گذشته شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸، شماره 9627، 12 صفحه
1
صفحه اول
سرمقاله
مسعود پیرهادی
3
سیاسی
روسیاهی کاخ سفید / «رسالت» در گفت و گو با حمیدرضا آصفی به بررسی رفتار خصمانه آمریکا با ایران پرداخت
گفتگو: نفیسه امامی
5
آگهی و اطلاع رسانی
آگهی (صفحات 5 الی 8)
12
صفحه آخر