فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ش)

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
شخصیت و تفاوت های فردی 2383-370X زمستان 1395 دانشگاه خلیج فارس بوشهر
شریف 7167-1028 بهمن و اسفند 1388 دانشگاه صنعتی شریف
شعر پژوهی (بوستان ادب) 2008-8183 بهار 1398 دانشگاه شیراز
شفای دل 3894-2645 بهار و تابستان 1398 فتانه قملاقی
شناخت 2008-7322 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید بهشتی
شناخت اجتماعی 2322-3782 بهار و تابستان 1398 دانشگاه پیام نور
شهر پایدار 2476-6631 زمستان 1397 انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
شیعه پژوهی 4125-2423 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه ادیان و مذاهب
شیعه شناسی 1735-4722 زمستان 1396 موسسه شیعه شناسی
شیلات 2008-5729 پاییز 1397 دانشگاه تهران
شیمی و مهندسی شیمی ایران 1022-7768 بهار 1397 جهاد دانشگاهی
شیمی کاربردی 1735-9457 تابستان 1398 دانشگاه سمنان
|
 • pISSN: 7167-1028
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شریف
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر صالحی
  سردبیر: دکتر ابوالحسن وفائی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 52 (بهمن و اسفند 1388)
 • pISSN: 2008-7322
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
  مدیر مسئول: مریم قاضی
  سردبیر: دکتر نصرالله حکمت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2476-6631 eISSN: 2476-6151
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل مشکینی
  سردبیر: دکتر اصغر نظریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (زمستان 1397)
 • eISSN: 4125-2423
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ادیان و مذاهب
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
  سردبیر: دکتر محمدحسن نادم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-4722
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه شیعه شناسی
  مدیر مسئول: دکتر محمود تقی زاده داوری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (زمستان 1396)
 • pISSN: 2008-5729 eISSN: 2423-7809
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  سردبیر: دکتر علیرضا میرواقفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتاد و یکم شماره 3 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-9457
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
  مدیر مسئول: دکتر علی عموزاده
  سردبیر: دکتر سیدحسن زوار موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 51 (تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال