فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۳۵۶۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Anatomical Sciences Journal 1728-6158 2017 انجمن علوم تشریح ایران
Anesthesiology and Pain Medicine 2228-7523 Aug 2019 انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران
Animal Biosystematics 1735-434X 2018 دانشگاه فردوسی مشهد
Annals of Colorectal Research 2322-5262 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Annals of Military and Health Sciences Research 2383-1960 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی ارتش
Apadana Journal of clinical Research 2251-810X 2013 دکتر نادر ساکی
Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Spring 2020 دانشگاه شهید چمران اهواز
Applied Animal Science 2251-628X Sep 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Applied Behavioral Sciences 2423-5253 Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Applied Biotechnology Reports 2322-1186 Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2019 انجمن فیزیک ایران
applied food biotechnology 2345-5357 2019 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
Applied Language Studies 2008-5494 Autumn 2018 دانشگاه سیستان و بلوچستان
Applied Linguistics 1735-1634 Sep 2018 دانشگاه خوارزمی
Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances 2383-591X Winter and Spring 2019 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
Applied Research 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter and Spring 2019 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Research on English Language 2252-0198 Nov2019 دانشگاه اصفهان
Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Spring 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان
Archaeological Studies 2251-743X Winter 2017 دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
 • pISSN: 1735-434X eISSN: 2423-4222
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر جمشید درویش
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهاردهم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2322-5262
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانه
  سردبیر: دکتر کامران باقری لنکرانی، عباس رضاییان راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (Jun 2019)
 • pISSN: 2251-628X eISSN: 2251-631X
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا صیداوی
  سردبیر: دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (Sep 2019)
 • pISSN: 2423-5253
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا ظهیرالدین
  سردبیر: دکتر یوسف سمنانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 4 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2322-1186 eISSN: 2423-5784
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی محمد لطیفی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 2 (Spring 2019)
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 6 (2019)
 • pISSN: 2345-5357
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
  مدیر مسئول: دکتر هدایت حسینی
  سردبیر: دکتر کیانوش خسروی دارانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 4 (2019)
 • pISSN: 2008-5494 eISSN: 2322-3650
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: پروفسور علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  سردبیر: دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2251-743X
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مهدی مرتضوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال