فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه ادبیات و زبان ها

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۳۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آفاق الحضاره الاسلامیه 1562-6822 الصیف و الخریف 2018 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی 2645-3428 اسفند 1397
ادب پژوهی 1735-8027 زمستان 1394 دانشگاه گیلان
ادب عربی 2251-9238 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
ادب فارسی 2251-9262 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
ادب نامه تطبیقی 2423-4559 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه پیام نور
ادبیات پارسی معاصر 2383-0549 بهار و تابستان 1398 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ادبیات پایداری 2008-6881 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات تطبیقی 2008-6512 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهید باهنر کرمان
ادبیات حماسی 2383-2371 بهار و تابستان 1395 دانشگاه لرستان
ادبیات دفاع مقدس 2645-3800 بهار و تابستان 1397 دانشگاه شاهد
ادبیات شیعه 2383-241X پاییز و زمستان 1393 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ادبیات عرفانی 9384-2008 بهار و تابستان 1397 دانشگاه الزهرا
ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی 2008-4420 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی 2476-7646 پاییز 1396 دانشگاه دامغان
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین 2345-217 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
ادبیات و علوم انسانی بهار و تابستان 1392 دانشگاه شهرکرد
اضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی 2251-6573 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
افق های زبان 2588-350X Spring-Summer 2018 دانشگاه الزهرا
الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 2345-6361 1398 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
|
 • pISSN: 1735-8027
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا نیکویی
  سردبیر: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 34 (زمستان 1394)
 • pISSN: 2008-6512
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
  مدیر مسئول: دکتر محمدصادق بصیری
  سردبیر: دکتر عنایت الله شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال