فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Advanced Pharmaceutical Bulletin 2228-5881 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Analytical Research in Clinical Medicine 2345-4970 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Biolmpacts 2228-5660 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Biomedicine International 2251-6689 2013 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Cardio Vascular and Thoracic Research 2008-5117 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Caring Sciences 2251-9920 Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Spring 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Health Promotion Perspectives 2228-6497 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Periodontology & Implant Dentistry 2008-7748 2017 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Pharmaceutical Sciences 1735-403x Sep 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Research and Development in Medical Education 2322-2719 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پرستاری و مامایی 1735-7624 تابستان 1390 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 1608-5671 مهر و آبان 1398 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تصویر سلامت 2008-9058 1398 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
|
 • pISSN: 2228-5881
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر حسین بابایی
  سردبیر: دکتر هادی ولی زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2228-5660 eISSN: 2228-5652
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رشیدی
  سردبیر: دکتر یدالله امیدی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 2008-5117 eISSN: 2008-6830
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا یعقوبی
  سردبیر: دکتر مسعود پزشکیان، دکتر صمد غفاری
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (2019)
 • eISSN: 2251-9920
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر منیژه سیاح ملی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Sep 2019)
 • eISSN: 2228-6497
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمید الله وردی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 3 (2019)
 • pISSN: 1735-7624
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر وحید زمان زاده
  سردبیر: دکتر منیژه سیاح ملی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (تابستان 1390)
 • pISSN: 2008-9058 eISSN: 2423-6640
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
  مدیر مسئول: دکتر جعفر صادق تبریزی
  سردبیر: دکتر وحیده زارع گاوگانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 2 (1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال