فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف د)

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۹۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 2810 -2538 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 2008-8701 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1735-3165 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1735-1448 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 2228-5741 تیر 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشگاه علوم پزشکی فسا 2228-5105 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی فسا
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1561-3666 فروردین و اردیبهشت 1398 دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قم 1735-7799 شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1562-4765 پاییز 1398 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان 2008-4048 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران 1735-9260 مرداد 1398 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 2008-7837 زمستان 1394 دانشگاه علوم پزشکی زابل
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 1606-7487 خرداد و تیر 1398 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1560-652x مرداد و شهریور 1398 دانشگاه علوم پزشکی کردستان
دانشنامه حقوق اقتصادی 2322-4177 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشور پزشکی 1028-3188 تیر 1398 دانشگاه شاهد
دانشور رفتار 1028-3188 دی 1390 دانشگاه شاهد
دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 1735-7586 بهار 1398 دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی
دانشکده پرستاری و مامایی همدان 2008-2800 مرداد و شهرویور 1398 دانشگاه همدان
دانشکده پزشکی اصفهان 1027-7595 هفته اول مرداد 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
|
 • pISSN: 1735-9260 eISSN: 1735-9279
  ماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مازندران
  مدیر مسئول: دکتر سیدعبدالله مدنی
  سردبیر: دکتر احمدعلی عنایتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 175 (مرداد 1398)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی نوربالا
  سردبیر: دکتر مهرداد روغنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 141 (تیر 1398)
 • pISSN: 1028-3188
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
  مدیر مسئول: دکتر رسول روشن چسلی
  سردبیر: دکتر محمدعلی اصغری مقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (دی 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال