid disorders as mental retardation and obvious physical-sensory-motor disorder and chronic illnesses, received medical treatment with equal time and amount and were in 8-9 years age range, 30 individuals along with their parents were selected as research sample and randomly assigned to experimental (N=15) and control (N=15) groups. The therapeutic plan based on the coordinated behavioral intervention of therapist, home, and school was trained to experimental group for eight sessions. Mother as home agent and teacher as school agent must be presented. Therapeutic plan based on coordinated behavioral intervention of therapist, home, and school is derived from Skinner`s theory of operant conditioning (1983) and it`s methods and techniques (such as reinforcement management, token economy, Premack principle) and positive childrearing method that conducted for 8 sessions, weekly twice, every session 2 hours. After finishing training sessions, took post-test from every two groups and they were tested after the follow-up period for the third time. The Conners Parent Rating Scale (CPRS) and the Conners Teacher Rating Scale (CTRS) were used as tools for assessing task avoidance at home and daily school behavior respectively. These questionnaires were used as the most common tools for screening and to diagnosing of ADHD in most world places and had been suitable tools for measuring the intensity of symptoms. Data were analyzed with variance analysis and repeated measurements using SPSS 22 (p<0.05). Also, in order to identify which variables have a significant difference with each other, was used for post hoc tests (LSD) in observing the condition of homogeneity of variances.
  Results
  The results showed that the therapeutic method based on the coordinated behavioral intervention of therapist, home, and the school had a significant effect on changing the daily school behavior (F=21.84, P=0.0001) and reducing task avoidance (F=33.37, P=0.0001). In addition, effect size showed that about 43% of significant difference daily school behavior and 51% of significant difference task avoidance in home between two groups due to training of coordinated plan of therapist, home, and school in experimental group, that is this training has been effective in improving daily school behavior and reducing task avoidance in children with ADHD. Also, the results of a follow-up study showed that daily school behavior and task avoidance in home had significant difference between two groups in every three phases of pretest, post-test and follow-up, that is intervention had stable and effective influence in every three phases and intervention effectiveness ever remained after seven weeks (P<0.001).
  Conclusion
  According to the results of this research that showed the effectiveness of a therapeutic plan based on coordinated behavioral intervention of therapist, home and school on reducing task avoidance and improving daily school behavior and multi-dimensional problems of children with ADHD in home and school and according to advantages of parent intervention and the importance of families-school incorporation and effectiveness of team interventions is recommended that this method uses as multi-dimensional treatment for children with attention deficit-hyperactivity disorder in different educational and therapeutic centers.
  Keywords: Therapeutic Plan Based on the Coordinated Behavioral Intervention of Therapist, Home, and School, Daily School Behavior, Task Avoidance, Attention-Deficit, Hyperactivity Disorder.
 • Abdul Hamid Zeytoonli* Page 5
  Background & Objective
  Disability in human societies dates back to the history of humanity and the extent of disability in the world is irrefutable. According to a report published by the World Health Organization, about 1.5% of the world's population is disabled. The existence of millions of disabled people around the world has raised the issue of disability as a global issue and the issue of human rights of people with disabilities is one of the greatest challenges of today's societies. Therefore, the rights of disabled people have been attentive to the United Nations and other international organizations over a long period of time. The UN General Assembly, in its most important step in 2006, approved the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its related optional protocol. The purpose of this Convention is to protect the rights of persons with disabilities from all human rights and fundamental freedoms and to promote respect for their inherent dignity. One of the basic rights of persons with disabilities is the right to participate in sports activities. Because the participation of the disabled in sports activities has increased the level of happiness, self-confidence, independence, socialization and life expectancy. The aim of this survey was to investigate environmental barriers to participation in physical activity through a legal perspective.
  Methods
  The research was practical in purpose and data collection method was descriptive – survey. The study population of this study includes all physically and mentally handicapped people in Golestan province, of whom 173 individuals were selected through random sampling. The research instruments for were a questionnaire designed by Poorrnjbar (1393), Zebardast (1395), Text Convention on the Rights of Disabled Persons (Jan Ghorban & Zare, 1390) and other specialized texts, whose validity was confirmed by the professors. The internal consistency of the questionnaire was obtained by using the Cronbach's alpha coefficient for the whole questionnaire (alpha = 0.87). The Friedman test, t test and Pearson  correlation coefficient were used to test the research hypotheses.  Statistical Package for Social Sciences Software (version 21) was used to analyze the data.
  Results
  Research findings on the description and prioritization of the average rating among types of activities of the disabled persons in leisure time showed that participation in sports activities was among the lowest rank. Among the 18 indicators of the legal status of the disabled, the only 3 indicators, namely, "the right to education and equal opportunity at all levels and in the form of lifelong learning, respect for the inherent dignity and individual autonomy, enjoying the right to liberty and individual security equal to others" from the perspective of the disabled persons were found to be desirable. Also, there is a negative and significant relationship between the level of activity of the disabled and each of the barriers at the 99% confidence level; From the strongest to the weakest severity of the relationship with the degree of participation of persons with disabilities, respectively, are the "economic", "sports facilities and facilities", "social protection", "information and advertising", "access to the gym and playgrounds", "management and program" "And "mental and physical barriers".
  Conclusion
  According to the findings of this research, economic and social support is one of the effective factors in increasing the participation of the disabled persons in sports activities.
  Keywords: Legal Status, Barriers, Participate, Sport Activities, Disabled Persons.
 • Fatemeh Asghari Mollamahmoud, Parviz Sharifidaramadi*, Noorali Farrokhi, Alireza Moghaddas Page 6
  Background & Objective
  Blindness is a physical condition damaged by severe emotional complications that affect not only the individual but also the family and the community. One of the issues associated with the teenage years of blind girls is their self-concept. The perception that each person has on his or her behavior affects his behavior. Every person's self-concept affects the emotion that concerns her, and this feeling has a direct relationship with self-esteem. Individuals who have a positive self-concept are more satisfied with them and achieve more success; they are self-confident and make decisions based on their abilities. Most studies that have identified the need for adult education have acknowledged that there is a need for a comprehensive plan in this area, but so far, there has not been a program not only for the blind but also for the sighted teenagers. It is also clear from the research in this area that in these educational programs their effects on self-concept are not evaluated. According to the mentioned materials and considering the importance of puberty and the harmful effects of lack of adequate and comprehensive training on the body and mind of girls, especially blind girls, who are considered as the most vulnerable among the most vulnerable in society due to lack of vision, This research, with emphasis on various aspects (physical, cognitive, and emotional), is essential to the health of blind adolescents as a research priority of the World Health Organization. Therefore, the primary objective of this research is to examine the effectiveness of the physical, cognitive, and the emotion of puberty is on the self-concept of blind girl students.
  Methods
  This research was quasi experimental design (pretest-post-test with a control group). The statistical population was comprised of all female students of the third, sixth-grade elementary school students studying in the girls' blind schools in Tehran during the school year of 1396-1397 (Narjes and Hazrat Abdul Azim schools). The sample consisted of 30 students of the above-mentioned bases who were randomly selected and randomly assigned to experimental and control groups (15 in the experimental group and 15 in the control group). The curriculum on physical, cognitive and emotional issues of maturity was conducted on ten experimental sessions of 90 minutes (twice a week) at the blindfold centre of Hazrat Abdolazim, located in Rey, and the Narjis School in Pasdaran. The implementation of this research was carried out in two stages: first, according to existing research literature and interventional areas, a curriculum on the physical, cognitive and emotional issues of maturation was developed and its content validity through 10 field experts (psychology and Exceptional Children's Education and Measurement and Measurement), so that they were asked to score a score of 1 to 3 after the study, and given that the average score was 2.8 or more to measure the content of the program's validity, Were randomly assigned to five sampled individuals who were selected by simple sampling Considering the significant changes in self-concept, the rest of the subjects were randomly assigned to experimental and control groups, and the training program was taught to the experimental group in the 10 sessions of 90 minutes (twice a week) in the schools. At the end of each course, participants were asked questions, which required completion of the phase and the next stage and, if necessary, compensatory training was applied, and its validity and effectiveness were examined. The control group did not receive any intervention related to the practice of physical, cognitive, and emotional issues. Finally, after the end of the training sessions, experimental and posttest control groups were performed, and the data from the two groups were compared to determine the effectiveness of this program.
  Results
  The results of covariance analysis indicated that the physical, cognitive and emotional education program in the experimental group compared with the control group significantly increased self-concept and its dimensions except for anxiety in the post-test phase (P<0.001).
  Conclusion
  The results indicated that the physical, cognitive and emotional education program of puberty is an effective method for the growth of self-concept in increasing the behavior, cognitive and mental status, appearance and physical characteristics, popularity, happiness and satisfaction in blinded female students.
  Keywords: Physical, Cognitive, Emotional Education, Self-Concept, visual Impairment.
 • Lida Lailabadi, Mohammad Ebrahim Madahi*, Afsaneh Khajehvand, Seyed Mirmostafa Sadat Page 7
  Background & Objective
  The aim of present study was to investigate the efficacy of dialectical behavioral therapy in pain resilience in patients with fibromyalgia syndrome. Evidence suggests this approach is successful in the treatment of psychosomatic abnormalities. The results have been promising. Fibromyalgia is a chronic musculoskeletal pain syndrome that is characterized by pain at a wide range, sensitive points, fatigue, and sleep disorders, and its etiology is unknown. Chronic pain and muscle tenderness and muscle connective points are characteristic. This disease is a connective tissue rheumatoid arthritis. The existence of a non-painful set of syndromes has led to the use of the term fibromyalgia syndrome. In the 10% to 12% of the population, there are skeletal muscle for which no structural or inflammatory causes can be found. Despite the chronicity and complexity of fibromyalgia syndrome (FMS), there are pharmacological and no pharmacological interventions available that have clinical benefit. Based on current evidence, a stepwise program emphasizing education, certain medications, exercise, cognitive therapy, or all 4 should be recommended. Current evidence suggests efficacy of low-dose tricyclic antidepressants, cardiovascular exercise, cognitive behavioral therapy, and patient education. A number of other commonly used FMS therapies, such as trigger point injections, have not been adequately evaluated.
  Methods
  The study employed a quasi-experimental method with the pre-posttest and follow-up design and with a control group. The study population was patients with fibromyalgia syndrome in Tehran.  The participants were 40 patients with fibromyalgia syndrome randomly assigned to experimental and control groups in equal numbers. The research instrument was the short-form SF-MPQ-2 and Conner, & Davidson’s resilience questionnaire.
  Results
  Repeated measure of variance analysis showed the proposed method had a significant effect on pain sensory, pain affective, total of pain, pain evaluative, pain miscellaneous and resilience.
  Conclusion
  The proposed method can be suggested as a viable treatment method.
  Keywords: Dialectical Behavior Therapy, Pain, Resilience, Fibromyalgia Syndrome.
 • Mehran Soleymani*, Ramin Rahimi, Samira Vakili Page 8
  Background & Objective
  This study investigated behavioral disorders which are problematic for children, family, and community. These include behaviors which are inappropriate regarding age group and can be severe, chronic or continuous ranging from hyperactive and aggressive to dissociated behaviors. Most of them occur due to a person's disability in proper analysis of self and problem situations, lack of problem-solving skills to resolve life issues effectively, inappropriate usage of non-cognitive and emotional capacities. According to researches, some features of emotional intelligence in people with behavioral disorders are deficient. Emotional intelligence as a kind of social intelligence indicates a person's ability to encounter and cope with psychological and social stressors. Emotional intelligence is of significant influence on one's life since it involves the capacity of flexibility, problem-solving, dealing with stress and impulses. In cognitive-behavioral approach, treatment is targeted toward providing an opportunity for new adaptive learning. So, this study aims to investigate the effectiveness of cognitive – behavioral therapy (CBT) on the improvement of emotional intelligence of students with behavioral disorders.
  Methods
  This is a quasi-experimental research with pretest-posttest design and control group. The statistical population was all high school male students with behavioral disorders in Uremia city. A sample of 30 students of 13-15 was selected by random availability sampling method. They distributed randomly in experimental and control group. The criteria of engagement were: 1. Diagnosis of behavioral disorders according to Rotter's children behavioral disorder test, clinical evaluation, and interview, 2. Absence of visual and hearing impairments and lack of abnormal IQ (according to health profiles of students based on initial assessment), 3. Age of 13-15. After conducting pretest, the experimental group participated in 10 sessions of 90 minutes of cognitive behavioral education. Then posttest was done for both groups. Furthermore, due to ethical considerations, the control group received the same educational interventions, after completing the study and conducting posttest. To evaluate behavioral disorders Rotter's children behavioral disorder test and to evaluate emotional intelligence, Schutte's self-report emotional intelligence test (SSEIT) was used as pretest-posttest. The results were analyzed by analysis of covariance method. The interventions in treatment sessions are as below: First: educating structure of courses, building a ladder of current problems and measuring them by behavior thermometer; Second: educating automatic thoughts, the influence of negative thoughts and recording them in thought bulb papers; Third: educating types of cognitive distortions, the task of identifying cognitive distortions related to negative automatic thoughts; Fourth: educating cognitive evaluation, challenging thoughts (gathering evidence), balanced thinking and recording; Fifth: training primary believes, their development, identifying and testing them by thought detector; Sixth: educating negative thoughts management using distraction techniques, positive self – talk, thoughtful pause, reduction of tape sound; Seventh: educating emotions and emotional self-awareness, and the relation of emotions with behaviors and thoughts and record their intensity with a feeling thermometer; Eighth: training emotional control by muscle relaxation, quick relaxation, breath control, relaxing imaging setting; Ninth: educating behavioral modifications using behavior analysis techniques, regular desensitization, encounter, and self – rewarding; Tenth: educating problems of action without thinking, the dominance of feelings, disability in problem-solving; and, training problem-solving skills, practicing skills through mental imagery, and modeling.
  Results
  The results indicated that there is a significant difference between experiment and control groups both in general emotional intelligence and some of its features including optimism, emotional regulation, psychological evaluation, social skills, and sensitive application (p<0.05).
  Conclusion
  According to research findings one may conclude that cognitive behavior treatment is effective on enhancing emotional intelligence and its features among the students with behavioral disorders.
  Keywords: Cognitive Behavior Treatment, Behavioral Disorders, Emotional Intelligence
 • Farideh Nargesi, Ali FathiAshtiani*, Iran Davodi, Emad Ashrafi Page 9
  Background & Objective
  Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is one of the most common, debilitating, and most severe disorders. In the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders (DSM5) , this disorder is separated from other anxiety disorders and is one of several disorders that its prominent features Obsessive-compulsive recurring behaviors. Because of the diversity in the behavioral phenotypes of obsessive-compulsive disorder, the extraction of a psychological pattern of the disorder that explains its phenomenological characteristics is very difficult. The purpose of this study was to investigate the relationship between alexithymia, anxiety sensitivity and distress tolerance with obsessive-compulsive symptoms and the mediating role of difficulties in emotion regulation strategies.
  Methods
  A total of 445 students (269 girls and 160 boys) from the universities of Sanandaj participated in this research. Participants were asked to complete the Persian version the 20-Item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), the Anxiety Sensitivity Scale (ASI-R), the Distress Tolerance Questionnaire (DTS), Vancouver's obsessive-compulsive scale and the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). The reliability of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale was verified in a 67 samples in two weeks with a 4-week period of 0.80.87% for general and sub-scales. The psychometric properties of anxiety sensitivity, internal consistency and validity scale were verified. The reliability of the Iranian sample was reported to be 0.93 and 0.95, based on two methods of internal consistency and Test-Retest. In the questionnaire of distress tolerance. Based on the data, the Cronbach's alpha coefficient of this questionnaire was 0.67 and the reliability coefficient was 0.81 for the total scale and 0.81 for tolerance, absorption, evaluation and adjustment subscales respectively 0.71, 0.69, 0.77, and 0.73. Correlation coefficient of Vancouver's obsessive-compulsive scales with Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale was 0.59 and with Maudsley's obsessive-compulsory questionnaire was 0.81. The reliability of Cronbach's alpha coefficient for Contamination was 0.85, the Obsessions 0.87, Hoarding 0.81, Just Right 76% and Indecisiveness 0.77 have been reported. The Difficulties in Emotion Regulation Scale has an internal consistency 0.93. Cronbach's alpha was 0.92 reported. SPSS18 and LaserL software were used to analyze the data.
  Results
  The results of correlation test showed that Alexithymia with anxiety sensitivity (R=0.55, P=0.01), difficulties in emotion regulation strategies (R=0.64, P=0.01) and compulsive obsessive symptoms (R=0.70, P=0.01) had a meaningful and significant relationship with distress tolerance (R=0.55, P=0.01). Also, anxiety sensitivity with difficulties in emotion regulation strategies (R=0.66, P=0.01) and compulsive obsessive compulsive symptoms (R=0.62, P=0.01) had a significant direct correlation with distress tolerance (R=0.68, P=0.01) has a significant negative relationship. There was a significant negative correlation between distress tolerance and difficulties in emotion regulation strategies (R=0.59, P=0.01) and compulsive obsessive symptoms (R=0.55, P=0.01). On the other hand, difficulties in emotion regulation strategies with compulsive obsessive-compulsive symptoms (R=0.66, P=0.01) have a significant positive relationship. Path analysis showed that difficulties in emotion regulation strategies did not play a significant mediating role on the relationship between alexithymia, anxiety sensitivity and distress tolerance with obsessive-compulsive symptoms.
  Conclusion
  Based on the findings of the present study, we can conclude that the direct correlation between emotional regulation, alexithymia, anxiety sensitivity and distress tolerance with compulsive obsessive-compulsive symptoms. Mediating role on the difficulties in emotion regulation did not see in the relationship between alexithymia, anxiety sensitivity and distress tolerance with symptoms Obsessive-compulsive mediation. Based on the findings of the present research findings, in the theoretical level confirms the relationship between emotional regulation, alexithymia, anxiety sensitivity and distress tolerance with compulsive obsessive-compulsive symptoms, and adds to the results of previous research. At the practical level, the emotional relationship regulation, alexithymia, anxiety sensitivity and distress tolerance with compulsive obsessive-compulsive symptoms, highlights the need to train the emotional self-regulation skills and increase emotional awareness in the general population as well as in the clinical community.
  Keywords: Alexithymia, Anxiety Sensitivity, Distress Tolerance, Obsessive-Compulsive Symptoms, the Difficulties in Emotion Regulation.
 • Sayed Mahmoud Mousavinejad, Gholamreza Sanagouye Moharer*, Asghar Zarban Page 10
  Background & Objective
  Diabetes mellitus is the most common chronic metabolic disease, which is characterized by abnormalities in the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. The most common symptoms are glucose intolerance or increased blood glucose. For this reason, the person affects the short and long-term complications of diabetes. Diabetes is a side effect such as an increase in myocardial infarction, renal failure, blindness, amputation, and psychological problems, such as stress. There is a two-way relationship between stress and diabetes. Perceived stress is capable of activating the hypothalamic pituitary-adrenal axis (HPA). Increase or increase blood glucose levels. On the other hand, diabetes can also be a major source of stress in these patients. As the disease causes a lot of changes in the lifestyle of patients, they impose certain dietary supplements, require frequent medical tests, and patients should regularly inject insulin; all of these are difficult and stressful processes. Diabetics also have a sense of failure and disappointment because of conflict with disease and planning, and their emotional and social well-being is affected. This inadequate cause of exacerbation of emotional problems such as depression, anxiety, change in processes Cognitive skills such as rumination and reduced flexibility. In the end, because stress and cognitive flexibility play an important role in the emergence, prognosis, and treatment of diabetic patients, research is needed in this regard. On the other hand, interventions based on psychological education and psychological training, such as cognitive therapy based on mind-consciousness, are among the new behavioral approaches of the third wave, are of particular importance. Finally, a review of research findings in diabetic patients shows that few studies have been conducted on the relationship between cognitive stress and cognitive flexibility and diabetes in the country that are not sufficient and coherent, and the different dimensions of this issue have not been well addressed. The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive therapy based on mind-awareness on cognitive flexibility and perceived stress in type II diabetic patients.
  Methods
  This is a semi-experimental pre-test post-test with control group. In this research, cognitive therapy based on mind-consciousness as independent variables and cognitive flexibility and perceived stress are considered as dependent variables. Cognitive therapy based on Mindfulness was performed only on the experimental group and its effect on post-test scores of the subjects in the experimental group was compared to that of the control group. The statistical population of all patients with type 2 diabetes who referred to Birjand diabetes center during the second half of 1396 was 40 randomly selected diabetic patients (20 experimental group, 20 controls). They were randomly selected. The band was placed. The research tools included Denis and Vendoral Cognitive Flexibility Scale (2010), Levi Bond Stress Scale and Leviibond (1995), and eight 60-minute sessions of cognitive therapy based on Mindfulness of Siegal et al. (2018). For data analysis, SPSS software version 22 and descriptive statistics methods such as mean, standard deviation, and inferential statistics of single variable variance analysis were used at the significance level of 0.05.
  Results
  The results showed that the mean and standard deviation of the cognitive flexibility of the experimental group before the intervention was 94.05±11.66 and after the invasion was 106.76±12.30; the mean and standard deviation of the perceived stress scores of the experimental group before the invasion were equal after 42.48±7.7 and after the intervention was 65.33±10.68. Also, the effect size of the cognitive flexibility score was 0.41 (p<0.05), and the effect size of the perceived stress score was 0.179 (p<0.05).
  Conclusion
  The results showed that cognitive therapy based on mind-awareness is effective in increasing cognitive flexibility and reducing the perceived stress of type II diabetic patients; therefore, cognitive therapy education based on mind-awareness can be used as an effective method for improving the psychological status of this group of patients. Their treatment centers and their care centers. Also, considering the positive effect of cognitive-based cognitive therapy on increasing cognitive flexibility, it is suggested that therapists in the field of psychology and especially health psychologists use this treatment to improve the cognitive flexibility of diabetic patients.
  Keywords: Cognitive Therapy based on Mindfulness_Cognitive Flexibility_Perceived Stress_Type 2 Diabetes
 • Masoomeh Zahiri Soroori*, Farideh Samadi Bahrami, Zahra Zahiri Soroori Page 11
  Background and Objective
  The substance-dependent individuals encounter different psychological pressures including anxiety disorders. Studies have showed about forty percent of alcohol-dependent individuals have been diagnosed as one of the subtypes of the anxiety disorders during their life. Also, previous studies have showed cognitive-behavior therapy (CBT) is very effective in reducing substance use and relapses, coping with negative emotions and improving patients’ wellbeing. Given the effectiveness of CBT, the present study was conducted to investigate effectiveness of cognitive reconstruction as part of CBT in reducing the anxiety of the substance users. Based on cognitive reconstruction theory, the individual’s reactions to events are determined not by the features of the events but by the individual’s interpretation of them; in other words, how individual reacts to events of his/her life, depends on his/her special definition and interpretation of them.
  Methods
  The present study employed a two group pretest-posttest quasi-experimental design.  The Study population included all men who had referred to rehabilitation center of Malard. Convenience sampling was used to recruit 38 participants. The research instrument was Spielberger State-trait Anxiety Inventory (STAI). The reliability of the normalized version of the research instrument is reported to be 0.91 and for trait anxiety scale. The participants were assigned to experimental and control groups. Each group included 19 participants. Two weeks before beginning the treatment, the participants filled STAI as the baseline. Then, experimental group received cognitive reconstruction in shape of group therapy for nine sessions while the control group received no therapy. Finally, two weeks after the treatment, all the participants were asked to fill STAI as the post-test. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) was used to test the research hypotheses. 
  Results
  The results showed there is a significant difference between two groups in general anxiety as well as state anxiety and trait anxiety (p<0.01) in the post-test after removing preexisting differences through MANCOVA procedures.
  Conclusions
  It is concluded that that substance-dependent individuals are more anxious than non-dependent individuals: In addition, cognitive reconstruction therapy could result in reducing state and trait anxiety of the substance-dependent individuals. So cognitive reconstruction therapy (as a part of CBT) can help substance-dependent individuals to control and reduce their anxiety.
  Keywords: Cognitive-behavior therapy, cognitive reconstruction, trait anxiety, state anxiety, substance users, drug-dependent individuals, anxiety control.
 • Manijeh Zarei Mahmoodabadi, Fariba Yadegari* Page 12
  Background & Objective
  Proper nutrition is essential for the survival of newborn babies and child growth. Now-a-days with regard to the advancement of medical care, we encounter a growing number of at risk babies and correspondingly a growing number of children with swallowing and feeding disorders. Swallowing evaluation   process has a long history. Typically, it is administered via imaging techniques. What makes this assessment method inadequate is that it cannot catch important environmental and behavioral factors affecting children during feeding. Specifying the safety of swallowing in children is not sufficient enough; oral sensory-motor skills and beyond it the parent-child relationship should also be considered. Behavioral scales of swallowing and eating assessment enable us to make much more observations needed for comprehensive assessments. Obviously, if we are to achieve effective treatment strategies in this area, the first step could be a comprehensive assessment of swallowing and eating in children. The present study aimed at finding validating an appropriate oral motor assessment scale of children.
  Methods
  Searching the various databases, we found systematic reviews in the field of non-instrumental evaluation of eating and swallowing in children. Among the measures introduced in these reviews, we chose the Schedule for Oral-Motor Assessment (SOMA) developed by Reilly et al (1995), which in our belief captured important factors such as being observational, encompassing all areas of swallowing and eating, covering a clear scoring system and having a cut-off point. The scale was translated into Persian according to the protocol of World Health Organization. Then a panel of experts including 5 speech and language pathologists holding a Ph.D. or speech therapy doctoral students compared the original text and the translated version and tried to resolve the drawbacks and ambiguities of the Persian scale items. The provided text was back translated into English. This version was compared to the original scale by the authors and revealed to be conceptually the same. Just a slight editing was done on the Persian scale according to the back translated scale. This pre-final version was then pre-tested on 10 dysphagic children. Observational intricacies were drawn from this pilot study, also some minor editions was done according to the findings. Finally, the scale was sent to 10 qualified speech and language pathologists in the area of swallowing for examining the applicability of the scale items.
  Results
  The Persian version of the schedule for oral-motor assessment with 65 items became ready for reliability assessment. All items proved to be assessable according to reviewers' opinions. Kendall's w test was calculated to evaluate the inter-rater reliability and revealed that the assessment results of ten experts did not differ (p=0.238, Kendall's w=0.112).
  Conclusion
  Regarding the implementation of the schedule for oral-motor assessment, it is noteworthy that this measure is quite executable in the clinical setting. The other point is that items of this scale are based solely on observation; evaluation and assessment should be done online i.e. the items should be scored while observing the eating behaviors. Sometimes it is needed that the child be exposed to an especial food texture such as biscuit (which has more items than other tissues) more than one time, to complete the assessment.
  Keywords: Oral motor assessment, children, dysphagia
 • Massoume Hosseini Kia, Shole Amiri*, Mohammad Ali Nadi, Gholamreza Manshaee Page 13
  Background and Objective
  Adolescence is the period between childhood and adulthood. Adolescents are threatened by high risk behaviors more than children or adults. Aggression is an effective deterrent factor on adolescents’ health. Researchers have found aggression predicts the adaptability of social and psychological difficulties. Psychologists believe that aggression disorder is the source of many behavioral and psychological difficulties in adolescents and quality of person’s life can be affected by regression. Achieving social skills are considered as a major contributor to social development, social relation formation, and social adaptability even mental health protection. On the other hand, recently, Acceptance and Commitment Training (ACT) is a therapeutic model that reduces aggressive signs in many non-adaptability behaviors. Furthermore, this treatment reduces the experimental avoiding and increases the psychological flexibility. Thus, the aim of this research was to compare the effect of social skills training and acceptance and commitment training on aggression signs in adolescents.
  Methods
  This study employed a two group pretest-posttest quasi-experimental design. The study population consisted of all female adolescents studying at Noshahr in the year of 2016. For this study, 75 adolescents with aggression signs were selected by random sampling and were randomly assigned to experimental and control groups (25 people in the experimental group based on social skills training, 25 people in the experimental group based on acceptance and commitment training and 25 people in the control group).  The research instrument was Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ) which was completed at the beginning of sessions, end of sessions and after 3 months (follow-up level) by the participants.  The training courses were 10 sessions for each of two experimental groups, while the control group did not receive any training.  Repeated Measures Analysis of Variance (ANOVA) and post hoc tests were used to test the research hypotheses. Also the significant level for hypothesis test was considered 0.05.
  Results
  Repeated Measures Analysis of Variance (ANOVA) findings showed that there is a significant difference between the control and training groups (p<0.001). No significant difference was found between the two experimental groups, namely, social skills training and acceptance/commitment.
  Conclusion
  Both social skills training and acceptance and commitment training reduce aggression signs in adolescents so these two treatment models help adolescents avoid non-adaptability and improve the individual, family and academic performance of adolescents suffering from aggression. Also this ability is transferrable to a variety of social situations.
  Keywords: Acceptance, commitment training, social skills, aggression, adolescents
 • Somayeh Rajabpour*, Masoud Gholamali Lavasani, Gholamali Afrouz Page 14
  Objective
  Birth weight is a major indicator of infant health. Infants with low birth weight face high risk of disability and a number of other medical and psychological problems more than infants with normal weight birth. Given the importance and the role of low birth weight in the mortality and morbidity of neonates and the costs of care, the aim of this research was to investigate the role of biological - environmental characteristics of pregnant mothers on Birth weight.
  Methods
  The study employed a Causal-comparative design. The study population consisted of all mothers who gave birth in Quechan-Iran from October 2015 to September 2016. The sample consisted of 70 infants, who were selected by convenience sampling from population.  Criteria for participation in this study was to give birth to infants born alive with birth weigh less than 2500 gram and exclusion criteria was incomplete questionnaires by mothers. The data was gathered by a questionnaire. A number of statistical procedures including ANOVA and Chi square tests were used to test the research hypotheses.
  Results
  Finding of Fisher test showed that history of abortions during pregnancy had significant difference on weight of birth in infants (P>0.001 ), The weight of infants with mothers who had not history of abortions during pregnancy were more than weight of infants whose mothers had history of abortions during pregnancy. Finding of Chi square test showed that history of high blood pressure during pregnancy had significant difference on weight of birth in infants (P>0.001). On the other hand, The weight of infants with mothers who had not a history of high blood pressure during pregnancy were more than weight of infants whose mothers had history of high blood pressure during pregnancy. The results of chi square test showed that history of trauma during pregnancy had significant effect on birth weight (P>0.001). The weight of infants with mothers who had not a history of trauma during pregnancy were more than weight of infants whose mothers had  a history of trauma during pregnancy.
  Conclusion
  The results showed factors associated between low birth weights were history of high blood pressure and a history of trauma during pregnancy. Thus, the etiology and identification of biological factors associated with low birth weight is recommended.
  Keywords: Low birth weight_biological - environmental traits_pregnant mothers
 • Azam GolestaniFard*, Sedigheh Rezaee Dehnavi Page 15
  Background & Objective
  Social or performance situations where the individual is exposed to possible scrutiny from others (American Psychiatric Association, 2013). It is recognized as a prevalent, complex, and disabling disorder that, if left untreated, is unremitting. Adolescents with SAD show impairments in academic performance and general mental health. These difficulties are often compounded by a high degree of comorbidity with other mental disorders. Negative outcomes of this disorder are higher and more pervasive in adolescents than in children and adults. Given the high prevalence and impairment associated with this disorder, a number of psychotherapies have been attempted to improve the understanding and treatment of SAD. ACT is part of the third wave of cognitive behavioral therapy (CBT), and focuses on the context and function of the psychological phenomena which has evolved from experimental work regarding the influence of language on behavior and is, in part, informed by Relational Frame Theory. ACT is a trans-diagnostic therapeutic approach that conceptualizes psychological suffering as primarily a function of attempts to avoid unwanted private experiences (experiential avoidance) and /or contingent reduction in personally-meaningful pursuits. ACT aims to reduce experiential avoidance (in the service of increasing values-consistent behavior) by fostering psychological flexibility – “the ability to contact the present moment more fully as a conscious human being, and to change or persist in behavior when doing so serves valued ends”. Within ACT, psychological flexibility is conceptualized as a product of six distinct but interrelated sub-processes: acceptance; diffusion; self as context; present moment awareness; values,   committed action. Consistent with ACT theory, psychological flexibility has been found to mediate important therapeutic outcomes, with higher levels of psychological flexibility being associated with lower levels of psychological distress and improved quality of life. Several studies had found that individuals with social anxiety disorder had lower level of flexibility and more experimental avoidance. It seems that interventions for increasing psychological flexibility may resulted in reducing social avoidance and improve in social anxiety signs. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on social anxiety of female high school students in Kashan city.
  Methods
  This quasi-experimental research was conducted with pre-posttest design with control groups. The population consisted of all female students with a diagnosis of social anxiety who received counseling from the psychological services centers in schools, Convenience sampling was used to recruit 30 students with social anxiety Disorder. The participants were randomly divided to an experimental and control group. All patients were assessed by Jerabek social anxiety scale at pre and posttest. The experimental group received 8 sessions of Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
  Results
  Analysis of covariance at posttest stage, showed a significant improvement in the variable in the experimental group (p<0.05).
  Conclusion
  According to the findings Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is an effective method for reducing signs os social anxiety in female high school students with social anxiety disorder.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy (ACT), social anxiety disorder, female students.
 • Fatemeh Sadat Jafari*, Ahmad Abedi, Fatemeh Kargar, Zahra Mohamadi, Salar Faramarzi Page 16
  Background & Objective
  Approximately 5-6% of school-aged children suffer from developmental coordination disorder (DCD), which is a neuromotor disability in which a child’s motor coordination difficulties significantly interfere with activities of daily living or academic achievement. These children typically have difficulty with fine and/or gross motor skills, with motor performance that is usually slower, less accurate, and more variable than that of their peers. The types of difficulties children with DCD experience have been well-documented. Self-care challenges include difficulty with dressing, managing buttons and zippers, tying shoelaces, using a knife and fork, and toileting. Difficulty with school related tasks can negatively impact academic achievement, e.g., copying, drawing, painting, printing, handwriting, using scissors, organizing, and finishing work on time. Physical education can also be affected, as children with DCD have trouble throwing, catching, or kicking a ball, running, skipping, and playing sports. Despite average or above intelligence, children with DCD have poorer school outcomes than peers. Beyond the motor domain, children with DCD can experience significant secondary emotional and mental health concerns, e.g., low self-worth and self-esteem, high rates of anxiety and depression and emotional/ behavioral disorders. Thus, DCD has far-reaching effects in multiple domains “with considerable consequences in daily life”. DCD often co-occurs with other developmental disorders, most commonly attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Up to 50% of children with DCD have been shown also to meet criteria for ADHD. Attention is a set of excellent cognitive and meta-cognitive abilities that contribute to daily living or academic achievement. Lack of attention in children with DCD affects performance. A variety of different treatment approaches for DCD exist. Perceptual – motor activities is one of approaches for the treatment of DCD. Since that games can increases the attention of children with DCD, the aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive movement games on the extent of attention (selective attention, sustained attention, divided attention and shifting attention) of children with coordination disorder.
  Methods
  The study employed a pretest-posttest control group quasi-experimental design. The population consisted of all first-grade girls with DCD in Isfahan in the 2013-2014 school year. In order to conduct this study 30 children with developmental coordination disorder were recruited through to a multi-stage random sampling. The participants were randomly assigned to experimental and control groups in equal numbers. The research instruments were Conner’s questionnaires and DCD Q questionnaires. Finally, the experimental group received 16 sessions of Perceptual motor games-based intervention. Analysis of Covariance (ANOCVA) was used to test the research hypotheses.
  Results
  The results showed that early interventions based games perceptual – motor is effect on Amount of attention (selective attention, sustained attention, divided attention, shifting attention) in children with developmental coordination disorder (p>0.01).
  Conclusion
  Considering the importance of the role of attention in the learning and educational achievement of children, especially children with developmental coordination disorder, it is desirable that the diagnosis and intervention take place as soon as possible and the interactions of perceptual motion games indirectly accompanied by joy and attractiveness he does.
  Keywords: Developmental Coordination Disorder (DCD), Perceptual motor games, Attention deficit
 • Mahdieh Sarhaddi, Shahriar Dargahi* Page 17
  Background & Objective
  Expanding opportunities and enhancing the quality of life of children and young adults with disabilities and their families is a challenging task. An increasing number of parents are refusing to enroll their children at special schools. Due to the necessity of personal and marital life and the importance of improving the lives, families with children with special needs, this study examines the effect of acceptance and commitment therapy on caregiver burden and marital stress of mothers of children with special needs.
  Methods
  The study employed a two group pre-test post quasi-experimental design. The study population consisted of all married women in Zahedan with a least one child with special needs. Convenience sampling was used to recruit 30 participants. The participants were randomly assigned to experiment and control groups in equal numbers. The research instruments were Family Burden Interview Schedule (FBIS) and Marital Stress Scale (MSS). The experiment group received Acceptance and Commitment Therapy in ten sessions each lasing 45 minutes. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) was used to test the research hypotheses.
  Results
  The results showed that a significant impact of acceptance and commitment therapy training (P<0.05) on marital stress and caregiver burden.  Also, the effect size and power strength were 0.68 and 0.95 for caregiver stress scores and 0.77 and 0.93 for marital stress scores, respectively, which show that the effect of treatment based on acceptance and commitment on the amount maternal stress and marital stress have been remarkable and strong.
  Conclusion
  Marital stress and psychological stress can result from the lack of acceptance, consciousness or non- commitment and avoidance of conflict and insincerity. So group training therapy based on acceptance and commitment may improve the lives of families with special needs.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Caregiver Burden, Marital Stress, Children with Special Needs.
 • Ehsan Garavand*, Muhammad Ali Aslankhani, Alireza Farsi Page 18
  Background & Objective
  Intellectual disability refers to a degree of general intelligence activity that is significantly and substantially less than the average population, which is associated with deficits in adaptive behavior. Roughly 1–3% of individuals worldwide are characterized as such. Children with intellectual disabilities (ID) exhibit numerous impairments in different domains of functioning. Alongside impairments in cognitive, social and adaptive behaviour, they also report lower levels of physical fitness at all stages of life. Furthermore, numerous researchers have reported lower performance on standard fitness tests for the assessment of strength, endurance, flexibility and motor coordination, cardiovascular endurance in persons with ID. Individuals with intellectual disability often have problems with balance and strength.
  Methods
  The study employed a two group pre-test post quasi-experimental design. The study population consisted of Children with intellectual disability in Khorramabad-Iran. Convenience sampling was used to recruit 24 participants. The participants were randomly assigned to two experiment and one control groups in equal numbers. The research instruments were a demographic questionnaire and Ulrich test (TGMD-2). Family Burden Interview Schedule (FBIS) and Marital Stress Scale (MSS). The Experimental groups received 10 weeks of training. Shapiro Wilks test was used to test the research hypotheses.
  Results
  The results showed that both experimental groups in locomotor skills were significant better than control group. And there was not any statistical difference between two experimental groups (p<0.001).
  Conclusion
  Selected motor program and Spark programs can improve fundamental skills of children with Intellectual Disability.
  Keywords: Spark Motor Program, Fundamental Skills, Locomotor Skills, Intellectual Disability.
 • Mohammad Esmaeil Ebrahimi, Narges Zamani*, Mojtaba Ansari Shahidi Page 19
  Background & Objective
  Each person has a certain tolerance to stress in certain times and conditions. When that exceeds the person's power, it will inevitably lead to mental and emotional disturbances. One of the stresses that causes a lot of stress is the stress of a disabled child, which can have long-term effects, and puts the family's underlying foundations at serious risk. Women are exposed to two large groups of stress, that is, stress due to biological identity and stress arising from professional responsibilities. Reproductive activity is the basis of women's stress syndrome and the other source of stress in women is the professional and home-based responsibilities including taking care of the elderly, children and children with special needs in this category. Therefore, mothers of children with special needs experience more stress than mothers of normal children. Increasing the level of parental stress affects parents' ability to care for children, which has negative consequences for the child. Therefore, the purpose of the research was to assess the relationship between distress tolerance, helplessness and fundamental recognition in the scheme of mothers of children with mental disorders and mothers of children with physical disabilities.
  Methods
  This study was descriptive and of comparative type. The study population consisted of mothers of children with mental disorders and mothers of children with disabilities and mental disabilities under the auspices of welfare rehabilitation centers and clinics. The sample consisted of 124 participants (62 mothers with mental disorders and 62 mothers with disabilities and mental disabilities) who were selected by random sampling. The criteria for entry into the study were: Having a psychiatric disorder in children with mental disorders, ages 19 to 45, congenital disabilities in disabled children, having at least one healthy child in the family. Exit criteria included: divorced families, families with only one child, family with more than one child with mental and physical disorders. The research instruments were the CERQ-P questionnaire and emotional schema questionnaire (ESSP). Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data. To implement the ethical interventions in this study, the ethical codes proposed by the Iranian-American Psychological Association (2003) and the organization of the system of psychology and counseling of the Islamic Republic of Iran (2006) were considered.
  Results
  In order to compare the two groups of participants in cognitive emotion regulation strategies, multivariate analysis of variance (MANOVA) was used first. The result of the Mbox test showed that the covariance matrix of the dependent variables in the groups is identical and multivariate analysis of variance can be used. The results of the multivariate test of Wilkes' landlord were significant (p=0.001). The significance of this test shows that there is a significant difference between cognitive emotion regulation strategies between the two groups, but this does not indicate which groups differ in which strategies. For this purpose, one-way analysis of variance was used. The results showed that in the strategies of cognitive regulation, blame, disaster, blame and evaluation, the average scores of mothers of children with mental disorders are more than those of mothers of disabled children. On the other hand, in the compromise strategy, unrealized rumination and positive re-focus, re-focus on planning, positive re-evaluation mothers of children with mental disorders  got higher scores (p=0.001).
  Conclusion
  Mothers of children with mental disorders and disabled children often use such maladaptive strategies as cognitive emotion regulation strategies and emotional schemas in order to manage emotions, which can put them at risk of mental problems and conflicts.
  Keywords: Emotion, Mental Disorders, Endurance Distress, Helplessness, Disability
 • Mahdi Najafian Razavi, Meysam Rezaei*, Mahdi Namazi Zadeh, Abdollah Ghasemi Page 20
  Background & Objective
  In many developed and modern countries, every year obesity has imposed costs and expense to the countries health system and inconvenience and difficulties for people; in modern societies, these concerns are not limited to specific age, social level or races. According to statistics by the World Health Organization (WHO), about 10% of 5 17-year-old school children are overweight, and 3% of them are obese. In the US, this number is roughly 33% (10% obese) and, in Europe, it is 20% (4% obese). Nowadays, obesity in children is considered one of the most critical health problems that European countries are dealing with, mostly in Italy, Greece, and Spain. Based on literature obesity in childhood has caused the most damage to southern European countries. Moreover based on a report from Asian and Middle East countries, the issue of being overweight and obese turned out to be a global problem so that, in the past years, a massive increase in the number of overweight children population has been reported. Iran, as a fast developing country confronting the increasing phenomenon of urban living and industrialization, the prevalence of obesity among children has increasingly been raised more than the expected percentage in recent years. The percentage has increased by population growing old. As such, prevailing rate of 17% epidemic of overweight and obesity at the beginning of primary school has made Iran correspondent with the big cities in Europe. Among the reasons of rapid overweight growth is the nutrient transition that Iran experienced from the 1990s onward and then it confronted an increased amount of received energy and decreased physical activity, leading to overweight during recent years. In a study in one of the Iran’s city by Tilaki et al., in 2011, the amount of overweight and obesity epidemic among 7 12 year old children was reported, respectively, as 12.3% and 5.8% and, in another survey done at female primary school in Tehran, this amounts were reported, respectively, as 13.2% and 7.7%. Obesity and overweight have many effects on children movement patterns, so the purpose of this study was the effect of obesity on the gait patterns kinematics factors in children.
  Methods
  The purpose of this article was to study the effect of obesity on the gait patterns kinematics factors in children. For this reason, 20 students’ boys’ age 7-9 chose based on weight –age percentile diagram from between 90 voluntaries and were classified in two normal and overweight groups. All the children were healthy and had no physical abnormality. The children’s gait was normal.  The SEKA instrument was used for evaluation weight and height and 3D motion analysis was used for measuring gait parameters such as walking speed, stride length, stride width, single support phase duration, double support and swing phase duration. A t-test was used run for data analysis. SPSS 19 was used for statistical analysis and significance was defined as p<0.05.
  Results
  Based on the findings of this study, with continued overloud on children’s movement system, there is no significant difference between parameters of gait such as stride length (0.075), stride width (0.325), and walking speed (0.978), while there was a significant difference in swing phase (0.004), double support (0.036) and single support (0.003) phases duration, between normal and overweight children groups.
  Conclusion
  The result of the present study showed that overweight and obesity affects some of the spatiotemporal parameters in children’s gait which can cause changes in obese children gait pattern. On other hands, attention to children walking pattern, specifically the obese children, can produce more information and awareness about gait characteristics in obese children and also, it can help to solve movement problem to prevent of probability injury and next malformation. For this reason, we recommend spending more attention to obesity and overweight in children; this attention can avoid expenditure society and help to have a healthy community in the future.
  Keywords: 3D motion analysis, children, gait, overweight.
 • Ghorban Hemati Alamdarloo*, Haniye Mohammad Esmmaeelbeygi, Mohammad Raof Anjomshoaa Page 21
  Background & Objective
  Students with specific learning disorder are students who have normal IQ but have difficulty in learning some skills such as speech, reading, spelling, writing, arithmetic, visual perception, auditory perception, visual sequence memory and hearing sequence memory. Children with specific learning disorders may have problems in one or more of the following: speech and language problems, difficulty in written, reading and arithmetic. An average of about 4 percent of school-age children have specific learning disorder. In general we can say on the one hand students with specific learning disorder, have poor metacognitive skills , which in turn are negatively affected the educational progress of the students. On the other hand metacognitive skills can be taught and the family has a decisive role in teaching them. Family communication patterns have an effect on metacognitive skills of children. For this reason the aim of present study was to predict the metacognitive skills (planning, rehearsal, control and monitoring, evaluation and organization) of students with specific learning disorders based on family communication patterns.
  Methods
  The study employed a descriptive correlational design. The population of this research included the whole students with specific learning disorder in Shiraz-Iran during school year 2016-2017.  A total of 83 students with specific learning disorder were selected by convenience sampling. The Koerner and Fitzpatrick's family communication patterns questionnaire was administered to assess the family communication patterns and Hooman, Salehi, Kooshki and Arjmand's metacognitive skills questionnaire was administered to assess the metacognitive skills. Pearson correlation and simultaneous multiple regression analysis were applied to analyze the data.
  Results
  The results showed that there was significant and negative correlation between conversation orientation and planning skills (p<0.05). Also there was significant and positive correlation between conversation orientation and rehearsal skills, control skills, and monitoring and evaluation skills (p<0.01). Moreover, it was found that the orientation of conformity only have positive and significant correlation with organizational skills (p<0.01). Also, rehearsal skills, control skills, and monitoring and evaluation skills were shown to be predicted significantly and positively through conversation orientation (p<0.001), but planning was predicted significantly and negatively through conversation orientation (p<0.01). It was also found that conformity orientation is only able to predict organize skills significantly and positively (p<0.001). In addition, the results showed that the conversation orientation cannot predict organizational skills and conformity orientation cannot predict planning skills, control skills, and monitoring and evaluation skills. In terms of conformity was determined only organize skills was predicted positively and significantly based on conformity (p<0.01).
  Conclusion
  According to the findings it can be concluded that the families of students with specific learning disorder have to provide free opportunities for their children with specific learning disorder and solve their problems and conflicts by conversation in many ways. And in a few cases through conformity orientation they can manage their children with specific learning disorder. In general, the findings of this study indicate that family communication patterns can predict metacognitive skills of students with specific learning disabilities.
  Keywords: Family communication patterns, Meta-cognitive skills, Students, Specific learning disorders.
 • Mehrnaz Azadyekta* Page 22
  Background & Objective
  Today, Mental Health is one of the main criteria for evaluating the health of a society and undoubtedly plays a significant role in the progress and effectiveness of it with this background, the aim of this study was to examine the role of religious orientation and hardiness with mental health among students.
  Methods
  In order to evaluate the research hypotheses, 365 students of Islamic Azad University of Islamshahr Branch through the cluster random sampling were selected. Means of data collection were questionnaires of Hardiness, mental health and religious orientation questionnaire. For data analysis, methods of the Pearson correlation coefficient and stepwise multiple linear regression were used.
  Results
  The results showed there is a significant relation between internal religion orientation and mental health of students (P<0.001). There is a relation between hardiness and mental health (P<0.001). Religious orientation, and hardiness are considered as important factors in predicting students' mental health, respectively. Regression coefficient results showed that as a total these two variables predict 24% of changes in mental health. Peripheral outcomes of the study showed there is a significant difference among married and single students in terms of mental health, so that the mental health level of single students is higher than married students (P<0.001). There is a significant difference between mental health of male and female students so that the mental health level of boys is higher than girls (P<0.001).
  Conclusion
  Religious orientation, and hardiness can considered as important variables in predicting students' mental health.
  Keywords: Religious orientation, hardiness, mental health, students.
 • Parisa Foroutan Bagha, Javad Kavousian*, Hasan Pasha Sharifi Page 23
  Background & Objective
  Self-Handicapping and lack of academic engagement correlate with procrastination and are among the problems of learners with academic failure, causing negative and unrepairable consequences for these students. Self-handicapping concept indicates that learners justify their educational failures using some strategies and by this means they obscure the relationship between educational performance and personal attributes. Also, self-handicapping leads to a reduction of emotional well-being, self-esteem, and mental motivation and even the increase in negative mood syndrome and more use of toxic drugs. The self-handicapping individuals’ strategies for overcoming educational problems focus on ignoring the situation and the negative self-concentration. Studies have revealed that the self-handicapped people have a weaker educational performance compared with ordinary people. On the other hand, educational procrastination correlates with instructional duties and has been defined as an unreasonable delay in doing educational assignments that should be done in due time. These individuals skip their educational activities for procrastination and respond to immediately required duties about their education. This causes many problems that sometimes are irreparable. The remedy for procrastination, educational self-handicapping, low educational achievement, high levels of boredom, reluctance and high educational failure is engaging students in educational activities. Academic engagement opposes procrastination and lack of participation that rely on the absence of efforts and perseverance and shows itself in the form of indifference, lack of creativity and effort, and quitting the activity, signifying negative emotions such as debilitative emotions (like fatigue, sadness, and melancholy), frustration, anger, and stress feelings (like anxiety) during the activity. According to those above empirical and theoretical bases, academic procrastination has a close and directional relationship with self-handicapping and a negative relationship with an academic engagement at the same time. However, these previous studies have focused on the reduction of procrastination and have paid less attention to other related factors such as self-handicapping and academic engagement. Most of these studies have been done on high school students, and fewer and probably less effective studies have been carried out on the university students. Moreover, the relationship between academic procrastination and self-handicapping has been explored through correlational rather than cause-and-effect the studies. Accordingly, the current research has attempted to examine the efficiency of a training package for procrastination reduction on university students’ self-handicapping and academic engagement, and it differs from previous studies in its sample, method, and purposes. This study tries to scrutinize this question that whether training package for procrastination reduction can simultaneously reduce students’ self-handicapping and enhance their academic engagement.
  Methods
  The current study utilizes a pretest-posttest control group quasi-experimental design. The statistical population of this study included all undergraduate students at different branches of Islamic Azad University in Hamedan province with academic failure in the educational year of 1396-1397. The Islamic Azad University of Asadabad was selected as the study sample based on random sampling. Then, Procrastination Questionnaire was voluntarily filled out by 40 students with the highest procrastination scores were selected and randomly assigned into a control and an experimental group. Afterward, Jones and Rhodewalt’s Self-Handicapping Scale and Reeve and Tseng’s Academic Engagement Questionnaire were given to the participants in the two groups as the pretest. The training package for procrastination reduction was given to the experimental group for six subsequent sessions. Finally, the two groups filled out the questionnaires mentioned above as the posttest. The data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA).
  Results
  Results showed that the training package for procrastination reduction significantly lowered self-handicapping and enhanced academic engagement (p<0.001).
  Conclusion
  By implementing this training package, the individuals’ motivation for doing educational activities and acquiring positive consequences and also their academic engagement will increase. This package is efficient for its multidimensionality including cognition, motivation, and behavior at the same time. To achieve this goal, students will acquire behavioral, cognitive, and emotional strategies to confront procrastination in different situations. Because of the efficiency of this training package, it is recommended for all those people who are involved in teaching and learning. Educational counselors and psychologists can also utilize this training package to help their students and clients.
  Keywords: Educational Procrastination, Self-Handicapping, and Academic Engagement.
 • Mohsen Mohsen Mohsen Saied Manesh*, Mehdi Ghorbani Page 24
  Background & Objective
  A migraine, as one of the most common types of headaches with high prevalence, has a significant impact on the health of the affected person. Psychological and social problems are also common among these patients. In general, migraine patients are usually ambitious people who like to live according to the plan and are criticized for their disadvantages. These patients often respond to the failures that result from their association with the people in the form of anger and constant annoyance that will undoubtedly not be sufficiently evacuated. Persons with migraine are personally personally-minded, highly professional and have a lot of social and emotional incompatibilities. For this reason, if they fail, they can create problems for themselves and others. Some migraine susceptible people appear calm and relaxed, while the hidden anger and incompatibility may be due to their inability to do the work to the desirable perfection under their calm appearance. Accordingly, attention to their compatibility is essential. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of group anger management training on the increase in social and occupational compatibility of a migraine suffering people.
  Methods
  This study was a semi-experimental and pre-test-post-test with the control group — all patients with a migraine who were referred to the clinics in Yazd. Selection of research sample with available sampling method included 60 of these subjects. They completed a questionnaire on anger control, and 30 of them were randomly selected. They were divided into two groups: experimental group (15 people) and control group (15 people). Then, eight sessions of two hours of training on anger management skills were performed for the experimental group, and the control group did not receive any training. The data obtained from the pre-test and post-test were analyzed by measuring the Bell's compatibility questionnaire (1961) with one-way covariance analysis.
  Results
  Results showed that the experimental group compared to the control group, a significant difference regarding social adjustment and technical adjustment (p< 0.05), and anger management training has affected social and occupational compatibility.
  Conclusion
  According to the findings, group anger management training can improve the social and occupational compatibility of migraine patients. It can be said that anger management training helps individuals to recognize their psychological causes of their negative emotions and their sense of instinct, thus enabling them to master themselves in confronting challenging situations. Also, by the appropriate expression, promote self-esteem and their psychosocial function, and subsequently promote their social and occupational advancement. In this regard, it can be said that when anger is out of control and destructive, it can lead to problems in work, interpersonal relationships, and overall quality of life. Anger Management training teaches people how to self-regulate and develop emotional management skills regarding behavioral skills and psychosocial function. Individuals, through engagement in the anger management training program, can learn the skills they need while undergoing cognitive reconstruction and, by enriching their behavioral creature, they can show adaptive responses in different situations. Therefore, psychologists and counselors are advised to use anger management intervention in working with these people.
  Keywords: Anger Management Skills Training, Social Compatibility, Occupational Compatibility, Migraine.
 • Farangis Demehri*, Mohsen Saeedmanesh, Narges Jala Page 25
  Background & Objective
  Generalized anxiety disorder (GAD) is an anxiety disorder characterized by excessive and unreasonable worries about everyday event and activities.   In general, anxiety disorder has a more chronic course than a panic attack, and can last for months. The prevalence of anxiety disorders in women, in general, is twice that of men. The 12-month prevalence of generalized anxiety disorder in adolescent and adult in the American public community is 9 percent and 9.2 percent respectively. The risk of developing a lifespan of 9.9% is estimated. The main difference that can be seen in different categories of patients is the concern of the individual. Children and adolescent are more concerned about school and sports issues, while older people are more concerned about family health and physical well-being, so it seems that the content of an individual's concerns is appropriate to his or her age. The severity of the symptoms in younger adults is higher than in older adults. The purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance commitment therapy on rumination and well-being of adolescent with generalized anxiety disorder. Rumination is defined in psychology as the necessary focus of one’s attention on the symptom and cause of distress.  And the consideration of its reasons and its results rather than focusing on its solution. The similar rumination is a concern, with the difference that rumination focuses on bad feelings and past experiences, while worries about the potential for adverse events in the future Acceptance commitment therapy is a form of counseling similar to cognitive-behavior therapy. It is an empirically-based psychological intervention that uses acceptance and mindfulness strategies mixed in different ways. With commitment and behavior-change strategies, to increase psychological flexibility. The approach was initially called comprehensive distancing. As begun in 1982 by Steven C. Hayes and was first tested by Robert Zettle in 1985, but was built out into its modern form in the late 1980s. There are a variety of protocols for ACT, depending on the target behavior or setting.
  Methods
  The method of this study is a quasi-experimental type with pre-test and post-test. That 40 male students with a generalized anxiety disorder are selected randomly and are considered randomly and evenly in experimental and control groups. Treatment has been performed in 12 sessions through 1-hour session over three months on the experimental group. To collect data, researchers there have been used generalized anxiety questionnaire (2006), psychological well-being questionnaire of Ryff (1980) and rumination questionnaire (Nollen Hoeksema, 1991). Generalized anxiety questionnaire is easy to use the 7-item instrument, based on DSM-IV criteria, for identifying probable GAD cases. It has excellent psychometric properties, is easy to administer and does not involve any burden for the patient or the clinician. Carol ryff develops ryff psychological well-being. Carol Ryff has conceptualized psychological well-being as consisting of 6 dimensions: autonomy, environmental mastery, personal growth, positive relations with others, purpose in life, self-acceptance.  Nolen-Hoeksema of rumination questionnaire is a self-report measure of rumination that has 22 items and excellent psychometric properties.
  Results
  The result shows that acceptance commitment therapy can increase psychological well -being and reduce rumination. The mean for psychological well-being in the experimental group was 306.60 in pretest, and in post-test it was 348. While in the control group it was 326.75 in pre-test and 318.35 in post-test. Covariance analysis shows that there is a significant difference between two groups (P<0.05). Also, the result shows that the mean of rumination in the experimental group was 60.60 in pretest and 41.15 in the posttest. While in the control group it was 47.10 in pretest and 47.55 in the posttest.
  Conclusion
  In acceptance and commitment therapy, participants are encouraged to improve their commitment to have a healthier, better life, this also includes behavioral strategies when faced with negative thoughts and emotions. Therefore, acceptance and commitment therapy can improve psychological well- being and reduce rumination, for this reason, the use of this treatment was recommend to psychologist and counselors.
  Keywords: Acceptance commitment therapy, Rumination, Psychological Well-being, Generalized anxiety disorder.
 • Fatemeh Kargar*, Amir Ghamrani, Ahmad Yarmohammadian, Mohsen Hadi Tahan Page 26
  Background & Objective
  Memory, its improvement, weakness, error and/or interference have always been attractive issues. Humans have always been trying to improve their memory.  Since people rarely forget the memory of the events related to feelings and emotions, it is distorted less than the memory related to neutral information. Some people may even remember things that have never really happened; it is a false remembrance or recognition. A survey on the impacts of emotional loads on people’s memory clearance indicates that not only does the emotional content lead to memory improvement, but also emotional-laden words increase the possibility for people to remember the words’ specific features. Emotional items are better remembered and easily organized because they are more connected conceptually. These conceptual connections improve success of remembrance. Emotional load suggests a high level of familiarity and relation. Emotional information is open to semantic intensity more than neutral information is. So emotional items are processed more deeply and more richly than neutral ones. This fact can, in turn, lead to an increase in the quantity of relational process and a decrease in the quantity of discriminability of emotional items, thus increasing false remembrance. So prioritization of emotional items in real memory may be related to an increase in the quantity of differentiation and conceptual connections. Studies applying neuropsychological methods have confirmed that children suffering from learning disabilities are not capable enough in semantic processing and decoding of the texts read. There have been many investigations indicating a memory deficiency in these people and diverse methods have been used to help them solve memory problems. So the present research has been conducted to compare emotional false memory in children with dyslexia and the ones without it.
  Methods
  Causal-comparative method has been used in this research. The research has involved two groups of third grade girl students in the city of Qom. The first group included ordinary students and the second was comprised of students with dyslexia under instructions in learning disorder centers. Using convenience sampling, two groups of fifteen students (fifteen ordinary students and fifteen students with dyslexia) were chosen from all four districts of the city. Statistical criteria used to answer the questions include arithmetic mean, standard deviation and T test. Tools used include Deese–Roediger–McDermott (DRM), with 80% multiplier in remembrance test and 85% multiplier in recognition test, reading disorder test which reliability has been reported by Cronbach’s alpha criterion, and Raven’s IQ test which stability has been between 83% and 93% in different studies.
  Results
  In most dimensions of false remembrance and recognition, students without dyslexia got a higher arithmetic mean. Arithmetic mean of scores related to the emotional words’ remembrance and emotional words’ false recognition in students without dyslexia was higher than the ones with dyslexia; there  was a statistically meaningful difference between them (P=0.001, P<0.05).
  Conclusion
  Due to the findings, it is indicated that children suffering from learning disability have memory deficiency but emotional load may make semantic relation between words and increase recognition error. The method is suggested to improve and recover memory.
  Keywords: Emotional False Memories, Dyslexia, False Memory Task.
 • Majid Emamgholizadeh Baboly, Davood Manavipour*, Alireza Pirkhaefi Page 27
  Background & Objective
  Reading and writing compulsion disorder is a type of compulsion which its main characteristic is rereading and rewriting. This disorder is experienced with a strong need for reading and rewriting during reading and writing. This type of reading and rewriting is different from frequent repetition which healthy persons do during reading and writing. The study method of students with text and writing compulsion disorder is extreme and exaggerated. Repetitive reading, doubt in learning the read concepts, continuous return and elongation of the time for determining the courses, as well as writing subject matters, again and again, consecutive clearing their writings are some symptoms of reading and writing compulsion disorder among the students. The persons affected by this disorder attempt to resist these exaggerated activities or delay them but they often surrender against the inclination to perform it. The adverse effect of reading and writing compulsion on the academic performance of students is significant. These effects include slowness in reading and writing activity, reduction of concentration, reduction of academic motivation and finally; Academic Procrastination. Besides increasing the academic problems, this disorder causes emotional and social issues in students. Of course, despite such vital effects, considerable activity has not been performed so far in respect of the study of the prevalence rate of reading and writing compulsion among Iranian students. It is evident that the appropriate and comprehensive statistical information about the prevalence of reading and writing compulsion disorder is the first practical step for on-time recognition of such students and the appropriate therapeutic interventions for prevention, treatment, and reduction of its side effects. Accordingly, the present research aimed to study the Prevalence rates of reading and writing compulsion and its relationship with the demographic characteristics of the students.
  Methods
  This research was a descriptive-analytical study which was performed cross-sectionally. Statistical population of this research included all high school students of Babol city during the academic year 2017- 2018. Out of this number, 398 students (229 boys and 169 girls who were studying in tenth (159 persons), eleventh (154 persons) and twelfth (85 persons) grades) were selected through relative stratified random sampling as the sample. In this study, the measurement tool was the researcher- made questionnaire of demographic characteristics and reading and writing compulsion scale (Emamgholizadeh, 2017). Reading and writing compulsion scale has 18 items with four subscales including rewriting, rereading, Perfectionist Slow reading and Over close reading. The minimum score obtained in this scale is 18, and the maximum score is 126 with the cutting score of 82. This scale enjoys the appropriate construct validity, and its reliability was 0. 84 using the Cronbach alpha coefficient. After extraction, research data was analyzed using the descriptive statistics parameters and chi-square test in SPSS software version 24. Also, the significance level was considered (P<0.05).
  Results
  Demographic data showed that mean and standard deviation of the age students participated in this research was 16.67 ± 0.89. 398 students answered the reading and writing compulsion scale. Out of them, 86 persons obtained a score higher than the cutting point. Therefore; in this research, 21.60% (%95 CI: 17.48, 25.73) of the students had the reading and writing compulsions. The prevalence rate of reading and writing compulsions in the whole boys was 20.52% (%95 CI: 15.18, 25.86) and in the whole girls, it was 23.08% (%95 CI: 16.59, 29.56). The result of chi-square test showed no significant relationship between the gender, education level of mother, education level of father, the order of birth, residential place (urban/ rural) and reading and writing compulsion disorder, but there was a significant relationship between the educational grade (P= 0.024) and the age (P= 0.024) with reading and writing compulsion disorder of student.
  Conclusion
  Finding of this research were high in respect of the prevalence rate of reading and writing compulsion symptoms (21.60%) and remind the necessity of paying attention to disorder at the school’s level. It is hoped that screening, on- time diagnosis and timely action for treatment of the students affected by this disorder using the trained counselors and psychologists at the school’s level will be addressed by the authorities.
  Keywords: Reading, Writing Compulsion Symptoms, Prevalence, Students.
 • Yousef Dehghan*, Sadegh Hekmatiyan Fard, Leila Kamran Page 28
  Background & Objective
  Learning difficulties can cause negative consequences such as poor social competence and self-esteem in primary school students. Learning problems and disorders are not only related to negative academic results, but they can also negatively affect the mental health and emotional well-being of primary school students. It is worth noting that attention to educational problems and psychological matters of primary school students is necessary to prevent problems in the future. Previous studies and research literature shows that resilient training is an effective strategy, which can result in the empowerment of children. Thus, the current research aimed to investigate the effect of resiliency training on social competence and self-esteem of students with learning disabilities.
  Methods
  This study was semi-experimental pre-test, post-test, and follow-up with control and experimental group. The statistical population consisted of 513 third- to fifth-grade primary students with all kinds of learning disabilities who had been referred by the schools to the Center for Learning Disabilities of Bushehr province’s Department of Education in 2016-2017 school year. Of these, using convenience sampling and considering the requirements of the research project, 153 students were short-listed in the first stage. Then, based on the recommendations of previous research, 34 students after the diagnosis of learning disability were selected by psychologists of Bushehr Educational Disorders Center and also a structured clinical interview. They were randomly assigned to two experimental and control groups (in each group of 17). Then, an independent variable (Resilient training) was applied to the experimental group. In the implementation of research after justification and satisfaction of parents of children, the groups were matched with intelligence and other demographic features (such as socioeconomic status, educational facilities, parental education level, etc.). The research tools consisted of Coopersmith’s Self-Esteem Questionnaire (1967), Fellner et al.’s Social Competence Scale (1990), Wechsler's Children's Intelligence Scale, and the Clinical Interview and Resiliency Curriculum of Schwanker et al. (1991). While the experimental group went through 9 sessions of 1.5 hours twice a week, the control group did not receive any training. Repeated measure ANOVA was used to analyze the data through SPSS software version 22
  Results
  To analyze the variance for repeated measures, we examined the assumptions of this test. Kolmogorov-Smirnov test results showed the normality of the distribution of scores on both research instruments (p>0.05). Mauchly’s Test of Sphericity test results confirmed the equality of variances assumption (p>0.05). The mean of the social competence variable for the control group in the pretest was 16.18, in the post-test, 16.91 and in the follow-up period, was 16.81, and for the experimental group in the pretest, 17.22, in the post-test, 35.46, and the follow up was 35.53. The mean of self-esteem in the control group was 26.27 in the pretest, 27.19 in the post-test and 27.43 in the follow-up phase, and for the experimental group in the pretest 25.19, in the post-test 45.18 and in the stage the follow up was 45.92. The results showed that the F-value in the social competence variable was significant at p<0.001, and considering that the mean of the experimental group in the social competence variable was higher than that of the control group in the post-test and follow-up stages. Also, the findings showed that the value off in the self-esteem variable was significant at the level of p<0.001, and considering that the mean of the experimental group in the self-esteem variable was increased in comparison with the control group in the post-test and follow-up stages. In sum, the results showed that resilience training had an impact on the social competence and self-esteem of students with learning disabilities (p<0.001) and this effect remained stable during the two-month follow-up phase (p<0.001).
  Conclusion
  Since resilience training helps improves individuals’ interactions with peers and increases their resiliency, such training can be utilized as an effective interventional method to develop social competence and self-esteem of students with learning disabilities. The results of current research are consistent with other conducted studies. In other words, children who have a high general resilience, both children and their parents have a favorable opinion on learning problems and less likely to feel a negative impact on their communication.
  Keywords: Resilience training, social competence, student's self-esteem, learning disability.
 • Roxana Mirzaie Ranjbarr, Ghasem Norouzi, Ahmad Abedi, Mohammad Ashori* Page 29
  Background & Objective
  Intellectual and developmental disability is widely recognized as one of the most common disabilities. Most professionals rely on criteria from the American Psychiatric Association (APA), Diagnostic and Statistical Manual Disorders, Fifth Edition (DSM-5), to determine whether an individual has intellectual and developmental disabilities. Intellectual and developmental disability is characterized by significant limitations both in intellectual functions and adaptive behaviors as expressed in conceptual, social, and practical adaptive skills. This disability originates before 18 years old. Children with intellectual and developmental disabilities have limitations in cognitive function and deficits in their skills in several areas such as friendships, emotion, cognitive, motor, psychosocial, language, and specific activities. Limitations in social skills is a common characteristic in children with intellectual and developmental disabilities, since intellectual and developmental disabilities effects on cognitive development as well as behavior skills. Unfortunately, the negative social status experienced by children with intellectual and developmental disabilities is difficult to overcome and is usually long-lasting. Adding to their socialization problems, many children with intellectual and developmental disabilities also have behavioral problems and social difficulties with their parents, siblings, and teachers. The enduring nature of social reaction easily leads to social isolation. It seems that play therapy could reduce the behavioral problems of children with intellectual and developmental disabilities. The play is one method for treating children with intellectual and developmental disabilities because these children are often facing with main behavior problems. In recent years, intervention results of children with intellectual and developmental disabilities have been examined in many studies. One of the effective interventions for this group of children is intervention based on play therapy. In some clinical trials and different studies have been measured the effectiveness of an intervention based on play therapy on the problems behaviors in children with intellectual and developmental disabilities. Pay attention to that results of these researches are different. Therefore, the use of meta-analysis in this area is necessary. The purpose of the present study was to investigate the rate of the effect size of the efficacy of an intervention based on play therapy on the behavioral problems and social skills of children with intellectual and developmental disabilities. This meta-analysis research aimed to determine the effectiveness of an intervention based on play therapy on the problems behaviors in children with intellectual and developmental disabilities in Iran.
  Methods
  The present research was a meta-analysis study. Before effect size of mean difference analysis, to determine the decision tree model was used PRISMA method. So, at this research by using a technique of meta-analysis to integrate the results of different studies, to determine the effect size of intervention based on play therapy. 11 studies of 18 studies were done in Iran, published at SID, IranMedex, IranDoc, Google Scholar and Magiran during 2001-2018 and accepted pay attention to inclusion and exclusion criteria and also methodology were collected and analyzed through meta-analysis. The research tool was a meta-analysis checklist. The effect size of each research calculated with having mean, variance and standard deviation of the group. For descriptive information was used meta-analysis checklist and for analyses of data was used effect size technique. For assessment of publication bias was used funnel chart, for assessment expected confidence rate was used number fail-safe and for investigation of the heterogeneity of effect size was used Q Cochran’s test. Data were analyzed through the descriptive statistics and studies effect size using comprehensive meta-analysis (CMA) software.
  Results
  The study findings showed that the effect size of mean difference intervention based on play therapy on the problems behaviors was 0.61 (p≤0.001) which according to Cohen’s table was high.
  Conclusion
  Findings of this meta-analysis research support of the effectiveness of an intervention based on play therapy on the problems behaviors in children with intellectual and developmental disabilities. Therefore, intervention based on play therapy can reduce behavioral problems and improve the social skills of children with intellectual and developmental disabilities. Then, it is recommended that planning play therapy for children with intellectual and developmental disabilities receives serious attention. It seems that the educational programs based on play therapy can be used as a method for a decrease of behavioral problems of these children in training centers such as schools.
  Keywords: Meta-Analysis, Play therapy, Behavioral problems, Intellectual, developmental disabilities.
 • Akram Ahmadi Barati, Reza Rajabi*, Shahnaz Shahrbanian, Mostafa Sedighi Page 30
  Background and objective
  Cerebral palsy is the most common sensory-motor disorder that causes movement restriction. This damage is caused by a problem in brain developing period, during embryonic or childhood that can lead to functional disabilities and limited participation. The motor damage is mainly unilateral; upper limb is one of the most common abnormalities that result from cerebral palsy. These disorders affect the function of the upper limb and limit it. Children with cerebral palsy are more likely to have problems with their normal peers due to lack of proper sensory experience and impaired movement that is imposed on these children in many manual skills and motor functions. The importance of hand functioning is essential for the conduct of life and any disorder can create major problems for these children and ultimately adversely affect all aspects of their development. Therefore, the application of training protocols that can help restore performance is important. The purpose of this study was to survey effect of sensorimotor training on the moving capability of hand in students with cerebral palsy of spastic hemiplegia.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 30 students of the cerebral palsy center of Kermanshah (west of Iran) were invited to the study. A total of 30 gestational pupils from 8 to 12 years with spasticity were selected by available sampling method. Participants after receiving permission from of authorities and parents written consent, subjects were selected to implement the project. Participants were then randomly divided into two groups of 15 subjects. Box and block test were used to measure hand motion. This test is time-dependent and the score for this test is based on the number of displaced cubes in 1minute. The exercise program included a sensory and motor part that lasted for 8 weeks and each week for 3 sessions and 60 minutes each session. Data analysis was performed by SPSS software version 22 and through independent sample T tests to compare the out-of-group and paired sample t test to compare intra-group at alpha level less than 0.05.
  Results
  After performing simultaneously, sensory-motor exercises, the motor function of the upper limb significantly improved (p ≤ 0.05). The mean change in the experimental group was from 11.53 ±8.03 to 15.80± 7.58 and in the control group was 10.73± 5.73 to 10.93± 5.72. Results showed a significant difference between two groups in motor capability p=0.047.
  Conclusion
  Results of the study showed that the progress of these children in motor ability demonstrated the fact that they hada growth potential if they developed sensory-motor experiences. The importance of the hand in maintaining of independence and development of other skills in children and the important role of these skills in the interaction of the child with context of the proposal, it suggests that sensory-motor exercises can lead to improved hand functions in life and increase the independence of these children. Therefore, in order to improve the motor function of hands in children with cerebral palsy, spastic hemiplegia is better than simultaneous motor and emotional exercises.
  Keywords: Sensory-motor exercises, Motor ability, Cerebral palsy, Spastic hemiplegia.
 • Mahmoud Sheikh*, Ensieh Fanaei, Naser Naghdi, Rokhsare Badami Page 31
  Background & Objective
  Childhood obesity is one of the epidemic problems in the whole world, affecting many aspects of children’s lives. According to evidence, high body mass index (BMI) is associated with the prevalence of cardiovascular diseases, type 2 diabetes, hypertension, and poor physical condition. One of the important factors causing a change in lifestyle to control weight, is the awareness of the weakening effects of overweight and obesity. The aim of this study was to compare “perceived competence” and “competency in performing motor skills” between three groups: normal-weight children, extremely slim children, and overweight and obese children.
  Methods
  The research method was descriptive and of a causal-comparative type. The statistical population of this study was 460 10-year-old students residing in Isfahan City. We used a cluster sampling method to select this sample from among the students of two girls' schools and two boys’ schools located in District 3 of Isfahan City. There were respectively 200 and 230 10-year-old girls and boys in these schools, out of which we assigned 34 to the extremely slim group, 42 to the normal group, and 20 to the overweight and obese group. After completing the administrative procedure and getting necessary coordination done with the Isfahan Province Directorate-General for Education, and after the children’s parents completed the consent form and the children consented to their participation in this research, we were allowed to start our activities in these schools. First, we measured each participant’s height without shoes using a Seca stadiometer with a precision of 0.1 cm, and their weight with minimal clothes using a digital scale with a sensitivity of 0.1 kg. Based on the body mass index (BMI; the body weight in kilograms divided by the square of the body height in meters) and using international standard reference tables (IOTF), we classified the children into three categories: extremely slim, normal-weight, and overweight and obese children. According to the results, 20 subjects fell in the overweight and obese category, 42 in the normal-weight category, and 34 in the extremely slim category. We selected all 20 children who had fallen in the overweight and obese category. Fundamental motor skills were measured using The Test of Gross Motor Development (TGMD-2; Ulrich, 2000). This instrument contains twelve fundamental motor skills, which are categorized into two groups: Locomotor skills and object control skills. The locomotor skills group is aimed at evaluating gross motor skills that require coordination between body movements and the child’s movement. The object control skills group measures children’s general ability in manipulation skills. The running, trotting, hopscotch, leaping, precision jump, and sliding tests evaluate locomotor skills. Object control skills include the batting, dribbling, catching, kicking, overhead throw, and an underarm roll of a ball. We calculated the internal consistency reliability coefficients to be 0.78, 0.74 and 0. 80 on average for the movement score, the object control score, and the total score, respectively. We used Ulrich's test, and calculated the test-retest reliability coefficient to be ranging from 0.65 to 0.81, and the internal reliability of the scoreboard to be above 0. 95. We used Harter's scale (1985) to measure the children's competence perceived by children and parents. And we calculated the Cronbach's alpha coefficient to be 595% for self-perceived education, 557% for self-perceived behavior, and 692% for overall self-perception.
  Results
  The data showed that the fundamental motor skills of overweight and obese children, in the movement section and in total, were below those of extremely slim and normal-weight children, (p<0.01) but they were not different in the manipulation section. No significant differences were observed in the perception of children and parents about children’s competency in performing motor skills either.
  Conclusion
  Although the motor skills of overweight and obese children were below those of extremely slim and normal-weight children, their parents and the children themselves did not perceive any differences between themselves and the other children in performing motor skills, and they did not, in fact, have a correct perception of motor competence. Accordingly, one of the ways to control weight is perhaps to give a correct perception of weight status and competency in performing motor skills, to parents and overweight and obese children.
  Keywords: Body Mass Index (BMI), Fundamental Motor Skills, Perception Motor Competence
 • Mehdi Rasouli, Asgar Chobdari*, Hamid Kargar, Sedigheh Rostami Page 32
  Background & Objective
  The term "learning disorder" describes a group of disorders characterized by inadequate development of specific academic, language, and speech skills. One type of the learning disorder is dyslexia. It is a specific learning disability in reading. Dyslexic children have trouble reading accurately and fluently. They may also have trouble with reading comprehension, spelling and writing. This study was aimed to investigate the effect of cognitive and metacognitive strategies on reading performance and academic self-efficacy in dyslexic boys.
  Methods
  A two group pretest-posttest quasi-experimental design was used in this study. The study population included all male students with reading disabilities of third and fourth grades in primary school in the school year 96-1395 of Tehran.  Multi-stage cluster sampling was used to recruit 40 students with reading disorder. The participants were assigned to experimental and control groups in equal numbers. The research instruments were the Wechsler Intelligence Scale for children and Bandura's academic self-efficacy questionnaire. The experiment group received 10 sessions of Cognitive- metacognitive strategies training. Cognitive strategies included: Strategies to repeat or review: repeated recitation, repeated coding, repeating key terms aloud, retelling stories, underlining the contents, memorizing the easy content and annotations, highlighting the key words, marking and transcription the difficult subjects. Strategies for developing and making meaning: the use of intermediaries, imagery, locations, keyword, using the acronym for the easy content and notes, analogy, summarizing, applying the learned material. Metacognitive strategies included: strategic planning: Determining the purpose of study, predicting time to study and learn, determining the speed of study, analyzing how to deal with the subject of learning, selecting cognitive strategies.
  Results
  The results showed that the experimental and control groups performed differently on the components of reading performance (error, understanding and speed) and self-study group after testing.
  Conclusion
  Cognitive and metacognitive strategies instruction improves the reading performance and academic self-efficacy in students with dyslexia. So, based on the findings of this study, it can be concluded that intervention based on the cognitive and metacognitive strategies improves the reading performance of dyslexic children.
  Keywords: Cognitive strategies, Meta-cognitive strategies, Dyslexia, Learning disorders.
 • Farideh Samadi Bahrami, Saeedeh Zenoozian*, Mohammadreza Beliad Page 33
  Background & Objective
  Major depressive disorder (MDD) and bipolar disorder (BD) are among the world’s major mood disorders with around 6.7 percent of the world population suffering from the former and one percent from the latter. The purpose of this study was to compare personality traits in patients with type 1 bipolar disorder and major depressive disorder and their normal peers.
  Methods
  This research employed a causal-comparative design. The study population consisted of all patients with type 1 bipolar disorder and major depressive disorder- aged 19-60 years old- who received treatment in Iran Psychiatric Hospital located in Tehran during the first half of 2012. A total of 90 participants representing individuals with bipolar personality disorder, major depressive disorder and normal individuals were recruited through convenience sampling in equal numbers. The participants in the three groups were matched for age and sex. The research instruments was Milon Clinical Multidimensional Scale (MCMI II). Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to test the research hypotheses.
  Results
  The result revealed significant differences between people with type 1 bipolar disorder and normal people in all personality traits except for the characteristics of schizoid and obsessive-compulsive features(P<0.05).  Significant differences were found between normal people and patients major depressive disorder in personality traits (P<0.05). In other words, people with major depression have periods of prolonged depression or sadness associated with social abandonment, pessimism about others and the future, susceptibility to exclusion.
  Conclusion
  Concurrent bipolar disorder and personality disorders can have negative impacts on individuals including the increased risk of suicide. Research evidence suggests that suicide risk is likely to be greater in people with bipolar disorder and personality disorder. The coexistence of the personality characteristics studied in this study also has an impact on the outcome of the treatment as it affects both the response to the treatment and the severity of the symptoms. The existence of such consequences shows that the clinical presentation of patients who are simultaneously afflicted with mood disorders and personality disorder are worse than those who only show symptoms of one of these disorders. Thus, identification of the personality traits associated with each of the disorders can help psychologists to provide therapeutic solutions.
  Keywords: Personality Traits, Bipolar Disorder Type 1, Major Depressive Disorder.
 • Farnaz Keshavarzi Arshadi*, Fariba Hasani, Elham Mohamadnezhad Page 34
  Background & Objective
  This study aims at investigating the effectiveness of Exposure and Response/Ritual Prevention (ERP) treatment on depression symptoms and experiential avoidance in female patients suffering from Obsessive-compulsive disorder.
  Methods
  The current research is considered an applied study with a quasi-experimental method of pre- post-test with a control group. For this study, 24 women were chosen via purposive sampling and subjected to two groups of paired and trial groups of 12. It noted that both groups received medications, while the experimental group also received Exposure and Response/Ritual Prevention (ERP); hence the control group was not subjected to any additional intervention other than its usual one of medications. Experiential avoidance and depression respectively measured by Acceptance and Action Questionnaire and Beck Depression Inventory and was later analyzed, using MANCOVA.
  Results
  Our findings show no significant difference between the aggregate score in experiential avoidance in the experiment group (Exposure and Response/Ritual Prevention) and control group (medical treatment). According to the findings, it considered that encountering treatment method and Exposure and Response/Ritual Prevention (ERP) has no effect of experimental avoidance scores of the females who are affected with the obsessive-compulsive disorder. While revealing a significant discrepancy between pre- and post-test depression scores, it understood that Exposure and Response/Ritual Prevention (ERP) effected on reducing of the females who are suffering Obsessive-compulsive disorder.
  Conclusion
  This paper aims to explore pre-post–test scores in experiential avoidance and depression in Obsessive-compulsive disorder patients after having the experience of Exposure and Response/Ritual Prevention. Our results revealed no decrease in experiential avoidance in female Obsessive-compulsive disorder patients under Exposure and Response/Ritual Prevention treatment or medication alike. In an attempt of explanation, one can claim more frequency of sessions with fewer intervals in between to possibly help bring relief regarding experiential avoidance in Obsessive-compulsive disorder patients. But on the same lines, the results report a decrease in depression symptoms in post-test in both Exposure and Response/Ritual Prevention and medication group which is, yet again, in concert with previous findings.
  Keywords: Obsessive-compulsive disorder (OCD), Exposure, Response, Ritual Prevention (ERP), experiential avoidance, Depression symptoms.
 • Reza Mirmahdi*, Fereshteh Pirozneia Page 35
  Background & Objective
  Disordered attention/hyperactivity disorder is one of the most common disorders of pediatric psychiatry. In the fifth diagnostic guide and statistical classification of mental disorders, the incidence rate for this disorder was 2.5% for adults and 5% for children. Children with hyperactivity due to problems such as strain, restlessness, and insufficiency of attention, have a profound effect on their relationships with other family members and the overall environment governing this environment. The presence of these children in each family affects the structure of that family and overwhelms the mental health of the family, especially the parents. In such a situation, although all family members and their function are harmed, the problems associated with childcare associated with attention-deficit / hyperactivity disorder, especially the mother, are at risk for mental illness. Mothers are usually responsible for daycare, especially when children are younger. Consequently, when there is a problem, the mother feels most discomfort and this affects their mental health and compatibility. Life skills are skills that are used to enhance communication, increase decision-making power, and manage and understand themselves. The promotion of life skills, including coping skills and psychosocial skills, is effective in improving the quality of life and enhances the psychological ability of the individual to cope effectively and address conflicts and life successes. These abilities enable the individual to act positively and consistently about other human beings in society, culture, and environment and to provide his or her public health. Research evidence has shown that life skills training has a positive effect on self-esteem, self-esteem, and responsibility of individuals, and this leads to social support and the attention of others who are reducing stressors. Socially disadvantaged methods can increase risk behaviors. Studies have also shown that problem-solving ability is associated with depression and social phobia. Social problem solving can increase situational coping and behavioral competence. These skills can prevent or reduce emotional distress. Learning problem-solving skills in dealing with challenging situations with a general level of health and reducing stress-related mental health problems is directly related. The low social problem solving is due to incompatible cognitive processes that make it difficult for a person to deal effectively with problematic situations or to provide practical solutions. Therefore, inefficient problem-solving skills may cause vulnerability to mental health problems or exacerbate existing problems. Life skills education plays an essential role in mental health. Training these skills prepares the individual to overcome the tensions and issues that face the individual and the community. The present study was conducted to investigate the effectiveness of life skills training on general health and social problem solving of mothers with children with attention deficit disorder.
  Methods
  The research method was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with the control group. In this study, 20 mothers with children with attentional and hyperactivity disorder selected from counseling clinics in Golpayegan city. They were randomly assigned to control and experimental groups. An intervention conducted in 10 sessions in the experimental group. The social problem-solving questionnaires (Dizarilla et al., 2002) and general health (Goldberg & Hoiller, 1972) used before and after the training. For analysis, covariance test was performed using SPSS-22 software.
  Results
  The results of covariance analysis showed that life skills training had a significant effect on general health (P<0.001) and social problem-solving skills (P <0.001) in mothers with children’s attentional/hypertensive disorder.
  Conclusion
  According to the results of this study, it is recommended that therapists work with families with children with attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD), to develop life skills education to promote general health and social problem-solving skills of these families.
  Keywords: Life skills, mental health, problem solving, attention deficit, hyperactivity disorder.
 • Hamid Alizadeh*, Leyla Hamivand, Norali Farokhi, Farangis Kazemi Page 36
  Background & Objective
  Sluggish cognitive tempo (SCT) characterized by excessive daydreaming, mental confusion, slowness, and low motivation. There are no official criteria available for its clinical recognition. However, researchers have identified the most salient symptoms of (SCT). These are: (1) daydreaming, (2) trouble staying awake/alert, (3) mentally foggy/easily confused, (4) stares a lot, (5) spacey, mind is elsewhere, (6) lethargic, (7) under-active, (8) slow moving/sluggish, (9) doesn’t process questions or explanations accurately, (10) drowsy/sleepy appearance, (11) apathetic/withdrawn, (12) lost in thoughts, (13) slow to complete tasks, and (14) lacks initiative/effort fades. For assisting with differential diagnosis between these two types of attention disorders research conducted with children and adolescents demonstrates that SCT is related to various domains of psychosocial impairment. One of the most consistent findings is that of an association between SCT and social impairment. Multiple studies have documented a significant relation between Symptoms and emotional problems. The lack of research impacts treatment options. Research is ongoing to identify Interventions validated to treat symptoms of ADHD, social anxiety, and other related disorders often used. Little is known to date about the efficacy of medication in treating SCT. SCT is more predictive of Social difficulty, and more strongly associated with internalizing, than externalizing symptoms. The current study aimed to design a psycho-social program for students with sluggish cognitive tempo and to examine its effectiveness on socio-emotional difficulties.
  Methods
  The study employed a pretest-posttest quasi-experimental design. The sample consisted of 60 students selected through convenience sampling. The participants were randomly assigned into experimental and control groups, then and completed the parent questionnaire, SCT inventory and parent Questionnaire for evaluation of development and behavior in 5-15-year-old (FTF). Parent questionnaire is the evaluation of the set of SCT items deemed to be optimal for distinguishing SCT from ADHD-IN (Becker et al., 2015). Also, Becker and colleagues found that 150 items had been used as putative SCT items, which distilled to 18 core SCT items. Meta-analytic findings indicated that 13 of these 18 potential SCT items consistently loaded on an SCT factor as opposed to an ADHD-IN factor. This questionnaire contains questions concerning the skills and behaviors of a child in various Domains of development. The FTF comprises 181 items from the following eight domains: Motor skills, Executive functions (including attention), Perception, Memory, Language, Learning, Social skills, and Emotional /behavioral problems. Each domain contains a series of items. The items consist of a statement expressing that the child has difficulties with a particular task when compared to other children of the same age.  Fifty items that rated (25 items for social skill and 25 items for emotional problems) on a 3-point scale with higher scores corresponding to the better quality of life. The experimental group received 16 sessions of psycho-social program weekly 60-minute. The content of the sessions  determined based on a literature review, consultation with experts, and focus group interviews conducted separately with children and their parents to assess how SCT affect quality of life, strategies employed by youth to cope with SCT distress, the perceived efficacy of specific coping strategies, and areas in which youth in their parents would like help. Sessions within the treatment protocol focused on psychoeducational about SCT during the initial sessions, cognitive/behavioral restructuring targeting and (CLAS) program.
  Results
  The results of Multivariate and repeated measures confirmed the positive effect of the intervention on social (P<0.01) and emotional problems (P<0.01) difficulties. Social and emotional average developed 12 scores according to the FTF questionnaire higher scores corresponding to the better quality of life and reduced emotional and social problems.
  Conclusion
  Research has demonstrated the effectiveness of psychosocial interventions for children with sluggish cognitive tempo. Historically, the research has focused on interventions targeting problems in the home or school setting, but more recent research has highlighted the importance of family-school partnerships and conjoint approaches to an intervention involving family and school. Practical approaches to psychosocial intervention consist of strategies to address performance deficits, promote adaptive behavior, and improve children’s self-control and social skills. This study represents the initial step to developing and examining a treatment protocol for children with sluggish cognitive tempo. Lack of SCT prevalence was limitations. We can recommend this psycho-social program to help students with sluggish cognitive tempo in order to ameliorate with their related problems.
  Keywords: Psycho-Social Program, Sluggish Cognitive Tempo, Socio-Emotional Difficulties.
 • Behnaz Bouzari*, Azam Fatahi Page 37
  Background & Objective
  During pregnancy, fear of childbirth and anxiety is a major problem for pregnant women. The main reasons are the personality of pregnant women, the lack of pain, watching or hearing tolerance of other people's experiences and concerns about adverse health complications. Fear of childbirth among women who have already experienced childbirth and women who are experiencing their first pregnancy is different, as primiparous women will experience a higher level of fear, which may be due to lack of previous experience. Fear is an important issue in terms of both research and theory, because it plays a role in many processes involved in many other psychological disorders. The main objective of this study is to investigate the effect of behavioral group therapy on the fear of childbirth and anxiety in pregnant women in district 5 in Tehran.
  Methods
  This study used a two-group pretest-post quasi-experimental design. The population of the research is pregnant women who referred to Sina hospital in district 5 of Tehran. Convenience sampling was used to recruit 30 participants. The participants were assigned experimental and control groups in equal numbers. The research instrument was Spielberger's anxiety. Analysis of covariance (ANCOVA) was used to test the research hypotheses.
  Results
  Based on the results of the current study, the intervention method had a statistically significant effect on childbirth fear (F = 20.12 p <0.05 and anxiety in pregnant women (F =11.71 p=<0.041). In control group, the mean of anxiety scores was (107.53) in the pretest and (96.53) in the posttest. In the experimental group, the mean of distress scores was (66.60) in the pretest and (35.66) in posttest respectively. The fear of childbirth and disability scores was (54.06) in the pre-tests and post-test (53.66) in the post-test in the control group. The pretest (32.60) in the posttest in the experimental group respectively.
  Conclusion
  Behavioral group therapy reduces the fear of childbirth and anxiety in pregnant women. Thus, the method is recommended.
  Keywords: Behavioral Group Therapy Education, With Fear of Childbirth, Anxiety in Pregnant Women.
 • Lale Javidan*, Jalil Aslani Page 38
  Background & Objective

  Multiple sclerosis is one of the most important and most common diseases of the central nervous system caused  by inflammation and degeneration of the myelin neural sheath and, as a result, the electrical conductivity of the impulses of the central nervous system. Depending on the location of the conflict, different clinical symptoms of the nervous system are created in the patients. In addition to physical health, multiple sclerosis affects the health and psychological well-being of individuals. Given that psychological well-being of patients with multiple sclerosis is important and due to the challenges facing these patients, they must be supported psychologically and socially. Positive psychology emphasizes the enhancement of human abilities and virtues and allows individuals and communities to succeed. The present study aimed studying the effect of Positive Psychotherapy on symptoms of mental disorders and well-being in multiple sclerosis patients in Hamedan-Iran.

  Methods

  This study employed a two group pretest-post quasi-experimental design. The population was all the MS patients of Sina hospital (Farshchian) of Hamedan in 2016.  The participants were 40 MS patients chosen randomly after taking SCL-25-R test designed by Dragotis et al, (1973). The reliability coefficients of this scale were calculated using Cronbach's, Spearman-Brown's and Gutmann's alpha methods. These coefficients were 0.92, 0.88, and 0.87 respectively, which indicates a relatively good test reliability. The reliability of the questionnaire was based on the internal consistency and through the Cronbach's alpha index, the total test was 0.90, as well as each of its three sub-scales for emotional well-being (0.90), social well-being (0.75), and psychological well-being (0.87). The participants were assigned to two experimental and one control groups randomly (20, experimental group and 20 control group). First experimental group received Positive Psychotherapy in 8 sessions but control group did not receive any intervention. Data was analyzed through one-way ANOVA.

  Results

  The results showed a statistically significant difference between the experimental and control groups (P <0.05). Therefore, 33 percent of the changes in well-being and 46 percent of the changes mental disorder can be explained through an independent variable (positive learning). Also, the results at the follow up stage showed that the experimental group showed significant difference in the symptoms of psychological and welfare disorders through positive training with the control group at the level of 0.05 (P <0.05). And 0.1% of welfare changes and 0.25% of changes in mental health can be explained by independent variable (positive learning).

  Conclusion

  The findings of this study show that positive psychotherapy as an effective short-term treatment not only reduces the symptoms of psychological disorders but also strengthens psychological well-being. The findings of this study also support the belief that positive-thinking psychotherapy can effectively enhance the well-being by enhancing the sense of pleasure, empowerment, and increasing meaning.

  Keywords: Mental Disorders, Positive Psychotherapy, Well-being.
 • Yousef Yarahmadi*, Maliha Hadadnezhad Page 39
  Background & Objective
  Frequent throwing movements can change its muscular balance strength, the range of motion and shoulder joint positioning. However, the balance of muscular strength, the range of motion and positioning are essential factors in injury prevention. On the other hand, Proprioception is a type of feedback from limbs to Central nervous system which defines a sensory tool to contribute position sense and movement sense. The purpose of this study was to Comparison of Isometric strength, range of motion and repositioning error shoulder between basketball player disabled and Non-athlete disabled.
  Methods
  This is a Causal-comparative study. Convenience sampling was used to recruit the participants.  The participants selected from among disabled athletes and non-athletes with disabilities. A questionnaire distributed to athletic and nonathletic wheelchair-dependent populations. Sixteen man basketball players disabled (Mean and standard deviation age: 24.64±4.06 (Years), Weight: 66.33±5.12(kg), Sitting height: 79.21±7.04(cm), Years of wheelchair use:11.21±3.20 (Years), Sports activity per week:10.23±4.01(watch), Sixteen man Non athletic disabled Wheelchair Users (Mean and standard deviation age:26.25±2.02 (Years), Weight: 69.35±4.12(kg), Sitting height: 82.65±8.15(cm), Years of wheelchair use: 13.01±2.28(Years), subjects were recruited to participate in this study. In order to assess isometric strength internal rotators shoulder joints, Range of motion shoulder joints Abduction, Range of motion shoulder External Rotation joints and repositioning error shoulder joints of the subject, A hand-held Dynamometer and the  Universal Goniometer was used for measuring. The data were analyzed using independent samples t-test (p≤0.05).
  Results
  The results showed independent samples t-test (p≤0.05) a Significant differences between basketball player disabled and Non athlete disabled were found in isometric strength internal rotators shoulder joints, Range of motion shoulder joints Abduction, Range of motion shoulder External Rotation joints and repositioning error shoulder joints (0.001), (0.001), (0.001), (0.001). So that the disabled basketball players had isometric strength internal shoulder joints, isometric strength external shoulder joints, Range of motion shoulder Abduction joints, Range of motion shoulder External Rotation joints and repositioning error shoulder joints than non-athletes with disabilities. The results also showed that isometric strength external rotation joints in the level of (p≤0.05).there is no significant difference between basketball player disabled and Non-athlete disabled (p≤0.05). Also, the results of the study showed that the isometric strength internal rotators of the shoulders joints of the basketball players was higher than that of isometric strength external rotators joints (p≤0.05). Also, there was a significant difference between repositioning error shoulder joints in basketball player disabled and Non-athlete disabled (0.001).
  Conclusion
  Basketball is the non-contact sport that needs to the eye and hand coordination, as our results showed that the muscular strength, the range of motion and shoulder repositioning error decreased in athletics-related to non-athletic subjects, the mentioned sport (Basketball) may improve muscular strength, a range of motion and shoulder repositioning error. Since The disability may be associated with functional impairments and the fact that exercise can reduce disability and maintain the function of individuals, So Designing preventive programs for controlling and limiting this risk factor should be one the main concerns of trainers and medical stuff.
  Keywords: Isometric Strength, the Range Of Motion, Repositioning Error, Basketball.
 • Mustafa Bolghan, Abadi, Sayyed Ahmad Ahmadi Olonabadi*, Fatemeh Bahrami Khodabi, Maryam Fatehizade, Rezvanoosadat Jazayeri Page 40
  Background & Objective
  Premature ejaculation is a common sexual problem, but not the most common reason for referral for treatment of sexual problems. The men suffering from premature ejaculation are afflicted with sexual self-concept problem. Feeling to have premature ejaculation causes men to lowers their self-respect and results in their concern on effect of this problem on the quality of their interpersonal relation. The purpose of present study is to investigate effect of integrated couple therapy on sexual self-concept and premature ejaculation in men.
  Methods
  This study employed a two group pretest-posttest quasi-experimental design. Purposive sampling was used to recruit 30 persons from among the men referring and complaining for premature ejaculation to the physicians and psychologists of treatment centers in Neishabour. They were randomly assigned to experimental and control groups in equal numbers. The experimental group received integrated couple consultation intervention, and the control group was in the waiting list. The research instruments were the short form of Sexual Self-concept Criterion developed by Rostosky, Dekhtryar, Cupp, and Anderman (MSSQ-short form) (2008) and Premature Ejaculation Assessment Criterion developed by Symonds, Roblin, Hard and Althof (PEDT) (2003). Analysis of data were accomplished in two levels. In the descriptive level, average statistics and standard deviation were used, and in inferential level, variance analysis method with repeated measurement was used.
  Results
  The results indicated a meaningful difference in degree of sexual self-concept between the men who had received integrated couple therapy intervention, and the men in control group (p<0.001). Moreover, the men treated with integrated couple therapy had a meaningful difference with the men in control group in their view of premature ejaculation (p<0.001). Considering the high average score of sexual self-concept and premature ejaculation in post-test, and follow-up in the test group comparing with the control group, we should say that integrated couple therapy decreases of premature ejaculation and improves sexual self-concept. Moreover, the scores of follow-up stage did not have any meaningful difference with post-test stage. Therefore, we should say integrated couple therapy intervention has had stable results.
  Conclusion
  Taking into account the findings of present research, we could conclude that integrated couple therapy could be effective in improvement of premature ejaculation, sexual self-concept and decrease in premature ejaculation in men. In fact, sexual self-concept could be one of the psychological factors in appearance and continuation of premature ejaculation. Therefore, improvement of sexual self-concept could be also result in the improvement of premature ejaculation. It seems that improvement of sexual self-concept through overcoming couple problems and couple mobility decreases stress and pressure on interpersonal relations, and decreases premature ejaculation.
  Keywords: Couple therapy, integrated approach, sexual self-concept, men, premature ejaculation.
 • Zahra Torabi, Mahnaz Estaki*, Roya Kochak Entezar, Nastaran Sharifi Page 41
  Background & Objective
  Reading is a kind of mental-lingual process based on the visual information, reader's awareness, as well as phonological and semantic rules. This skill is the most fundamental learning tool for students, since reading, and comprehension are the basic requirements to acquire any written information. The lack of success in acquiring reading skills in early school years can genuinely prevent students from achievement in most other educational subjects. Research shows that most children with reading complications suffer from problems in motor coordination and auditory processing. Based on the above, the present study aims to answer the following question: is sound therapy with Forbrain able to help students with reading difficulties improve their reading performance and auditory discrimination?
  Methods
  This study was a quasi-experimental design with pretest-posttest with the control group. The sample group consisted of 20 students who were studying in elementary school (second and third grade). They were selected by available sampling method from the stated sample and assigned randomly to two experimental and control groups. In this Study Data collected by Reading - Dyslexia Test (Karami nori & Moradi 2008) and Wepman auditory discrimination test (WADT 1987). The criteria for entry into the study included: Not having dyslexia according to DSM-5, The lowest scores in the Reading & dyslexia test, not taking the drug (Ritalin), being In the age range of 7 to 9 years, and having a normal IQ in the Wechsler Intelligence Test. Exit criteria include: having other intermittent disorders such as ADHD, having unprofitable families (such as divorce, parenthood addiction, etc.), having Physical sensory problems. After pre-test the experimental group for 20 sessions trained by integrated cerebellar training method (1hour), and auditory correction method (30 minute with Forbrain headset), while the control group received no intervention. Then, the subjects of the two groups tested by post-test. Data were analysed by SPSS22 in p=0.05.
  Results
  As pretest scores were considered as a covariant variable, to determine its impact on the posttest, analysis of covariance used. To this end, the assumptions of variance homogeneity and the normal distribution of scores- as main covariance assumptions- were investigated. The results of the Levene test approved the homogeneity of the data (Auditory Discrimination: F=29.65, P<0.11; Reading Skills: F=1.66, P<0.33). The data analysis based on the Kolmogorov–Smirnov test shows the normal distribution of data in both groups. Since the prerequisites for covariance observed, the data were analysed using Analyze of Covariance (ANCOVA).  The results of ANCOVA shows significant differences in mean of reading skills (p= 0.02), and auditory discrimination (p=0.00) in the experimental group decreased significantly. This difference also was significant for all subscales of reading skills (Chain words, Understanding words, Rhyme test, The concept of text, Read the words) except Reading non-words, Naming picture and Deleting sounds (p=0.44, 0.32, 0.06).
  Conclusion
  According to the previous study, the results obtained in this study show that the integrating of cerebellar training method with vibration have a significant effect on reading skills and auditory discrimination students with reading difficulties. Because of the effectivity of the present intervention in the treatment of auditory discrimination, the same method can be employed to treat or prevent other learning disorders. Although this intervention is not a perfect treatment for all types of learning disorders, it is a major component since hearing plays a prominent role in the learning process without its training and adjustment learning will be hard.
  Keywords: Cerebellar training, vibration, auditory discrimination, reading difficulties, students.
 • Roya Sadat Khatoonabadi, Mohammad Ashori* Page 42
  Background & Objective
  Deaf students are one of the groups of children with special needs, and deafness is widely recognized as one of the most common disabilities. Deafness is a generic term referring to all types, causes, and degrees of hearing loss. To delineate the impact of a hearing loss on the development of speech, language, and literacy, a number of descriptive variables have been identified, including degree of hearing impairment; age at onset; age at identification; etiology; presence of additional disabilities; and hearing status, level of involvement, communication mode, socioeconomic status of the parents or caregivers. Research suggests that deaf students are more isolation by their peers than are other children. In social situations, it often does not take long for deaf students to be ostracized. Unfortunately, the negative academic status experienced by deaf students is difficult to overcome and is usually long-lasting. Adding to their socialization problems and academic problems, many deaf students also have problems in aspects of working memory and social competency. The enduring nature of deafness easily leads to social isolation. The result is that many deaf children and adults have few friends. This can set up a vicious circle in which they attempt to win friends by latching onto the least chance for interaction with others. These problems can be reducing their social competency. In the word of the other, it considered that deaf students have severe problems in aspects of working memory and social competency compared to hearing students. So, the purpose of the present study was to investigate the compare working memory and social competency in hearing and deaf students.
  Methods
  The present research was a causal-comparative study. The statistical population consisted of deaf and hearing girl students aged 10 to 13 years in Gorgan city in 2017-2018 Academic years. Deaf and hearing girl students selected by convenient sampling method. Each group consists of 40 individuals. The instruments of this research were working memory test (Daneman and Carpenter, 1980) and social competency questionnaire (Felner, lease, and Phillips, 1990). The obtained data were analyzed by using Kolmogorov Smirnov test, M. Box test, Leven test, independent t-test and multivariate analysis of variance test with the 23rd version of SPSS (P<0.05).
  Results
  At first, the normality of variables and contingency of variance assumptions tested. The Kolmogorov Smirnov test showed that all variables were normal (P>0.05). Also, Leven test confirmed contingency of variances assumption. So, assumptions of MANOVA test confirmed and can be used the MANOVA test for analysis of data. The results showed that scores mean and standard deviation of working memory in deaf students (62.46±3.27) was significantly (p≤0.05) lower than hearing students (73.85±3.11). Also, deaf students were significantly (p<0.05) lower than hearing students in cognitive skills (15.76±1.63 versus 10.31±1.87), behavioral skills (151.28±5.28 versus 126.09±5.74), emotional competency (14.93±1.47 versus 9.78±1.40) and motivational sets (31.19±2.38 versus 25.34±2.12).
  Conclusion
  According to the finding of the research, working memory and social competency in deaf students were lower than the hearing students. Thus, a special rehabilitation program in these areas to increase the working memory and social competency of deaf students.
  Keywords: Working Memory, Social Competency, Deaf Students
 • Nafiseh Majidi Yaychi, Ramazan Hasanzadeh*, Mahboobe Faramarzi, Ali Reza Homayouni Page 43
  Background & Objective
  Mental health is an important variable that is affected by many factors. General health includes behaviors in which a person has proper nutrition, regular exercise, avoidance of destructive behaviors, timely diagnosis of disease symptoms, stress management, adaptation and correction of interpersonal relationships in the social dimension, and the potential for improving quality of life it has a mental health and emphasizes the improvement of life's behaviors. Young people are critical in shaping the future generation and promoting community health because they are considered to be relatively healthy in health promotion efforts worldwide. Adolescence is regarded as a vital period due to significant physiological, cognitive and psychological changes. It is likely that adolescent students will be affected by early maladaptive schemas, which are shaped in the past years of life. Early maladaptive schemas are the result of childhood traumatic experiences that gradually become patterned as ineffective behaviors. These schemes, without being aware of them, are dominant in his cognitive system; they are self-sustaining and show high resistance to change. When the early maladaptive schemas are activated, levels of excitement are released, and direct or indirect leads to various forms of psychological disturbances such as depression, anxiety, inability to work, substance misuse, interpersonal conflicts, lack of Attention to health and wellness and so on. According to the above, the present study intends to investigate the relationships between initial maladaptive schemas and the mediation of health-promoting behaviors due to the full range of links between early maladaptive schemas and health-promoting behaviors and mental health. Mentally.
  Methods
  This research was correlation research based on Structural Equation Modeling (SEM). The statistical population consisted of all secondary and secondary school students in Sari, selected by multi-stage cluster sampling. The data gathering tool included the scale of early maladaptive schemas (Yang, 1994), mental health scale (Goldberg, 1979), and the scale of health promotion behaviors (Walker, 1987). For data analysis, structural regression equation modeling used and data analysis was performed using SPSS 24 and Amos 23 software.
  Results
  The results showed that there was a significant positive correlation between the variables of early maladaptive schemas and mental health and a negative correlation between health promotion behaviors and mental health (p<0.001). According to the final model of research, the exogenous variable has the predictive power of mental health variable, and the research model was generally approved. Health promoting behaviors have a predictive role in mental health.c
  Conclusion
  The results showed that there was a significant positive correlation between the variables of early maladaptive schemas and mental health and a negative correlation between health promotion behaviors and mental health (p<0.001). According to the final model of research, the exogenous variable has the predictive power of mental health variable, and the research model was generally approved. Health promoting behaviors have a predictive role in mental health.
  Keywords: Early Maladaptive Schemas, Health Promotion Behaviors, Mental Health.
 • Pegah Azadimanesh*, Abbas Ali Hossein Khanzadeh, Manosur Hakimjavadi Page 44
  Objective
  Puppet play therapy is to facilitate the development of the relationship between the child and the therapist, Increase Intimacy, frank and self-revelation, in a relationship base on play therapy is considered by researchers. The purpose of this study was to investigate the efficacy of puppet play therapy on Improve social skills of children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Methods
  Method of study was Quasi-experimental and pretest-posttest design with control group.The statistical population included all children aged 8 to 12 years with attention deficit hyperactivity disorder was in Kermanshah city 24 of them selected as the sample group by random sampling. The sample according to the conditions of entry to the study were assigned to experimental group and control. Puppet play therapy intervention program for 10 sessions were applied to the experimental group while the control group did not receive training. Both groups were evaluated by Gresham and Elliott Social Skills in pre and post tests. 
  Results
  The results showed that the puppet play therapy have a significant effect on social skills and its sub-scales in ADHD children (p<0.001). 
  Conclusion
  According to results of this study puppet play therapy recommended as a good way to improve the social skills of children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Keywords: Puppet Play therapy, Social Skill, ADHD
 • Afsaneh Towhidi*, Arsalan Karimi Bahrasmani Page 45
  Background & Objective
  The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) of the American Psychiatric Association has introduced the Borderline Intellectual Functioning (BIF) individuals under the category of a group of individuals with intelligence deficiencies, with 70-85 IQ, and individuals who are prone to many obstacles including academic achievement. About 13.5-14% of the population of any society constitutes borderline intelligence individuals; therefore, these individuals have to share the same educational, developmental opportunities as others do. Academic achievement defined as the cumulative of knowledge, skills, and abilities in cognitive, affective, and psychomotor domains, including math academic achievement. Due to the short attention span of the borderline intelligence, low intelligence and or slow-paced students are not able to learn materials and solve problems with the speed of their peers and their classmates. Attention span refers to the extent that the individuals can perceive as many as objects in a short segment of time as they can. Slowly paced individuals do not have such ability and confront with specific problems; thus, the slow-paced students do not gain the necessary and the efficient academic achievements. Attention is composed of a series of complex cognitive processes that put the focus on goals and working to achieve them, along with retaining and keeping information while being alert for an extended period. If one were not able to pay attention to class material, he or she would pay attention to things that are not related to class activities. In rehabilitation sense, having an ability to focus on curriculum materials to acquire educational objectives is necessary because it speeds up learning. Math academic achievement affects borderline individuals, and it is related to the academic self-efficacy. It defined as a trait, as a characteristic, or as a global self-confidence in mastering various abilities related to environmental demands and perceiving self-competence; it is the individual's belief in having the skills to finish a job in a specific condition that would have an effect on his or her effort and persistence. The individuals with high self-efficacy pay attention to their class activities. Bandura believes that low achieved individuals have less self-efficacy and slow paced ones have low self-efficacy as well. Therefore, instructing the attention would have an impact on the slow-paced children’s academic performance. Hence, the purpose of the present research is to investigate the effect of the attention training on math academic achievement and the academic self-efficacy items on students with borderline IQ.
  Methods
  The research method was experimental with a pretest-posttest design with a control group. Using the simple cluster sampling method, from the entire 4th-grade elementary slow-paced girl students of the first district in Kerman, 24 borderline students were recruited and placed into two control and experimental groups, each group 12 students. The experimental group trained for 12 sessions of 45 minutes, while the control group did not receive any training. The training sessions based on the “Learning disabilities: From identification to intervention.” book and “Effect of Panoura and Filippo's metacognitive instruction model on improving knowledge and metacognitive problem-solving skills among students with a special disability in dyscalculia” article. To gather data Wechsler Intelligence Scale was used as a borderline screening tool and the math academic achievement test and academic self-efficacy questionnaire used as the measurement tools. Data analysed with multivariable analyses of covariance (MANCOVA) method was used, along with the aid of SPSS-20.
  Results
  Findings indicated that the impact of attention training on the slow-paced students with the math academic achievement (p˂0.001), with the aptitude (p˂0.001), and with the context (p˂0.001) are significant but with the effort is not significant.
  Conclusion
  Overall, can be concluded that attention training, considering the aptitude and the context, leads to improving the slow-paced girl students’ math academic achievement and attention training would be useful on their academic self-efficacy.
  Keywords: Attention Training, Math Academic Achievement, Academic Self-Efficacy, Borderline Intelligence Quotient, IQ.
 • Fateme Heidari, Parviz Asgari*, Alireza Heidari, Reza Pasha, Behnam Makvandi Page 46
  Background & Objective
  Chest pain is one of the common complaints of individuals in referring to therapeutic centers. Generally, examinations characterized show that this pain has a non-cardiac origin. Various factors can cause chest pain for instance pulmonary disorders, digestive disorders, neck arthritis pain and especially psychological factors, which is usually less commonly considered to the cause of mental illness. Therefore, psychological factors are more important in diagnosis and treatment. These factors can cause a negative effect on daily life of patients who have this problem in the form of fatigue, anxiety, depression, dissatisfaction with life and fear of death. Therefore, patients have low ability to do their routines. Mainly, patients do minimize physical activity to reduce their pain. In other words, this problem causes the immobility and impairment or disrupt of physical, social and occupational functioning of them. New research explains the causality, treatment and etiology most of the physical disorders including pain, in the form of "bio-psychosocial" theories. Thus, both of physical and mental therapy should be considered in the treatment process. Therefore, aim of present study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on psychological flexibility and rumination in patients with non-cardiac chest pain.
  Methods
  This study was a semi-experimental and clinical intervention, pre, post and follow up test for two months after first visit, with a control group. The research sample was available and included 40 patients referred to one of Tehran's hospitals who were randomly divided into two experimental and control groups (experimental group included 7 women, 13 men and control group included 9 women and 11 men). Subjects responded to two questionnaires, AAQ-II questionnaires and rumination (Hoeksma and Muro). Results were analyzed by T test with independent groups, variance with repeated measurements and Bonferroni method. Using SPSS version 23 software.
  Results
  After intervention, in the treatment group mean scores of rumination scales decreased and psychological flexibility increased and in control group mean scores of rumination score increased and psychological flexibility decreased. This supremacy was maintained in the follow-up after two months in treatment group (p<0.001).
  Conclusion
  Results of this study suggested that acceptance and commitment therapy was effective on psychological flexibility and rumination in patients with non-cardiac chest pain and results of treatment were stable. Therefore, proper diagnosis and treatment could produce desired results and creates satisfactory in these patients. In the other words with this treatment, patients obtain the missing power for movement.
  Keywords: Non-cardiac chest pain, Acceptance, commitment therapy, Psychological flexibility, Rumination.
 • Rohallah Gahvare, Reza Rajabi*, Shahnaz Shahrbanian, Seyed Mojtaba Hosseini Page 47
  Background & Objective
  Concerning medical progress, most injured athletes can recover and return to pre-injury status. However, a significant number of athletes can never fully return to their level of performance before the injury. It seems that one of the reasons for not returning to the initial conditions can be attributed to psychological factors. The researches and reports provide a good indication that psychological factors can affect the occurrence and prevention of injury. For this, Cassidy made the first attempt to build a tool for measuring the anxiety caused by the damage. In the following, Cassidy used this version to gain content validity and used psychology experts in sports, physiotherapy and rehabilitation. The content validity of the questions showed that only 51 items are consistent with the purpose of their research. In the next step, a Cassidy of 300 athletes working in various sports fields used a questionnaire to investigate the structural validity of the questionnaire for exploratory analysis, and showed that seven factors had a higher value than one, and a questionnaire with 29 better fitting questions it has other models. The researchers also mentioned the reliability of the Cronbach Alpha for this questionnaire and suggested that researchers in the future use this questionnaire to assess the anxiety caused by the damage. Also, they have used confirmatory factor analysis to confirm and assure the construct validity of this questionnaire. Using this questionnaire, Rex and Mattzler then reviewed the survey in three steps. In the first stage, seven experts in the field of psychological harm in sport examined the content validity of the questions. In the second stage, 491 university athletes completed the questionnaire and used the exploratory factor analysis to determine the number of factors. The results showed that the scale consists of 7 components. Such is the first component of losing the sports conditions, the second component of weakening, and the third is an injury, the fourth is a negative image of itself, the fifth component of the loss of social support, the sixth component of the disappointment of close people and the seventh component of pain. In the third step, confirmatory factor analysis used, and the results showed that the questionnaire with 21 questions and seven factors was better fitting than other models. Eight questions not loaded on their components. Regarding what has been stated, and with the knowledge of the revision of this questionnaire for its use, modifications to this questionnaire should be made in the Persian version.
  Methods
  The original scale has seven subscales including 21 questions with 5-point Likert responses. Two hundred fifty-six questionnaires completed by 17 to 31-year-old athletes (56% males, and 44% of females with an average age of 22 years). They took part in different fields of sports activities in Tehran. To collect demographic information, we used personal information forms. To assess the construct validity of the scale, we used confirmatory factor analysis. Cronbach’s alpha estimated the scale reliability, Test-retest method was also used to examine temporal reliability (p<0.05).
  Results
  The result of the calculations performed to estimate the reliability of the factors of the questionnaire showed that the amount of alpha coefficient for the injury anxiety subscales in the range ranged from 0.73 to 0.79. Given that the coefficients of internal consistency of the components are high and appropriate, the reliability of this questionnaire is confirmed. Also, the results of the study showed that the revised Persian version of the scale supported the main structure and the validity of the Persian version of the anxiety scale confirmed with 21 questions.
  Conclusion
  The study concludes that the Persian version of the revised Sports Injury Anxiety Scale can be recommended for the assessment of the athlete's injury anxiety.
  Keywords: Validity, Reliability, Factor Analysis, Sport Injury Anxiety.
 • Mohammad Khaledian*, Fatemeh Nemati Sogolitappeh, Roya Arjmand Kermani Page 48
  Background & Objective
  Addiction is one of the health and social problems of this century. Addiction is the most crucial intellectual concern and one of the worst social harm. Addiction not only results in severe physical and mental damage to the individual but also numerous social harm, such as divorce, delinquency and unemployment. Addiction is a biological, psychological and social disease. Various factors are useful in the etiology of addiction that would in interaction with others lead to the beginning of drug abuse and then addiction. Effective factors on the person, environmental factors and social factors as underlying factors result in the process of prevention, diagnosis, and treatment to be planned purposefully. Today one of the personal, social and health problems that endanger human and national resources in different countries is the addiction. Also, emotional intelligence is a subject that tries to explain and interpret the status of human emotions, feelings and abilities. Emotional intelligence has been defined as the ability to understand the emotions to evaluate one's thoughts and moods and regulate them in a way that promotes rational and emotional development. The concept of emotional intelligence provides a new depth to human intelligence. This is the intelligence of tactical ability (individual performance), whereas cognitive intelligence is a strategic capability (long-term capability); Therefore the current research aimed to investigate the effectiveness of emotional intelligence training on loneliness and resilience and mental health in addicts.
  Methods
  This study is semi-experimental with pre-test and post-test. The study population consisted of 100 addicted people referring to Drug Treatment Methadone Therapy Center (Nikoosalamat) in the city of Ghorve in 2014. A sample size of 24 people was selected by the sampling method in access, and placed in two experimental (n=12) and control groups (n=12) randomly. An experimental group received nine under 9 Session 90-minute of emotional intelligence training, but the control group received no intervention. By 20 questions Loneliness Scale (UCLA), and 25 questions Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC), and General Health Questioner (GHQ-28) data collected. Descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (covariance analysis) were used to analyze the data.
  Results
  The results showed that the mean resilience in the post-tests in the experimental group was significantly higher than that control group, and loneliness and mental health in the post-test scores of the experimental group significantly lower than the control group post-test scores (p<0.001). Shapiro-Wilkes' test was used to determine the normal distribution of the distribution. Results showed that the distribution was normal (p<0.05). Regarding the presuppositions, a multivariate analysis of covariance performed that the results showed significant significance (effect=0.96, p<0.015).
  Conclusion
  It can be concluded that teaching emotional intelligence is effective in loneliness and resilience and mental health in addicts. In other words, emotional intelligence training has been able to reduce the feeling of loneliness and mental health in the experimental group and increase the resilience score in the experimental group, and Intelligence-emotional training has been effective in all three variables. In general, emotional intelligence education, by identifying, controlling and managing the positive and negative emotions of the individual in oneself and others, provides a context for drug prevention, addiction, and reduces the readiness of people to be addicted.
  Keywords: Teaching Emotional Intelligence, Loneliness, Resilience, Mental Health, Addicts.
 • Saeed Shahabi, Mohammad Kamali*, Hossein Mobaraki, Narges Shafaroudi, Hasan Saeedi Page 49
  Background & Objective
  In clinical education courses, in interaction with the instructor and the clinical education environment, the students apply theoretical and practical learned concepts in real-world situations to real patients. Therefore, any weakness in the clinical education process will lead to weakness and reduce the efficiency of trainees. There seems to be a deep gap in the course of academic education in the field of orthotic and prosthetic and clinical practice of students. In other words, the existing clinical training does not give the ability for students to express their clinical skills. Therefore, this study aimed to investigate the perspectives and recognition of the experiences of students in the field of orthotic and prosthetic from the internship period.
  Methods
  This qualitative research conducted with a contractual content analysis approach on last year students in the field of orthotic and prosthetic of Iran University of Medical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Welfare and Rehabilitation Sciences, and Red Crescent Institute of Higher Education in Iran. Sampling targeted with the highest diversity. Interviews were used as a group discussion to collect information. The process of collecting data continued to the saturation point. Shiyan and Shannon's theory was used to carry out the data analysis process. Accuracy, integrity, and precision of the research based on the criteria put forward by Guba & Lincoln (1985).
  Results
  After analyzing the data and categorizing the codes, the following themes emerged: a. “the existence of a curriculum”, b. “teaching and assessment methods”, c. “individual characteristics”, d. “students' communication methods in the clinical environment”, e. “space and educational facilities”, f. “organizational policies”, h. “educational approaches and procedures”. These themes had 19 subtitles. Participants in this study emphasized the following points as obstacles to effective education: the high number of internship groups, the number and variety of patients referred, lack of attention of the training group to the courses, lack of attention to the educational curriculum, the experience of the professors, lack of use of modern equipment in the construction of tools, Short duration of courses, No use of hospital centers for internship courses, Absence of a comprehensive guide to the construction of orthoses and prostheses, lack of morning browsing sessions, lack of independence of trainees in the manufacture of orthoses and prostheses and the provision of services, not clear the position and duties of trainees, clinical evaluation framework is not clear, lack or low quality of exams before and after the end of internship, anxiety and lack of interest of students in the field, privatization of orthotic and prosthetic centers, and lack of clinical education space.
  Conclusion
  Based on the results of the study, it seems that human characteristics are of particular importance in clinical education. Although intervention in human areas is not in the capacity of educational groups, their recognition can lead to the improvement of apprenticeships. Providing adequate patient diversity in clinical education sites, increasing the number of practical and clinical courses, greater and more practical emphasis on better implementation of clinical education headlines and balancing of clinical groups’ size may be helpful to enhance the clinical experience richness for students. Moreover, it is necessary to review the management and evaluation of clinical education through appropriate evaluation criteria to improve the clinical education status.
  Keywords: Internship, Clinical Education, Students, Orthotic, Prosthetic, Life Experience.
 • Mohammad Narimani, Abbas Abolghasemi, Reza Ilbeigy Ghalenei* Page 50
  Background & Objective
  Due to the complexity of learning disorders and their associated symptoms varoius treatments and methods areused to trat them. Recently, varoius forms of art threapy have caught researchers’ attention. Thus, this study investigated the effect of art therapy (painting) on executive functions and visual-motor coordination in dyslexic students.
  Methods
  This is a two-group pretest-posttest quasi-experimental research. The population of the study included all dyslexic children enrolloing in treatment centers in Mashhad-Iran in 2015. Conveience sampling was used to recruit 40 dyslexic children as the participants in the study. The participants were assigned to the experimental and control groups randomly in equal numbers. Three participants in the experimental group and three participants in the control group left the treatment before its conclusion. Consequently, the total number of experimental and the control groups each decreased to 17 participants.The inclusion criteria were as follows: meeting diagnostic criteria for dysfunction, being in the age range of 7 to 12, and being computer literate. The exclusion criteria were as follows: having disorders such as ADHD and ODD, taking psychiatric medications, and being treated simultaneously with research. The research instruments were Tower of London, Stroop, and Continuous Operation Test and Bender-Gestalt visual-motor coordination. MANCOVA procedures were used to analyze the data.
  Results
  Levin's test was run to test the default homogeneity of variance. The results assured the homogeneity of variance in the investigated variables within both groups, allowing for parametric tests to be used. Besides, the result of Wilks Lambda indicated that there was a statistically significant difference, between the experimental and control groups at least one of the variables, so to investigate the difference, ANCOVA was used. The results showed the effect of art therapy (painting) on executive functions in terms of reduced time and increased total points in the Tower of London, committing and removing errors and time in continuous operation test, and reducing the amount of time keeping, time incongruent and inconsistent error in Stroop test (p˂0.05); and visual-motor coordination in terms of distortion, rotation, lack of integration and repetition (p˂0.01).
  Conclusion
  It can be concluded that art therapy (painting) is an effective way to improve symptoms of dyslexia among children. The intervention was shown to delay the progression of this disorder and the transmission of negative consequences to the next periods.
  Keywords: Art Therapy (Painting), Executive Functions, Visual-Motor Coordination, Dyslexia.
 • Akbar Zare Shahabadi*, Mohammad Mobaraki, Samaneh Soltani Page 51
  Background & Objective
  The principal means of providing income (income) in the present age is to have a decent job. Employment is one of the most important things that makes sense to human life. Because the survival of the community and the presence of each person requires work and activity. It plays a vital role in the psychological, individual, social, and economic aspects of human life and promotes self-esteem, health and morale in a person and influences the independence of his social role. Employment creates an opportunity for social communication with others. One of the most influential factors in achieving employment is physical health, including having a healthy hearing sense. When this feeling is damaged, it causes hearing impairment, or hearing loss, which leads to deafness in the individual. Deafness is a communicative defect and the most common sensory impairment that causes a lack of cognitive and social development in a person and has adverse effects on his social compatibility and social interactions. In part leads to the elimination of the person from the communication that He has a profound impact on his everyday life and causes isolation in the individual. In addition to the above, deafness has a massive economic and social burden on the family and society, which often causes problems in finding and retaining jobs in people who are experiencing this problem. Indeed, the unemployment rate of the deaf is higher than other members of the community and is more involved with occupational issues than other groups and minorities in the society, and terms of access to occupational spaces, and lack of attention to deaf employment, in addition to adverse outcomes Economic has negative social and cultural consequences. Therefore, the purpose of this study was to determine the socio-cultural factors affecting the depression of the deaf.
  Methods
  The present study is a survey, and the statistical population of the Deaf research is Yazd, which was obtained through the welfare organisation and According to the number of people in the statistical population (1577 people), the Cochran formula was used to collect a sample size of which 309 people identified. The sampling method was a simple random sampling method using the lottery method. According to the list prepared by the Welfare Organization, for each member of the community code (from 1 to 1577), according to the size of the sample, among the persons listed in the list, the order of the lot to the required number Sample subjects were selected and A researcher-made questionnaire was used to collect data. Content validity was used to determine the credibility of the questionnaire. So, after studying the literature resources and subject matter and relevant research questions, questionnaires were designed and designed a questionnaire intended for experts and suggested suggestions about the reagents. By applying them, the reagents as reagents Concepts were selected. A pre-test conducted with 30 respondents who were part of the original sample to assess the reliability of the research tool. Next, the Cronbach's alpha was calculated using SPSS software. The evaluated items finalised in the form of the main questionnaire and the research data were collected using it. For analysing and describing the demographic (general) characteristics of respondents, descriptive statistics and data analysis were used by inferential statistics method of multiple linear regression (synchronous method) using SPSS software (version 23). Also, the Structural model equations were used to study the proposed hypothesised model based on the theory. Amos software used.
  Results
  The results of multiple linear regression analysis showed that there was a significant difference between executing agent warranties (P<0.02), job commitment (P<0.000), skill (P<0.001), sense of responsibility (P<0.000). There was a positive and significant relationship with deafness employment, which predicts 23% of deafness employment and the results of structural equations showed that the variables of work identity (0.20) and the sense of work responsibility (0.38) explained the highest amount of variance in deaf employment.
  Conclusion
  According to the findings of this study, it can be stated that socio-cultural factors can affect the deafness of the occupation and give the deaf employment. Therefore, attention to socio-cultural factors in deafness is necessary.
  Keywords: Deaf’s, Employment, Performance Warranties, Work Skills, Work Identity, the Sense of Work Responsibility.
 • Ghasem Norouzi, Mohammad Ashori*, Shima Ghalamzan, Ali Asghar Kalantari Page 52
  Background & Objective
  Children with visual impairment and blind are one of the groups of children with special needs, and visual impairment widely recognised as one of the most common disabilities. Visual impairments and blindness play an important role in individual life. Of the particular education categories, we perhaps feel particularly uncomfortable interacting with persons with visual impairment. Visual impairment seems to evoke more awkwardness than most other disabilities. So, we are uncomfortably aware of blindness. Perhaps for the thing, blindness is visible. Blindness is primarily an adult disability. Most estimates indicate that blindness is approximately one-tenth as prevalent in school-age children as in adults. Approximately about 0.04 percent of the population age ranging from 6 to 21 years old as visually impaired and includes those who are blind or who have low vision. This classification is probably an underestimate because many blind children also have other disabilities, and school systems are instructed to report only the primary condition. When considering both children and adults, the most common visual problems are the result of errors of refraction. Refraction refers to the bending of the light rays as they pass through the various structures of the eye. Myopia (near-sightedness), hyperopia (farsightedness), and astigmatism (blurred vision) are examples of refraction errors that affect central visual acuity. Although each can be serious enough to cause significant impairment, wearing glasses or contact lenses usually can bring vision within normal limits. Myopia and hyperopia are the most common impairments or low vision people. The three most common causes of blindness in children are cortical visual impairment (CVI), retinopathy of prematurity (ROP), and optic nerve hypoplasia (ONH). Concerning locus of causation, as a general rule, CVI occurs in the brain, ROP occurs in the eye, and ONH occurs in the nerve cells between the eye and the brain. Many studies have recognised effective factors and cause visual impairments and blindness. The study aimed to investigate the condition and frequency distribution of causes of the visual impairment in people aged under 14 supported by welfare organisation in Isfahan province.
  Methods
  The present research was a descriptive- analytic type study and by the cross-sectional method. The statistical population of this research consisted of people with a visual impairment aged under 14 supported by welfare organization in Isfahan province in 2017-2018 Academic years. The sample of the present research consist of 527 people with visual impairment participated that selected by all counting sampling method from supported centers of welfare organization in Isfahan province. To data collection was used visual impairment causes comprehensive questionnaire (Ashori, Noruzi, Ghalamzan, Kalantari & Galil-Abkenar, 2018). The obtained data analyzed by using frequency distribution, percent and t-test with the 24th version of SPSS (p<0.05).
  Results
  The results showed that participant of this research was from under middle socio-economical class. The scores mean and standard deviation of the age of the male participants were (8/96±1/73), and female participants was (9/27±1/84), and results of t-test showed that two groups had no significant difference in age (p=0.11). The most causes of visual impairment were from genetically (38%) and congenital (30%) causes, respectively. Based on impairment location, causes of visual impairment were from muscular disorders (40%), retina disorders (24%), visual nerve disorders (8%), lens disorders (6%), refractive error (6%) and aqueous humor disorders (5%), respectively. Based on name of impairment, causes of visual impairment were from strabismus (23%), nystagmus (10%), optic nerve atrophy and hypoplasia (8%), amblyopia (7%), cataract (6%), astigmatism (6%), glaucoma (5%), retinitis pigments (4%), retinopathy of prematurity (3%), retinal detachment (3%), retinal laceration (3%) and albinism (3%), respectively.
  Conclusion
  Based on the finding of this research, the most important causes of visual impairment were from genetically and congenital causes, respectively. Based on impairment location, the prevalence of visual impairment was from muscular disorders, retina disorders, visual nerve disorders, lens disorders, refractive error and aqueous humor disorders, respectively. Therefore, pay attention to the effective causes of visual impairments have a crucial role in prevention, early intervention and design of vision 2020 program in Iran.
  Keywords: Visual impairment, Blindness, Children, Welfare organisation.
 • Mojdeh Nourmohamadian Taj Abadi*, Monireh Karimi, Hengameh Mirzaie Shamsabad, Vahid Manzari Page 53
  Background & Objective
  Elderly is a sensitive period of human life, in which individuals exposed to potential threats such as increased chronic illness, loneliness and isolation, and lack of social support, and due to physical and mental disabilities, in cases, many of their autonomy is threatened. Therefore, attention to the issues and needs of this stage of life is a social necessity. The statistics show that at present, the country experiences the transition from age to age. Life expectancy is one of the issues of today's age in health care and is one of the biggest health goals for improving the health of individuals and in recent years has recognized as one of the most critical factors affecting the lives of people, especially the elderly and the disabled. Life expectancy is a statistical indicator that indicates how long a lifetime is in a society, or, in other words, how many members of that community can expect to live for some years. On the other hand, with age and the onset of aging, older adults gradually lose some of their physiological and psychosocial functions. Denial of social activities tends to depress seniors and increase their sense of loneliness. Evidence suggests that loneliness is a widespread phenomenon, and 25 to 50 percent of the total population over 65 years of age experience it regarding age and gender. Therefore, in order to find an effective way to reduce the sense of loneliness, frustration and mental problems of the elderly, and considering that gestalt therapy is about empowering the elderly in full self-esteem and emphasizing awareness and that life at any moment must be fully informed and present. The need for ongoing research should be considered. This study aimed to investigate the effect of group gestalt therapy on increasing hope and reducing loneliness in elderly women.
  Methods
  The research was quasi-experimental with pre-test and post-test design with the control group. The statistical population of this study consisted of all elderly women in Kerman who resided in nursing homes in 1397. Among the elderly residents, two randomized centers were selected and then, referring to these two centers, 24 elderly women were selected randomly and divided into two groups of experimental and control groups (12 each). The experimental group received eight sessions of group therapy. The control group did not receive an intervention during this period. The research tools included Miller's Life Expectancy Questionnaire (1997) and Russell et al. (1980). After eight sessions, gestalt therapy again performed from both groups. Data were analyzed using SPSS 20 software, frequency, percentage, mean, standard deviation and covariance at a significant level (P<0.001).
  Results
  The results showed that after comparing the mean scores and standard deviation of the pre-test and post-test of the two groups, the mean scores and standard deviation of the experimental group in the post-test were significantly different from the pre-test. The results of covariance analysis showed that group gestalt therapy had a significant effect on life expectancy and loneliness in elderly women (P<0.001).
  Conclusion
  According to the findings of this study, group gestalt therapy with an emphasis on the present, awareness, and feeling of being perfect helps the elderly to assume responsibility for their lives. Additionally, the elderly find that there is no need for dependence on others and that an independent creature can be created; and aging is part of the process of human development. Hence, they can overcome their sense of loneliness and improve their liveliness. In the field of application, it suggested that in nursing homes, the group's gestalt therapy program should be used as a proposed treatment. By teaching gastalt therapies to the elderly, effective steps can be taken to improve their mental and physical health.
  Keywords: Group Gestalt Therapy, Life Expectancy, Loneliness, Elderly Women.
 • Majid Emamgholizadeh Babolly, Davood Manavipour*, Alireza Pirkhaefi Page 54
  Background & Objective
  The symptoms of obsession and compulsion in schools are different, and many of them are more well-known compared to other compulsions, and some of them are also less discussed. One type of obsessive-compulsive disorder which is less addressed is reading and writing compulsion which is manifested by rereading and rewriting pattern. Rereading and rewriting is one of the common symptoms of compulsion in schools. Individuals affected by reading and writing compulsion suffer high psychological pressure during reading and writing performance. Enjoyment reduction, slowness and repetition during reading and writing are the most significant problems of such students. Additionally, social issues, isolation and low self-esteem are also the main problems of students affected by this disorder. Of course, despite the reading and writing compulsion has such important outcomes, reviewing domestic and foreign information sources showed that the single available independent scale to evaluate this disorder among the students is the reading and writing compulsion scale (Emamgholizadeh, 2017). Therefore, regarding the reading and writing compulsion has a significant effect on the educational and behavioral functions of students, the validation of the above- mentioned scale can help the screening and assessment of the reading and writing compulsion of high school students and the development of studies within the educational domain. In this way, the objective of this study is to examine the psychometric characteristics (confirmatory factorial analysis, differential validity, reliability and cutting point) of the reading and writing compulsion scale among the high school students in Babol city.
  Methods
  The present research was a descriptive type and of psychometric studies. Statistical population of this research includes all high school students of Babol city during the academic year 2017 – 2018. Out of this number, 410 students (172 girl students and 238 boy students with age range between 15-18 years old) were selected randomly using multi-stage clustering sampling method as the sample and completed the reading and writing compulsion scale. The structure of the reading and writing compulsion scale factors was performed using the confirmatory Factorial Analysis; the differential validity was performed using the independent t-test, the `scale reliability performed by Cronbach alpha coefficient, and determination of cutting point was performed using ROC curve and Youden’s index. Lisrel software version 8.50 and Medcale software version18.5 used for data analysis.
  Results
  The results indicated lack of desirable goodness of the original model of reading and writing compulsion scale (21-item), but after the omission of three items, the second model with 18 items enjoyed a desirable goodness index. The indices of the confirmatory factorial analysis such as chi-square value (1.99), Root mean squared error approximation (RMSEA) (0.049), Comparative fit index (CFI) (0.93), Goodness fit index (GFI) (0.93), Adjusted goodness fit index (AGFI) (0.91), Non- normed fit index (NNFI) (0.93), have also confirmed the goodness of four- component model with 18 items, after omission of three items. According to the original research, these factors were called rewriting, rereading, perfectionist slow reading, and over close reading. Also, the significant difference between the scores of students affected by the reading and writing compulsion disorder and those of the healthy students represented the differential validity of scale in the assessment of reading and writing compulsion. Cronbach alpha coefficient index used to estimate the internal consistency of this scale, which its value was calculated 0.84 for total scale which shows that this scale enjoys a desired internal consistency. ROC curve and Youden’s index used to determine the cutting point of scale; Area under ROC curve was equal to 0.80. Using Youden’s index, the cutting point 82 considered as the best cutting point of the scale. In this point, the sensitivity and the specificity of the scale were 66.67 and 83.33, respectively.
  Conclusion
  The result of the present study showed that a modified version of reading and writing compulsion scale the desirable validity and reliability. This scale can be used for screening and assessment of reading and writing compulsion of high school students as well as research studies.
  Keywords: Confirmatory Factorial Analysis, students, Reading, Writing Compulsion.
 • Amin Asgari, Kourosh Goodarzi* Page 55
  Background & Objective
  Marital burnout is a painful state of physical, emotional and psychological fatigue, which is created in conditions of long-term conflict with emotional demands and over time, the love and affection between couples become more diminished and sometimes fade completely. The reason for undesirable and destructive effects on marital relationships and the creation of psychosocial distances in couples is one of the main causes of emotional divorce, which, in the absence of treatment, prepares the ground for the formal divorce of couples. Therefore, the implementation of therapeutic interventions to improve marital relationships and reduce marital burnout seems necessary. In this regard, one of the most effective therapeutic perspectives is the emotional schema therapy, which is a new therapeutic model, and so far, its effectiveness in the severity of depression and introspection, Emotional schemas, couples' performance, and personality disorders has been proved. So, it is possible that it will also benefit in the marital burnout. Therefore, the present study was conducted to determine the effect of emotional schema therapy on couples' marital burnout in the brink of divorce.
  Methods
  This research was a semi-experimental study with pre-test and post-test design along with follow-up with the control group. The statistical population includes all couples on the brink of divorce, 586 couples who came to the Justice Department in Shahin Shahr and Meymeh during the year 2017 and applied for no-fault divorce. Next, 90 couples (180 persons), based on the criteria for entry into the research selected by a non-random sampling method. Criteria for entry into the research were: age range of 20 to 65 years; the duration of marriage 5 to 40 years; minimum education diploma; volunteering to participate in the study and not having specific physical and mental problems. Also, ethical considerations Necessity includes: providing written information about the research to the participants, giving assurances to individuals about the confidentiality of the information obtained and using it only in research matters. The voluntary participation of couples in the study and the lack of registration of their surname to respect the privacy and obtain the written consent of the couple fulfilled the Pines` marital burnout Scale. Then, among them, 54 couples (108 persons), whose grades in the pre-test stage, were a standard deviation higher than the mean in the scale for measuring marital burnout, were selected and randomly replaced in three groups; Experimental group (18 couples, 36 persons), Consulting group (18 couples, 36 persons) and control (18 couples, 36 persons). Then, the experimental group couples participated for three months in ten two-hour sessions (weekly one session) of Emotional Schema Therapy based on the Leahy Educational Package. The couples of the consulting group for three months in ten two-hour sessions (weekly one session) of Public speaking course included theoretical content that had nothing to do with the primary purpose of the experiment, while control subjects remained intact. One month after the completion of the training courses, all three groups filled out the post-test scale and three months after the implementation of the post-test in the follow-up phase they filled out the scale one more time. The data were analyzed by repeated measures of variance analysis and Bonferroni follow up test by using SPSS-22 software. Probabilities less than 0.05 were considered statistically significant.
  Results
  The results of the statistical analysis showed that emotional schema therapy reduced the scores of marital burnout and its components in the couples of the experimental group compared to the counseling and control groups in the post-test and follow-up stages (p<0.001). Also, there was a significant difference between the reduction in the rates of marital burnout and its components in the counseling group couples compared to the control group at the post-test stage (p<0.001), but in the follow-up phase, this difference was not significant (p=0.081).
  Conclusion
  Based on the results of this study, it can be concluded that emotional schema therapy plays a vital role in reducing the marital burnout on the brink of divorce. Therefore, family counselors and therapists can use the findings of this research in the context of clinical and therapeutic interventions and use this therapeutic, practical and useful approach to resolve conflicts and help improve marital relations among individuals.
  Keywords: Couples on the brink of divorce, Emotional Schema Therapy, Marital Burnout.
 • Sogand Ghasemzadeh*, Monavar Yazdi, Zeinab Ghaznavi Kashani Page 56
  Background & Objective
  Phonological awareness skills are among the most critical factors contributing to the successful learning of reading skills in children. The importance of learning phonemes in reading achievement lies in the fact that the child learns words how to incorporate them and lay them together, make words and put together words to learn the expression and ultimately, by understanding the meaning of the vocabulary and comprehends texts by learning phonemes and understanding their relationships. Any problem or weakness in this area would result in the impairment of the ability to learn reading skills. One issue facing the children with Down syndrome is a poor phonological awareness resulting in the limited cognitive ability to learn reading skills. Poor reading skills in children with Down syndrome give rise to a host of subsequent problems such as poor verbal communication skills and social relationships, which, in turn, undermine their self-confidence and lead to social isolation. The present study aimed to assess the effectiveness‏ of game-based learning programs on the improvement of the phonological awareness of children with Down syndrome.
  Methods
  This research was a quasi-experimental study with pretest and posttest. The statistical population of the study consisted of all elementary school students with Down syndrome in Tehran, from whom 20 students were selected from Sarikhani’s Special School using convenience sampling and randomly assigned into experimental and control groups. The study participants randomly selected from among students with educable Down syndrome whose records had been submitted to the researcher by the relevant school officials. The experimental group completed the learning program in 18 sessions (2 two-hour sessions per week). The structure of the session was in this way; in the first of meeting playing Aimless was done about ten and quarter times. Because of the students to be warm for ready to learning, so that practised and remembered the content of past sessions and after that started content related with new meeting and end of the meeting because of becoming other sessions, the assignment associated with content trained given to the students. The sessions held in cooperation with the school principal and coordination with the official in charge in the school gymnasium, which was well suited to the teaching of learning skills using games incorporated into the program. Therefore, the participants received the lessons in a favourable environment distinct from school classrooms. This program consisted of all topics relating to phonological awareness including the recognition of sounds and rhymes, the reading of words, etc. In the present study, data were collected using the Kormi Nouri and Moradi Reading and Dyslexia Test (2005) at the pretest and posttest stages. It should be mentioned that the Korami Nouri and Moradi Reading and Dyslexia Test matched to the group of Down syndrome children. Finally, data were analysed using multivariate ANCOVA in SPSS 24.
  Results
  After a nine-week intervention, the progress made by the intervention group in terms of sound deletion and the reading of words, non-words, and rhymes was significantly higher than the control group. The analysis of data indicated that, after controlling for the differences in pretest scores, the average post-test scores of the experimental and control groups were significantly (p<0.01) higher than the control group after the administration of word chain, sentence correction, word reading, and sound deletion tests. The overall mean score of the experimental group was also significantly higher than the control group. Therefore, the present study showed improvement in phonological skills in children with Down syndrome.
  Conclusion
  From the results of this study, it can be concluded that game-based learning programs have a positive effect on the improvement of the phonological awareness of children with Down syndrome.  Therefore, this program can be a suitable educational method adopted by special needs schools to teach reading skills to children with Down syndrome. It also appears that this method can help increase the learning motivation of these children and compensate for the deficits of traditional education.
  Keywords: Down Syndrome, Phonological Awareness, Educational Program, Play- Based.
 • Afsaneh Towhidi*, Marzieh Ghorbi, Jafar Pouyamanesh Page 57
  Background & Objective
  Mostly the mental health terminology belongs to Goldberg, equivalent to well-being is defined as welfare and comfort in which the individual sees her/him powered and talented, coping with life’s stresses, working efficiently and successfully, and participating in the socials. Collage therapy is a kind of art therapy ending up with pasting different types of photos, textures, and objects without any limitations and creating a new piece of art that is entirely different from its constituted components with a variety of expressive capabilities. In positive psychology, the purpose of art therapy is the treatment of distresses through the emotional drain and inducing positive experiences and emotions. Some believe that gender is the factor of the effectiveness, while some others think that ineffectiveness, the gender has no role. Thus, based on the materials mentioned above, the purpose of the present research was to investigate the effectiveness of collage therapy on mental health in orphans and Mistreated adolescent.
  Methods
  The research method was the pre-test, post-test with experimental and control groups. The statistical sample was 40 orphans and Mistreated adolescent that were under the supervision of the Welfare Office in the Kerman city. Using the simple random sampling of four equal groups consisting of ten boys and girls (each equal group number of boys and girls) placed into two experimental and two control groups (20 in each group). The experimental groups subjected to the researcher’s made package of collage therapy. All groups completed the Goldberg’s general health questionnaire (GHQ-28) as the pre-test and the post-test. The data were analyzed using multivariate covariance (MANCOVA), two-way analysis of variance, and t-test by the aid of SPSS-19.
  Results
  The analyses showed that collage therapy on depression (p˂0.001), anxiety (p˂0.001), social performance difficulty (p˂0.001), and physical symptoms (p˂0.001) was significant. The results regarding gender differences, the analysis of the t-test showed that there were differences in depression (p=0.042) and somatic symptoms (p=0.042), but there are no differences in anxiety (p=0.539) and social performance (p=0.437).
  Conclusion
  The collage therapy has a positive effect on improving mental health dimensions (depression, anxiety, social functions, and somatic symptoms) in orphans and Mistreated boys and girls. Collage therapy has therapy ability, and in some cases, it was under the gender effect. Most of the differences lied in boys’ depression and somatic.
  Keywords: Collage-Therapy, Art-Therapy, Mental Health, Orphans, Mistreated, Gender.
 • Mohammad Ashori*, Hourieh Faraji, Ahmad Saberi Rad, Elham Zarghami Page 58
  Background & Objective
  Behavioral disorders are as one of the most frequent neurodevelopmental disorders and the common cause that children referred psychologists and professionals. Adding to their behavioral problems, many children with behavioral disorders also have issues of interaction and relationship with their mothers, fathers, brothers, sisters, and peers. The enduring nature of social reaction easily leads to social isolation. This cause is that children and adolescents with behavioral disorders have a few friends. Sometimes they attempt onto the least chance for interaction with others and set up a vicious circle. It seems that time perspective cognitive program training could improve the mother-child interaction and reduce behavioral problems of children with behavioral disorders. The time perspective cognitive program training has a considerable effect on the attitude of a parent than their children, because these children are facing main problems in behavior and interaction with a parent. Parents, especially mothers of children with behavioral disorders in emotional reactions face many challenges. Undoubtedly, inappropriate emotional responses in families with a child with a behavioral disorder can be the beginning of mental disorders and lead to lower life expectancy and psychological well-being. Therefore, the present study was conducted to determine the effectiveness of the time perspective cognitive program on emotional reactions, hope, and well-being in mothers of children with behavioral disorder.
  Methods
  The present research was a quasi-experimental study with pre-test, post-test design, and control group. The participants were 30 mothers who have children with behavioral disorder aged 25-38 years old in 2017-2018 academic years. They were from middle socio-economical class. Subjects were selected by random sampling method from schools Varamin province. They divided into experimental and control groups, each group consisting of 15 mothers randomly. The experimental group participated in time perspective program training in 10 sessions (two sessions weekly; each lasts for 45 minutes), while the control group did not. Tools used for assessment of all participants were Depression, anxiety, stress scale; Miller hope scale; and Psychologıcal well-beıng scale (PWBS). Mothers completed the Depression, anxiety, stress scale; Miller hopes scale; and Psychologıcal well-beıng scale (PWBS) in pre-test and post-test. Data collected through the questionnaire before and after the training sessions. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) used with the 23rd version of the statistical package for social sciences (SPSS) (p<0.05).
  Results
  The first, normality of variables and contingency of variance and covariance assumptions tested. The Kolmogorov Smirnov test showed that all variables were normal. Also, Box test confirmed contingency of variance-covariance assumption. So, assumptions of multivariate analysis of covariance test confirmed and can be used the multivariate analysis of covariance test for analysis of data. Results of multivariate analysis of covariance showed that experimental and control groups had a significant difference, at emotional reactions, hope and well-being variables in the post-test stage (p<0.001). The results of multiple analysis of covariance showed time perspective cognitive program training had a significant effect on emotional reactions of depression, anxiety, stress, hope and well-being in mothers who have children with the behavioral disorder (p<0.001). Time perspective cognitive program training has led to the reducing emotional reactions, increase hope and well-being in mothers who have children with the behavioral disorder. It can be said that according to Eta square 49%, 69%, 68%, 71%, and 64% of variations in variables such as on emotional reactions of depression, anxiety, stress, hope, and well-being respectively, can be explained by the subjects’ participation in time perspective cognitive program.
  Conclusion
  The time perspective cognitive program training can emotional reactions of depression, anxiety, the stress of the mothers of children with behavioral disorder and improve their hope and well-being. Based on the finding of this research, planning for such training programs similar to the time perspective cognitive program has a vital role on the emotional reactions, hope, and well-being in mothers of children with the behavioral disorder.
  Keywords: Behavioral disorder, Emotional reactions, Hope, Time perspective program, well-being.
 • Hamid Zolfaghari*, Seyed Iman Seyedzadeh Dalooyi, Hossein Farrokhi, Vahid Mostafapour, Arefeh Alishahi, Sepideh Mafi Asl Page 59
  Background & Objective
  According to the World Health Organization, eating disorder is one of the most challenging diseases in adolescence. Eating disorders include two distinct signs, anorexia and bulimia. Anorexia characterized by refraining from preserving the body's least normal body weight. Bulimia characterized by craving, followed by inappropriate compensatory behaviors such as intentional vomiting, misuse of laxatives, fasting, or excessive exercise. Disturbance in understanding the shape and weight of the body is a significant attribute of anorexia and bulimia. Types of eating disorders reported in 4% of teenagers and student youth. The relationship between environment and family background with mental illness has long been of interest to scholars and researchers. On the other hand, the ravages of the structure and function of the family, including conflict of roles, clutter borders, alliances, emotional involvement and Lack of emotional responsiveness is the critical factor strengthening the notion of feeding and eating disorders. One of the essential models of the family function is the McMaster Model of Family Function (MMFF). To understand the structure and organization and the family-interactive model, this model evaluates and evaluates the sixth dimension of family life (problem-solving, communication, roles, affective Responsiveness, affective Involvement, general functioning). The eating disorder hurts family functioning and relationships, but since most research has been done in Western societies, and given that the structure of the family in Western nations is different from that of the eastern and Iranian communities, it seems better. To do similar research in our country.  This study aimed to examine the functioning of families of patients with feeding and eating disorders based on the theory of the McMaster model and compare it with the function of the family is healthy subjects.
  Methods
  The type of study in this research is descriptive and causal-comparative. For this purpose, 40 patients with feeding and eating disorders from a psychiatric clinic Ebne Sina Hospital in Mashhad selected by convenience sampling. The main criteria for entering this project were the following: Detection of Anorexia or bulimia disorder based on a clinical interview conducted by DSM-V Otmmer and the Eating Disorder Diagnosis Scale. The control group was selected through a stratified random sampling method from among undergraduate students of the Ferdowsi University of Mashhad by matching them with the eating disorder group in variables such as sex, age, economic status, and education level. The eating disorder diagnostic scale (EDDS) and the Family Assessment Device (FAD) used. This scale well comprised of psychiatric interviews, such as structured clinical interviews (SCID), and Kappa's test-re-test for eating disorder is 0.80-0.90. Family Assessment Device determines the structural, occupational and interactive characteristics of the family, and identifies six dimensions the performance of the household. On this scale, in addition to the six dimensions, there is also a subscale that measures the overall performance of the family. The data analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation), and the mean difference test for independent groups. Statistical analysis performed by SPSS-20 software.
  Results
  Findings showed that in general functioning and behavioral control, the healthy group better than Anorexia Nervosa And anorexia nervosa had done better Bulimia nervosa patients (p<0.001). In communication, patients group had a poorer family functioning than the healthy group (p<0.001). In the emotional involvement, anorexia group, both bulimia and healthy had been weaker (p<0.001). In the emotional response, only between the two groups Anorexia Nervosa and healthy, there was a significant difference (p<0.001).
  Conclusion
  The results of the study showed that the performance of the subjects in the feeding and eating disorders was weaker than the normal group. Therefore, in addition to treating a patient with the eating disorder, the family members of the patient should be encouraged to participate in relevant educational and therapeutic programs. In this research, all ethical considerations such as informed consent, preservation of anonymity and secrecy, voluntary participation in the interview and assessment observed.
  Keywords: Family Functioning, Feeding, Eating Disorders, Bulimia Nervous, Anorexia Nervous, McMaster Theory.
 • Mahnaz Alimoradi, Shohre Ghorbanshiroudi*, Javad Khalatbari, Mohammad Ali Rahmani Page 60
  Background & Objective
  Specific learning disorder is the disruption of one or more basic psychological processes, which creates problems in understanding or applying spoken or written language and emerges in the form of incomplete listening, thinking, speaking, reading, writing, spelling or mathematical calculations. Many social and emotional problems are observed in students with specific learning disorder at schools. One of the factors contributing to the increase in this issue is the lack of social self-empowerment in these children. Also, alexithymia is another problem of these students. Therefore, finding a way to enable children to express their emotions in a way other than verbal expression and increase their social capabilities is absolutely necessary. In this regard, game is a means by the aid of which the child expresses himself/herself and it is an appropriate means for release of emotions and self-expression for every child. Therefore, the aim of the present study was exploring the effect of play therapy on social self-empowerment and alexithymia in female students with specific learning disorder.
  Methods
  This study was a quasi-experimental study of pretest-posttest design with control group. Play therapy was implemented only on the experimental group and its effects on the posttest scores of the experimental group was compared to the control group. The statistical population of the study consisted of all sixth-grade female students with specific learning disorder in Baharestan county during the school year of 2017-2018 and 30 individuals (15 experimental, 15 control) were selected randomly using convenience sampling and were assigned into two groups of experimental and control. The research instruments included the Parandin Social Self-empowerment Questionnaire (2006), Bagby et al.’s Alexithymia Scale (1994) and ten 60-minute sessions of training Asadi and Asadbeigi’s Cognitive Behavioral Play Therapy (2017). Data were analyzed by SPSS software version 22 and multivariate analysis of covariance test.
  Results
  The mean and standard deviation of the social self-empowerment of the experimental group were 260.07±29.247 before the intervention, and 326.88±25.362 after the intervention. The mean and standard deviation of alexithymia score in the experimental group was equal to 90.56±5.672 before the intervention and 65.06±4.238 after the intervention. Also, the size of the effect of social self-empowerment score was 0.508 (p<0.01) and the size of the effect of alexithymia was 0.416 (p<0.01). Also, the results showed that there was a significant difference between the pretest and posttest means of social self-empowerment scores and alexithymia in the experimental group (p<0.01), but these changes were not significant in the control group.
  Conclusion
  The results showed that play therapy is effective in increasing social self-empowerment and its components and decreasing alexithymia in female students with specific learning disorder. Therefore, it is recommended that, along with other therapeutic methods, play therapy be used to increase social self-empowerment and to treat of alexithymia symptoms in students with specific learning disorder. Finally, it is necessary to use cognitive-behavioral group therapy education as an effective educational intervention in support of students with specific learning disorder.
  Keywords: Play Therapy, Social Self-Empowerment, Alexithymia, Specific Learning Disorder.
 • Sohrab Yaghoubi Namin*, Hasan Ahadi, Farhad Jomehri, Soheila Khodaverdian Page 61
  Background & Objective
  Alzheimer's disease is a chronic neurodegenerative disease, it associated with progressive cognitive impairment and memory loss, and it can be seen in 5 to 10 percent of people over 65. Due to the increase in the population of the elderly in Iran and the risk of developing Alzheimer's disease, the development of pharmacological and non-pharmacological treatments is essential for the improvement and control of this disease. Among treatment options, there is a Cognitive rehabilitation protocol called Montessori-based Dementia Programming. That is a non-pharmacological treatment, designed by Dr. Cameron Camp, adapted from the ideas of Maria Montessori, in a targeted framework to improve the cognitive functions of people with Alzheimer's disease. This study aimed to investigate the effectiveness of Montessori-based dementia programming on cognitive function in people with Alzheimer's disease.
  Methods
  The research method was a semi-experimental pre-test and post-test with a control group. 58 Alzheimer's patients selected as available sampling. They randomly assigned into two groups: the experimental group (interventional technique: Montessori-based dementia programming) and control group (No intervention). The measurement tools included the following: a) Mini-Mental State Examination or MMSE test (developed by Folstein et al., 1975) is a 30-point questionnaire that is used extensively in clinical and research settings to measure cognitive impairment. To examine the validity and reliability of the test Using Receiver Operating Characteristic (ROC) curve, an optimal cut-off point of 22 showed a sensitivity of %90 and specificity of %93.5. It seems that F-MMSE has acceptable validity and a cut-off point of 22 can reliably differentiate patients with dementia from healthy subjects. b) Clinical Dementia Rating or CDR test (developed by Hughes et al., 1982 and Edited by Morris et al., 1993) is a numeric scale used to quantify the severity of symptoms of dementia. The CDR in one aspect is a 5-point scale used to characterize six domains of cognitive and functional performance applicable to Alzheimer disease and related dementias: Memory, Orientation, Judgment & Problem Solving, Community Affairs, Home & Hobbies, and Personal Care. P-CDR showed an acceptable level of face validity. Cronbach's alpha and Test-retest reliability founded as 73%, 89%, respectively (α=0.05). c) The Mini-Cog test (Developed by Borson et al., 2000) is a 3-minute instrument and 5-point to screen for cognitive impairment in older adults. The Mini-Cog uses a three-item recall test for memory and a simply scored clock-drawing test (CDT). Validity and reliability of the Mini-Cog determined using the Pearson product-moment correlation coefficient (Pearson’s r), Cronbach’s alpha and Receiver Operating Characteristic (ROC) curve analysis, The Persian version of Mini-Cog showed good inter-rater reliability (r=0.86, P<0.01). In that research, sensitivity, and specificity reported as 88%, 62.8%, respectively. Data were analyzed using SPSS-24 software and multivariate covariance analysis.
  Results
  Due to the significance of the Kolmogorov-Smirnov test and the ANOVA test were higher than 0.05, so the distribution of data was normal. Levin's findings also showed that the homogeneous assumption of covariance of data and the slope of regression established. The results of multivariate analysis of covariance revealed that there was a significant difference between the experimental (MBDP group) and control groups in cognitive functions (Mini-Mental State Examination (F=44.53, P=0.001), Clinical Dementia Rating (18.92, P=0.001) and the Mini-Cog (12.99, P=0.001)). In the Montessori-based dementia programming group (MBDP group); MMSE and Mini-Cog Scores significantly increased, and CDR Scores decreased, so it showed that the MBDP was effective.
  Conclusion
  Montessori-based dementia programming, as an effective non-pharmacologic intervention, can be used to improve the cognitive Functions in people with Alzheimer's disease. This method of rehabilitation by challenging the mind and stimulating the five senses and supporting on the brain plasticity can enhance the functions of the brain and help the social welfare of a person with Alzheimer's disease. The MBDP technique seeks to engage the senses and evoke positive emotions. It involves the stimulation of the cognitive, social, and functional skills of each. Also, MBDP prevents the next consequences of Alzheimer's disease-like depression, anxiety, lack of confidence, Agitation and others.
  Keywords: Alzheimer's disease, Montessori based dementia programming, cognitive rehabilitation, and cognitive functions.
 • Vida Harandi*, Amanolah Soltani, Alireza Manzari Tavakoli, Zahraz Zeinadini Page 62
  Background & Objective
  Learning disability means any disorder in which the following are less than expected: A person's academic achievement based on his or her age, and education and intelligence. The diagnosis is through reading and writing tests and calculations. The term "learning disorder" refers to the need to recognize and serve students who are incessantly failing in their classroom work, while at the same time they do not fit into exceptional age groups. Physical appearance, height, and weight indicate their normality. Their intelligence is more or less commonplace, they speak well, like other children play, and communicate with others like their peers. They help at home and well done delegated tasks. However, they cannot stream information to express and, in particular, write. So according to the general characteristics of these students, they can be placed in a new group called Student Disorders and said that these students impaired in one or more psychological processes that are perceived through oral or written language. Researchers have identified four parenting styles in their efforts to find common characteristics of parenting. However, each parent has a unique relationship with his or her child. Marital satisfaction is one of the factors affecting the family's stability and endurance, as well as the mental health of the spouses and children as well as the community. In marital relationships, several factors make married couples happy and increase health, economic development. However, if there is no adaptation, these positive aspects are eliminated and cause many problems in both individual and social terms. The purpose of this study was the investigation of the role of Parenting style and marital satisfaction in reading the function of particular learning disorder.
  Methods
  This study was correlational. The population was all of the students with a particular learning disorder. That 95 students were chosen by cluster sampling. The questionnaire of reading dyslexia test and marital satisfaction (Enrich) and parenting style (Baumrind) distributed. The Enrich Marital Satisfaction Questionnaire, which was prepared by Olson (1998), consists of 12 scales: contractual response, marital satisfaction, personality issues, marital relationship, conflict resolution, financial monitoring, leisure activities, Sexual relations, marriage and children, relatives and friends, the roles of egalitarianism and ideological harmony. The Questionnaire Bamarind (1973), is translated by Hossein Pour (2002) and measures parental parenting practices in three dimensions. The data were analyzed by Pearson correlation and regression.
  Results
  The data show that there is a positive correlation between marital satisfaction and authoritative parenting style with reading function (p<0.05), and there was a negative correlation between authoritarian and permissive parenting style with reading function (p<0.001).
  Conclusion
  According to result and the importance of parenting style and marital satisfaction in reading function in children with specific learning disorder attention to these subjects were recommend to all professionals in these fields.
  Keywords: Parenting Style, Marital Satisfaction, Reading Function, Specific Learning Disorder.
 • Romina Roohi*, Amanollah Soltani, Zahra Zeinodini, Vida Sadat Razavi Nematollahi Page 63
  Background & Objective
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy to increase self-esteem and endurance distress in students with social anxiety disorder in the second secondary school. Instead of focusing directly on the change in psychological events, this intervention seeks to change the functioning of these events and their relationship with them through strategies such as acceptance or fault cognition.
  Methods
  This study was a semi-experimental, pre-test and post-test with the control group. The statistical population included high school students in Tehran; 60 of them were selected and randomly divided into two groups of 30 subjects. Three standard questionnaires of self-esteem, social anxiety, and disturbance tolerance used to measure dependent variables. All statistical stages performed using SPSS software. Data analyzed by multivariate covariance analysis.
  Results
  The findings of this study showed that the acceptance and commitment therapy on students with social anxiety disorder in secondary school, cause increasing in total compassion (F=142.19, η=0.72, p<0.05), and total disturbed tolerance (F=325.88, η=0.86, p<0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that acceptance and commitment therapy (ACT) can be used as an effective approach to increasing the mental health of students.
  Keywords: Commitment, Acceptance, Self-Compassion, Tolerance of Disturbances.
 • Solmaz Vahidi, Alireza Manzari Tavakoli*, Hamdollah Manzari Tavakoli, Amanollah Soltani Nezhad Page 64
  Background & Objective
  There are many students in elementary, secondary and high school levels in learning math lessons, and these students have problems with cognitive functions in addition to educational difficulties. Math is a course where the proper function is always essential for students and their parents. The importance of this field and its learning issues has led to the development of major research, including research on the role of mathematical anxiety in learning mathematics. On the other hand, the useful functions are neuropsychological targets whose main task is to control and coordinate behavior and to target individuals in different fields such as goal programming, self-monitoring, inappropriate response inhibition, flexibility, and direction. Involve future behavior. In this regard, the purpose of this study was to determine the contribution of executive functions and self-regulation learning levels to the prediction of math anxiety.
  Methods
  The research design was correlation research based on the structural equation modelling method. The statistical population of the study included all elementary students with learning disabilities in Kerman city during 1397 academic year, 120 of them selected by random cluster sampling. The tools used included Wackler's similarity tests (2001), Zimmerman's general field of reference (1986), Blake and Parker's mathematical anxiety (1997), and a researcher-made math skills questionnaire. First, after obtaining the necessary permissions from the Department of Education in districts 1 and 2 of Kerman, students with math disorders were identified through the implementation of a mathematical-based researcher's test. After identifying 147 students with math disorders, 120 students in 4 schools (12 classes) of self-regulatory learning questionnaire distributed among them, and in the next stage, each student individually at the school lab in terms of three components of executive functions including organization Instruction-Planning, reasoning, and working memory tested.
  Results
  The results showed that the proposed model has acceptable fitness; the regression coefficients of the model indicate that the variables as well as the relationship between executive functions and self-regulation levels of learning with mathematical anxiety of students with the math learning disorder. Thus, there is a multiple relationship between the mentioned variables. There is a negative and significant relationship between executive functions and math anxiety among students (p<0.012). There is a negative and significant relationship between self-regulation and math anxiety among students (p=0.007). To evaluate the proposed model, Structural Equation Modeling (SEM) used. Before examining the structural coefficients, the pattern's fitness studied. The fitting of the primary pattern based on the fitness indices used in this study showed that the values of some of the first modelling indices indicate that the proposed model needs to be reformed and improved. The values of the general indexes of fitting after the changes showed that the model of measurement of this research is entirely in a satisfactory condition. Based on the results obtained from this model, we can say that predictive variables of mathematical anxiety among students with math learning disorder are significant in all levels.
  Conclusion
  According to the results of this research, It can be said that executive functions and self-regulatory levels play a decisive role in the mathematical anxiety of students with math disorders. Also, students with math learning disorder can be strengthened through advanced training courses for students with math disorders. Given that self-regulating mathematics, anxiety has a student's mathematical disorder; students are encouraged to learn more about what they are learning when they are studying rather than just reading the lesson. Learn lessons and do the necessary things and tasks.
  Keywords: Executive Functions, Self-Regulation Learning, Math Anxiety, Math Disorder.
 • Azam Heshmati, Shole Amiri*, Ali Mazaheri, Saeid Ghanbari Page 65
  Background & Objective
  Reactive Attachment Disorder includes a pattern of abnormal behavior in children who have not had the opportunity or opportunity to have a selective attachment and secure attachment conditions, which according to DSM-V is the main characteristic of "neglect" or "lack of appropriate childhood care." The identification and treatment of attachment problems are critical by mental health workers because childhood attachment problems can be a significant risk factor for psychological problems in adolescence and adolescence. In a child-remitting disorder, the child rarely goes to a caregiver or nurse, rarely answers, and less in search of support and care during distress. They do. Researchers have used a variety of methods to diagnose attachment disorder in children, but based on their searches, there is no scale to measure reactive attachment disorder in Iran between 2 and five years old. Therefore, to accurately assess this disorder at the age of 2 to 5 years, it is felt that the Minis' Relationship Problem Questionnaire (RPQ) is a valuable tool that can be used in this regard. The purpose of this study is to investigate the specificity of the disorder Psychometric measurements of the communicative questionnaire were used to diagnose reactive attachment disorder in children aged 2 to 5 years.
  Methods
  This study was descriptive-cross-sectional. After translating and equating the questionnaire in Persian, the content validity of the test determined according to the opinion of the experts. The statistical population was all children aged 2 to 5 years old in Tehran. The sampling method was available through referring to kindergartens located in the 6th district of Tehran, according to the inclusion criteria, which included: the minimum age of children 2 years and a maximum of 5 years; lack of intubation and extraversion disorders; overall IQ of more than 85 and having at least a cycle of evidence for mothers completing the questionnaire. The data were collected. The method of the research was to translate the survey, review the validity of the content, content validity, and verify the reliability. Reliability was measured using Cronbach's alpha method. Structural validity was done using the Pearson correlation coefficient, confirmatory factor analysis.
  Results
  Analysis of available data showed that the Persian version of communication problems questionnaire has acceptable content and content validity. Cronbach's alpha coefficient for the whole test was. 79 The Pearson Correlation Coefficient for construct validity was. 50 The results of the correlation coefficient of through with a total score showed that all ten items have a significant and direct correlation with the total score of the tool.
  Conclusion
  This study showed that the Persian version of Relationship problems questioner has good validity and reliability and the results are in line with the original version of this questionnaire. What is the result of the content validity study on this scale is that the survey of 10 questions of Relationship problems in addition to investigating reactive attachment disorder, it also evaluates inhibited behaviors and habited behaviors. It seems that this questionnaire has both proper psychometric properties and a useful tool for the diagnosis of reactive attachment disorder and, also, due to the short duration of the instrument, can be used in a short time and can be used as an appropriate tool for screening clinical situations. And research in identifying anxiety disorder in children aged 2 to 5 years.
  Keywords: Psychometric Properties, Relationship Problem Questionnaire, Reaction Attachment Disorder.
 • Keyvan Kakabraee*, Jabbar Saleh, Gholamali Afrooz, Masoud Gholamali Lavasani Page 66
  Background and objective
  Autism is a neurodevelopmental disorder in pervasive developmental disorders class, which is characterized by extensive abnormalities in social interaction, communication, restricted interests, and repetitive behaviors. Parents having autism spectrum disorder (ASD) children face a lot of stress that may negatively affect their marital satisfaction and parenting styles. The aim of this study was to prevent the birth of children with autistic spectrum disorder which is the cheapest recommended action. Therefore, this study is focused on two components of marriage, satisfaction and parent-child relationships.
  Methods
  Population of this study consisted of children with ASD enrolling in education and treatment centers of Besharat and Hisepinhan, and parents of normal children at primary schools in 2016in Kermanshah(west of Iran). A total of 100 parents of children with autistic spectrum disorder (50 fathers and 50 mothers) and 100 parents of normal children (50 fathers and 50 mothers) were randomly selected. Tools used in this research to determine the effects included: 1) Afrooz marriage satisfaction scale to measure satisfaction rate of marriage between parents, 2) Bagheri's parent-child relation pattern Inventory (PCRPI). Afrooz marriage satisfaction scale consists of 10 subscales. The reliability coefficient of the total scale of Cronbach's alpha was calculated and showed an equivalent to0.95 that reflects the reliability of the scale. Spouse concurrent validity scores on this scale are significant compared with scores in the questionnaire of "Enrich marital satisfaction". Scale was made based on social-cognitive and clinical experience in the field of Islamic-Iranian (local) culture that leads to marital satisfaction and suitable for both research and clinical status. Bagheri's PCRPI was constructed based on an Iranian-Islamic model to investigate the intrusion parents and parenting style. PCRPI is a native model of this inventory containing 48 questions that measures eight subscales. Cronbach's alpha reliability showed 0.961 and the reliability of each subscale was equivalent to (0.92-0.95). The present study in terms of operational purpose and data collection is a case-control research
  Results
  Our results obtained from multivariate stepwise regression analysis showed a significant difference between two groups (parents with ASD children and parents of normal children) in the alpha level of 0.001 or p<0.01 and p<0.05 revealed. This analysis showed that the levels of marital satisfaction and patterns of parent-child relationships of the parents of autistic children is different to parents of normal children.
  Conclusion
  : Results showed the effectiveness of marital satisfaction skills training and selecting the most appropriate parent-child relationships in preventing the birth of children with autistic spectrum disorder. Findings open a broader perspective on the factors that led to the birth of autistic children urges families and authorities to bear in mind to prevent the birth of children with autistic spectrum disorder. The total findings indicate that ASD prevention programs increases the marital satisfaction, education, and parenting style.
  Keywords: Parents, Parenting style, Marital satisfaction, Normal children, Children with autism.
 • Somayeh Inanloo Ganji, Nader Monirpoor*, Majid Zargham Hajebi Page 67
  Background & Objective
  One of the most critical periods of life is marriage. The family is the first founder of personality and values and intellectual criteria, which plays a vital role in determining the future and the future's lifestyle, lifestyle, ethics, health, and mental health. The issue of the relationship between parents and children has attracted the opinion of experts and educators for many years. The relationship between children and parents and other members of the family can be considered as a system or network that interacts with each other. This system, directly and indirectly, influences children's ways through different ways of parenting. Each family uses a special form of parenting in the education of their children, influenced by a variety of factors, including cultural, social, political and economic factors. Differences in the core elements of parenting (such as being warm, being involved, age-old requests, supervision, and supervision) make changes in how the child responds to the effects of parents. Parenting styles have both supportive and non-advocacy role. The purpose of this study was to provide a model of marital adjustment based on parenting styles with mediating disconnection/rejection schema and coping strategies.
  Methods
  The present study was a descriptive study done by correlation method. The statistical population of the present study was couples who referred to welfare counseling centers of Alborz province in 2017. According to the estimates, 570 (50% female) samples selected. The instruments were Marital Adjustment Questionnaire (Spinner, 1976) and Yang-Rae Coping Strategies Questionnaire (1994), Young Parenting Inventory (Young, 1994), and Early Maladaptive Schemas Questionnaire-Short Form (Young, 1988). The used questionnaires had good validity and reliability. Data were analyzed using linear modeling, Pearson correlation and independent t-test using SPSS-22 software.
  Results
  Pearson correlation results showed a positive and significant correlation between parenting, regeneration strategy, avoidance strategy and disconnection/rejection schema (p<0.01). Also, there was a positive and significant correlation between marital adjustment, regeneration strategy and parenting (p<0.01), but there was a negative correlation between marital adjustment and disconnection/rejection schema (p<0.01). The results of structured modeling of path analysis showed that parenting styles with the mediating role of avoidance, regeneration strategies and disconnection/rejection schema could explain marital adjustment (p<0.001).
  Conclusion
  In general, the findings revealed parenting with the mediator roles of avoidance, regeneration strategies and disconnection/rejection schema in explaining marital adjustment.
  Keywords: Marital Adjustment, Coping Strategies, Parenting Style, Disconnection, Rejection Schema.
 • Mohammad Ghaderi, Fereshteh Baezzat, Hamidreza Dehghan* Page 68
  Objective
  Specific learning disability has become the umbrella term for mathematics, reading and written expression disorders in updated DSM-5S. This disorder always has shown itself as a responsible factor in many kinds of academic problems. In addition to enormous academic problems, the disorder can cause many defects in students’ social relationships, especially taking an appropriate humor style. Therefore, it seems there is some differences between students with specific learning disability disorder and normal students. Because of the importance of the issue, aim of this study was to compare humor styles and social skills between high school students with and without specific learning disability disorder.
  Methods
  The study design was descriptive and a causal-comparative type. All normal and learning-disabled high school male students of Kerman city (southeastern, Iran) constituted the study population. Eighty students (40 with and 40 without specific learning disability disorder) were selected through convenient sampling method as sample members. All the learning-disabled subjects were met the DSM-5 diagnostic criteria for the specific learning disability disorder. Furthermore, In order to comply with ethical principles, informed consent was obtained from participants and as the participation in the study was completely arbitrary; subjects could withdraw from the study whenever they wished. A diagnostic interview, Raven’s IQ test, Colorado learning difficulties (CLDQ), Matson’s social skills, and Martin's humor styles (HSQ) questionnaires were utilized for data collection. The Persian version of each instrument enjoys an acceptable validity and reliability and each of them has been used in many studies conducted in Iran. Before compare the students, Kolmogorov–Smirnov test was used to assess the normality of the distribution and Box's and Leven's test was used to assess the homogeneity of variance-covariance matrices. All the data were analyzed using SPSS software (V. 22), through Multivariate analysis of variance (MANOVA) test.
  Results
  Mean scores of students with specific learning disability disorder in the social skills were significantly lower than normal students were (p<0.001). Meanwhile, the mean scores of students with the specific learning disability disorder were lower than normal students were in self-enhancing humor style (p=0.043), they scored higher mean scores in aggressive (p=0.025) and Self-defeating humor styles (p=0.046). The result also showed that the differences between two groups of the students in the affiliative humor style was not significant (p=0.303). These findings signify that the students with specific learning disability disorder in comparison to the normal students have had a worse condition in perceiving and expressing the social skills. Moreover, they also have preferred negative humor styles such as aggressive and Self-defeating, instead of choosing a positive humor style such as self-enhancing, which is considered as an adaptive humor style.
  Conclusion
  Regarding the fact that having effective contacts with peers, and being socially accepted by them is a good predictor for students’ future academic and social competence, and as the students with specific learning disability disorder have critical defects in employing the healthy humor styles and social skills, paying attention to these variables is of paramount importance.
  Keywords: Humor styles, Social skills, Specific learning disability.
 • Asghar Haghjoo, Zahra Soleymani*, Hooshang Dadgar Page 69
  Background and Objectives
  Reading skills play an important role in educational activities and appropriate employment. Various studies show that hearing impaired- children encounter difficulties in reading. Reading ability has been associated with children’s quality of phonological representations ability. The reading problems are due to lack of auditory input in hearing-impaired children. Use of sensory aids including cochlear implant and hearing aid improve the quality of the children's phonological representations. The aim of this study was to examine the effect of sensory aids including cochlear implant and hearing aid on the children's reading ability.
  Methods
  This analytic study was performed as a Case-control research. The sample size was 63 Persian first grades students (21 cochlear implant, 21 hearing aids and 21 children with normal hearing) in Tehran-Iran. The assessment tool was ten subtests of Nama Test. The subtests are word reading, chain word, rhyme, picture naming, text comprehension, word comprehension, phoneme deletion, nonword reading, letter fluency and category fluency. Inclusion criteria for children with hearing impairment includes: severe-profound congenital bilateral sensorineural hearing loss, experience of using sensory aids for at least 3 years, studying in the first grade of primary school, no history of rejection, use of Persian language as the language of communication, lack of any structural problems and lack of clear speech and motor disabilities. Children with cochlear implants and hearing aids user chronological age ranged from 7 to 7 years and 11 months and 8 to 8 years and 11 months, respectively. Inclusion criteria for children with normal hearing include chronological age 7 to 7 years and 11 months, studying in the first grade of primary school, no history of rejection, to have normal hearing and no history of impairment in hearing, speech and language and learning.
  Results
  Scores of means in children with normal hearing in reading were significantly greater than children were with severe-to-profound hearing loss with cochlear implants and hearing aids user (p<0.01). Nevertheless, there were not significant differences between two groups of cochlear implant and hearing aid children in means scores of reading.
  Conclusion
  This research was carried out to examine effectiveness of sensory aids including cochlear implant and hearing aid on the children's reading ability. The findings of the research did not indicate and prove difference in reading performance between children with hearing loss, who have had cochlear implants and those who used hearing aids user, which indicates that cochlear implantation was not significantly greater effective than hearing aid for improvement of reading abilities. Although use of sensory aids including cochlear implant and hearing aid improves the ability to read and academic success, many hearing-impaired children continue to find literacy challenging, and it appears that many will require specialist support throughout their time at school.
  Keywords: Reading, Hearing loss, Cochlear implant, Hearing aid.
 • Reza Abdi *, Ahad Narimani Page 70
  Objective
  Researchers believe that there are moderating factors between parents' psychological stress and disorder of their child. Some characteristics may increase internal resistance of parents against psychological stress and also may prevent them from its consequences and diseases. Personality traits and resiliency can be noted among these moderating factors.
  Resiliency or the ability to positively cope with the tragedy and trauma is considered as a psychological topic that some views recognize it as a response to a specific event and the others consider it as sustainable coping style. The reason for making the resiliency as an important research topic is that resiliency seems to be closely associated with personality dimensions.
  Personality traits, as second factor, may have effects on the relationship between parents and exceptional children. Parents may also react to external distress such as having a child with autism or attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD) based on their personality traits.
  Autism spectrum disorder (ASD) and attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD) are parts of the neurodevelopmental disorders that affect cognitive and social abilities. The current study aims to compare the Personality Traits and Resilience in mothers of Children with Autism Disorder, Attention Deficit /Hyperactivity Disorder and normal children.
  Methods
  The population of this research includes all mothers of Children with Autism Disorder and ADHD in rehabilitation centers. The research samples also consist of 50 mothers of children with Autism spectrum disorder (ASD) and 50 mothers of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) who were selected by purposive sampling method and were assigned in two groups. Fifty mothers of normal children were selected as control group from Tabriz Welfare Organization staffs. Data were gathered by CD-RISC and NEO-FFI. The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Connor and Davidson designed this scale that measures the ability to cope with stress and damage. This tool has 25 items. A primitive study on the psychometric properties of this scale in general population and patient’s groups showed that this tool has internal consistency, convergent and divergent test-retest reliability. The reliability of the questionnaire in Iran with internal consistency of Cronbach's alpha is 0.89.
  NEO Five-Factor Personality Inventory (NEO-FFI): This questionnaire consists of 60 items that was designed by McCrae & Costa to measure Big Five personality traits (neuroticism, extraversion, openness, agreeableness, conscie