فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۱۰۱ تا ۱۲۰ از ۳۵۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Biodiversity and Ecological Sciences 2008-9287 2015 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
Biolmpacts 2228-5660 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Biomacromolecular Journal Autumn 2018 انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
Biomedical Physics & Engineering 2251-7200 Aug 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Biomedicine International 2251-6689 2013 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Biostatistics and Epidemiology 2383-420X Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Biotechnology 1728-3043 Summer 2019 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
Blood & Cancer 2088-4595 Jun 2019 انجمن خون و سرطان کودکان ایران
Bulletin of Emergency And Trauma 2322-2522 Jul 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Bulletin of Iranian Mathematical Society 1735-8515 2017 انجمن ریاضی ایران
Business and Development Studies 2008-448x Summer 2019 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Cancer Management 2008-2398 Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Cardio -Thoracic Medicine 2345-2447 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Cardio Vascular and Thoracic Research 2008-5117 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Cardiovascular Research Journal 2251-9130 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Caring Sciences 2251-9920 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Case Reports in Clinical Practice 2538-2683 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Case Reports in Practice 2322-5041 Jul 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Caspian Journal of Dental Research 2251-9890 Mar 2019 دانشگاه علوم پزشکی بابل
Caspian Journal of Environmental Sciences 1753-3033 Summer 2019 دانشگاه گیلان
|
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • eISSN: 2251-7200
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر مهدی زاده
  سردبیر: مریم شکری
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Aug 2019)
 • pISSN: 2383-420X
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر محمود محمودی مجدآبادی
  سردبیر: دکتر حجت زراعتی
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 4 (Autumn 2018)
 • pISSN: 1728-3043 eISSN: 2322-2921
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا زمانی
  سردبیر: دکتر علیرضا زمردی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 67، Summer 2019)
 • pISSN: 2088-4595
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن خون و سرطان کودکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید رحیمی نژاد
  سردبیر: دکتر حسن ابوالقاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 2 (Jun 2019)
 • pISSN: 2322-2522
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر شهرام بلندپرواز
  سردبیر: دکتر حمیدرضا عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Jul 2019)
 • pISSN: 2345-2447 eISSN: 2322-5750
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر رضا باقری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 2008-5117 eISSN: 2008-6830
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا یعقوبی
  سردبیر: دکتر مسعود پزشکیان، دکتر صمد غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (2019)
 • eISSN: 2251-9920
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر منیژه سیاح ملی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2538-2683 eISSN: 2538-2691
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر سیدفرشاد علامه
  سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 2322-5041
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدباقر اولیا
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (Jul 2018)
 • pISSN: 2251-9890 eISSN: 2322-2395
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بابل
  مدیر مسئول: دکتر احسان موعودی
  سردبیر: دکتر سینا حقانی فر
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 1 (Mar 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال