فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم اجتماعی

ردیف ۲۱ تا ۴۰ از ۱۲۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهش ها و مطالعات علوم رفتاری 2228-7884 بهار 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
پژوهش های ارتباطی 2538-2977 بهار 1398 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پژوهش های اطلاعاتی و جنایی 1735-9367 بهار 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
پژوهش های انسان شناسی ایران 2251-8193 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
پژوهش های جامعه شناختی 1735-5516 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
پژوهش های جامعه شناسی معاصر 2476-6305 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه بوعلی سینا
پژوهش های دانش انتظامی 1735-9252 بهار 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران 1453-2322 پاییز 1397 دانشگاه اصفهان
پژوهش های نوین علوم انسانی 2588-6924 فروردین و اردیبهشت 1398 زینب خدری
پژوهش های کیفی در برنامه درسی 2476-5783 تابستان 1396 دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگران فرهنگ پاییز و زمستان 1395 مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
پژوهشنامه توسعه فرهنگی اجتماعی 2383-4161 بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
پژوهشنامه خراسان بزرگ 2251-6131 تابستان 1397 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی نیمه دوم 1388 دانشگاه مازندران
پژوهشنامه متین 2423-6462 بهار 1398 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
پژوهشهای ایران شناسی 2252-0643 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه تهران
پلیس زن 1735-9317 بهار و تابستان 1398 دانشگاه علوم انتظامی امین
پیشرفت های نوین در علوم رفتاری مرداد 1398 حکیم سحاقی
تحقیقات فرهنگی ایران 2008-1847 بهار 1398 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی 2008-7314 بهار و تابستان 1396 دانشگاه شهید بهشتی
|
 • pISSN: 2538-2977 eISSN: 2538-2985
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی طلوعی
  سردبیر: دکتر اسماعیل سعدی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (بهار 1398)
 • فصلنامه کرمان شناسی
  صاحب امتیاز: مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
  مدیر مسئول: محمدرضا علیزاده احمدآبادی
  سردبیر: عباسعلی رستمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 2423-6462
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: آیت الله دکتر عباسعلی روحانی
  سردبیر: آیت الله دکتر سیدمحمد موسوی بجنوردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (بهار 1398)
 • pISSN: 1735-9317
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین
  مدیر مسئول: دکتر شعله صالحی
  سردبیر: دکتر فریبا شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهار و تابستان 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال