فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات

ردیف ۳۵۰۱ تا ۳۵۲۰ از ۳۵۷۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
کارشناس مرداد و شهریور 1388 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
کارنامه ادب پارسی 2645-5781 پاییز و زمستان 1397 دکتر وحید مبارک
کاروان مهر شهریور 1398 فرزانه قوجلو
کاسپین امروز تابستان 1398 مهندس حمیدرضا شوشتریان
کافه هنر شهریور 1395 سعید حاجی پروانه
کامپوزیت بهار 1395 موسسه کامپوزیت ایران
کامپیوتر جوان بهمن 1390 مهندس عباس ذوقی پور
کانون 2008-2851 مهر و آبان 1392 کانون سردفتران و دفتریاران
کانیار مرداد 1391 مهندس فاطمه صباحی
کاوش نامه ادبیات تطبیقی 2228-7639 تابستان 1398 دانشگاه رازی کرمانشاه
کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 1735-9589 تابستان 1398 دانشگاه یزد
کاوش های مدیریت بازرگانی 2645-386X بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
کاوشگر 2008-8175 مهر 1398 دکتر مریم کارگرراضی
کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی 2345-332X بهار و تابستان 1398 دانشگاه یزد
کتاب قیم 2251-6026 بهار و تابستان 1398 دانشگاه میبد
کتاب ماه ادبیات خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا خرداد 1393 خانه کتاب
|
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
 • دوماهنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی محمدخان
  سردبیر: دکتر رضا مکنون
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (مرداد و شهریور 1388)
 • ماهنامه تخصصی انیمیشن وجلوه های ویژه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سعید حاجی پروانه
  سردبیر: رضا راسخی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (شهریور 1395)
 • فصلنامه علمی - اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه کامپوزیت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمودمهرداد شکریه
  سردبیر: دکتر علیرضا خاوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار 1395)
 • pISSN: 2008-2851
  ماهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: کانون سردفتران و دفتریاران
  مدیر مسئول: محمدرضا دشتی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145-146 (مهر و آبان 1392)
 • pISSN: 2008-8175
  ماهنامه صنعت اپتیک
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مریم کارگرراضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (مهر 1398)
 • pISSN: 2251-6026
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه میبد
  مدیر مسئول: دکتر عباس کلانتری خلیل آباد
  سردبیر: دکتر علی محمد میرجلیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال