فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه مکانیزاسیون کشاورزی

۱۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iran Agricultural Research 1013-9885 Summer and Autumn 2018 دانشگاه شیراز
پژوهش های علوم فنی و کشاورزی 2645-7202 بهار 1398 دکتر غلامحسین بابایی ابرقویی
پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی پاییز و زمستان 1397 دانشگاه شهرکرد
تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی 2476-4612 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تحقیقات مهندسی کشاورزی 1735-5672 پاییز 1394 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی 2383-1812 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی 2588-7106 زمستان 1397
علوم و فناوری اطلاعات کشاورزی 2645-6508 پاییز و زمستان 1397 سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
ماشین های کشاورزی 2228-6829 نیمسال دوم 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی بیوسیستم ایران 2008-4803 بهار 1398 دانشگاه تهران
مهندسی زراعی 0254-3648 بهار 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال