فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تحول اداری زمستان 1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
توسعه اجتماعی 2538-3205 بهار 1398 دانشگاه شهید چمران اهواز
توسعه محلی (روستایی - شهری) 2008-8981 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
جامعه پژوهی فرهنگی 2383-0468 زمستان 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جامعه شناسی آموزش و پرورش 2322-1445 1397 انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 2322-4371 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی ایران 1735-1901 زمستان 1396 انجمن جامعه شناسی ایران
جامعه شناسی تاریخی 2322-1941 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
جامعه شناسی نهاد های اجتماعی 2383-0395 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه مازندران
جامعه شناسی هنر و ادبیات 2538-5046 بهار و تابستان 1397 دانشگاه تهران
جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی 2645-5641 پاییز و زمستان 1396 دانشگاه تبریز
جامعه شناسی کاربردی 2008-5745 تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
جامعه، فرهنگ، رسانه 2538-2209 زمستان 1397 انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
جستارهای اجتماعی 1395 مجید حسینی نثار
جمعیت بهار و تابستان 1397 سازمان ثبت احوال کشور
جهانی رسانه - نسخه فارسی 2008-0468 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
دانش انتظامی خراسان جنوبی 2322-1038 بهار 1398 فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی دفتر تحقیقات کاربردی
دانش های بومی ایران 2345-6019 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
دراسات فی العلوم الانسانیه 2383-4269 تابستان 1397 دانشگاه تربیت مدرس
دین و ارتباطات 2252-0252 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه امام صادق (ع)
|
 • فصلنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر مجید پسران قادر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (زمستان 1385)
 • pISSN: 2538-3205 eISSN: 2588-6444
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر علی حسین حسین زاده
  سردبیر: دکتر عبدالرضا نواح
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 3 (بهار 1398)
 • pISSN: 2538-2209 eISSN: 2008-5575
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
  مدیر مسئول: دکتر هادی خانیکی
  سردبیر: دکتر علی ربیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (زمستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال